GÖREVE BAŞLAMA DERECESİNİN HAZİN HİKAYESİ

GÖREVE BAŞLAMA DERECESİNİN HAZİN HİKAYESİ

Yıllar süren mücadeleden sonra 4752 Sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu’nun 2002’de kabul edilişinin üzerinden tam 13 ay 17 gün geçtikten sonra 4861 Sayılı Kanunla astsubay meslek yüksekokullarının kurulmasına paralel olarak, astsubayların yeni sisteme göre nasıp, terfi, kıdem, özlük hakları, diğer hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda düzenleme ve değişiklik yapmak akıllarına geldi...

KANUN NO: 4752 : Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu
Kabul Tarihi: 11/4/2002

KANUN NO: 4861 : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kabul Tarihi: 28/5/2003

Mili Savunma Bakanlığınca hazırlanan bu Kanun Tasarısının içinde neler vardı kısaca görelim izninizle;
GENEL GEREKÇE BÖLÜMÜNDE;
“Teknolojideki sürekli gelişme, kendisini harp alanlarında da hissettirmekte, harp silâh ve araçlarının değişmesi ile birlikte savaş tekniği de gelişmektedir. Dolayısıyla, eğitim sistemleri ve kurumlarını da teknoloji ve bilim çağına uydurmak ve yeni ihtiyaçlara göre geliştirmek gerektiğine inanılmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olması, gerek bilim ve teknolojide ve gerekse savunma sanayii alanında meydana gelen gelişmeler karşısında günümüzün gelişen ve değişen askerlik anlayışı ve bu alanda yapılmak istenen uygulamalar, bilimsel ve teknik alanda yetişmiş personele olan ihtiyacı artırmaktadır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi, çağın gereklerine, bilim ve teknoloji alanındaki süratli değişime ayak uydurabilecek astsubay yetiştirilmesi ve istihdamı, bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir. Bu kapsamda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun alanlarda yüksek öğretim yapmış astsubay yetiştirmek için astsubay meslek yüksekokulları kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla 24.4.2002 tarihli ve 24735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu yürürlüğe konulmuştur.” ifadeleri yer alırken,

MADDE GEREKÇELERİ BÖLÜMÜNDE DE;
“Madde 9. - Madde ile; astsubay meslek yüksekokulu mezunları ile kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenlerin, 10 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılması öngörülmektedir.”
ifadesi yer aldı.

(Hükümetin Teklif Ettiği 9 uncu Madde Metni)
MADDE 9.- 926 sayılı Kanunun 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 28.6.2001 tarihli ve 4699 sayılı Kanun ile değişik (c) bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir. "Astsubay meslek yüksekokulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK- VIII sayılı cetvele göre 10 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlarlar.

Y O R U M: Eklenen paragrafın içinde Astsubay meslek yüksekokulu ifadesi geçmesine rağmen NEDEN <<EK-VIII sayılı cetvele göre 10 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlarlar.>> hükmü getirildi?
Oysa ki; 2002 yılında kabul edilen 4752 sayılı Kanunla Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubay yetiştiren okullardaki Eğitim-Öğretim ÖNLİSANS düzeyine çıkarılmış ve yeni bir statü belirlenmişti. Dolayısıyla buna bağlı olarak yeni bir Aylık Gösterge Tablosu ihdas edilmesi gerekiyordu ama Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan bu Kanun Taslağında böyle bir Cetvel yer almadı. Farklı bir Cetvelin daha olması gerekliliğini Plan ve Bütçe Komisyonu tespit etti ve EK-VIII sayılı Cetvelden sonra gelmek üzere, EK-VIII/A sayılı Cetvel olarak eklenmesini gerçekleştirdi.
Bu Cetvele tabi olan astsubayların Başlama Derecesini de 9 (DOKUZ) olarak belirledi.

Şimdi
 tekrar Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan Kanun Taslağına dönelim izninizle;
a) ÖNLİSANS mezunu astsubaylar için YENİ bir Aylık Gösterge Tablosu yapmadığı için mecburen mevcut olan EK-VIII sayılı CETVELE eklemek zorunda kaldı. Çünkü 926’nın Madde-137 c) bendinde 2001 yılında 4699 sayılı Kanunla yürürlüğe giren ve kısa yoldan işini görebilecek bir hüküm zaten mevcuttu.
 
b) ÖNLİSANS mezunu astsubayları EK-VIII sayılı Cetvelde 9 uncu dereceden başlatamazdı çünkü; 9 uncu derecenin karşılığı <<Astsubay Kıdemli Çavuş>> rütbesi olup astsubayların “Astsubay Çavuş” rütbesiyle göreve başlaması gerekirdi. EK-VIII sayılı Cetvelde Astsubay Çavuş rütbesine karşılık gelen derece de 10 uncu derece idi.
c) Astsubay MYO mezunu olmayan yani; önlisans mezunu olmayan astsubaylar bu cetvele göre 10 uncu derecenin birinci kademesinden (10/1) göreve başlıyordu. Peki,
getirilen yeni sisteme göre ÖNLİSANS mezunu olan astsubaylar göreve nereden başlamalıydı?
Bunun cevabını verebilmek için astsubayların adeta “BAŞBELASI” olan 926’nın Madde-137 c) bendindeki şu ifadeye bakmamız gerekiyor;

 

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU
Kanun Numarası: 926
Kabul Tarihi: 27/7/1967
c) (Değişik : 28/6/2001 -4699/20 md.) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları Ek-VIII sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yükseköğrenim yapmış olan astsubayların intibakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilerek yapılır.

Y O R U M: Koskoca 926 sayılı Kanun’a herşeyi sığdırdılar ama astsubayların İNTİBAKLARI için çare bulamadılar ve astsubayların intibaklarla ilgili hükümlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yapılmasını hüküm altına aldılar.

DEVLET MEMURLARI KANUNU
Kanun Numarası: 657
Kabul Tarihi: 14/7/1965

Madde-36 ORTAK HÜKÜMLER A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.
ÖĞRENİM DURUMU ////  DERECE/KADEME
-
------------- ///// --------------
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler : 10/2

Y O R U M: Hadi diyelim bunu yaptın. 657’nin ilgili madde hükmündeki “Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.” hükmünü hiç görmedin mi? Bu hükmü NEDEN hiçe saydın?

d)
Milli Savunma Balanlığı “Yeni sistem, yeni statü, EğitimÖğretim düzeyinin ÖNLİSANS olması v.b.” hiç önemsemedi. “Lise üstü 2 yıl fazla okuyanı 1 (BİR) Kademe ileriden (10/2) başlatırım” dedi geçti. Ta ki; Plan ve Bütçe Komisyonu bu yanlışların farkına varıp YENİ bir Aylık Gösterge Tablosunun ihdas edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarıncaya kadar.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU’NDAN
Çerçeve 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere; Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı oiup astsubay çavuşluğa nasbedilen astsubayların, 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlatılacak olması nedeniyle, sözkonusu astsubayların aylık gösterge tablosunu düzenleyen bir tablonun 926 sayılı Kanuna ekli EK-VIII sayılı Cetvelden sonra gelmek üzere, EK-VIII/A sayılı Cetvel olarak eklenmesini öngören bir düzenlemenin çerçeve 11 inci madde olarak metne eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir.” dedi ve hem EK-VIII/A sayılı CETVEL yürürlüğe girmiş oldu hem de astsubayların GÖREVE BAŞLAMA DERECESİ Dokuzuncu Derece oldu.

Y O R U M: Bu Kanunla birlikte İNTİBAKLAR da yapılsaydı hem hak ve hukukun gereği yapılmış ve yıllarca süren mağduriyetler önlenmiş olacaktı hem de bu karmaşık durum ortaya çıkmayacaktı.
NASIL MI? İntibaklar da bu Kanunla yapılsaydı aynı subaylara ait EK-VI sayılı Cetvelde yapıldığı gibi EK-VIII sayılı Cetvelde 1’den 10’a kadar sıralanan DERECE/KADEME göstergeleri 1’den 9’a kadar sıralanırdı ve ikinci bir cevele yani; EK-VIII/A sayılı Aylık Gösterge Tablosuna gerek kalmazdı.

Harp Okullarındaki Eğitim-Öğretim seviyesinin 3 ve 4 yıla çıkarılmasıyla EŞ ZAMANLI olarak muvazzaf/emekli tüm subayların intibakları da yapılmış ve bu tür sorunlar ve mağduriyetlerle karşılaşılmamıştır.

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 9. - 926 sayılı Kanunun 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 137 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 28.6.2001 tarihli ve 4699 sayılı Kanun ile değişik (c) bendinin sonuna aşağıdaki alt bentler eklenmiştir. "Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nas-bedilenler, EK - VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda şu GEREKÇELER yer aldı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu 9.5.2003

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bilindiği gibi, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubaylar, silâhlı kuvvetlerin profesyoneli insan gücünün önemli bir kısmını oluşturmakta ve özellikle idari ve teknik hizmetlerde istihdam edilmektedirler. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi, çağın gereklerine, bilim ve teknoloji alanındaki süratli değişime ayak uydurabilecek astsubayların yetiştirilmesi ve istihdamı, bir zorunluluk olarak kendini göstermekizdir.
Bu kapsamda, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun alanlarda yüksek öğretim yapmış astsubay yetiştirmek için astsubay meslek yüksek okulları kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının kurulmasına paralel olarak, astsubayların yeni sisteme göre nasıp, terfi, kıdem, özlük hakları, diğer hak ve yükümlülükleriyle ilgili olarak mevzualta değişiklik yapılması, ayrıca Astsubay Meslek Yüksek Okullarından mezun olarak astsubay olanlar yanında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gereksinim duyduğu yüksek öğrenim görmüş astsubay ihtiyacının karşılanması amacıyla sadece yüksek öğretim mezunları arasından olmak üzere astsubay istihdamına olanak sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılması gereği hasıl olmuştur.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;
Çerçeve 9 uncu maddesi ile düzenlenen 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci maddesinin, dördüncü fıkrasının değişik (c) bendine eklenmesi öngörülen üçüncü alt bendin ilk cümlesinin; Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilen astsubaylar için aylık gösterge tablosu olarak 926 sayılı Kanuna eklenen EK-Vİl /A sayılı Cetvel dikkate alınarak,
9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlatılabilmelerine imkân sağlayacak şekilde değiştirilmesi
suretiyle,

Çerçeve 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere; Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu ve fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı oiup astsubay çavuşluğa nasbedilen astsubayların, 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlatılacak olması nedeniyle, sözkonusu astsubayların aylık gösterge tablosunu düzenleyen bir tablonun 926 sayılı Kanuna ekli EK-VIII sayılı Cetvelden sonra gelmek üzere, EK-VIII/A sayılı Cetvel olarak eklenmesini öngören bir düzenlemenin çerçeve 11 inci madde olarak metne eklenmesi suretiyle kabul edilmiştir.

N O T: Altı Dönemdir CHP Milletvekili olan Mehmet Akif Hamzaçebi ve yine beşinci Dönemdir AKP Milletvekili olan Taner Yıldızın da bu Raporda imzası var...

Makalemin SONUÇ kısmına gelmeden önce 4752 ve 4861 sayılı Kanunların Genel Kurul görüşmelerinde söz alan iki Milletvekilinin kanun hakkındaki görüşlerini yansıtan cümlelere yer vereceğim.

YIL 2002
4752 Sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu’nun TBMM Genel Kurul görüşmelerinden;
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖLHAN (Konya)- Tabiî ki, müzakere etmekte olduğumuz bu tasarı kanunlaş
tığında, muvazzaf/emekli tüm assubaylarımız yüksekokul mezunu olacaklardır.

Y O R U M: Muvazzaf/Emekli tüm assubaylarımız yüksekokul mezunu oldu mu? Yani; İNTİBAKLARI yapıldı mı? Hayır, yapılmadı.

YIL 2003
4861 Sayılı Kanunun TBMM Genel Kurul görüşmelerinden;
AK PARTİ GRUBU ADINA MİRAÇ AKDOĞAN (Malatya) -  Ayrıca, bu kanun tasarısına göre, yeni yetiştirilecek assubaylarımızın 9 uncu dereceden başlayıp 1 inci derecenin 3 üncü kademesine kadar yükselme imkânının, halen orduda görev yapan veya emekli olmuş assubaylarımıza da uygulanabilmesi imkânını, hükümetimizin ve Meclisimizin takdirlerine arz ediyorum. Değerli milletvekilleri, tasarının yasalaşarak ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Akdoğan.

Y O R U M: Halen orduda görev yapan veya emekli olmuş assubaylarımıza da uygulanabildi mi? Yani; İNTİBAKLAR yapıldı mı? Hayır, alkışlara rağmen yapılmadı. Pekala, İNTİBAKLAR ne zaman yapıldı? Tam 13 yıl sonra, 2016 yılı Ocak ayında 6656 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesine eklenen GEÇİCİ MADDE-38 ile yapıldı.

S O N U Ç:1462 Sayılı Kanunla Harp Okullarının 2 yıl olan öğrenim süresi 3 yıla, 2218 Sayılı Kanunla da 4 yıla çıkarılmış ve 1974-1975 ders yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. 2000 yılında yürürlüğe giren 4566 sayılı Kanunla da Harp Okullarında “Akademik Unvanlara” geçiş yapılarak mezunlara Lisans diplomasının yanısıra mühendis, işletme v.b. ÇİFT DİPLOMA verilmiştir. Tüm bu işlemler yapılırken de peyderpey İNTİBAKLARI gerçekleştirilmiştir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun BİRİNCİ maddesi
<<Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara uygulanır.>> demesine rağmen bu konu ve daha pek çok konuda sadece subaylar için uygulanırken astsubaylara ya hiç uygulanmamış ya da astsubayların yoğun mücadeleleri sonucunda aradan yıllar geçtikten sonra zar zor gerçekleşmiştir.
Hal böyle olunca da “Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük meselesi astsubaylar meselesidir,
bu mesele hallolmadıkça sıkıntı ve azaplar bitmeyecektir. Mesleki itibar eşitlenmedikçe bu sıkıntı ve azaplar çekilmeye devam edecektir.” sözünü söylemeye devam edeceğiz. Sağlıklar diliyorum...

Fahrettin BAĞRI
(Em.) Maliye Astsubayı

Ögeyi Oylayın
(2 oy)
Son Düzenlenme Çarşamba, 28 Nisan 2021 22:04

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Perşembe, 24 Kasım 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI VE LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, EBEDİ ÖNDERİMİZ VE BAȘKOMUTANIMIZ BÜYÜK DEVRİMCİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 84. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ... RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN. 10 KASIM 1938 ! Bir devre damgasını vurmuş, dünyanın gidişatını değiştirmiş, yalnızca y...
Perşembe, 10 Kasım 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. Cumhuriyetimizin 99. Kuruluș Yıldönümü kutlu olsun. Laik Demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk, silah arkadașları ve devletimizin bekası uğrunda canlarını veren aziz șehitlerimize minnettarız, ıșıklar içinde uyusunlar. Gazilerimize de șükranlarımızı sunuyoruz...
Cumartesi, 29 Ekim 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ