ASSUBAYLAR İMTİYAZ DEĞİL SADECE ADALET İSTİYOR

TSK'nın en büyük meselesi Astsubaylar meselesidir, hallolmadıkça sıkıntı ve azaplar bitmeyecektir. Bir üniforması da kefen olan Astsubayların bu sıkıntı ve azaplardan kurtulması için yapılması gerekenler şunlardır;

1. Uzun yıllar sürdürülen mücadele sonucunda Astsubay Meslek Yüksek Okulu İNTİBAKLARI nihayet 29 Aralık 2015'de TBMM'de görüşülerek kabul edildi ve 1 Ocak 2016'dan itibaren yürürlüğe girdi. (6656 Sayılı Kanun'un 4ncü Md./GEÇİCİ-38 md.)

2. GÖREVE BAŞLAMA DERECESİ; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda mahalle bekçileri, polisler, ziraaat ev ekonomistleri, TBMM Stenografları, teknik hizmetler sınıfına mensup memurlar v.b. dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlarken Astsubay MYO Mezunları dokuzuncu derecenin birinci kademesinden göreve başlamaktadır. Astsubaylardan, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9’uncu derecenin 2’inci kademesinden, üç yıl olanlar 9’uncu derecenin 3’ncü kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 8'inci derecenin 1'inci kademesinden göreve başlamalıdırlar.

Dolayısıyla, 926 Sayılı Askeri Personel Kanunu'ndaki; III – Gösterge tabloları: Madde 137 (c) bendindeki

''(Ek:28.5.2003-4861/9 md.) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK - VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde,mezun olduklarına dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilâve edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.'' ibaresi ;

''Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9’uncu derecenin 2’inci kademesinden, üç yıl olanlar 9’uncu derecenin 3’ncü kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 8'inci derecenin 1'inci kademesinden göreve başlarlar'' şeklinde değiştirilmelidir. Aynı zamanda bu değişiklik cümlesi, adı geçen personelin emeklilerini de içerecek şekilde olmalıdır.

3. TAZMİNATLAR (Makam - Görev): Halen makam ve görev tazminatı;yarbay ve üst rütbedeki subaylara verilmektedir. Bu tazminattan yarbaydan daha alt rütbedeki subaylar ile astsubaylar yararlanamamaktadır. 2003 öncesi ve 2003 sonrası mezun olan Astsubayların RÜTBE BEKELEME SÜRELERİ farklı olduğu için Kıdemli Başçavuş ve Başçavuş rütbelerine farklı hizmet yılları sonucunda ulaştılar. Dolayısıyla TAZMİNATLAR meselesinde RÜTBE kriteri söz konusu olduğunda bu durum önemle dikkate alınarak özellikle Kıdemli Başçavuş rütbesiyle emekli olanlar (eski yıllardaki rütbe bekleme süresine tabi olanlar) mutlak surette TAZMİNAT kapsamı içine alınmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:''Tazminatlar meselesi''nde tüm bunların gerçekleşebilmesi için öncelikle 375 sayılı KHK'de gerekli değişiklikler yapılarak uygun ödeme şekli belirlenmeli.

4. SİCİL AFFI: Suç cezasız kalmaz ancak ömür boyu süren ceza da olmaz. Askeri Mahkeme tarafından alınan 10 günlük dahi hükümleşmiş karar ömür boyu sürdüğü gibi, ölümünden sonra yasal hak sahipleri bile hep 1-2 kademe geriden aylık almaya devam ediyor. TSK'da rütbeler 30 Ağustos'tan 30 Ağustos'a yapılır gerekçesiyle ''ALEYHDE NASIP DÜZELTMESİ'' sonucunda emsallerinden 10-20... gün sonra Kademe/Derece yükselmesi/ilerlemesi yapması gereken personel bu gerekçe ile diğer 30 Ağustos'a kadar bekletiliyor.
ÇÖZÜM: Ya ''Aleyhde Nasıp Düzeltimesi'' sonucunda götürüldüğü tarihte üst Derece/Kademeye yükseltilmeli/ilerletilmeli ya da yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere SİCİL AFFI çıkarılmalıdır.

5. RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ: TSK Personeli arasında ''Rürbe Bekleme Süreleri'' çok farklılıklar ve adaletsizlikler var. Subaylarda ''Rütbe Bekleme Süreleri'' düşürülerek ''Gençleşme'' sağlanması hedeflenirken, Astsubaylarda ''Rütbe Bekleme Süreleri'' artırılarak ''Yaşlanma'' hedeflenmiştir. Bu adil ve doğru bir uygulama değildir.
ÖRNEK: Subaylar; Asteğmen 8 Ay (12 ay olmalıdır)
Teğmen 3 Yıl
Üsteğmen 6 Yıl
Yüzbaşı 6 Yıl
Binbaşı 5 Yıl
Yarbay 3 Yıl
Albay 5 Yıl (Dosyalarının Yüksek Askeri Şura'ya 1 yıl erken getirilme kararı ile bekleme süreleri 4 yıla indirilmiş oldu.)
Tuğgeneral / Tuğamiral - Tümgeneral/Tümamiral - Korgeneral/Koramiral - Orgeneral/Oramiral 4 Yıl (Dosyalarının Yüksek Askeri Şura'ya 1 yıl erken getirilme kararı ile bekleme süreleri 3 yıla indirilmiş oldu.)

İLGİLİ ***EK FIKRA*** DA BU...
926 Sayılı AS.PER.K. Madde 54
(Ek fıkra: 11/2/2014-6519/32 md.) Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınırlar. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılır.

ASTSUBAYLAR:
--------------------------------------
Astsubay çavuş 3 yıl
" Kıdemli çavuş 3 yıl
" Üstçavuş 6 yıl
" Kıdemli üstçavuş 6 yıl
" Başçavuş 6 yıl
" Kıdemli başçavuş 6 yıl

6. KADROSUZLUK NEDENİYLE AYIRMA VE KADROSUZLUK TAZMİNATI: Subaylar için belirlenen madde hükümleri muvazzaf astsubaylar için de uygulanmalıdır. Üzerinde çalışılan yeni terfi sistemi ile birlikte astsubaylar için kadroya dayalı terfi sistemi öngörüldüğü taktirde kadrosuzluktan emekli edilecek astsubaylara, madde 65 (1) d) bendi ile paralel biçimde yaş haddinden emekli olan astsubaylara, madde 65 (1) e)bendi ile paralel biçimde ll.Kademeli Kd.Bçvş.lığında ikinci yılını tamamlayan astsubaylara da kadrosuzluk tazminatı getirilmesi uygun olacaktır.

7. GEÇİM YARDIMI: İptal edilen ''Mahrumiyet Yeri Ödeneği''nin yerine ''Geçim Yardımı''' adı altında personele görev yaptığı garnizonun geçim şartlarına göre yardım yapılması gerekmektedir. Çünkü, bazı kamu bankalarında çalışan personele verilmektedir.

8. FAZLA MESAİ ÜCRETİ:Belirlenen katsayılar üzerinden ''Fazla Mesai Ücreti'' ödenmelidir.

9. GÜVENLİK TAZMİNATI: (Orgeneral aylığına göre oranlanacak miktarlarda verilmelidir.)

10. LOJMAN MESELESİ: Askeri personel diğer kamu görevlilerine göre daha fazla atamaya tabi olduklarından memuriyet süresince konut sorunu yaşamakta ve görev yaptığı yerlerde kısa süreli kaldığından kira artışlarından daha fazla etkilenmektedir. Bu durum personelin meslek hayatı süresince kendi oturacağı konutu da alamamasına neden olmaktadır. Her iki konuyu bir arada değerlendirdiğimizde personelin bu sıkıntısı emeklilik yaşamına kadar sürmektedir. Öngörülen bir düzenlemeyle,lojmanda oturma hakkını elde edemeyen askeri personele mevcut lojman kiralarından az olmamak kaydıyla,personelin masraflarının arttığı rütbeler göz önünde bulundurularak lojman tazminatı verilmesi gerekmektedir.

11. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE SÜREKLİ GÖREVLERE ATANMALAR: Mevcut Kanunlar ve Atanma - Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılacak düzenleme ve değişikliklerle ''Sürekli Görevle'' (657'deki ZORUNLU ATAMA'ya tabi personel gibi) atananlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde ve gemilerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilmeli. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılarak, iki yıldan az süreler dikkate alınmamalı.

12. TEK CETVEL: Kanun No:6656 ve 9 Ocak 2016 tarih ve 29588 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kanun ile gerçekleştirilen Asb.MYO İntibakları sonucunda; EK-VIII Sayılı Cetvele tabi olanlar EK-VIII/A Cetvele, EK-VIII/B Cetvele tabi olanlar da EK-VIII/C Cetvele intibakları yapıldı. Dolayısıyla EK-VIII ve EK-VIII/B Cetvelleri'nin de zaten bir hükmü kalmamıştı.

''TSK personelinin kullandığı 8 ayrı gösterge tablosunda düzenleme yapılarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu personeli ile paralellik sağlamalı ve içinde bir çok olumsuzluklar taşıyan EK-VIII/A ve EK-VIII/C cetvelleri de yürürlükten kaldırılarak TEK CETVEL uygulamasına geçilmelidir.

13. KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİNE ATANAN PERSONELE İLAVE 1 (BİR) KADEME VERİLMESİ: 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılanlara ve sonrasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine atanarak 1 (BİR) yıl ve üzeri görev yapan TSK personeline (subay-astsubay-uzman erbaş ve uzman jandarma) ilave 1 (BİR) KADEME verilmesi uygun olacaktır.

Hiç bir kurum ve kuruluş görev ve sorumluluktan kaçamaz. Kimsenin parasında, pulunda, makamında ve mevkisinde gözümüz yok. Ekmeğimizin peşindeyiz. ''Gaspedilen'' haklarımızı mutlaka alacağız. İMTİYAZ DEĞİL ADALET İSTİYORUZ...!!!

Fahrettin BAĞRI
E. Maliye Asb.

 

Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 102. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerince...
Salı, 19 Eylül 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 101. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine g...
Çarşamba, 30 Ağustos 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
ZAFER HAFTASI KUTLU OLSUN Osmanlı İmparatorluğunun SEVR ile parçalanmasına HAYIR diyen bir avuç kahraman ATATÜRK önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde başlattıkları kurtuluş mücadelesini 26 Ağustos 1922 yılında Afyon Kocatepe'de başlayan dünyanın takdirini kazanan bir taarruzla bozguna uğrattıkları düşmanı 30 Ağustos'ta kesin yenilgiye uğratarak ülkemizin bağımsı...
Cumartesi, 26 Ağustos 2023

Son Eklenenler

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ