Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -3-

By Eski Tüfek 29.05.2017 Okunma Sayısı: 3624 Yorumlar (2)

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar-3-

 

 

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -3-

 

 

Deniz Lisesinin kuruluş târihi konusunda basına yalan yanlış bilgiler üfüren bahriyeli dört subayımızı,

1Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar isimli makâlemizde teşhir eylemiş idik. 

Sayın Ersen GÜRPINAR da makâlemizi sağolsun,

Bu subaylarımızın fesbuk, çıt çıt tivit, mivit hesâplarına göndermiş idi.

Hepsinin de bu makâlemizi okuduğunu söylemiş idi.

Fakat

Târih uğrusu bahriyeli bu subaylarımızdan birisi dahi bugüne kadar bir tek cümle ile ses verip de

Yalan söylediklerini ikrâr etmek erdemini gösderemedi...

Ne diyelim; canları sağ olsun!

Doktorlukları, kurmaylıkları, subaylıkları, amirallikleri, târih bilgileri, celâdetleri

Ve hele de yürekleri,

İşde, ancak davşan yüreği kadar imiş!..

Deniz Lisesinin kuruluş târihi konusunda bu dört subayımız;

Heybeli’de mehtâba çıkdıkları serin gecenin seher vakdinde,

Rüyâlarında şımşırık olduğu günlerden kalma bu ezber ile üfürgenlik, sömürgenlik ve böbürgenlik eylerken,

Bu konuda, işin asıl sâhibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın fikr-i aslîsinin ne olduğunu bilmek icâp edivermiş idi.

7 Ekim 2016 Cuma günü gönderdiğim aşağıda gördüğünüz şu dilekcem ile de ben Eski Tüfek

Bu yalancı bahriyeli subayların peşine düşmüş idim.

 

KONU: Deniz Lisesi Târihcesi Hakkında.

İLGİ: (a) (https://www.youtube.com/watch?v=-RGSYkAWJiU) bağlantısında münteşir Deniz Lisesi Tanıtım Filmi.

(b) (http://www.denizlisesi.k12.tr/orta/liseTarihce.html) bağlantısında münteşir Deniz Lisesi Târihcesi.

(c) Hürriyet Gazetesinin 24 Şubat 2014 târihli nüshası (http://webtv.hurriyet.com.tr/haber/deniz-lisesi-ilk-kez-basina-tanitildi_88076)’ında neşredilen Deniz Lisesi hakkındaki haber.

(ç) Deniz Lisesi Târihcesi, Dr.Öğr.Kd.Yzb. Raim ÜNLÜ, (Dz.K.K. Matbaası-2000)

(d) 1171928 sayı ve 03.12.2015 târihli BİMER dilekcem.

(e) 620916 sayı ve 31.05.2016 târihli BİMER dilekcem. (Birinci bölüm)

(f)625856 sayı ve 31.05.2016 târihli BİMER dilekcem. (İkinci ve son bölüm)

(g) 4982 sayı ve 09 Ekim 2003 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânunu.

(ğ) 2004/7189 sayı ve 19 Nisan 2004 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânunun Uygulanmasına İlişkin Esâs ve Usûller Hakkında Yönetmelik.

1. Deniz Lisesi târihcesi hakkında yapdığım tetkiklerde, işbu okulun kuruluş târihine dâir olmak üzere 4 ayrı kaynakda birbirinden farklı kuruluş târihlerinin mevcut olduğunu gördüm. Tesbit etdiğim bu farklı kuruluş târihleri şunlardır;

 1. TRT ve Genelkurmay Başkanlığının işbirliği ile 2015 senesinde hazırlandığı içeriğinde bildirilen ve TRT-1’de neşredilen İlgi (a)’da münteşir tanıtım videosunda; Okul Komutanı Dz.Kur. Alb. Mehmet Serter TUÇALTAN; Deniz Lisesinin 1773 senesinde kurulduğunu söylemiş.
 2. Deniz Lisesinin İlgi (b)’de münteşir târihcesinde, işbu okulun kuruluş târihine ilişkin olarak birbirinden farklı iki ayrı kuruluş târihinden bahsediliyor. Bugün hâlâ mevcut işbu târihcede;

b.1. Deniz Lisesinin 1773 senesinde kurulduğu,

b.2. 4 sınıflı“İDADİ” (Lise) kısmının ise 1853 senesinde açıldığı”

bilgisi kamuoyuna hâlen duyuruluyor.

 1. Hürriyet gazetesinin İlgi (c)’de münteşir “Deniz Lisesi İlk Kez Basına Tanıtıldı” başlıklı haberde, okul hakkında bilgi veren Okul Komutanı Dz.Kur.Alb. Murat ŞİRZAİ; “Deniz Lisesinin 1834 yılından itibaren eğitim öğretim verdiğini” kamuoyuna duyurmuş.

ç. Dr.Öğr.Kd.Yzb. Rasim ÜNLÜ’nün hazırladığı, kaynak olarak Safvet’in “Bahriye Târihimizden Filasalar” isimli eserini kaynak olarak gösderdiği ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı matbaasında 2000 senesinde tab edilen İlgi (ç)’de mezkûr “Deniz Lisesi Târihcesi” isimli kitabın 12-14’üncü sayfalarında Deniz Lisesinin, “Bahriye İdâdisi” ismi ile 29 Ekim 1852 târihinde hizmete açıldığı yazmış.

2. Türkiye çapında yayınlanan gazetelerde, devletimizi temsil eden askerî kurumların neşretdiği târihce kitaplarında ve resmî örütbağ sayfalarında yapılan yayınlarda Deniz Lisesinin kuruluş târihi hakkında birbirini tekzip eden dört farklı târih verilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için ciddî bir zaafiyetdir.

ØBir okulun kuruluş târihini nasıl olur da devletimizi temsil eden askerî kurumlar bile kendi kaynaklarında doğru olarak yazamaz?

ØBu yalan yanlış bilgiler ile kamuoyunu kandıran ve devletimiz ve ordumuzun itibarını bu şekilde zedeleyen kimlerdir?

ØDevletimizi temsil eden subayların basına verdiği ve gerçekler ile alâkası olmayan bu yalan yanlış bilgileri denetleyen askerî bir mercii yok mudur?

ØKamuoyunu aldatan bu yanlış bilgiler, kasıtlı olarak mı piyasaya sürülmektedir?

ØBu yanlışlardan, Sayın Millî Savunma Bakanımız ve Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın şahsen bilgileri var mıdır?

3. İşbu dilekcemin yukarıda mezkûr maddelerinde arz etdiğim malûmât muvâcehesinde benim suâllerim şöyledir;

a. Devletimizin çeşitli resmî kaynaklarında münteşir mevcut bilgi kirliliğini önlemek, devletimizi temsil eden kurum ve subayların bu vahim hatâsını bir an evvel izale etmek ve dahi kamunun doğru bilgi edinmesini temin etmek üzere, işbu dilekceme konu etdiğim Deniz Lisesinin;

Øa.1. Gerçek ve resmî kuruluş târihi nedir?

Øa.2. Kuruluş târihininin belgesi (Kânun, lâyiha, kuruluş senedi vb.) var mıdır? Var ise şâyet, nedir?

Øa.3. Deniz Lisesinin kuruluş târihi olduğu bildirilen belgenin bir sûretinin, ücreti mukabilinde tarafıma gönderilmesini,

Øb. İlgi (e-g)’de mezkûr iki adet BİMER dilekcemde tevcih etdiğim ve Deniz Lisesinin kuruluş târihine dair ileri sürdüğüm resmî belgelere rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sorduğum suâllerimi niçin savsaklamakta ve cevâp vermemektedir?

Øc. Ordumuzun eğitim-öğretim târihinde teşkil edilen ilk askerî idâdî, Fünûn-ı İdâdî ismiyle teşkil edilen Kuleli Askerî Lisesi’dir. Ve kuruluş târihi de 21 Eylül 1845’dir. Bu hakikât gün gibi ortada dururken, Deniz Lisesine menşe teşkil eden Bahriye İdâdîsi nasıl oluyor da bu târihden tam 72 sene evvel, bir başka ifâde ile 1773 senesinde kurulabiliyor Allah aşkına?

Øç. Bir tek okulun “ilk kuruluş târihi” söz konusu olduğuna göre işbu okulun, birbirinden farklı 4 ayrı târihde kurulduğunu söylemek akıl, bilim, ve askerlik târihi ile bağdaşamaz! Deniz Lisesinin 1773 senesinde kurulduğunu söylemek, “canlı televizyon yayını 1773 senesinde başlamışdır” demek kadar mesnetsiz ve bilimden uzak bir iddiadır. Bunu söyleyenlerin de târih bilgisi bir yana akıl sağlığını cidden sorgulamaya hakkım vardır. Osmanlı Devletimizin eğitim-öğretim târihinde “idâdî” ismiyle bir okul ve tedrisatın asla olmadığı 1773 senesinde, Deniz Lisesinin kurulduğunu söylemek sûretiyle devletimizi, ordumuzu ve milletimizi kandıranlar ve devletimizin ve ordumuzun resmî târihini tahrif ve ifsad edenler kimlerdir?

d. Millî Savunma Bakanlığımızın bu bilgi kirliliğine ve târih sahteciliğine el koymasını ve

Devletimizin resmî kayıtları ve târihî hâfızasını tahrif edip bugünkü kayıtlarımızda “Deniz Lisesi” ismiyle maruf işbu okulun târihcesi hakkında yalan söyleyen ve bu okulun târihini çarpıtanları tesbit etmesini ve haklarında işlem yapmasını isdiyorum.

4. İşbu dilekcemin yukarıda mezkûr iki ve üçüncü maddelerinde tevcih etdiğim suâllerimi İlgi (ğ ve h) mevzuât kapsamında cevâplamasını Millî Savunma Bakanlığımızdan saygılarımla arz eylerim.07.10.2016.  1600259113

                                                                                         Şükrü IRBIK

 

 

*  *  *  *  *

 

Yukarıda gördüğünüz bu dilekcemiz ile

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar  isimli makâlemizde folim karesini dondurmuş idik!

15 günde ilgili makâma ulaşdırılması gereken yukarıda gördüğünüz şu dilekcem,

Tam 33 gün sonra yerine ulaşdı.

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_3_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

15 Temmuz mahmurluğunu üzerinden atmaya çalışan Millî Savunma Bakanlığımız,

Bu dilekceme cevâp vermeye tenezzül etmedi.

Biz de, devletin direği dediğimiz kânûnundan neşet eden bilgi edinme hakkımızı kullanarak

Devletimizin Bâb-ı Ȃli’si olan Başbakanlığa müracaat ile yolumuza devâm etmiş idik.

Ve dahi

Deniz Lisesinin kuruluş târihindeki orostopolluğa bir zevâl vermek için

Aşağıda gördüğünüz şu dilekce ile

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun yolunu tutmuş idik.

 

T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU’NA

Bakanlıklar/Ankara

                            02 Ocak 2017

KONU: BİMER Dilekceme Miâdında Cevâp Verilmemesi Hakkında.

 

İLGİ: (a) 1600259113 sayı, 07 Ekim 2016 târih ve “Deniz Lisesi Târihcesi Hakkında” konulu BİMER dilekcem.

(b) 4982 sayı ve 09 Ekim 2003 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânunu.

1. İlgi (a)’da mezkûr dilekcemi, BİMER vasıtasıyla 07 Ekim 2016 târihinde Başbakanlığımıza gönderdim. BİMER, bu dilekcemi 10 Kasım 2016 târihinde MillȊ Savunma Bakanlığına sevk etdi. İşbu dilekcem, 10 Kasım 2016 târihinden buyana MilȊ Savunma Bakanlığında bekletilmektedir. İşbu dilekcem hakkında işlemin devâm etdiğine dair, 02 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar da hiçbir mâkamdan herhangi bir bilgi, cevâp almadım.

2. İlgi (a) dilekceme miâdında cevâp vermeyen MillȊ Savunma Bakanlığı, İlgi (b) kânunun 5 ve 11’ inci maddelerini ihlâl etmişdir.

3. Neticeten; Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulumuzun konuyu İlgi (b) mevzuât kapsamında tetkik ederek neticeyi tarafıma bildirmesini,

Saygılarımla arz eylerim.

Şükrü IRBIK          

E K L E R :

EK-A: 1600259113 sayı ve 07 Ekim 2016 târihli BİMER dilekcem.

 

 

*  *  *  *  *

 

Yukarıda gördüğünüz itirâz dilekcemi tetkik eden Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu,

Aşağıda gördüğünüz gerekcelere müsteniden itirâzımı haklı buldu.

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_3_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

4

5

6

 

 Ve dahi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan Eski Tüfek’in güzellik ile talep etdiği bilgileri,

Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu vasıtasıyla,

Tâbiri câizse hülle ile değil fakat sille ile aldık!

Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun dürtmesi ile ayıkan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız,

Şöyle inciler döküverdi ağzından, vehleten...

 

*  *  *  *  *

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_3_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_3_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

*  *  *  *  *

 

Cebren de olsa bu cevâbı bana gönderen Deniz Kuvvetleri Komutanımıza hassaten teşekkür ediyorum;

Hak zuhûr eyledi,

Yalan, kendini teşhir etdi,

Ve dahi

Bâtıl, zâil oldu!

İnsan olduğunu iddia ediyor isen şâyet târihini bilmeye mecbûrsun.

Târihini bilmiyor isen şâyet dün doğmuşsun demekdir.

Dün doğmuş isen şâyet herkes sana kendi istediği hikâyeyi anlatır.

Gerçekden de öyle imiş.

27 Mayıs subay darbesinin gazıyla cezbeye tutulup coşan târih uğrusu bahriyeli subaylarımız,

Deniz Lisesinin kuruluş târihi konusunda 1962 senesinden beri meğerse milletimize kendi uydurdukları hikâyeyi anlatıyorlar imiş.

İnsan olduğumuz iddiası ile çıkdığımız yolda; dikenler, daşlar da dökseler önümüze

Târihimizin bir ezberini daha bozduk!

Ve Deniz Lisesinin kuruluşunu, Cumhuriyetimizi ilan etdiğimiz gün ile gündeş eyledik!..

 

*  *  *  *  *

 

Târih uğrusu bahriyeli subaylarımıza,

Târih dersi verdiğimiz bu makâlemizin buraya kadar okuduğunuz bölümünün özeti şöyle oluyor;

Üfürgen, sömürgen ve böbürgen bahriye subaylarımızın

27 Mayıs subay darbesinden bugüne kadar

Tam 55 seneden beridir üfürdükleri “Deniz Lisesi 1773 senesinde kuruldu” yalanı

Burada, bugün mutlak bir zevâl buldu!

Demiyor muyduk hep! Er ya da geç; Her yalanın kendini teşhir etmek gibi bir tıyneti vardır diye.

İşde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bugüne kadar söyleyegeldiği

“Deniz Lisesi 1773 senesinde kuruldu” üfürüzması da

2017 senesi 07 Mart Salı günü kendini, Eski Tüfek’in kalemi vasıtası ile teşhir eyledi!

Emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ,

Emekli Tümamiral Soner POLAT,

Emekli Tuğamiral Türker ERTÜRK,

Emekli Dr.Dz.Öğ. Binbaşı Erol MÜTERCİMLER...

“Deniz Lisesi, 29 Ekim 1852 Cumâ günü kuruldu”, bunu böyle bilesiniz!

Bu makâlemizi neşretdiğimiz günden itibâren,

“Deniz Lisesi 1773 senesinde kuruldu” diyenlerin hepsi yalancıdır, müfteridir, sahtekârdır!

Şöhret vurgunu yiyen siz subaylarımız;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yukarıda gördüğünüz şu evrağının bir sûretini

Alın, çalışma odanızın duvarına asın!

Birgün, bir yerde, şöhret hırsızlığı niyeti ile böbürlenme nöbetine girer de

Bir vesile gene “Deniz Lisesi 1773 senesinde kuruldu” derseniz şâyet

Odanızın duvarındaki bu evrak, sizlerin ağzını burnunu çarpacak, haberiniz olsun!

 

*  *  *  *  *

 

Bahriyemizin bu dört muhteşem târih uğrusu subayımızın bir yalanları daha var;

Diyorlar ki “Deniz Harp Okulu 18 Kasım 1773 târihinde kuruldu”

Şöhret delisi olmuş ve târih uğrusu bahriyeli bu subaylarımız,

Târihin dübüründen şimdilik “birkaç kıl” daha yolsunlar bakalım...

Yolun sonu göründü, nasıl olsa!

Bu yalanınızı da yalayacağınız günler yakındır, evvel Allah!

 

Deniz Harp Okulu’nun 18 Kasım 1773 târihinde kurulduğunu söyleyen;

 • Kurmayından,
 • Doktor unvânlı öğretmenlerinden,
 • Devletin parası ile İsviçre’de tahsil görmüş Yüksek Mühendisinden,
 • Devletin parası ile sivil üniversitede hukuk tahsil etmiş Askerî Hâkimine...

          Ve hattâ

 • Cumhurbaşkanına kadar şöhret avcısı ve “târih uğrusu” bahriyeli zâbitânın,

Bu konuda bugüne kadar üfüregeldikleri;

 • Yalanları,
 • Yapdıkları hileleri,
 • Atdıkları iftirâları,
 • Uğrulukları

         Ve dahi

 • Sahtekârlıkları da

Allah’ın izniyle bilâhire fâş eyleceyeğiz!

 

brove

 

 

 

 

Şükrü IRBIK

(E) SG Tls.Asb. III Kad.Kd.Bçvş.

 

Okumak için resimleri tıklayınız!

 

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -1-

Tarih-Ugrusu-Bahriyeli-Subaylar 1_KAPAK

   

                       

 

 

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2-

Tarih Ugrusu Bahriyeli Subaylar 2_kapak

Ögeyi Oylayın
(9 oy)
Son Düzenlenme Salı, 09 Mayıs 2023 18:30

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#2 Hikmet Gülke 29-05-2017 16:50
Sayın Şükrü Irbık; emeklerinize, yüreğinize sağlık. Attığınız bu tokat, yerini çoktan bulmuştur bile. Sizin yazılarınızı okuduğum zaman, Ahmed Arif'in şu sözleri aklıma geliyor. "Bu da sabır, ağulardan süzülmüş." Saygı ve selamlarımla...
Alıntı
#1 EMEKLİASSUBAYLAR 29-05-2017 10:06
Büyük emekler ve araştırmaya dayanan mutlaka okumamız gereken bir Şükrü Irbık yazısı. Kendisine teşekkür ederiz, Umarız ki yetkililer artık bu kahrolası ön yargıdan kurtulup ordunun bir aile olmasını sağlarlar...
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 104. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile sonuçla...
Cuma, 19 Mayıs 2023
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken anneler g...
Pazar, 14 Mayıs 2023
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMI TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN Değerli Meslektaşlarımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz. Bizler de TSK emekçileri assubaylar olarak ön yargılarla haksızlıklara uğratılan mesleklerin başında geliyoruz. Haksızlıklara sessiz kalmak haksızlık kadar suçtur, kendi mücadelemizi yaparken emeğe saygı ve adalet talep edenlerin ya...
Pazartesi, 01 Mayıs 2023
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ