GERÇEK STK OLMANIN YOLUNDA İLK ADIM

stk-basari

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Yıllardır ön yargılarla tahakküme varan sosyal ve ekonomik haksızlıklara uğratılan assubayların sosyal, kültürel ve ekonomik haklarını korumak, karşılamak ve meslektaşları arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile kurulan derneğimiz TEMAD'ın daha demokratik bir tüzükle daha etkin çalışabilmesi için TÜZÜK değişikliği tekliflerimiz gözardı edilmiş, hâttâ Olağan Büyük Genel Kurul'da karar alınmasına rağmen statükodan ayrılmak istemeyen yöneticiler bunu gerçekleştirmemişlerdir !

Yeni yönetimin ilk icraatlarından TÜZÜK değişikliği memnuniyet verici bir gelişmedir. Buna katkı sağlamak için site yönetimince Sn.M.Emin ATILGAN  başkanlığında bir tüzük komisyonu kurulmuş ve hazırlanan yeni tüzük taslağı sizlerin bilgilerine, TEMAD yönetiminin takdirlerine sunulmuştur. Sn.Ahmet KESER ve yönetim kuruluna bu demokratik tavırları için ve başta Sn.M.Emin ATILGAN olmak üzere emeği geçenlere de teşekkürü borç biliriz. Assubaylara refah ve huzur getirmesi dileklerimizle saygılar sunuyoruz.

SİTE YÖNETİMİ

AÇIKLAMALAR  

 a) Mevcut Maddelerdeki “SİYAH” bölümler halen var olup da değişmesi önerilmeyen bölümlerdir.

 b) Mevcut Maddelerdeki “KIRMIZI” renklerle gösterilen bölümler o kısmın, o maddeden çıkarılması TEKLİF EDİLEN bölümlerdir. 

c) Maddelerdeki "YEŞİL” renklerle ilave yazılan bölümler ise o maddeye çıkarılanların yerine eklenmesi TEKLİF EDİLEN bölümlerdir. 

 d) Maddelerin altındaki GEREKÇE yazılı “MAVİ” renklerle yazılan bölümler ise o maddede, iptal veya ilave  TEKLİF EDİLEN bölümlerdir. 

e)Koyu siyah ve yeşil olarak yazılanlar ise değiştirilmesi teklif edilen maddenin tamamını kapsamaktadır.

TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİDİR  

MEVCUT MADDE 1. Derneğin kuruluş, isim ve amacı aşağıda gösterilmiştir:  

a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapıp, emeklilik ve maluliyet nedenleriyle ayrılan Astsubaylar, bunların  eşleri ile vefat eden Astsubayların dul ve yetimlerinin sosyal, kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek amacı ile 16.06.1983 gün ve 2847 sayılı Kanun hükümleri uyarınca  kamu yararına çalışan dernekler statüsünde TÜRKİYE EMEKLİ  ASTSUBAYLAR DERNEĞİ kurulmuştur.  

b.Derneğin kısa adı "TEMAD" dır.  

c. Dernek, illerde ve ilçelerde şube kurar. İl de kurulan Şubeye il Başkanlığı, ilçede kurulan Şubeye ilçe Başkanlığı denilir. Büyükşehir belediyesi olan illerde ilk kurulan  Şube, il başkanlığını temsil eder. 

d. Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Ankara’da bulunan Genel Merkez yönetimi aynı zamanda Ankara il başkanlığı gibi görev yapar.   

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 1. Derneğin kuruluş, isim ve  amacı aşağıda gösterilmiştir:   

a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapıp, emeklilik ve maluliyet nedenleriyle ayrılan Astsubaylar, bunların eşleri ile vefat eden Astsubayların dul ve yetimlerinin sosyal, kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak ve  dayanışmalarını  devam ettirmek amacı ile 16.06.1983 gün ve 2847 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kamu yararına çalışan dernekler statüsünde TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ kurulmuştur.  

b. Derneğin kısa adı "TEMAD" dır.   

c. Dernek, İl'lerde ve ilçe'lerde şube kurar. İl'de kurulan Şubeye il Başkanlığı, ilçe'de kurulan Şubeye İlçe Başkanlığı denilir. İlçe başkanlıkları İl Başkanlığının koordinesinde görev yaparlar .  

Büyükşehir Belediyesi olan illerde Büyükşehir Belediyesine bağlı olan metropol İlçelerde de ilçe başkanlığı kurulabilir. İl başkanları bulunduğu il’deki ilçe başkanları arasından seçilir ve seçilen il’de ikamet eder.  İl başkanlığını ve organlarını, merkez ilçe başkanlıklarının seçme ve seçilme hakkı olan toplam delegelerinin ilk toplantıda asgari 2/3 katılımı ve bu katılımın 2/3 oyu ile, ilk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa ikinci  toplantıda, toplantı için yeter sayısı yarıdan bir fazla, seçilme sayısı ise katılımın yarıdan bir fazlası ile 3 yıllığına seçerler. (Örneğin 23 delegesi olan bir şube ilk seçimde 15, ikinci seçimde ise  en az 12 delegesini il başkanlığı seçiminde bulundurmak zorundadır). İkinci toplantıda da toplantı yeter sayısı  sağlanamaması halinde ikinci toplantıya mazeretsiz (sağlık raporu,tabii afet,SGE,ailesinde ölüm,vb.) olarak katılmayan delegelerin delegelikleri düşer ve ilk yapılacak seçimlerde şube ve genel merkez organlarına aday olamazlar,seçilemezler. İlk seçimde delege de seçilemezler. İkinci toplantıda da sonuç alınamazsa aynı günkü toplantıda ikinci tur oylama yapılır ve bu turda katılımın en çok oyunu alan başkan adayı ve listesi 3 yıl için İl Başkanı ve organları olarak seçilir. Ancak ikinci toplantı ikinci tur oylamasına katılan üye ve delegelerin sayısı kendi seçimi yapılan dernek veya şube organlarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. İkinci toplantı ikinci tur’da da sonuç alınamazsa seçim 3 Ay’ı geçmemek üzere ertelenir.  

Genel olarak toplantı ve seçimi madde 14/a’ya uygun yapılır.   

d. Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Merkez ilçeleri içinde kurulacak şubeler ve il başkanlığı seçimi de madde 1/ c bendindeki esaslara  göre yapılır.   

GEREKÇE : İl Başkanlıklarının önemini,yetkisini ve etkinliğini artırmak,Genel Merkezin yükünü hafifletmek için.  Ankara'daki merkez ilçelerde de ilçe başkanlıkları kurulmalı ,ilçe şube başkanlıkları da İl başkanlığını seçmelidir.İl başkanlığının ilçe başkanları arasında saygınlığının artırılması .  

İl Başkanlığı seçiminde ilk toplantıda  asgari 2/3 delege katılımının, ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı için yarıdan bir fazla katılımın istenmesi şubelerimizin delege katılımının azamisini sağlamak; derneğimizin önemine dikkat çekmektir.   

Ankara’da üye sayısını artırmak, Derneğin Genel Merkezin üzerinde fazladan bulunan Ankara İl Başkanlığı yükünü üzerinden almak, ve genel merkezin bütün çalışmalarını adalet ve eşitlik için istediğimiz “BİZ KİMİZ,NE İSTİYORUZ?” da belirttiğimiz anayasal haklı taleplerimize  odaklandırmaktır,ayrıca d maddesinin 2.paragrafı iptal edilirse belirtilen eklemeyi yapmaya da gerek yoktur.    

DERNEĞİN AMACI

MEVCUT MADDE 2.Dernek, amacını gerçekleştirebilmek bakımından aşağıda gösterildiği şekilde çalışır;

a. Dernek mensuplarının birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve ilgilerini sağlayabilmek bakımından sosyal ve kültürel toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenler.

b. Dernek, sosyal, kültürel ve hukukî bakımdan zorluğa düşmüş üyelerine yardımda bulunur.

c. Dernek, üyelerinin ortak menfaatleri için her konuda dava açar ve takip eder. Basın Kanunu Hükümleri ile Dernekler mevzuatı uyarınca bir yayın organı, basın haber bülteni, bildiri, broşür ve dergi yayımlar. Basın toplantısı tertipler. 

d. Dernek, Genel Merkezinin ve Şubelerinin iskânı için bina, arsa satın alır, yaptırır veya kiralar.  Gayri menkulün aynına ilişkin her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. 

e. Dernek, mensuplarının yararlanmaları bakımından dinlenme tesisleri, huzurevleri, öğrenci yurtları, lokaller tesis eder veya kiralar.

f. Dernek, konut sahibi olmamış mensupları için "Konut Yapı Kooperatifi" ile tüketim gereksinmelerini karşılamak için üyelerine ve şahıslara yönelik kâr amacı gütmeyen "tüketim kooperatifi" kurar veya kurulmasına yardımcı olur

g. Dernek, yurt düzeyinde milli afet halini alan deprem, yangın, sel gibi hallerde felaketzedelere ve bu konuda çalışan kuruluşlara yardımcı olur.

h.  Dernek,üyelerinin ve iştirakçilerinin vefatı halinde, geride bıraktığı aile bireylerine toplu bir maddi yardımın yapılabilmesi amacıyla ve katılacakların, maddî katkılarıyla oluşturulacak bir  yardım sandığı kurar veya örgütlerince kurulmasına yetki verir.

i.    Dernek, muhtaç duruma düşmüş üye ve yetimlerine Yönetim Kurulu kararıyla, olanaklar elverdiği nispette maddi yardımda bulunur,

j. Dernek, üyelerinin ekonomik yaşam koşullarını yükseltmek bakımından, gerekli yasal çalışmaları yapar, konuyu ilgili makamlarda takip eder ve sonucunu üyelerine duyurur.

k. Dernek, Kızılay - Çocuk Esirgeme Kurumu - Türk Hava Kurumu - Huzurevleri- Düşkünler Yurdu -Okullara, yardıma muhtaç kişi ve kuruluşlara, kanuni mevzuat dahilinde maddi ve manevi yardımda bulunur.   

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 2.Dernek, amacını gerçekleştirebilmek bakımından aşağıda gösterildiği şekilde çalışır;  

a. Dernek mensuplarının birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve ilgilerini sağlayabilmek bakımından sosyal ve kültürel toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenler. Bu doğrultuda dernek dışında yapılan etkinlikleri takip eder,yasa ve tüzüğe uygun olanlara derneğin katılımını sağlar.    

b. Dernek, sosyal, kültürel ve hukukî bakımdan zorluğa düşmüş üyeleri ile bunların eş ve çocuklarına yardımda bulunur.  

c. Dernek, üyelerinin ortak menfaatleri için her konuda dava açar ve takip eder. Basın Kanunu Hükümleri ile Dernekler mevzuatı uyarınca bir yayın organı, basın haber bülteni, bildiri, broşür ve dergi yayımlar. Basın toplantısı tertipler.   

d-Dernek,Büyük Genel Kuruldan yetki almak şartıyla Genel Merkezinin ve şubelerinin iskanı için bina, arsa satın alır,yaptırır veya kiralar.   

Dernek Genel Merkez Yönetimi alınan arsa,bina,tesis veya her türlü taşınmazın satışını Büyük Genel Kuruldan bahse konu iş için özel yetki almadan asla yapamaz. Büyük genel kurul delegeleri satış konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu'na  Dernek Büyük Genel Kurulu'nda tüm delegelerin ilk toplantıda asgari 3/5 katılımı ve belirtilen katılımın ilk toplantıda asgari 3/5 oyu ile ikinci toplantıda ise toplantı yeter sayısı salt çoğunluk,karar ise yine katılımın salt çoğunluk oyu ile  verilebilir.

Derneğe ait bina, tesis vb. ve dernek dahilindeki hiçbir,kurum,kuruluş ve işletmeyi Genel Merkez  ve şube organlarındaki görevliler üçüncü dereceye kadar akrabalarına kiralayamaz, ayrıca kiralanacak işletme ve tesisi akrabalarından da işletmek için kiralayamaz ve bu kiralama dönemi de kendilerinin yönetimde bulunacakları süreyi asla aşamaz.

e. Dernek, mensuplarının yararlanmaları bakımından dinlenme tesisleri, huzurevleri, öğrenci yurtları, lokaller tesis eder veya kiralar. Vakıflar kurar. Vakıf ve  tesislerin kurulum,yönetim ve işletmesi (d) maddesine uygun olarak yürütülür.

f. Dernek, konut sahibi olmamış mensupları için "Konut Yapı Kooperatifi" ile tüketim gereksinmelerini karşılamak için üyelerine ve şahıslara yönelik kâr amacı gütmeyen "tüketim kooperatifi" kurar veya kurulmasına yardımcı olur. Kurulum ve işletmesi (d) maddesine uygun olarak yürütülür.

g. Dernek, yurt düzeyinde milli afet halini alan deprem, yangın, sel gibi hallerde felaketzedelere ve bu konuda çalışan kuruluşlara yardımcı olur.

h. Dernek,üyelerinin ve iştirakçilerinin vefatı halinde, geride bıraktığı aile bireylerine toplu bir maddi yardımın yapılabilmesi amacıyla ve katılacakların, maddî katkılarıyla oluşturulacak bir yardım sandığı kurar veya örgütlerince kurulmasına yetki verir.

i. Dernek, muhtaç duruma düşmüş üye ve yetimlerine veya dernek dışı muhtaç olanlara Yönetim Kurulu kararıyla, olanaklar elverdiği nispette maddi ve manevi yardımda bulunur.

j. Dernek, üyelerinin ekonomik yaşam koşullarını yükseltmek bakımından, gerekli yasal çalışmaları yapar, konuyu ilgili makamlarda takip eder ve sonucunu üyelerine duyurur.

k. Dernek, Kızılay - Çocuk Esirgeme Kurumu - Türk Hava Kurumu - Huzurevleri- Düşkünler Yurdu -Okullara, yardıma muhtaç kişi ve kuruluşlara, kanuni mevzuat dahilinde maddi ve manevi yardımda bulunur.

GEREKÇE:

a) Derneğin dışa açılımını güçlendirmek ve etkinliğini artırmak için.

b) Derneğe Astsubay'ların eş ve çocukları üye olabildikleri için ( Madde 8/a ) dolayısı ile eşleri veya çocukları sayesinde görevdeki muvazzaf arkadaşlarımız da özellikle hukuki açıdan yararlanacaklardır.

c) Arsa,bina,tesis veya her türlü taşınmazın satışını muhtelif zamanlarda suistimal ve keyfi olarak art niyetli olabilecek Dernek Yöneticilerinin yetkilerini kısıtlamak ve bunun delegelerce denetimini sağlamak içindir. Aynı şekilde kiralama işlerinde de yapılması olası bazı suistimal ve keyfiyet olabilecek durumları önlemek içindir.

e) Derneğin ekonomik gücünü artırmak için.Bu tesislerin işletmelerinde olabilecek suistimal ve keyfiyeti önlemek için.

i)  Her ne kadar devletimiz bu yönde muhtaçlara fayda sağlasa da Derneğimizin de özellikle çok muhtaç olan dernek dışı kişilere de imkanlar ölçüsünde maddi ve manevi destekte bulunması  için.

MEVCUT MADDE 3.Dernek, amacı benzerlik gösteren asker veya emekli kökenli diğer Derneklerle müşterek işbirliği esasına göre federasyon şeklinde örgütlenebilir. Federasyonun oluşturacağı konfederasyonda görev alabilir. 

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 3. DEĞİŞİKLİK YOKTUR . 

MEVCUT MADDE 4.Dernek, Atatürk devrim ve ilkelerinin sürekli savunucusudur. Bu konularda yapılacak her türlü çalışmaya maddi - manevi destek sağlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL,MADDE 4.Dernek, Atatürk devrim ve ilkelerinin sürekli savunucusudur. Bu konularda dernek kendi bünyesinde çalışmalar yapar,sempozyum ve paneller düzenler. Dernek dışındaki çalışmaları araştırdıktan sonra yapılacak her türlü çalışmaya maddi manevi destek sağlar.

GEREKÇE : Dernek olarak bu konularda her türlü çalışmaya,araştırmacı ve bilinçli şekilde yaklaşmalıyız. 

MEVCUT MADDE 5.Dernek, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığınca verilecek izinle yabancı ülkelerdeki benzer amaçlı yabancı dernekler ve kuruluşların temsilcilerini davet eder veya davetlerine uyarak temsilcilerini yurt dışına gönderebilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 5. DEĞİŞİKLİK YOKTUR .

MEVCUT MADDE 6.Dernek, Milli Bayram, Askeri tören ve ATATÜRK ile şehitleri anma tören ve toplantılarına protokol ve yönergelere uygun şekilde katılır. Demeği her yerde ve her vesile ile temsil etmek üzere çiçek -çelenk gönderilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 6. DEĞİŞİKLİK YOKTUR . 

MEVCUT MADDE 7.17 Ekim günü Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin kuruluş günüdür. Bugün, Genel Merkezce Anıtkabir ziyaret edilerek, çelenk konur. Şubelerce de mahallindeki, Atatürk anıtlarına çelenk konulur ve günün anlamını belirten toplantılar düzenlenir.
TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 7. 17 Ekim günü Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin kuruluş günüdür. Bu gün Genel Merkez ve tüm İl,ilçe başkanları ile Anıtkabir  ziyaret edilir,çelenk konur,günün anlam ve önemini belirten toplantılar yapılır. İkinci gün Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu,Yüksek Denetleme Kurulu,Yüksek Disiplin Kurulu,İl ve ilçe başkanlıklarından oluşan Temsilciler Kurulu Ankara’da toplanarak fikir alışverişinde bulunur. Ankara dışındaki şubeler de Atatürk Anıtına çelenk koyar,günün anlam ve önemi vurgulanır.Ankara dışından gelen il ve şube başkanlarının yol ve konaklama giderleri Genel Merkez tarafından karşılanır. 

GEREKÇE : Genel Merkez ve Şubelerinin senede en az bir defa toplanmalarını  sağlamak , ileriye dönük  fikir alışverişinde bulunmak  ve Anıtkabir ziyaretini de  tüm şubelerle birlikte yapmak  ve dış kamuoyuna anlamlı mesaj vermek.

DERNEK ÜYELİĞİ

MEVCUT MADDE 8. Demeğin üyeleri ‘‘tabii, asil, fahri ve onursal’’ olmak üzere dört grupta toplanır.

a-TABİİ ÜYE : Tabii Üyeler; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Astsubayların eş ve çocukları ile Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan Astsubaylar, bu Astsubayların eş ve çocukları, ölenlerin dul ve yetimleri derneğin tabii üyesidir.

b-ASİL ÜYE : Asil Üyeler; Tabii üyelerden, usulüne uygun başvurarak, tüzük hükümlerine uymayı taahhüt edenler, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile asil üyeliğe alınırlar.

c-FAHRİ ÜYE : Fahri Üyeler; Derneğe maddi ve manevi yardım ve hizmetlerde bulunan ve bulunacak olanlara Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik sıfatı verilir. Bu kişilerin seçme, seçilme, oy kullanma hakları olmayıp kendileri için ayrı bir defter tutulur. Fahri üyeler asli üye gibi aidat  öderler.

d- ONURSAL ÜYE : Dernek organlarında görev yapan, derneğe başarılı hizmetleri geçen üyelerine ve dernek üyesi olmamakla beraber, derneğe maddi - manevi yararı dokunan  şahıslara Genel Başkanın teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik sıfatı verilir. Bu durumdaki üyelere Genel Başkanın teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile şilt ve beraatı verilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 8. DEĞİŞİKLİK YOKTUR .

DERNEĞE ASLİ ÜYE OLMA ŞARTLARI:

MEVCUT MADDE 9. Derneğe asil üye olma niteliğini taşıyanlar, demeğin matbu üye giriş formunu doldurup, şartlarını ve belirleyeceği yıllık asil üye aidatını zamanında ödemeyi kabul ettiğini ve derneğe asil üye olma şartlarına haiz olduğunu, imzası ile onaylar. Başvurular, mülki hududa göre bağlı bulundukları derneğe yapılır. Dernek ve Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe  veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurur. Şubelerince üye talebi red olunanlar, Genel Merkeze başvurarak itirazda bulunabilirler. Genel Merkez Yönetim Kurulunun, kararı kesindir. Derneğin şubesi olmayan yerlerden yapılacak üye olma talepleri, Genel Merkeze yapılır. Talebi kabul edilenlerin, her türlü işlemleri Genel Merkezce yapılır. Kayıtlar o mahalde şube açılana kadar Genel Merkezde bulunur. Her tabi üye, Türkiye genelinde bir şubeye üye olabilir. Üyeliğe kabul edilenler ve üyelikten çıkarılanlar Genel Merkeze bildirilirler.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 9. Derneğe asil üye olma niteliğini taşıyanlar, derneğin matbu üye giriş formunu doldurup, şartlarını ve belirleyeceği yıllık asil üye aidatını zamanında ödemeyi kabul ettiğini ve derneğe asil üye olma şartlarına haiz olduğunu, imzası ile onaylar. Başvurular, mülki hududa göre bağlı bulundukları derneğe yapılır. Büyükşehirlerde kendi özgür iradesi ile bir şubeye üye olmak kaydıyla istediği şubeye üye olabilir. Dernek ve Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurur.
Şubelerince üye talebi red olunanlar, Genel Merkeze başvurarak itirazda bulunabilirler.

Bu konudaki başvurularda, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu'nun vereceği rapor doğrultusunda , Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun alacağı karar kesindir. Derneğin şubesi olmayan yerlerden yapılacak üye olma talepleri, ikamet edilen yere en yakın İl veya İlçe şubesine yapılır. Talebi kabul edilenlerin, her türlü işlemleri üyelik talebini kabul eden şubece yapılır. Kayıtlar o mahalde şube açılana kadar üye olunan şubede bulunur. Her tabii üye, Türkiye genelinde bir şubeye üye olabilir. Üyeliğe kabul edilenler ve üyelikten çıkarılanlar her ay Genel Merkeze bildirilirler.  

Birden fazla şubeye asil üye olunamaz, bu şekilde üye olanların kayıtları ikamet ettiği yerin şubesine,yoksa en yakın şubeye yaptırılır, diğerleri İl Başkanlığı veya Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından  iptal edilir.

GEREKÇE: Büyükşehirlerde sık sık ikamet değiştirilebildiği için üyelik istenilen şubede tercih edilebilmelidir. Birden fazla derneğe asil üye olunmasının sakıncaları ortadadır; T.C.Kimlik numaraları ile kayıtları yapılan üyelerin bilgisayar ortamında böyle oluşabilecek durumları rahatça önlenmelidir.

MEVCUT, ÜYELİK AİDATI

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, ASİL ÜYELİK AİDATI 

GEREKÇE: ASİL ÜYELERİ KAPSADIĞI İÇİN

MEVCUT MADDE 10. Asil üyeler, üyesi olduğu şube Genel Kurulunca belirlenecek aidatlarını, yılın ilk 3 ayında öderler. Aidatlar, yılın hangi ayında ödenirse ödensin, içinde bulunulan yıla ait kabul edilir. Derneğin Genel Merkezi ve Şubeleri, aidat miktarını, Genel Kurullarında karar almak suretiyle ayarlayabilirler. Aidat miktarı, ait olduğu  yılın Tahmini bütçesinde gösterilir.
Derneğin Genel Merkezi ve Şube Yönetim Kurulları, göreceği lüzum üzerine, aidatların tahsilinde taksitlendirme yapabilirler.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 10. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MEVCUT MADDE 11. Dernek üyeleri, aşağıda açıklanan hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

a.ÜYELERİN HAKLARI:

1.Oy  kullanmak.

2.Derneğin Merkez ve Şube Genel Kurullarına katılmak.

3.Dernek organlarına seçilmek ve seçmek.

4.Dernek Büyük Genel Kuruluna delege seçmek veya seçilmek.

5.Genel Kurullarda söz hakkını kullanmak.

6.Dernek organlarına sözlü veya yazılı öneri, uyarı, dilek veya temennide bulunmak.

7.Dernekten istifa etmek.

8.İstifayı müteakip, tekrar üye olabilmek için yazılı talepte bulunmak. 

9.Dernek rozetini ve kimlik kartını taşımak.

10.Üyelikten çıkarılması halinde, bir aylık sûre içinde ilk Genel Kurulda görüşülmesi için üyesi olduğu Şubenin Yönetim Kuruluna müracaat eder. Şubeler, bu tür müracaatları kendi genel kurullarında sonuçlandırırlar ve durumu genel merkeze bildirirler.  

11. Üye olmayanlar ,derneğin yardım ve tesislerinden yararlanamazlar. Ancak, üyelerin eşleri, çocukları, ana babaları, refakatlerinde getirecekleri kimseler ile Silahlı Kuvvetler mensupları yararlanabilirler.

12.TEMAD’ ın herhangi bir Şubesine  üye olanlar, diğer Şubelerin tesis ve imkanlarından faydalanırlar. Bunlar yanlarında misafir de getirebilirler.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 11. Dernek üyeleri, aşağıda açıklanan hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

a.ÜYELERİN HAKLARI: GEÇMİŞ YILLARA AİT, ÜYELİK AİDAT BORCU OLMAMASI KOŞULU İLE 1-2-3-4-5-6-7 MADDELER YALNIZCA  ASİL ÜYELERİN HAKLARINI KAPSAYAN MADDELERDİR.  (BU MADDELER DİĞER ÜYELERİ KAPSAMAZ )

1.Oy kullanmak.

2.Derneğin Merkez ve Şube Genel Kurullarına katılmak.

3.Dernek organlarına seçilmek ve seçmek.

4.Dernek Büyük Genel Kuruluna delege seçmek veya seçilmek.

5.Genel Kurullarda söz hakkını kullanmak.

6.Dernek organlarına sözlü veya yazılı öneri, uyarı, dilek veya temennide bulunmak.

7.ASIL üye, kayıtlı bulunduğu şubeden derneğin başka bir şubesine  kaydının naklini isteyebilir. Bunun için kayıtlı bulunduğu şubeye bir dilekçe verir. Şube bu dilekçe üzerine üyenin dosyasını naklini istediği şubeye bir yazı  ile gönderir ve bu suretle üyelik kıdemi ile nakil işi yapılmış olur.

8.Fahri üyenin kayıtlı olduğu şubeden başka bir şubeye nakil işlemi yapılmaz.  Fahri üye kayıtlı olduğu şubenin dışındaki TEMAD Şubelerinin sosyal tesislerinden yararlanamaz. Ancak üye olan bir refakatçı arkadaşı ile imkanlar ölçüsünde diğer şubelerin sosyal tesislerinden de yararlanabilir.

9.Dernekten istifa etmek.

10.İstifayı müteakip, tekrar üye olabilmek için yazılı talepte bulunmak.

11.Dernek rozetini ve kimlik kartını taşımak.

12.Üyelikten çıkarılması halinde, bir aylık süre içinde ilk Genel Kurulda görüşülmesi için üyesi olduğu Şubenin Yönetim Kuruluna müracaat eder. Şubeler, bu tür müracaatları kendi genel kurullarında sonuçlandırırlar ve durumu genel merkeze bildirirler.

13. Üye olmayanlar ,derneğin yardım ve tesislerinden yararlanamazlar. Ancak, üyelerin eşleri, çocukları, ana babaları, refakatlerinde getirecekleri kimseler ile Silahlı Kuvvetler mensupları yararlanabilirler.

14.TEMAD'ın herhangi bir Şubesine üye olanlar, diğer Şubelerin tesis ve imkanlarından faydalanırlar. Bunlar yanlarında misafir de getirebilirler.

GEREKÇE :  

a) ÜYELERİN HAKLARI : Maddelerin üyeler arasında anlaşılırlığını sağlamak için.

a/7 :  Özellikle Büyükşehirlerde sık ikamet değiştirilebildiği için. 
a/8 :  Fahri üye yalnızca kayıtlı olduğu şubenin üyesi olduğu için.

MEVCUT, b.   ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1. Dernek yıllık aidatını, zamanında ödemek.
2. Dernekler mevzuatına ve dernek tüzüğüne uymak.
3.Üyelere, yöneticilere ve yönetim kurullarınca alınan kararlara saygılı olmak.
4.Üyeler arasında birlik ve beraberliğin ve dostluğun pekişmesini sağlamak.
5.Dernek düzenini ve çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmamak.
6.Dernek organlarınca verilecek (Üyelere ve derneğe yarar sağlayan) görevleri yapmak.
7.Dernek aleyhinde faaliyette bulunmamak.
8.Ulu Önderimiz Atatürk'ün, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, saygılı ve bağlı olmak ve koruyup kollamak.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, b. ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1. Dernek yıllık aidatını, zamanında ödemek.

2. Dernekler mevzuatına ve dernek tüzüğüne uymak.
3.Üyelere, yöneticilere ve yönetim kurullarınca
yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak alınan kararlara saygılı olmak.
4.Üyeler arasında birlik ve beraberliğin ve dostluğun pekişmesini sağlamak.
5.Dernek düzenini ve çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmamak.
6.Dernek organlarınca
üyelerin kendi özgür iradelerince görev talebi halinde verilecek (Üyelere ve derneğe yarar sağlayan) görevleri yapmak.
7.Dernek aleyhinde faaliyette bulunmamak.
8.Ulu Önderimiz Atatürk'ün, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, saygılı ve bağlı olmak ve koruyup kollamak.

GEREKÇE :

3: Yöneticilerin keyfi olabilecek davranışlarından kaçınmaları ,her karar ve durumlarında yasallığın oluşması içindir.
6: Her üyenin dernek organlarınca verilecek görevleri zorunlu olarak yapması düşünülemez, mevcut madde bunu açıklamamıştır ; organlarda görevli olanlar dışındaki üyelerin yapılacak işleri gönüllü olarak kendi özgür iradeleri ile üstlenmeleri gerekir.
Dernek yetkili organlarına seçilen üyelerimizin görevi, zaten üyelerimize yararlı işleri yapmak değil midir? Ayrıca yöneticilerin keyfi ve art niyetli olabilecek davranışlarından kaçınmaları ,her karar ve durumlarında yasallığın oluşması şarttır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MEVCUT MADDE 12. Dernekten çıkma ve çıkarılma aşağıdaki şekilde olur:
a. DERNEKTEN ÇIKMA: Her üye, üyesi bulunduğu derneğin yönetim kurulu Başkanlığına, yazılı başvuru ile dernek üyeliğinden istifa ile çıkabilir.

MEVCUT, b. DERNEKTEN ÇIKARILMA :
1. Yıllık asil üye aidatını, uyarıya rağmen altı ay içinde ödemeyenler.
2. Kanun, Tüzük hükümlerine, Yönetim Kurulu Kararlarına, Derneğin prensip kararlarına uymamakta ısrar edenler.
3. Derneğin, manevî kişiliğini zedeleyici eylemlerde ve sözlerde bulunanlar.
4. Dernek yöneticileri ile üyeler arasındaki birlik beraberlik, dostluk ve huzuru bozmaya yönelik çalışma içinde bulunanlar.
5. Dernek yönetimlerini küçük düşürücü, toplum içinde hakaret sayılacak sözleri sarf edenler.
6. Fikirlerini, sürekli olarak kaba kuvvetle kabul ettirmeye çalışanlar ve bu davranışlarında ısrar edenler.    
7. Dernekler Kanunu'nun izin vermediği, dernekleri kurmaya teşebbüs ederek toplantılar tertipleyenler.
8. Dernekler Kanununda belirtilen suçlardan, mahkum olanlar.
9. Derneğe asil üye olma niteliği olmadığı, sonradan anlaşılanlar.
Üyesi bulunduğu Genel Merkez ve Şubelerin Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanları, Yönetim Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinin, dernekten çıkarılmayı gerektiren tutum ve davranışlar içerisinde bulunmaları halinde, Genel Merkez Yönetim Kulunca da üyelikten çıkarılmak istemiyle, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilirler.Yüksek Disiplin Kurulunca bu konuda verilecek kararı uygulama yetkisi Genel Merkez Yönetim Kurulundadır.
Üyelikten çıkarılanların ödenmiş aidatları ve sair ödemeleri geri verilmez. Rozet ve derneğe ait kimlikleri geri alınır. Dernek tesislerinden faydalanamazlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 12. Dernekten çıkma ve çıkarılma aşağıdaki şekilde olur:

a. DERNEKTEN ÇIKMA: Her üye, üyesi bulunduğu derneğin yönetim kurulu Başkanlığına, yazılı başvuru ile dernek üyeliğinden istifa ile çıkabilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, b. DERNEKTEN ÇIKARILMA :

1. Kanun, Tüzük hükümlerine, Yönetim Kurulu Kararlarına, Derneğin prensip kararlarına uymamakta ısrar edenler.
2. Derneğin, manevî kişiliğini zedeleyici eylemlerde ve sözlerde bulunanlar.
3. Dernek yöneticileri ile üyeler arasındaki birlik beraberlik, dostluk ve huzuru bozmaya yönelik çalışma içinde bulunanlar.
4. Dernek yönetimlerini küçük düşürücü, toplum içinde hakaret sayılacak sözleri sarf edenler.
5. Fikirlerini, sürekli olarak kaba kuvvetle kabul ettirmeye çalışanlar ve bu davranışlarında ısrar edenler.

6. Dernekler Kanunu'nun izin vermediği, dernekleri kurmaya teşebbüs ederek toplantılar tertipleyenler.
7. Dernekler Kanununda belirtilen suçlardan, mahkum olanlar.
8. Derneğe asil üye olma niteliği olmadığı, sonradan anlaşılanlar.
Üyesi bulunduğu Genel Merkez ve Şubelerin Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanları, Yönetim Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinin, dernekten çıkarılmayı gerektiren tutum ve davranışlar içerisinde bulunmaları halinde, Genel Merkez Yönetim Kurulunca da üyelikten çıkarılmak istemiyle, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilirler.Yüksek Disiplin Kurulunca bu konuda verilecek kararı uygulama yetkisi Genel Merkez Yönetim Kurulundadır.
Üyelikten çıkarılanların ödenmiş aidatları ve sair ödemeleri geri verilmez. Rozet ve derneğe ait kimlikleri geri alınır. Dernek tesislerinden faydalanamazlar.

GEREKÇE : Mevcut tüzükteki 12/ b-DERNEKTEN ÇIKARILMA’NIN birinci maddesi iptal edilmelidir. Tüzükte dernek üyeliğinden çıkarılmayla ilgili maddeleri çok sınırlı bir şekilde düzenlenmelidir. Sadece yüz kızartıcı bir suç işlenmesi durumuyla sınırlanmalıdır. Aidatın ödenmemesi üyelikten çıkarılma için gerekçe olmamalıdır. Üyelik haklarının kullanılmasının sınırlandırılması mümkündür. Bu da sadece seçimde seçme ve seçilme hakkını kullanamaması olmalıdır. Zaten bu şekilde bir madde tüzükte mevcuttur!
Asil üyelikten çıkarılma kolayca yapılmamalıdır. Amacımız ,üye sayımızı artırmanın yollarını sağlamak olmalıdır.Üyeler de her türlü yükümlülüğünü yerine getirmelidir.Üyelerden e-posta adresi ( varsa ) mutlaka alınmalı ve e-posta adresleri etkin hale getirilmelidir.

DERNEK GENEL MERKEZ VE ŞUBE ORGANLARI

MEVCUT MADDE 13. Dernek Genel Merkez ve Şubelerinin organları aşağıda gösterildiği gibidir

GENEL MERKEZDE
a.Dernek Genel Merkez Genel Kurulu
b.Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu 
c.Yüksek Denetleme Kurulu.
d.Yüksek Disiplin Kurulu.
e.Temsilciler Kurulu.

ŞUBELERDE:
a.Şube Genel Kurulu.
b.Şube Yönetim Kurulu
c.Denetleme Kurulu.
d.Disiplin Kurulu.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 13. Dernek Genel Merkez ve Şubelerinin organları aşağıda gösterildiği gibidir

GENEL MERKEZDE
a.Dernek Genel Merkez Genel Kurulu
b.Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu 
c.Yüksek Denetleme Kurulu.
d.Yüksek Disiplin Kurulu.
e.Temsilciler Kurulu.

f. Kadın Kolları  
g.Danışma Kurulu
h.Komisyon ve Kollar

ŞUBELERDE:
a.Şube Genel Kurulu.
b.Şube Yönetim Kurulu
c.Denetleme Kurulu.
d.Disiplin Kurulu.

e.Kadın Kolları  
f.Danışma Kurulu
g.Komisyon ve Kollar

GEREKÇE :
e:Kadının çağdaş ülke olarak dernek şubelerimizde de saygın ve hak ettiği yerini alması için.
f:Şubelerimizin ekonomik,sosyal ve kültürel etkinliğini  ve verimini artırmak için.
g:İhtiyaç olabilecek çeşitli konular için. 

DERNEK GENEL MERKEZ ORGANLARI 

MEVCUT MADDE 14. Genel Merkez organlarının oluşması,  aşağıdaki esaslara göredir:

a.GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU :
11 asil ve 11 yedek üyeden olmak üzere, Genel Merkez Genel Kurulunca gizli oy, açık tasnif esasına göre üç yıl için seçilir. Bu miktara dahil olan Genel Başkan, Genel Merkez Genel Kurulunca seçilir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu: Bir Genel Başkan, üç Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Muhasip ve 5 Üyeden oluşur.
Genel Başkanlığa ve Genel Merkez Yönetim Kurul üyeliğine, Ankara dışından seçilenler, seçimi müteakip bir ay içinde ikametgahlarını Ankara' ya nakletmek zorundadırlar, Bu durumun takibi Yüksek Denetleme Kurulunca yapılarak, Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bildirime istinaden zorunluluğa uymayanların seçimle kazandıkları sıfatların düşürülmesine karar verir.

GENEL MERKEZ ORGANLARI

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 14. Genel Merkez organlarının oluşması, aşağıdaki esaslara göredir:

a. TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU :
En az 11 (on bir ) asil ve en az 11 (on bir ) yedek üyeden oluşur. Seçime katılacak grupların ve bağımsız adayların (Seçime katılan delegelerin % 10'unun imzalayacağı yazılı önergesi ile ) seçime katılmak için adaylık başvurusu Divan Başkanlığına yapacakları yazılı müracaatları ile olur.
Genel Merkez Genel Kurulunca grup olarak blok liste veya seçime katılacak bağımsız adayların tercihli oyla, sıralama esasına göre gizli oy ,açık tasnif ile, oy kullanmaya yetkili tüm Dernek delegelerinin asgari 2/3 katılımı ile ve birinci toplantıda bahsedilen katılımın 2/3 oyu ile, ikinci toplantı birinci turda toplantı yeter sayısı,genel kurulda oy hakkı bulunan üye ve delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır ve adaylar katılımın yarıdan bir fazla oyu ile 3 (Üç) yıl için seçilir.
İkinci toplantıda da sonuç alınamazsa aynı günkü toplantıda ikinci tur oylama yapılır ve bu turda katılımın en çok oyunu alanlar 3 (Üç) yıl için organlara seçilir. Ancak ikinci toplantı ikinci tur oylamasına katılan üye ve delegelerin sayısı kendi seçimi yapılan dernek veya şube organlarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. İkinci toplantı ikinci tur’da da sonuç alınamazsa seçim 6 (Altı) Ay’ı geçmemek üzere ertelenir.

Şubeler de , temsil edilecekleri Büyük Genel Kurul seçiminde, oy kullanmaya yetkili delegelerinin , asgari 2/3 katılımına uymak zorundadır, ilk iki toplantıda belirtilen delege çoğunluğunu sağlayamayan şubeler, Büyük Genel Kurul Seçimlerine katılamazlar. Seçimde ikinci toplantıya mazeretsiz ( Sağlık Raporu,Tabii Afet, Sefer Görev Emri, Ailesinde Ölüm,vb.) katılmayan delegeler ise bir sonraki ilk seçimde dernek organlarına aday olamaz,seçilemezler,ayrıca ilk seçimde Büyük Genel Kurul Delegesi de seçilemezler.

Çarşaf liste ile Bağımsız olarak seçime girenlerin sıralaması ise oy sayısına göre yapılır; aldıkları oy blok listeden fazla olan bağımsız adaylar da kuvvetler dengesi gözetilerek yönetime girerler, yönetime giren bağımsız aday kadar, blok listedeki sıralama, liste sonundan başlamak üzere düşülür. Gerek çarşaf liste ile gerekse blok liste ile seçime giren başkan adaylarından en fazla oy alan başkan adayı  Genel Merkez Genel Kurulunca Genel Başkan olarak seçilmiş olur. Yedek seçilen üyeler de aldıkları oy sayısına göre sıralamaya tabi olurlar. Blok listeden aday olanlar olası bağımsız olarak seçilecek genel başkan ile görev almak istemezlerse bağımsız seçilen başkan organlarda görev alacakların isimlerini kendisi belirler.

Blok listelerin birden çok kısmında yer alan aynı adaylar yalnızca bir yeri tercih yaparak seçime katılacaklardır. Blok liste ile yönetime aday gruplar , yalnızca Yönetim Kurulu aday listesi ile seçime katılacaklardır.
Genel Merkez Yönetim Kuruluna başkan adayı olanlar, yetkili kurullardan Yüksek Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu için asla blok liste veya bağımsız aday gösteremezler; delegeler tarafından (% 10) gösterilen listeyi imzalayamazlar.
Aynı anda hem şube organlarında;hem de Genel Merkez organlarında görev alınamaz.

Genel Merkez Yönetim Kurulu: Bir Genel Başkan, en az üç Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Muhasip ve en az 5 Üyeden oluşur.

En az 11 kişi seçilecek Yönetim Kurulu ,azami sayıda Kuvvetler dengesi gözetilerek oluşturulacaktır. Kuvvetin personel sayısına göre 3 KKK.lığı, 3 HV.K.K.lığı, 2 DZ.K.K.lığı ve 3 J.GNL.K.lığı'ndan emekli olan üyelerden oluşur. (Örnektir,kesin değildir)
Genel Başkan, üç Genel Başkan Yardımcısı ,Bir Genel Sekreter ,Bir Muhasip ve İki Üye Genel Merkezin olduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Diğer  üyeler ve yedek seçilen diğer üyeler  Ankara'da ikamet etmek zorunda değildir. Ankara dışından seçilip kendi ikametinde yaşayabilirler ;ancak asil olarak seçilen en az üç üye Yönetim Kurulunun toplantılarına (gidiş,geliş ve konaklama masrafları Genel Merkez tarafından karşılanacaktır) en az ayda bir (1) katılmak zorundadırlar ; ancak kendilerinden önceki görevli üyelerin istifası ile göreve gelirlerse Ankara'da ikamet ederler.


Genel Merkez Yönetim Kuruluna dışarıdan seçilen en az üç üye; öncelikle şubelerin İl bazında kayıtlı üye sayısına göre ve ilk üç sıradaki şubelerinden ( Ankara dışı ) birer kişi seçileceklerdir. Talep olmaması halinde diğer şubelerden de seçilebilirler. Başkan adayı seçime girecek yönetim kurulu listesini yaparken bu şartlara uymak zorundadır.

Genel Merkez Yönetim Kuruluna Ankara dışından seçilenlerin takibi Yüksek Denetleme Kurulunca yapılarak; belirlenen aksaklıklar Genel Başkan vasıtasıyla yetkili Yüksek Disiplin Kuruluna bildirilir. Yüksek Disiplin Kurulu da raporunu Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına ( Genel Başkan ) verir. Genel Merkez Yönetimi de bu rapor doğrultusunda kararını vererek ,bildirime istinaden zorunluluğa uymayanların seçimle kazandıkları sıfatların düşürülmesine karar verir (Madde 12/b/2  doğrultusunda ).
Genel Merkez Yönetim Kurulunda çeşitli nedenlerden dolayı üyeliği düşenlerin yerine yedek üyelerden seçilenlerden ilk sıradan başlanmak üzere Genel Başkan tarafından yazılı olarak ve sıra ile göreve davet edilir.

Dernekte seçme ve seçilme hakkı olan asil üyeler anne,baba,kardeş,eş,çocuk ve üçüncü dereceye kadar akrabaları ile birbirlerinin görevine etki edebilecek veya görevini yapmasına engel teşkil edebileceği gerekçesiyle aynı şube organlarında ve genel merkez organlarında aynı dönemde görev alamaz. Bu şekilde seçilerek veya dernek organlarınca görevlendirilenlerin görevleri bu tüzüğün kabul edilmesi ve onayını takiben son bulur.

GEREKÇE : Genel Merkez seçimlerinde delegelerin etkin olması ve bütünümüzü azami derecede kapsayarak temsil etmeleri için asgari katılımın belirtilen miktarlarda olması derneğimize çok büyük faydalar getireceği kaçınılmazdır. Örneğin ,100-150 kişilik bir delege üyemizin 20 binden fazla üyemizin olduğu TEMAD'ın Genel Merkez Kurullarını seçmesi ne kadar doğrudur,mevcut yasa böyle değil midir? Aynı şekilde 1500 üyesi olan bazı şubelerimizin yetkili kurullarını 50 veya 100 üye ile yapılan Genel Kurullar belirlememeli ;burada da üye katılımının mutlak surette etkinleştirilmesi gerekmektedir. (Örneğin ilgili tüzük maddesine göre halen yaklaşık 1500 üyesi olan herhangi bir şubemizin seçimleri yaklaşık 100 üyenin katılımı ile gerçekleştirilebiliyor )
Genel Merkez Yönetim Kuruluna veya şube yönetim kuruluna aday olanlar, yetkili kurullardan Yüksek Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu için asla blok liste veya bağımsız aday göstermemeli ;delegeler tarafından (% 10) gösterilen listeyi imzalamamalılar. Yönetim Kurulu başkan adayı tarafından gösterilerek seçilen üyelerimizin Denetleme ve Disiplin Kurullarının yapacakları görevlerde özgür iradeleri ile denetleme yapabilecekleri ve bağımsız karar alabilecekleri  düşünülebilir mi? Bu durum derneğimiz açısından son derece sakıncalı durumlar yaratabilir...


Bu madde ile ilgili çelişkileri ortadan kaldırması açısından özellikle detaylandırılarak yapılan açıklamaların  çok faydalı olacağı düşünüldüğü için uzun bir madde oldu. Genel Merkez Yönetim Kurulunda görev alan üyelerin tamamının Ankara'da ikamet etmelerini zorunlu kılmak, Ankara dışındaki kaliteli, bilgili ve donanımlı beyinleri dışlamaktır, bu madde onları görev almaktan alıkoymaktadır,bu şekilde seçilecek üyelerin Genel Merkez ile irtibatından dolayı sürekli ve etkin bir bilgi akışı da olacaktır, bu durum mutlaka düzeltilerek derneğimizin daha etkinleşmesi sağlanmalıdır.
Genel Merkez Yönetim Kurulu oluşturulurken birlikteliği pekiştirmek açısından Kuvvetler dengesine mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor ;genel olarak şubelerimizde ve Genel Merkez Yönetimi Kurulunda aday belirleme usulü kuvvet (sınıf ) ve dost ilişkisine göre yapılmaktadır. Katılımı bütün kuvvetlere eşite yakın yaymak gerekir.
 

Dernekte aynı dönem içinde aynı aileden kişilerin görev alması bazı sakıncaları da doğurabileceği için...

MEVCUT,b.YÜKSEK DENETLEME KURULU : 
3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, b.YÜKSEK DENETLEME KURULU

En az 3 ( üç )asil , en az 3 (üç )yedek üyeden oluşur.Görevlerinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına karşı sorumludurlar.
Yüksek Denetleme Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olurlar.
Yüksek Denetleme Kurulu da Kuvvetler dengesi gözetilerek oluşturulacaktır. 
Seçimi ve oylar ,Madde 14/a bendinde belirtildiği gibi yapılarak tasnif edilecek ve bu doğrultuda kurul oluşturulacaktır.


Yüksek Denetleme Kurulu başkanı veya bir (1) üyesi hariç diğer üyeler Genel Merkezin olduğu yerde ikamet etmek zorunda değildir. Bu maksatla Ankara dışından seçilen asil ve yedek üyeler kendi ikametinde yaşayabilirler ; ancak asil seçilen üyeler (gidiş,geliş ve konaklama masrafları Genel Merkez tarafından karşılanacaktır)  yapılacak denetleme kurul toplantılarına en az ayda bir (1) katılmak zorundadır.


Yüksek Denetleme Kurulu seçimleri de Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimleri gibi Yüksek Denetleme Kurulu seçimine katılacak grup veya bağımsız adayların ( Madde 14/a gibi % 10 burada da uygulanacak ) divan başkanlığına müracaatları ile blok liste veya tercihli oy sıralaması esasına uygun olarak yapılacaktır.
Bağımsız olarak seçilenlerin işlemleri Madde 14/a esaslarına uygun olarak yapılacaktır.
Genel Merkez Yüksek Denetleme Kurulunda çeşitli nedenlerden dolayı üyeliği düşenlerin yerine yedek üyelerden seçilenlerden ilk sıradan başlanmak üzere Genel Başkan tarafından yazılı olarak ve sıra ile göreve davet edilir. 
Yüksek Denetleme Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler.

GEREKÇE : Yüksek Denetim Kurullarında görev alan üyelerin tamamının , Ankara'da ikamet etmelerini zorunlu kılmak ,Ankara dışındaki kaliteli ve bilgili beyinleri dışlamaktır ,bu madde onları görev almaktan alıkoymaktadır, bu şekilde seçilecek üyelerin Genel Merkez ile irtibatından dolayı sürekli ve etkin bir bilgi akışı da olacaktır ,bu durum mutlaka düzeltilerek derneğimizin yaygınlaşarak daha etkinleşmesi sağlanmalıdır. Ankara dışından bazı üyelerimizin kurula seçilmesi Yönetim Kurulunun görevlerini de etkinleştirmede bazı durumlarda katkı da sağlayabilecektir.  

MEVCUT,c.YÜKSEK DİSİPLİN KURULU: 
3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. 

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, c.YÜKSEK DİSİPLİN KURULU:

En az 3 (üç ) asil , en az 3 (üç ) yedek üyeden oluşur.Görevlerinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına karşı sorumludurlar.
Yüksek Disiplin Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olurlar.
Yüksek Disiplin Kurulu da Kuvvetler dengesi gözetilerek oluşturulacaktır. 
Seçimi ve oylar ,Madde 14/a bendinde belirtildiği gibi yapılarak tasnif edilecek ve bu doğrultuda kurul oluşturulacaktır.

Yüksek Disiplin Kurulu başkanı veya bir (1) üyesi hariç diğer üyeler Genel Merkezin olduğu yerde ikamet etmek zorunda değildir. Bu maksatla Ankara dışından seçilen asil ve yedek üyeler kendi ikametinde yaşayabilirler ; ancak asil seçilen üyeler (gidiş,geliş ve konaklama masrafları Genel Merkez tarafından karşılanacaktır) ayda en az bir (1) yapılacak yüksek disiplin kurulu toplantılarına katılmak zorundadır.
Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri de Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimleri gibi Yüksek Disiplin Kurulu seçimine katılacak grup veya bağımsız adayların ( Madde 14/a gibi % 10 burada da uygulanacak ) divan başkanlığına müracaatları ile blok liste veya tercihli oy sıralaması esasına uygun olarak yapılacaktır.
Bağımsız olarak seçilenlerin işlemleri Madde 14/a gibi yapılacaktır.
Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulunda çeşitli nedenlerden dolayı üyeliği düşenlerin yerine yedek üyelerden seçilenlerden ilk sıradan başlanmak üzere Genel Başkan tarafından yazılı olarak ve sıra ile göreve davet edilir. 
Yüksek Disiplin Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler.


GEREKÇE : Yüksek Disiplin Kurullarında görev alan üyelerin tamamının , Ankara'da ikamet etmelerini zorunlu kılmak ,Ankara dışındaki kaliteli ve bilgili beyinleri dışlamaktır ,bu madde onları görev almaktan alıkoymaktadır, bu şekilde seçilecek üyelerin Genel Merkez ile irtibatından dolayı sürekli ve etkin bir bilgi akışı da olacaktır, bu durum mutlaka düzeltilerek derneğimizin daha etkinleşmesi sağlanmalıdır. Ankara dışından bazı üyelerimizin kurula seçilmesi Yönetim Kurulunun görevlerini de etkinleştirmede bazı durumlarda katkı da sağlayabilecektir. 


d.TEMSİLCİLER KURULU : Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, il ve ilçe Şube Başkanlarından oluşur.

DERNEK ŞUBE ORGANLARI
MEVCUT MADDE 15. Şube organlarının oluşması,  aşağıdaki esaslarına göre yapılır;
a.ŞUBE YÖNETİM KURULU:
İl ve ilçe mülki idare hudutları içinde oturan, en az 5 asil ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere, Genel Kurulca üç yıl için gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir. Yönetim Kurulu bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Muhasip üye ve üyelerden oluşur. Asil üyelerden, boşalma olması halinde, yedek üyelerden çağrılması zorunludur.
b. DENETLEME KURULU:
Şube mülki idare hudutları içinde oturan, 3 asil 3 yedek üyeden  oluşur.
c. DİSİPLİN KURULU:
Şube Mülki idare hudutları  içinde oturan, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 15. Şube organlarının oluşması, Madde 14 a,b,c, bendi ve aşağıdaki esaslarına göre yapılır. 

a.ŞUBE YÖNETİM KURULU: Büyükşehir olan” İllerde İl merkezinin herhangi birindeki ilçe mülki hudutlarında, diğer İl’lerde ise İl merkezi ve ilçe mülki idare hudutları içinde oturan, en az 5 (Beş) asil ve 5 (Beş) yedek üyeden az olmamak üzere, Genel Kurulca üç yıl için gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir. Yönetim Kurulu bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Muhasip üye ve üyelerden oluşur. Asil üyelerden, boşalma olması halinde, yedek üyelerden ilk sıradan başlanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazı ile çağrılması zorunludur.

Şube Yönetim Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olurlar.
Şubelerin Yönetim Kurullarının seçimleri de Madde 14/a bendine göre yapılacaktır ;ancak şubelerin yönetim kurullarının seçileceği,olağan genel kurul toplantısı yeter sayısı birinci toplantıda seçme ve seçilme hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile, eğer çoğunluk sağlanamazsa diğer toplantı yeter sayısı ,en az üyelerin 1/5 oranında katılımı ile olacaktır.


Blok liste ile yönetime aday gruplar , yalnızca Yönetim Kurulu aday listesi ile seçime katılacaklardır. 
Şube Yönetim Kurulunda başkan olarak her ne şartta olursa olsun (Olağan seçim,Olağan üstü seçim veya Şube veya Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile) aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönem görev alanlar, 3 (Üç) dönemden fazla (Dernek Genel Merkez Genel Kurulu hariç) Dernek organlarına seçilemezler.
Şubelerin Kurul Seçimlerinde,şubeye kayıtlı ve Şubelerce Genel Merkez’e en son 3 aylık  raporda bildirilen ve aidatlarını ödemiş bulunan mevcut üye sayısı esas alınarak her 100 (Yüz) üyeye 1 (Bir) delege olacak şekilde TEMAD Büyük Genel Kurulu Delegeleri de seçilir. Kalabilecek 51 üye için de 1 delege seçilir. Seçilen delege kadar da yedeği seçilir.

b. DENETLEME KURULU: Büyükşehir olan İllerde İl merkezinin herhangi birindeki ilçe mülki hudutlarında, diğer İl’lerde ise İl merkezi ve İlçe mülki idare hudutları içinde oturan,en az 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.
Genel Kurulca 3 ( üç) yıl için gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir.
Görevlerinde Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına karşı sorumludurlar. Seçimi Madde 14/a ve b bendine göre yapılır.Toplantı yeter sayısı 15 /a'daki gibidir.
Şube Denetleme Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler. 
Şube Denetleme Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olmalıdırlar.
Asil üyelerden, çeşitli nedenlerden dolayı boşalma olması halinde, yedek üyelerden ilk sıradan başlanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazı ile çağrılması zorunludur.

c. DİSİPLİN KURULU: Büyükşehir olan İllerde İl merkezinin herhangi birindeki ilçe mülki hudutlarında, diğer İl’lerde ise İl merkezi ve İlçe mülki idare hudutları içinde oturan, en az 3 (Üç) asil ve 3 (Üç) yedek üyeden oluşur.
Genel Kurulca 3 ( Üç) yıl için gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir.Görevlerinde Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına karşı sorumludurlar. Seçimi Madde 14/ a ve c bendine göre yapılır. Toplantı yeter sayısı 15 /a'daki gibidir.
Şube Disiplin Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler. 
Şube Disiplin Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olmalıdırlar.
Asil üyelerden, çeşitli nedenlerden dolayı boşalma olması halinde,yedek üyelerden ilk sıradan başlanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazı ile çağrılması zorunludur.


GEREKÇE :
15) Dernek şube organlarının daha etkin görev yapmaları içindir.

a) Büyükşehir olan İl’lerde 3 veya 4 ilçenin kesiştiği yerler mevcuttur! Şubelerde görev almak isteyenler için mülki hudut Büyükşehir merkeze bağlı ilçelerin tamamı olarak düşünülmelidir.
Şube Yönetim Kurulunun daha etkin görev yapması için ve yedek üyelerin sıra ile göreve çağrılması nedeni ise yapılabilecek muhtemel suistimal ve yasal olmayan keyfi kararları önlemek için.
Şube başkanlarının 3 dönem başkanlığından sonra diğer kurullara seçilmesi, olası işaret edebileceği yönetimin seçtirilmesi,perde arkasından yine kendisinin başkanlığa devam etme isteği gibi sakıncaları ortaya çıkarabilir (Lütfen 1989 yılında T.Ö. Cumhurbaşkanı seçilince kurdurduğu Y.A. Hükümetinin kurulmasını ve yönetim tarzını anımsayalım!). Yeni şube yönetimi ve başkanını yapacağı görevlerde özgür iradesinden yoksun bırakabileceği gerekçesiyle 3 dönem seçilen başkan hiçbir kurula seçilmemelidir. Yönetimin talebi doğrultusunda gerekirse akil kişi olarak hizmet etmelidir.
Dernek büyük genel kurul mevcut delege sayısı hayli fazladır,seçimde ulaşım,barınma vb. yönlerden sıkıntı yaşanmaktadır
b) Büyükşehir olan İl’lerde 3 veya 4 ilçenin kesiştiği yerler mevcuttur! Şubelerde görev almak isteyenler için mülki hudut Büyükşehir merkeze bağlı ilçelerin tamamı olarak düşünülmelidir.
Şube Denetleme Kurulunun daha etkin görev yapması için ve yedek üyelerin sıra ile göreve çağrılması nedeni ise yapılabilecek muhtemel suistimal ve yasal olmayan keyfi kararları önlemek için.

c) 15/b’de açıklanmıştır.

DERNEK BÜYÜK GENEL KURULUNA KATILACAKLAR
MEVCUT MADDE 16. Dernek Büyük Genel Kuruluna aşağıdaki niteliğe sahip olanlar katılır
a. Genel Başkan ve Genel Merkez Yönetim Kurul üyeleri.
b. Yüksek Denetleme ve Disiplin  Kurul üyeleri.
c. Dernek Genel Merkez kurucu üyeleri.
d. Şube Başkanları 
e. Şube Genel Kurullarınca seçilmiş delegeler.
f. Genel Merkeze kayıtlı üyelerin delegeleri.
g. Büyük Genel Kurulca seçilen önceki  Genel Başkanlar

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 16. Dernek Büyük Genel Kuruluna aşağıdaki niteliğe sahip olanlar katılır
a. Genel Başkan ve Genel Merkez Yönetim Kurul üyeleri.
b. Yüksek Denetleme ve Disiplin  Kurul üyeleri.
c. Dernek Genel Merkez kurucu üyeleri.
d. Şube Başkanları 
e. Şube Genel Kurullarınca seçilmiş delegeler.

f. Büyük Genel Kurulca seçilen önceki  Genel Başkanlar
GEREKÇE : Ankara’da İl ve İlçe başkanlıkları kurulacağı ve genel merkeze kayıtlı direkt üye ve delege olmayacağı için mevcut maddedeki f şıkkı iptal edilmelidir.

ŞUBE GENEL KURULUNA KATILACAKLAR :
MEVCUT MADDE 17. Şube genel kuruluna aşağıdaki niteliğe sahip olanlar katılır
a.Şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri.
b.Şube kurucu üyeleri,
c.Denetleme ve disiplin  kurulu üyeleri, 
d.Şubeye kayıtlı üyeler.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 17.DEĞİŞİKLİK YOKTUR.
GENEL KURULA KATILMA ŞARTLARI
MEVCUT MADDE 18. Dernek Büyük Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarına katılma hakkı bulunanların, yıllık üye aidat borcu bulunmaması şarttır. Aksi halde, Genel Kurul Toplantısına katılma hakları kalkar. Oy kullanamazlar.Organlara seçilemezler. Genel Merkezde
ve Şubelerde Genel Kurula katılma hakkı bulunanların, Genel Kuruldan en az 30 gün öncesi hazırlanacak Genel Kurula katılma hakkı olanların listesinin tanziminden sonra aidat yatırmak istemeleri halinde de, bu husus, o kişiye Genel Kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı vermez.
Şube Genel Kurul toplantısı, tarihinin kararlaştırılmasının en az 30 gün önceden yapılacak asil üye olma talepleri alınır. Kabulleri, Genel Kurul sonrası seçilecek Yönetim Kurulunun kararına bırakılır. Bu gibiler Genel Kurulda söz ve oy sahibi olamazlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 18. Dernek Büyük Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarına katılma hakkı bulunanların, yıllık üye aidat borcu bulunmaması şarttır. Aksi halde, Genel Kurul Toplantısına katılma hakları kalkar. Oy kullanamazlar. Organlara seçilemezler.
Siyasi partilerin ve yerel yönetimlerin seçilmiş organlarında görev alan dernek üyeleri dernek organlarına seçilemezler. Yasa ve tüzüğe aykırı beyanla seçilmiş olsalar dahi tesbiti halinde seçilen organlardaki görevleri düşer, üyelikleri belirli bir süre askıya alınır ve affa uğrasalar dahi bir daha asla dernek organlarına seçilemezler.
Genel Merkezde Genel Kurula katılma hakkı bulunanların, Genel Kuruldan en az 30 gün öncesi hazırlanacak Genel Kurula katılma hakkı olanların listesinin tanziminden sonra aidat yatırmak istemeleri halinde de, bu husus, o kişiye Genel Kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı vermez. Şubelerde ise Genel Kurula katılma hakkı olanların listesinin tanziminden sonra yapılacak seçimin ilk tarihine  7 gün kalıncaya kadar aidat yatırmak istemeleri ve yatırmaları halinde de, kendilerine oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı verilir.
Şube Genel Kurul toplantısı, tarihinin kararlaştırılmasının en az 30 gün önceden yapılacak asil üye olma talepleri alınır. Kabulleri, Genel Kurul sonrası seçilecek Yönetim Kurulunun kararına bırakılır. Bu gibiler Genel Kurulda söz ve oy sahibi olamazlar.

GEREKÇE: Dernek organlarına seçilen arkadaşlarımızın siyasi kimliklerini görev süreleri sonuna kadar askıya almaları yapacakları görevlerde daha sıcak ve azami bir fikir birliği içinde olmaları gerektiği için.  

Şubelerde üyeler aidatlarını ilk üç ay içinde ödeyecekleri için, Nisan ayına kadar yapılacak seçimlerde o yıla ait aidatlarını henüz ödemeseler dahi (Örneğin Ocak,Şubat ve Mart aylarında yapılacak seçimlerde) tüm üyelerin seçme ve seçilme hakları vardır. Önemli olan bir önceki yıldan borcu olmamasıdır! Üyenin seçme ve seçilme hakkının kayıp olmaması için. 

GENEL KURULLARIN OLAĞAN TOPLANMA ZAMANI VE YERİ:
MEVCUT MADDE 19. Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları dernek Genel Merkezi ve Şube Merkezlerinin bulunduğu yerde 3 yılda bir olmak üzere ; şubeler
Haziran ayına kadar, Genel Merkez Büyük Genel Kurul toplantısı Kasım ayına kadar yapılır. Zorunlu hallerde bu tarihler bir ay  sonraya alınabilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 19. Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları dernek Genel Merkezi ve Şube Merkezlerinin bulunduğu yerde 3 yılda bir ve aynı yıl içinde olmak üzere ; şubeler 31 Mayıs’a kadar Genel Merkez Büyük Genel Kurul toplantısı 31 Ekim tarihine kadar yapılır. Büyükşehir olan yerlerde ise İl başkanlığı seçimleri bulunduğu ildeki ilçe şube seçimlerinden sonra yapılır ve 30 Haziran  tarihine kadar bitirilir.
Ülkemizde olabilecek tabii afet (büyük deprem, sel , büyük yangın, vb.), olağanüstü hal,savaş,seferberlik vb. gibi zorunlu hallerde bu tarihler bir ay sonraya alınabilir.

GEREKÇE : Önceki Büyük Dernek Genel Kurulu ve bazı şubelerimizde belirtilen tarihteki yasal sürelere uyulmadan seçimlerin yapıldığı bilinen gerçeklerdir. Seçimlerin keyfi olarak ben yaptım oldu veya biz yaptık oldu zihniyeti ile yapılışının terk edilmesi; yasa ve tüzüğe uygun olarak şubelerin ve genel merkez seçimlerinin aynı yıl içinde yapılması kaçınılmazdır.Yoksa karşı iptal davaları açılmaları halinde ,yasal sonuçları daha farklı durumları ortaya çıkaracaktır,buna asla meydan verilmemelidir.

GENEL KURULLARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ŞEKLİ
MEVCUT MADDE 20. A. Dernek Büyük Genel Kurulu, aşağıda yazılı bulunan hallerde 30 gün içerisinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır;
1.Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.
2.
Bir evvelki Dernek Olağan Büyük Genel Kurulunu teşkil edenlerden, beşte birinin yazılı isteği üzerine.
3.Demeğin tümünün veya Genel Kurul Toplantısını yapmış Şubelerden bir veya birkaçının feshedilmesine karar verilmesi gerektiğinde.
4.Tüzüğün acilen değiştirilmesine gerek görüldüğünde.
5. Genel Merkez Yönetim ve Yüksek Denetleme Kurullarının, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ve yedekle de tamamlanamaması halinde toplanır.Olağanüstü Genel Kurulun yapılmış olması, önceden yapılmış olan Olağan Genel Kurulun tüzükte öngörülen tarihini değiştirmez.
B. Şube Genel Kurulları aşağıda yazılı bulunan hallerde, 30 gün içerisinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır:
1.Yönetim veya Denetim Kurulunun, gerekli gördüğü hallerde.
2. Bir önceki genel kurula katılan asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine.
3.Genel Merkez Yönetim Kurulunun
gerekli gördüğü hallerde.
4.Şube Yönetim Ve Denetim Kurulunun üye tam sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedek üyelerle de tamamlanamaması halinde Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır..
 

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 20.
A. Dernek Büyük Genel Kurulu, aşağıda yazılı bulunan hallerde 30 gün içerisinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır;
1.Genel Merkez Yönetim ve
Yüksek Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.
2.Büyük Genel Kurula katılma hakkı olan delege üyelerin, beşte birinin yazılı isteği üzerine.
3.Derneğin tümünün veya Genel Kurul Toplantısını yapmış Şubelerden bir veya birkaçının feshedilmesine karar verilmesi gerektiğinde.
4.Tüzüğün acilen değiştirilmesine gerek görüldüğünde.
5.Genel Merkez Yönetim ve Yüksek Denetleme Kurullarının, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ve yedekle de tamamlanamaması halinde toplanır.Olağanüstü Genel Kurulun yapılmış olması, önceden yapılmış olan Olağan Genel Kurulun tüzükte öngörülen tarihini değiştirmez.

B. Şube Genel Kurulları aşağıda yazılı bulunan hallerde, 30 gün içerisinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır:
1.Yönetim veya Denetim Kurulunun, gerekli gördüğü hallerde.
2.Genel Kurula katılma hakkı olan asil üyelerin, beşte birinin yazılı isteği üzerine.
3.Genel Merkez Yönetim Kurulunun
ilgili şubede yasa ve tüzük dışı uygulama tesbiti halinde. 
4.Şube Yönetim Ve Denetim Kurulunun üye tam sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedek üyelerle de tamamlanamaması halinde Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.. 
GEREKÇE :
A-1) Eksik kelime.
A-2) Bir önceki Olağan Büyük Genel Kurulu teşkil edenlerce denilmesi,şubelerde olası seçilebilecek (Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs aylarında) o andaki yeni delegelerin özgür iradelerinin kısıtlanması demektir, bu kabul edilemez.
B-2) Bir önceki Genel Kurula katılan asil üyelerin denilmesi, şubelerde o anda olan üyelerin özgür iradelerinin kısıtlanması demektir, bu kabul edilemez.
3) Mevcut madde neleri kapsadığını net belirtmiyor,keyfi durumları önlemek adına anlaşılır bir duruma getirilmiştir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ :
MEVCUT  MADDE 21. Yönetim Kurulu, dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden , günü, saati,yeri ve gündemi bir gazete de ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün.Saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sa
planamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üye ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 21. Yönetim Kurulu, dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden , günü, saati,yeri ve gündemi Genel Merkez seçimleri Ulusal,şube seçimleri ise şubenin bulunduğu Yerel bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile Genel merkez şubelerine,şubeler ise üyelerine bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sa
ğlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üye ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
GEREKÇE : Genel Merkez seçimlerinin şayet gazetede yayınlanacaksa tüm ülkemize ulaştırılan Ulusal, bir gazetede yayınlanarak duyurulması, tüm üyelerini bilgilendirmesi gerektiğinden. Diğer iletişim yolları ile bildirilirse de zamanında tüm şube ve üyelerine duyurulması için. 
GENEL KURULLARDA TOPLANTI YETER SAYISI
MEVCUT MADDE 22.
Genel kurullar Dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin veya delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye delege sayısı Dernek veya şube yönetim ve denetleme kutulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 22. Genel Merkez Genel Kurullarının seçimi Madde 14/ a esaslarına göre toplanılarak yapılır.
Şubelerin Yönetim , Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimleri de aynı esaslar dahilinde yapılacaktır ;ancak şubelerin yetkili kurullarının seçileceği,olağan genel kurul toplantısı yeter sayısı birinci toplantıda seçme ve seçilme hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile , eğer çoğunluk sağlanamazsa diğer toplantı yeter sayısı ,en az üyelerin 1/5 oranında katılımı ile olacaktır.


GEREKÇE : Gerekçesi 14. maddelerde açıklanmıştır.  
GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ: 
MEVCUT MADDE 23. Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları aşağıda gösterildiği şekilde yapılır
Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı salonuna alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından toplantı açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalardan önce oy kullanılacak  yer hazırlanır. , oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun cetvelindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetim ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır. Ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerin getirilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 23. Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.
Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.
Toplantı yerine girecek üyelerin, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı salonuna alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından toplantı açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere
Genel Merkez seçimlerinde büyük genel kurul delegeleri arasından, şubelerde ise seçimin yapıldığı şubenin seçme ve seçilme hakkı olan üyeleri arasından bir Başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalardan önce oy kullanılacak  yer hazırlanır. , oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun cetvelindeki isimlerinin karşısını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetim ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır. Ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerin getirilir.

GEREKÇE : Yasa dışı ve keyfi uygulamaları önlemek için.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE DİVAN BAŞKANINİN GÖREVLERİ
MEVCUT MADDE 24. Genel Kurul toplantılarında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin veya delegelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündem maddelerinde sıra değişikliği Genel Kurul oyu ile yapılır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 24. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

MEVCUT, DİVAN BAŞKANININ GÖREVLERİ:
TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, DİVAN BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ: DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

Toplantıyı yönetmek Divan Başkanının görevidir. Kâtipler toplantı tutanağını tanzim ederler.
a.Divan Başkanı gündemi okuyarak toplantıyı açar.
b.ATATÜRK, şehitler, vefat eden meslek mensupları anısına bir dakikalık saygı duruşu yaptırır.
c.Konukları takdim eder, gelen mesajları okur.
d.Genel Kurulun, yasalar ve Dernekler tüzüğünün hükümlerine uygun biçimde çalışmasını sağlar.
e.Genel Kurula, delegeler veya üyelerce getirilen konuların (önergelerin) müracaat sırasına göre müzakeresini sağlar.
f.Söz isteklerini sıraya koyar. Gerektiğinde, konuşma sırasını Genel Kurul kararı ile dakika olarak sınırlayabilir.
g.Bir konu üzerinde en az bir lehte ve bir aleyhteki konuşmacıya söz verdikten sonra başka söz isteyen yoksa oylamaya geçer.
h.Toplantı tutanaklarının eksiksiz tutulması için yazım işlerinin zamanında yapılmasını sağlar, 
i.Kabul veya red oylarının doğru sayılmasını sayım ve tasnif heyeti vasıtasıyla sağlar, 
k.Toplantının disiplinini sağlar, 
l.Konuşmacıya sataşanları, kışkırtma yapanları, konu dışına çıkmaları, Genel Kurulun huzurunu bozmaları, kötü dil ile kişilerin onurlarını kıranları, uyarıya rağmen bu tutumlarında ısrara devam edenleri Genel Kurul kararı ile belli bir süre veya tümden toplantı yeri dışına çıkarır, 
m. Genel Kurul oturumunda disiplin bozulur, kavga ve gürültü çıkarsa üyeleri üç defa uyararak sessizliğe davet eder. Sessizlik temin edilmezse oturumu bir süre tatil eder. Sessizliğin sağlanması sonunda oturumu yeniden açar. 
n.Görüşmeler bitirilip, seçim sırası gelince çeşitli listelerdeki adayları delege ve üyelere tanıtır. Adaylardan bulunmayan olursa, öz geçmişini bildiği kadarıyla açıklar,
o.Üye veya delegelerin tercih ettikleri seçim listesini, koydukları mühürlü zarflarını oy sandığına atmaları için delege listesindeki isim sırasına göre çağrılmasını ve oylarını kullandıktan sonra imzalamalarını sağlamak üzere sayım ve tasnif heyetini görevlendirir.
ö.Seçim sonucunda, oy tasnif heyetinin oyları sayarak değerlendirmesini ve zabıtla kendisine teslimini sağlar,
p.Divan Başkanı, seçim sonuçlarını seçim tutanaklarından okumak suretiyle ilan eder,
r.Yeni seçilen Başkanın ve eski Başkanın kürsüden konuşmalarıyla toplantıyı bitirir. Yazmanlarca tutulmuş tutanakları, imzalar ve yönetim kurulu başkanına teslim eder. Herhangi bir nedenle Divan Başkanlığı, Divan Başkan Yardımcılığı düşen veya istifa eden Divan Başkanı, Divan Başkanı Yardımcısı tekrar seçilmedikçe Divan Başkanlığına veya yardımcılığına devam edemezler.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
MEVCUT MADDE 25. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır
a.Gündemdeki hususların görüşülüp karara bağlanması.

b.Yönetim Kurulunun çalışma raporu ve bilançosunun (işletme defteri tutanlarda işletme hesabı özeti) ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması.
c.Yönetim Kurulunca, hazırlanan gelecek döneme ait tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü.
d.Genel Merkez ve Şube Yönetim Organlarının seçimi.
e.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
f.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi.
g.Derneğin bir federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar verilmesi veya bu konuda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
h. Demeğin veya Şubelerden bir veya birkaçının feshedilmesi için Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
ı. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması bu konuda Yönetim Kuruluna
yetki verilmesi
j. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
k.Üyeliklerden çıkarılanlar hakkında nihai kararın verilmesi.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 25. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır
a.Gündemdeki hususların görüşülüp karara bağlanması.
b.Yönetim Kurulunun çalışma raporu ve bilançosunun (işletme defteri tutanlarda işletme hesabı özeti) ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması.
c.Yönetim Kurulunca, hazırlanan gelecek döneme ait tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü.
d.Genel Merkez ve Şube Yönetim Organlarının seçimi.
e.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
f.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda
Genel Merkez Yönetim Kuruluna madde 2/ d esasları dahilinde yetki verilebilir.
g.Derneğin bir federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar verilmesi
konusunda seçime katılan delegelerin 3/5 oyu ile Genel Merkez Yönetim Kuruluna  yetki verilebilir.
h. Demeğin veya Şubelerden bir veya birkaçının feshedilmesi için
yetki, Dernek Büyük Genel Kurul Delegelerindedir. Şubelerden bir veya birkaçının fesh edilmesi için Genel Merkez Yönetim Kuruluna asla yetki verilemez.
ı. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
, bu konuda Yönetim Kuruluna seçime katılan delegelerin 3/5 oyu ile  yetki verilebilir.
j. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
k.Üyeliklerden çıkarılanlar hakkında nihai kararın verilmesi.

GEREKÇE :
f) Arsa,bina,tesis veya her türlü taşınmazın satışını muhtelif zamanlarda suistimal ve keyfi olarak art niyetli olabilecek Dernek Yöneticilerinin yetkilerini kısıtlamak ve bunun delegelerce denetimini sağlamak içindir. Aynı şekilde kiralama işlerinde de yapılması olası bazı suistimal ve keyfiyet olabilecek durumları önlemek içindir.
g,h) Suistimal ve keyfi olarak art niyetli olabilecek Dernek Yöneticilerinin yetkilerini kısıtlamak ve bunun delegelerce denetimini sağlamak içindir.
ı)  Bu yetki devrinin bazı sakıncaları ve uygun olmayabilecek sonuçları olabilir. Büyük Kurultaya katılan tüm delegelerin ağırlığı belirlemelidir.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA SEÇİM İŞLEMLERİ  
MEVCUT MADDE 26. Genel Kurul Toplantılarında seçim işleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.
a- Her Genel Kurul Toplantısında, Başkan ve Yönetim Kurulları ile Denetleme ve Disiplin Kurullarının Asil ve Yedek Üyeleri gizli oy açık tasnifle seçilir.
b- Şube Genel Kurullarında, Dernek Büyük Genel Kuruluna gidecek delegeler asil ve yedek olmak üzere gizli oy açık tasnifle  tüzüğün
30. maddesinde belirtilen usule göre seçilir.
c- Genel Kurul Toplantılarında yapılan seçimlerde basılı veya yazılı oy pusulası kullanılabilir. Yönetime talip olanlar aynı bir liste tanzim edebilir. Ancak seçilecek kişilerin seçilme yeterliliğine sahip olması, aidat borcu bulunmaması gerekir. Bu niteliklere sahip olmayan kişi seçilse de, seçilmemiş sayılır. Yerine kendinden sonraki sıradan seçilen veya yedek olarak seçilen getirilir.
Bir oy pusulasında, başkan, yönetim kurulu üyeleri asil ve yedekleri, denetleme, disiplin kurulu asil ve yedeklerin isimleri bulunabilir. İl ve ilçelerde bu pusulaya Büyük Genel Kurula katılacak delegelerin asil ve yedeklerin ismi ilave edilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 26. Genel Kurul Toplantılarında seçim işleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.
a- Her Genel Kurul Toplantısında, Başkan ve Yönetim Kurulları ile Denetleme ve Disiplin Kurullarının Asil ve Yedek Üyeleri gizli oy açık tasnifle seçilir.
Madde 14'e uygun olarak seçimleri yapılır.
b- Şube Genel Kurullarında, Dernek Büyük Genel Kuruluna gidecek delegeler asil ve yedek olmak üzere gizli oy açık tasnifle tüzüğün 14, 15, 27/a maddelerinde belirtilen usule göre seçilir.
c- Genel Kurul Toplantılarında yapılan seçimlerde basılı veya yazılı oy pusulası kullanılabilir. Yönetime talip olanlar aynı bir liste tanzim edebilir. Ancak seçilecek kişilerin seçilme yeterliliğine sahip olması, aidat borcu bulunmaması gerekir. Bu niteliklere sahip olmayan kişi seçilse de, seçilmemiş sayılır. Yerine kendinden sonraki sıradan seçilen veya
ilk yedek olarak seçilen getirilir.

Bir oy pusulasında yalnızca başkan, yönetim kurulu üyeleri asil ve yedeklerin isimleri bulunabilir.
Genel Merkez Yönetim Kuruluna veya şubelerin yönetim kurullarına başkan adayı olanlar denetleme ve disiplin kurullarına aday gösteremezler. Organlara seçimler 14. madde esaslarına uygun olarak yapılır.

İl ve ilçelerde bu pusulaya Büyük Genel Kurula katılacak delegelerin asil ve yedeklerin ismi ilave edilir.

GEREKÇE :
a)14. madde gerekçesinde açıklanmıştır.
b)14,15. 27/a. madde gerekçesinde açıklanmıştır.
c)Demokrasilerde seçilen ilk yedekten başlanarak göreve getirilmesi gerektiği için. 

DERNEK BÜYÜK GENEL KURULUNDA ŞUBELERİN TEMSİLİ
MEVCUT MADDE 27. Şubeler, Dernek Büyük Genel Kurulunda şu şekilde temsil olunur;
a- Şube Başkanı tabii delege olup, Şubeleri Genel Kurullarınca Şubeye kayıtlı ve yıllık asli üye aidatını ödemiş her 50 üye için bir delege seçilir. Sonraki 26 dahil üye için de bir delege seçilir. Seçilen delege kadar da yedeği seçilir.
b- Dernek Genel Merkezi aynı zamanda Ankara İl Başkanlığını da bünyesinde bulundurduğundan  Büyük Genel Kurulda oy kullanacak Genel Merkez delegelerini kayıtlı üyeler arasından (a) şıkkındaki esaslara göre Genel Kuruldan en az iki ay önce seçer.
 

TEKLİF EDİLEN ŞEKLİ, MADDE 27. Şubeler, Dernek Büyük Genel Kurulunda şu şekilde temsil olunur;
Şube Başkanı tabii delege olup,
delege sayısı  Gen.Mrk .Yönetim Kurulu seçiminden önceki, Şubelerce Genel Merkez’e en son 3 aylık  raporda bildirilen ve aidatlarını ödemiş bulunan mevcut üye sayısı esas alınarak her 100 üye için bir delege seçilir. Sonraki 51 dahil üye için de bir delege seçilir. Seçilen delege kadar da yedeği seçilir.

GEREKÇE : Üyenin seçme ve seçilme hakkıyla çelişkisini gidermek. Dernek büyük genel kurul mevcut delege sayısı hayli fazladır,seçimde ulaşım, konaklama, maddi vb. yönlerden sıkıntı yaşanmaktadır.

Madde 1/ c gereğince Ankara'da şubeler ve İl başkanlığı oluşunca , mevcut madde b şıkkı geçersiz kalacağından iptal edilecektir.
DELEGE BELGESİ İŞLEMLERİ
MEVCUT MADDE 28. Delege belgesinin tanzimi ve verilmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:
a.Şubeleri genel kurullarınca Dernek büyük genel kurulu delegesi seçilenlere şubeleri başkanlığınca veya genel merkez genel kurulu seçimlerinden önce genel merkezce tasdikli bir TEMAD BÜYÜK GENEL KURULU DELEGESİ* belgesi verilir. Ayrıca, delegelerin isim ve adreslerini kapsayan şubeleri başkanlığınca tasdikli listesi 2 nüsha olarak, Dernek büyük genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 gün öncesinden Dernek genel başkanlığı elinde bulundurulacak şekilde gönderilir.Seçilen delegelerin aidat borçları ile yasal bir sorunlarının olmaması  gerekir.. Tüzük şartlarına uymayanların delegelikleri genel yönetim kurulunca dikkate alınmaz, 
b. Delegeler, bağlı oldukları şubelerin genel kurullarınca yerine yenileri seçilene kadar delegelik hakkını muhafaza eder.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 28. Delege belgesinin tanzimi ve verilmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:
a.Şubeleri genel kurullarınca Dernek büyük genel kurulu delegesi seçilenlere şubeleri başkanlığınca veya genel merkez genel kurulu seçimlerinden önce genel merkezce tasdikli bir TEMAD BÜYÜK GENEL KURULU DELEGESİ belgesi verilir. Ayrıca, delegelerin isim ve adreslerini kapsayan şubeleri başkanlığınca tasdikli listesi 2 nüsha olarak, Dernek büyük genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 gün öncesinden Dernek genel başkanlığı elinde bulundurulacak şekilde gönderilir.Seçilen delegelerin aidat borçları ile yasal bir sorunlarının olmaması  gerekir.. Tüzük şartlarına uymayanların delegelikleri genel
merkez yönetim kurulunca dikkate alınmaz.
b. Delegeler, bağlı oldukları şubelerin genel kurullarınca yerine yenileri seçilene kadar delegelik hakkını muhafaza eder.
GEREKÇE : a) Eksik kelime nedeniyle cümle düşüklüğü ve anlam bozukluğu.

MEVCUT MADDE 29. ŞUBE GENEL KURULLARINA KATILIM
Genel Kurul Toplantısı olan bir Şubeye, Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen bir veya birkaç görevli gönderilebilir. Genel Merkezi temsil eden bu görevliler gerektiğinde Genel Kurulu aydınlatmak üzere söz alır ve konuşabilirler. Dernek Büyük Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulu toplantılarında üst kademe görevleri dışında hak sahibi üye veya delegeden başkasına hiçbir şekilde söz verilemez. Ancak Yönetim Kurulunca Genel Kurula davetli zevat, Divan Başkanlığının daveti ile konuşabilirler. Bu konuşmalar, yönetimi tenkit ve siyasi mahiyette olamaz.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 29. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEK VE ŞUBE ORGANLARINA SEÇİLEN KURUL ÜYELERİNİN HAKLARI
MEVCUT MADDE 30. Dernek ve Şubelerin Yönetim, Denetleme , Disiplin ve Temsilciler Kurullarında seçimle görev alanların fahri çalışmaları esastır.
Yönetim Kurullarında görevli olup da, Dernekte devamlı çalışmaları gereken Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları çalışmalarda sarf etmiş oldukları masraflar bütçeleri nispetinde, Yönetim Kurulunun kararı ile zaruri masraf olarak verilebilir. Bu harcamalar Yönetim Kurulunca alınacak karara göre Başkan tarafından uygulanır.
Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmalarında yapacakları masraflara karşılık bir miktar para yine aynı şekilde takdir edilebilir. Denetleme ve Disiplin kurullarının görev icabı yapacakları toplantılara katılanlar için de aynı husus tatbik edilir.  Bu ödemeler Yönetim Kurulu üyelerinden Başkan, Muhasip Üye ve  Sekreter tarafından  tanzim edilen belgeyle  yapılır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 30. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEK VE ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ.
MEVCUT MADDE 31. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a.Dernek Genel  Merkez Yönetim Kurulu, Dernek Büyük Genel Kurulundan sonra derneğin en yetki organıdır. Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
b.Dernek Şubelerinin açılmasına karar ve Şube Kurucularına yetki verir veya verdiği yetkiyi geri alır. Ancak, verilen yetkinin geri alınması veya Şube Başkan ve Yönetim ve Denetim ile Disiplin Kurulunun veya üyelerinin görevden alınması için, Yüksek Disiplin Kurulunun tetkiki sonucu vereceği rapora göre Genel Merkez Yönetim Kurulunca karar verilir. 
c.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Dernek Büyük Genel Kuruluna sunar.
d.Dernek tüzüğünün, mevzuatın ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya çağırır.
e.Dernek, mensuplarının yararlanmaları bakımından üyelere yönelik kar amacı gütmeyen dinlenme tesisleri, huzurevleri, öğrenci yurtları, dernek ve şube lokalleri ile konut ve tüketim kooperatiflerinin tesisine veya kaldırılmasına karar verir. Bu gibi yerlerin çalışma şartı ve usulleri Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 31. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a.Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu,Dernek Büyük Genel Kurulundan sonra derneğin en yetki
li organıdır. Derneği temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
b.Dernek Şubelerinin açılmasına karar ve Şube Kurucularına yetki verir veya verdiği yetkiyi geri alır. Ancak, verilen yetkinin geri alınması veya Şube Başkan ve Yönetim ve Denetim ile Disiplin Kurulunun veya üyelerinin görevden alınması için, Yüksek Disiplin Kurulunun tetkiki sonucu vereceği rapora göre Genel Merkez Yönetim Kurulunca karar verilir. 
c.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Dernek Büyük Genel Kuruluna sunar.
d.Dernek tüzüğünün, mevzuatın ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır. Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya çağırır.
e.Dernek, mensuplarının yararlanmaları bakımından üyelere yönelik kâr amacı gütmeyen dinlenme tesisleri, huzurevleri, öğrenci yurtları, dernek ve şube lokalleri ile konut ve tüketim kooperatiflerinin tesisine veya kaldırılmasına karar verir. Bu gibi yerlerin çalışma şartı ve usulleri
yasalara ve tüzüğe uygun olarak Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.
GEREKÇE : Bu tesislerin işletmelerinde olabilecek suistimal ve keyfiyeti önlemek için. 

ŞUBE YÖNETİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR:
MEVCUT MADDE 32.
a.Şube Yönetim Kurulu, kendi Genel Kurulundan sonra şubenin en yetkili organıdır. Şubeyi temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
b.Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin istemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi Genel Kurula  sunar.
c.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.
d.Dernek, Genel Merkez Yönetim Kurulunun karar ve talimatlarını yerine getirir.
e.Şubeler, belediye sınırları içerisindeki kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalarını kendileri, belediye sınırları dışında ise Genel Merkez aracılığı ile yapar.  
f.Genel Merkez, Yönetim Kurulunun onayını alarak kendi üyeleri arasında lüzum görüldüğünde yardım sandığı kurar veya Genel Merkezde bu hususta kurulacak sandığa üyelerin dahil olmasını sağlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 32. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

PERSONEL ÇALIŞTIRMA
MEVCUT MADDE 33. Genel Merkez ve Şubelerde gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu kararıyla ücretli personel çalıştırılabilir. Şubelerin bu husustaki işlemleri Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 33. Genel Merkez ve Şubelerde gerekli görülen hallerde Yönetim Kurulu kararıyla Md.2/d esasları dahilinde ücretli personel çalıştırılabilir. Şubelerin bu husustaki işlemleri Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile kabul edilir.
GEREKÇE :Madde 2’d de açıklanmıştır. 
MEVCUT MADDE 34.ÜYELERİN GENEL MERKEZE BİLDİRİLMESİ
Şube Yönetim Kurulları; şubeye kayıt olan veya çıkan üyelerin listesini her
üç ayda bir,   yapılacak olan  her türlü sosyal veya kültürel nitelikli çalışmalarını;  önceden Genel Merkeze bildirirler.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 34. ÜYELERİN GENEL MERKEZE BİLDİRİLMESİ
Şube Yönetim Kurulları; şubeye yeni kayıt olan veya çıkan üyelerin listesini her ay, yapılacak olan her türlü sosyal veya kültürel nitelikli çalışmalarını; önceden posta, faks veya e-posta ile bağlı bulundukları başkanlığa bildirirler.

GEREKÇE : Üye takibini, sosyal ve kültürel faaliyetleri etkinleştirmek ve bilgi akışını ivedileştirmek için.

VEFAT EDEN ÜYELERLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER
MEVCUT MADDE 35. Yönetim Kurulları, bölgeleri dahilinde vefat eden üyelerinin, her türlü defin, tören ve benzeri işlemleri ile ilgilenmek üzere ekipler kurar. Ekipler çalışmalarını usulüne uygun olarak yaparlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 35. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

YÖNETİM KURULARINDA MEYDANA GELECEK BOŞALMANIN BİLDİRİLMESİ
MEVCUT MADDE 36.Genel Merkez ve Şubeler Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında ki  değişiklikleri bir hafta içinde Dernek Merkezinin  bulunduğu yerin en büyük mülki amirine ve Genel Merkeze, dernekler yönetmeliğindeki ek 25 çizelge ile  bildirir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 36. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

YÖNETİM KURULLARININ TOPLANMASI VE KARAR
MEVCUT MADDE 37. Yönetim Kurulları, en az 15 günde bir toplanır.  Toplantı yeter sayısı  salt çoğunluktur. Kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Beraberlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Alınan kararlar, karar defterine yazılarak altı imza edilir. Yönetim Kurulları yapacakları toplantı zamanını aldığı kararla belirlerler. Başkanın lüzum görmesi ve daveti halinde olağanüstü olarak da toplanabilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 37. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TOPLANTIYA KATILMASI
MEVCUT MADDE 38. Yönetim Kurulu üyelerinden biri, üst üste mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmaz ise, Yönetim Kurulu kararı ile görevinden azledilir. Yerine ilk yedek üye çağrılır. Denetleme ve Disiplin Kurularında da aynı usul uygulanır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 38. Yönetim Kurulu üyelerinden biri, üst üste mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmaz ise, Yönetim Kurulu kararı ile görevinden azledilir. Yerine ilk yedek üye çağrılır. Denetleme ve Disiplin Kurullarında da aynı usul uygulanır.
Genel Merkez organlarına Ankara dışından seçilen üyeler ise ayda en az bir kez kendi kurul toplantılarına katılırlar. Bu üyelerin Ankara'ya Karayolu, Demiryolu ve Havayolu (Muadil Ücret) ile gidiş gelişlerini ve Ankara'daki toplantı nedeniyle yapacakları harcamaları,konaklama giderlerini Genel Merkez Yönetimi karşılayacaktır.

GEREKÇE:Ankara dışından kurullara seçilecek üyelerin toplantılara her ay katılmaları yeterli görülmüştür. 

YOLSUZLUK
MEVCUT MADDE 39. Genel Merkezde, Yüksek Denetleme Kurulunca yapılacak denetleme sonucu mali yolsuzluk veya usulsüzlük tespit edilirse, durum bir rapora bağlanır. Bu rapor, Dernek Genel Başkanlığına intikal ettirilir. Genel Başkan en geç bir hafta içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulunu müşterek olarak toplar ve bu kurulca sorumlu hakkında gereken yasal işlem yapılır. Kendisi hakkında  soruşturma açılan şahıs bu toplantıya katılamaz. Yolsuzluk, Genel Merkez Yönetim Kurulunun  tümünü kapsayan bir durumda ise Dernek Büyük Genel Kurulu, Denetleme Kurulunca en geç 30 gün içerisinde  Olağanüstü Toplantıya çağrılır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 39. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DEVİR-TESLİM
MEVCUT MADDE 40. Yönetim Kurulu Başkanı veya diğer sorumlular, üzerlerindeki görevi ve sorumlu olduğu her türlü evrak ve malzemeyi  teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.  Toptan istifa eden veya görevden alınan Yönetim Kurulu yerine, Genel Merkez Yönetim Kurulunca geçici bir Yönetim Kurulu oluşturulur veya Geçici Yönetim Kurulunu oluşturmak üzere uygun görülecek bir Üye Başkan olarak görevlendirilebilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 40. Yönetim Kurulu Başkanı veya diğer sorumlular, üzerlerindeki görevi ve sorumlu olduğu her türlü evrak ve malzemeyi  teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.  Toptan istifa eden veya yasalara ve tüzüğe uygun olarak görevden alınan Yönetim Kurulu yerine, Genel Merkez Yönetim Kurulunca geçici bir Yönetim Kurulu oluşturulur veya Geçici Yönetim Kurulunu oluşturmak üzere uygun görülecek bir Üye Başkan olarak görevlendirilebilir.
GEREKÇE : Suistimal ve keyfiyeti önlemek için. 

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI:
MEVCUT MADDE 41. Şube Yönetim Kurulu sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Şube Genel Kurulu, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri, bu mümkün olmazsa Denetleme Kurulu tarafından en geç 30 gün içinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır. Bu da mümkün olmaz ise Genel Kurulun Genel Merkez Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılması  sağlanır.
Yukarıdaki durum, Genel Merkez Yönetim Kurulunda vuku bulursa, Dernek Büyük Genel Kurulu mevcut Genel Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından veya mümkün olmazsa Yüksek Denetleme Kurulu tarafından en geç 30 gün içersinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 41. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

FERDİ SORUMLULUK
MEVCUT MADDE 42. Dernek genel merkezi ve şube organlarında görev alanlar , görev aldıkları idari ve mali husustan ferdi sorumludurlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 42. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
MEVCUT MADDE 43. Dernek Genel Başkanlığı görevinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, Genel Merkez Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından birini Genel Başkan seçer. Yeni Genel Başkan Olağan Kurula kadar görevi yürütür. Bu mümkün olmadığı takdirde, Genel Merkez Yönetim veya Denetim  Kurulu Üyeleri tarafından  en geç 30 gün içinde Büyük Genel Kurul Olağan Üstü toplantıya  çağrılarak  Genel Merkez Organlarının seçimi yapılır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 43. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

ŞUBE BAŞKANLIĞI VE ÜYELERİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
MEVCUT MADDE 44. Şube Başkanlığı görevinde herhangi bir sebeple boşalma, olursa Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından birini Başkan seçer. Yeni Başkan, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar  görevi yürütür. Bu mümkün olmadığı takdirde, Genel Kurul Mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu Üyelerince en geç 30 gün içerisinde Olağanüstü Toplantıya çağrılarak yeniden şube organlarının seçimi yapılır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 44. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.
GENEL KURUL SONUCUNUN MERKEZE BİLDİRİLMESİ
MEVCUT MADDE 45. Şubelerin Genel Kurul sonuçları, 30 gün içerisinde mahalli mülki amire ve dernek Genel Merkezine bildirilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 45. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.
GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ VE SEÇİLME ŞARTLARI
MEVCUT MADDE 46.

1.Büyük Genel Kurulda, delegelerce gizli oy açık tasnifle üç  yıl için seçilir.
2.Dernek üyelik vecibelerini yerine getirenler, Genel Başkan seçilmek için aday olabilirler.
3.Dernek Genel Başkanlığına aday olanlar için, delegelik şartı aranmaz.
4.Genel Başkan Adayları, kendilerini Genel Kurulda eşit şartlarda tanıtır.
5.
Bir kişi en fazla üç defa Genel Başkan olarak seçilebilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 46.
1.Büyük Genel Kurulda, delegelerce gizli oy açık tasnifle madde 14/a bendine uygun olarak üç yıl için seçilir.
2.Dernek üyelik vecibelerini yerine getirenler, Genel Başkan seçilmek için aday olabilirler.
3.Dernek Genel Başkanlığına aday olanlar için, delegelik şartı aranmaz.
4.Genel Başkan Adayları, kendilerini Genel Kurulda eşit şartlarda tanıtır.
5.Genel Merkez Yönetim Kurulunda başkan olarak her ne şartta olursa olsun (Olağan seçim, olağanüstü seçim,Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimi veya herhangi bir başka görevlendirme ile) aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönem görev alanlar, 3 (Üç) dönemden fazla (Dernek Genel Merkez Genel Kurulu hariç) Dernek organlarına seçilemezler. 


GEREKÇE :
1) 14.maddede açıklanmıştır. 

5) Genel Merkez Yönetim Kurulu başkanının 3 (üç) dönem başkanlığından sonra diğer kurullara seçilmesi, olası işaret edebileceği yönetimin seçtirilmesi, perde arkasından yine kendisinin başkanlığa devam etme isteği gibi sakıncaları ortaya çıkarabilir (Lütfen 1989 yılında T.Ö. Cumhurbaşkanı seçilince kurdurduğu Y.A. Hükümetinin kurulmasını ve yönetim tarzını anımsayalım!). Yeni genel merkez yönetimi ve başkanını yapacağı görevlerde özgür iradesinden yoksun bırakabileceği gerekçesiyle 3 dönem seçilen başkan hiçbir kurula seçilmemelidir. Yönetimin talebi doğrultusunda gerekirse akil kişi olarak hizmet etmelidir.
MEVCUT MADDE 47.
A. GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
1.Derneği temsil eder.
2.Genel Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.
3.Derneğin ita amiridir.
4.Derneğin Asil
ve Yedek Yönetim Kurulu Üyelerine ve tüm Asil  Üyelere görev verebilir.
5.Yapılması gerektiği halde, yapılmayan işlerden Genel Kurul'a karşı sorumludur.
6.Derneğin yaptığı İdari Anlaşmaları ve Sözleşmeleri Genel Sekreterle birlikte imza eder.
7.Mali konulardaki istemler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş ve noterden tasdikli olan imza sirkülerindeki iki imza ile yürütülür.
8.Derneğin genel faaliyetlerini kanun, tüzük ve Genel Kurul kararına göre düzenler ve yapılmasını sağlar. 
9.Dernek binalarında, kanunların ve tüzüğün yasakladığı konulara uyulup uyulmadığını tespit için sürekli kontroller yapar veya yaptırır.
10.Derneğin gelişmesi, güçlenmesi için tasarılar hazırlar veya hazırlatır.
11.Hizmete ilişkin zorunlu gider (zaruri masraf ) ödenmesini tüzüğün 33 ve 61  maddesine uygun alarak yapar.
12.Şubeleri haberli ve habersiz denetler veya denetlettirir
13.Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreter ve Genel Muhasibe gereken görevleri verir.
14.Bütçe uygulanmasını izler ve aylık muhasebe mizanlarını hazırlatır.
15.Genel Başkan,herhangi bir nedenle  Ankara  dan  ayrıldığı  zaman  yerine Genel Başkan yardımcılarından  veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine yazılı olarak   vekil tayin eder.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 47.
A. GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
1.Derneği temsil eder.
2.Genel Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.
3.Derneğin ita amiridir.
4.Derneğin Asil  Yönetim Kurulu Üyelerine görev verebilir. Yedek Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm Asil üyelere ise kendi özgür iradeleri ile kabul ettikleri görevleri verebilir.
5.Yapılması gerektiği halde, yapılmayan işlerden Genel Kurul'a karşı sorumludur.
6.Derneğin
yasalara ve tüzüğe uygun olarak yaptığı İdari Anlaşmaları ve Sözleşmeleri Genel Sekreterle birlikte imza eder.
7.Mali konulardaki istemler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş ve noterden tasdikli olan imza sirkülerindeki iki imza ile yürütülür.
8.Derneğin genel faaliyetlerini kanun, tüzük ve Genel Kurul kararına göre düzenler ve yapılmasını sağlar. 
9.Dernek binalarında, kanunların ve tüzüğün yasakladığı konulara uyulup uyulmadığını tespit için sürekli kontroller yapar veya yaptırır.
10.Derneğin gelişmesi, güçlenmesi için tasarılar hazırlar veya hazırlatır.
11.Hizmete ilişkin zorunlu gider (zaruri masraf ) ödenmesini tüzüğün 33 ve 61  maddesine uygun alarak yapar.
12.Şubeleri haberli ve habersiz denetler veya denetlettirir.
13.Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Sekreter ve Genel Muhasibe gereken görevleri verir.
14.Bütçe uygulanmasını izler ve aylık muhasebe mizanlarını hazırlatır.
15.Genel Başkan,herhangi bir nedenle  Ankara’dan  ayrıldığı  zaman  yerine Genel Başkan yardımcılarından  veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine yazılı olarak vekil tayin eder.


GEREKÇE :
4) Zorlama ile hiç bir üyeye zorunlu tutularak görev verilemez,bu durum ileride sakıncalı olayları da beraberinde getirebilir.Üyelerin görev almada gönüllülük esas olmalıdır.
6) Suistimal ve keyfiyeti önlemek için.

MEVCUT B-GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ
MEVCUT B -1 SOSYAL İŞLERDEN VE DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
a-Kendisine bağlanan bölüm Başkanlarının veya komisyonların hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlar. 
b-Dış ülkelerdeki, Askeri Derneklerle olan ilişkileri  düzenler.
c- Askeri Dernekler arasında ihdas edilmiş olan Dış İlişkiler Dönem Başkanlığı işlemlerini yürütür. 
d- Derneğin her türlü dış ilişkileri ile ilgili tasarı ve talimatları hazırlayarak,Yönetim Kuruluna teklif eder, kabul edilenleri uygular.
e-Bayramlar, yılbaşları, dost ülkelerin millî bayramları, kurtuluş günleri, kutlama tarihlerini takip eder ve bu günlerde Dernek adına devlet büyüklerine, ilgili makamlara, dost ülkeler Askeri Derneklerine, çekilecek telgraf ve tebrikleri hazırlar ve postalar.
g- Dernekçe verilecek olan  ve derneğin katılacağı davetlerde, Başkanlığa yardım eder. 
h- Diğer derneklerin  Derneğimizi ve derneğimizin diğer dernekleri  yapacakları ziyaretleri  düzenler.
ı. Derneğin yapacağı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile bildirilerde her türlü yasal işleri yapar ve takip eder.
i-Dernekçe, şilt, plaket ve onur belgeleri verilmesine ilişkin tespit ve tekliflerde bulunur, verilişlerini düzenler.
j- Dernek şeref defterini hazırlar ve derneği ziyarete gelen devlet büyüklerine ve misafirlere sunar

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, B-GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ
TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, B -1 SOSYAL İŞLERDEN VE DIŞ İLİŞKİLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
a-Kendisine bağlanan bölüm Başkanlarının veya komisyonların hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlar. 
b-Dış ülkelerdeki, Askeri Derneklerle olan ilişkileri  düzenler.
c- Askeri Dernekler arasında ihdas edilmiş olan Dış İlişkiler Dönem Başkanlığı işlemlerini yürütür. 
d- Derneğin her türlü dış ilişkileri ile ilgili tasarı ve talimatları hazırlayarak,Yönetim Kuruluna teklif eder, kabul edilenleri uygular.
e-Bayramlar, yılbaşları, dost ülkelerin millî bayramları, kurtuluş günleri, kutlama tarihlerini takip eder ve bu günlerde Dernek adına devlet büyüklerine, ilgili makamlara, dost ülkeler Askeri Derneklerine, çekilecek telgraf ve tebrikleri hazırlar ve postalar.
g- Dernekçe verilecek olan  ve derneğin katılacağı davetlerde, Başkanlığa yardım eder. 
h- Diğer derneklerin  Derneğimizi ve derneğimizin diğer dernekleri  yapacakları ziyaretleri  düzenler.
ı. Derneğin yapacağı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile bildirilerde her türlü yasal işleri yapar ve takip eder.
i-Dernekçe,
derneğe emeği geçenlere,maddi ve manevi destekte bulunanlara şilt, plaket ve onur belgeleri verilmesine ilişkin tespit ve tekliflerde bulunur, verilişlerini düzenler.
j- Dernek şeref defterini hazırlar ve derneği ziyarete gelen devlet büyüklerine ve misafirlere sunar.

MEVCUT B-2 TEŞKİLATTAN SORUMLU GENEL BAŞKAN  YARDIMCISI 
a-Dernek teşkilatının verimli, planlı ve güvenli çalışmaları için incelemelerde bulunur, planlar yapar ve tekliflerde bulunur.
b-Dernek Şubelerinin teşkili ve açılmaları için yapılan teklifleri inceler, gerektiğinde Şube açılacak bölgeye giderek, Kurucu Üyelerle temas eder, mahallinde gerekli tahkikatı yapar.
c-Şubelerin açılışlarında. Genel Kurul ve Denetlemelerinde heyetlere başkanlık eder.
d-Şube açılış hazırlıklarını düzenler ve uygular.
e-Şube ve Genel Merkez Genel Kurulları' nın zamanında ve kanun ile tüzüğe uygun olarak toplanmasını planlar, yapılacak işleri tertiplemede şubelere ve ilgililere yardımcı olur.
f-Tabii üyelerin, asil üyeliğe kabullerinde durumlarını tetkik eder: Dernekte üye ile ilgili olarak bulunması zorunlu evrakın tamam olup olmadığını inceler, noksanları tamamlar, uygun olanların asli üyeliğe alınması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna teklif yapar; asli üyelerin kayıtlarını tutturur.
g-Dernek teşkilatının yurt sathına yayılması için tabii üyeleri teşvik eder, şubelerin asli üye durumları ile ilgilenir, mevcutları hakkında kayıt ve çizelgeler tutar, mevcutlarla ilgili değişikliği aylık olarak kaydeder.
h-Geleceğe uygun yeni  planlar yapar ve uygular. 

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, B-2 TEŞKİLATTAN SORUMLU GENEL BAŞKAN  YARDIMCISI 
a-Dernek teşkilatının verimli, planlı ve güvenli çalışmaları için incelemelerde bulunur, planlar yapar ve tekliflerde bulunur.
b-Dernek Şubelerinin teşkili ve açılmaları için yapılan teklifleri inceler, gerektiğinde Şube açılacak bölgeye giderek, Kurucu Üyelerle temas eder, mahallinde gerekli tahkikatı yapar.
Şubenin açılıp açılmaması konusunda yönetim kuruluna rapor verir.
c-Şubelerin açılışlarında, Genel Kurul ve Denetlemelerinde heyetlere başkanlık eder.
d-Şube açılış hazırlıklarını düzenler ve uygular.
e-Şube ve Genel Merkez Genel Kurulları'nın zamanında ve kanun ile tüzüğe uygun olarak toplanmasını planlar, yapılacak işleri tertiplemede şubelere ve ilgililere yardımcı olur.
f-Tabii üyelerin, asil üyeliğe kabullerinde durumlarını tetkik eder. Dernekte üye ile ilgili olarak bulunması zorunlu evrakın tamam olup olmadığını inceler, noksanları tamamlar, uygun olanların asli üyeliğe alınması için Genel Merkez Yönetim Kuruluna teklif yapar; asli üyelerin kayıtlarını tutturur.
g-Dernek teşkilatının yurt sathına yayılması için tabii üyeleri teşvik eder, şubelerin asli üye durumları ile ilgilenir, mevcutları hakkında kayıt ve çizelgeler tutar, mevcutlarla ilgili değişikliği aylık olarak kaydeder.
h-Geleceğe uygun yeni  planlar yapar ve uygular.

MEVCUT B - 3 TANITMA VE YAYINDAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCI
a. Derneği tanıtacak, Dernek üyelerinin hak ve sorunlarını duyuracak yayınlar yapar.
b-Derneğe maddi ve manevi olarak destek sağlamaya gayret eder.
c-Basın ve TRT ile samimi ve yakın ilişkiler kurar.
d-Derneğin kamu oyuna tanıtılması için  planlar yapar.
e-Derneğin dergi, broşür veya bülten gibi yayınlarını hazırlar ve basın işlerini yürütür.
f-Dernek Genel Merkezinde ve Şubelerde okuma salonları ve kitaplıklar tesisini sağlar.
g-Basın ve yayın işlerinde çalışmak üzere uzman ve yetenekli personelin, temini konusunda çalışma yapar.
h-Gerekli gördüğünde Genel Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinden veya asli üyelerden yardımcı verilmesini ve çalıştırılmasını teklif eder.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL,B-3 . DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

MEVCUT C- ŞUBE BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
1-Şube Başkanı, kendi bölgesinde şubeyi temsil eder.
2-Şube Yönetim Kurulu toplantılarını yönetir. Yönetim Kurulu kararlarını uygular. 
3-Şube Başkanları, dernek hakkında hukuki ve cezai müeyyide gerektirecek   konularda sözlü veya yazılı  demeç veremez.
4-Görsel ve yazılı basına yapacağı açıklamaları, Genel Merkezle koordineli olarak yapar 
5-Faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak sürdürülmesini sağlar.
6-Şube   ita   amiri   olup , Mevzuata uygun olarak  evrakların muhafazasını ve   sair belgelerin saklanmasını sağlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, C : DEĞİŞKLİK YOKTUR.

GENEL SEKRETER VE ŞUBE SEKRETERLERİ’NİN GÖREVLERİ
MEVCUT MADDE 48. Genel Sekreter ve Şube Sekreterlerinin görevleri şunlardır.
a.Genel Sekreter, Genel Başkanın veya Şube Sekreteri, Şube Başkanın vereceği görevleri yapar.
b.Tören ve protokol işlerini düzenler ve yürütür.
c.Dernek Genel Merkezinin veya Şubesinin bütün yazışmalarını, dosyasını, idari defterlerini kanun ve tüzük kuralları uyarınca düzenler.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 48. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.
GENEL MUHASİP VE ŞUBE MUHASİPLERİNİN GÖREVLERİ 
MEVCUT MADDE 49. Muhasiplerin görevleri şunlardır.
a.Dernek Genel Merkezinin veya Şubesinin mali defter dosya ve hesabını kanun, tüzük ve mevzuata uygun şekilde muntazam olarak düzenler.
b.Dernek Genel Merkezi veya Şubesinin maliyetle ilgili  sarf İşlerini, bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar. 
c.Üye aidatları ile sair gelirlerinin makbuz mukabil tahsilini sağlar.
d.Malî durum hakkında Yönetim ve Denetim Kurulunu bilgilendirir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 49. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DENETLEME KURULLARININ GÖREVLERİ
MEVCUT MADDE 50. Dernek Genel Merkez ve Şube Denetleme kurullarının görevleri şunlardır.
a.Denetleme Kurulları, salt çoğunlukla çalışır ve üç ay  aralıklarda Yönetim Kurulunun mali işlem ve hesaplarını kontrol eder, hazırlayacağı raporu, Yönetim Kurulu Başkanına verir.
b.Dernek Genel Merkez veya Şubelerinin her Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün öncesinden raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar,
c.Şube Denetleme Kurullarının, her seferindeki Denetlemelerine ait raporlarından bir adedi Genel Başkanlığa gönderilir
d.Denetleme Kurulları, tüzük ve mevzuatta gösterilen diğer görevleri yapar.
e.Denetleme kurulları olağan kontrollerinden gayri zamanlarda zuhur eden ve bir gerekçeye dayalı hallerde, davet beklemeden de gerekli denetlemeyi yapabilirler
f.Denetlemeler, Yönetim Kurulu Başkanı veya muhasibin huzurunda yapılır.
g.Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçı Genel Yönetim Kurulu kararı ile şubelerin teftiş ve kontrollerinde görevlendirilebilir.
h.Zorunlu hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
i.Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile şube Başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin mülki hudut  dışından seçilmesi halinde, süresi içinde ikametini nakledip nakletmediği konusunda araştırma yapar. Sonucu Genel Yönetim Kuruluna bildirir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 50. Dernek Genel Merkez Yüksek Denetleme Kurulu ve Şube Denetleme kurullarının görevleri şunlardır.
a.Denetleme Kurulları, salt çoğunlukla çalışır ve üç ay  aralıklarda Yönetim Kurulunun mali işlem ve hesaplarını kontrol eder, hazırlayacağı raporu, Yönetim Kurulu Başkanına verir.
b.Dernek Genel Merkez veya Şubelerinin her Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün öncesinden raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar,
c.Şube Denetleme Kurullarının, her seferindeki Denetlemelerine ait raporlarından bir adedi Genel Başkanlığa gönderilir
d.Denetleme Kurulları, tüzük ve mevzuatta gösterilen diğer görevleri yapar.
e.Denetleme kurulları olağan kontrollerinden gayri zamanlarda zuhur eden ve bir gerekçeye dayalı hallerde, davet beklemeden de gerekli denetlemeyi yapabilirler
f.Denetlemeler, Yönetim Kurulu Başkanı veya muhasibin huzurunda yapılır.
g.Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı kararı ile şubelerin teftiş ve kontrollerinde görevlendirilebilir.

h.Zorunlu hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
i.Genel Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile şube Başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin mülki hudut  dışından seçilmesi halinde, süresi içinde ikametini nakledip nakletmediği konusunda araştırma yapar. Sonucu Genel Yönetim Kuruluna bildirir. 

k.Dernek kuruluş ve teşekküllerinin herhangi birinde kendi dönemlerinden daha uzun süreli seçilerek veya dernek organlarınca görev teşkil ettirilmiş dahi olsa kişilerin görevleri görevlerinin bitmesi ile birlikte son bulur...Takibini Yüksek denetleme Kurulu ve şube denetleme kurulları yapar.

GEREKÇE :  Eksik kelimeler anlam kargaşasına ve cümle bozukluğuna neden olmaktadır! 

Dernek organlarında görevli olan kişilerin dernekteki tüm görevleri yeni seçilen görevlilere kadar olmalıdır.

DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ.
MEVCUT MADDE 51. Dernek Genel Merkezi ve Şubeler Disiplin Kurullarının görevleri aşağıda gösterilmiştir: 
a.Dernek Genel Merkezinde yüksek disiplin kurulu, Şubelerde ise Disiplin Kurulu bulunur.
b.Disiplin Kurulları, tüzükte belirtilen Dernek amaç ve prensiplerine aykırı, üyeler arasında bulunması en tabii olan sevgi ve saygı hislerini yıkıcı, birlik ve beraberliği bozucu yalan ve kasıtlı dedikodu ve benzeri söz ve davranışlarda bulunanlar ile Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında soruşturma yapar ve gerekli gördüğü takdirde tüzükte  yazılı cezaları verir.
c.Verilen cezaların tatbik yetkisi Genel Merkez Yönetim Kuruluna aittir.
Disiplin kurullarınca soruşturmalar, Şube Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Soruşturmalarda, soruşturmaya muhatap olanların mutlaka sözlü veya yazılı savunmaları alınır.
Gerektiğinde şahit ifadelerine başvurulur. Soruşturma ve benzeri her türlü işlemler şubelerde şube Başkanlığı, Genel Merkezde ise Genel Başkanlık kanalı ile yapılır.
d.Disiplin Kurulu bulunmayan Şubelere ait işlemler Yüksek Disiplin Kurulunca yapılır.
e.Disiplin Kurulları, Yönetim
Kurullarınca kendisine bir görev tevdi edildiğinde toplanır. O toplantı ve görev süresince münhasır olmak üzere bir üyeyi Kurula Başkan seçer kurul kararını salt çoğunlukla verir.
f. Şube Disiplin Kurullarının kararına karşı yapılan tebligattan sonra 30 gün içerisinde yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Yüksek Disiplin Kurulunun kararı kesindir.  
g.Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şubelerde yapılacak soruşturmalarda  görevlendirilebilir.
h.Hakkında Yüksek Disiplin Kurulunca Dernekten kesin çıkarma kararı verilenler, mahkeme yolu ile kararı bozdurmadıkları takdirde, aradan beş yıl geçmeden derneğe veya şubelerine tekrar üye olamazlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 51. Dernek Genel Merkezi ve Şubeler Disiplin Kurullarının görevleri aşağıda gösterilmiştir:
a.Dernek Genel Merkezinde yüksek disiplin kurulu, Şubelerde ise Disiplin Kurulu bulunur.
b.Disiplin Kurulları, tüzükte belirtilen Dernek amaç ve prensiplerine aykırı, üyeler arasında bulunması en tabii olan sevgi ve saygı hislerini yıkıcı, birlik ve beraberliği bozucu yalan ve kasıtlı dedikodu ve benzeri söz ve davranışlarda bulunanlar ile Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında soruşturma yapar ve gerekli gördüğü takdirde tüzükte  yazılı cezaları verir.
c.Verilen cezaların tatbik yetkisi Genel Merkez Yönetim Kuruluna aittir.
Disiplin kurullarınca soruşturmalar, Şube Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Soruşturmalarda, soruşturmaya muhatap olanların mutlaka sözlü veya yazılı savunmaları alınır.
Gerektiğinde şahit ifadelerine başvurulur. Soruşturma ve benzeri her türlü işlemler şubelerde şube Başkanlığı, Genel Merkezde ise Genel Başkanlık kanalı ile yapılır.
d.Disiplin Kurulu bulunmayan Şubelere ait işlemler Yüksek Disiplin Kurulunca yapılır.
e.Disiplin Kurulları, Yönetim Kurulu Başkanlığınca kendisine bir görev tevdi edildiğinde toplanır. O toplantı ve görev süresince münhasır olmak üzere bir üyeyi Kurula Başkan seçer kurul kararını salt çoğunlukla verir.
f. Şube Disiplin Kurullarının kararına karşı yapılan tebligattan sonra 30 gün içerisinde yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Yüksek Disiplin Kurulunun kararı kesindir.  
g.Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden bir veya birkaçı Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Şubelerde yapılacak soruşturmalarda  görevlendirilebilir.
h.Hakkında Yüksek Disiplin Kurulunca Dernekten kesin çıkarma kararı verilenler, mahkeme yolu ile kararı bozdurmadıkları takdirde, aradan beş yıl geçmeden derneğe veya şubelerine tekrar üye olamazlar.

GEREKÇE : e) Disiplin Kurulları yönetim kuruluna değil yönetim kurulu başkanlığına bağlı olduğu için.

DİSİPLİN CEZALARI
MEVCUT MADDE 52. Disiplin cezaları şunlardır
a. Yazı ile İhtar vermek.
b. Üyeyi, altı ay, bir yıl, 3 yıl olmak üzere dernekten geçici olarak çıkarmak.
c. Üyeyi kesin olarak dernekten çıkarmak.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 52. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

TEMSİCİLER KURULU
MEVCUT MADDE 53. Dernek temsilciler kurulunun çalışma esasları aşağıda gösterilmiştir:
a.Dernek Temsilciler Kurulu, derneği ilgilendiren Önemli konularda Genel Başkanın teklifi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile dernek Genel Merkezinde veya tayin edilecek bir ilde Genel Başkanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında toplanır. 
Temsilciler kurulunun aldığı kararlar Genel Merkez Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.
b.Temsilciler kurulu, tüzüğün 14. maddesinin {d) fıkrasında gösterildiği şekilde oluşur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 53. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEK HUKUK KOMİSYONU
MEVCUT MADDE 54. Dernek hukuk komisyonunun çalışma esasları aşağıda gösterilmiştir 
a. Derneğin veya üyelerin karşılaşabileceği hukuki sorunlarını tetkik ile sonuçlandırmak amacıyla dernek Genel Merkezinde, derneğe asi! ve fahri üye olarak kayıtlı bulunan veya, gerektiğinde haricen sağlanan hukukçulardan oluşan bir hukuk komisyonu kurulur. 
b. Şubelerin hukuk komisyonları, şube hudutları dahilinde bulunan  asil veya  fahri üye niteliğini haiz olanlardan Yönetim Kurulu, kararı ile kurulabilir. Bu hususta Genel Merkez  Yönetim Kurulunun onayının alınması şarttır.
c. Genel Merkezde ve Şubelerde hukuk komisyonları, derneği hukuki yönden korur ve Genel Başkan ile Şube Başkanlarını aydınlatırlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 54. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞ ŞEKİL VE USULÜ 
MEVCUT MADDE 55.Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, Genel Kurullarınca yetki verilen Yönetim Kurullarının yetkili kılacakları en az beş kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini (ek 2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.
a. İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
b.Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
c.Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste,
d.Şube açılması için yönetim kurulundan verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi.
e.Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi
f.Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 55. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI 
MEVCUT MADDE 56. Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir
a. Üye aidatları.
b. Bağışlar ve yardımlar.
c. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
d. Resmi makamlarca yapılacak yardımlar.
e. Derneğin mal varlığından sağlanan gelirler.
f. Rozet, takvim, kimlik kartı, tüzük, eşya piyangosu gibi her türlü kıymetli evraktan sağlanan gelirler. Bunların bedel takdiri, tertibi ve satışı dernek Genel Merkezine aittir.
g. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan sağlanan gelirler.
h. Derneğin dış ülkelerdeki gerek özel veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının izni ile olur. 
i. Derneğimiz kamu yararına çalışan bir dernek olduğu için genel ve katma bütçeli daireler ile mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası devlete ait kuruluşlardan yardım alabilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 56. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

MEVCUT MADDE 57. Dernek Şubelerince kendi adlarına tertip edecekleri organizasyonlardan sağlanan gelirler şube namına gelir kaydedilir.
TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 57. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

ŞUBELERDEN ELDE EDİLECEK GELİR.
MEVCUT MADDE 58. Şubeler, yıllık net gelirlerinin
% 10'nu genel merkeze yardım olarak öderler. Bu husus tahmini bütçelerine konur ve her takvim yılı  içersinde genel merkeze gönderirler.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 58. Şubeler, yıllık net gelirlerinin % 3’ünü İl Başkanlığına, % 7’sini genel merkeze olmak üzere %10’unu yardım olarak öderler. Bu husus tahmini bütçelerine konur ve her takvim yılı  içerisinde ilgili başkanlıklara gönderirler.
Üye sayısı 75’in altında olan ve lokal haricinde işletme tesisi olmayan şubeler bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 5 Yıl, daha sonra kurulacak şubeler ise üye sayıları 75’in altında ise kuruluşundan itibaren 5 yıl gelirlerinin %10’unu göndermezler. Üye sayısı 75’in üzerine çıktıklarını an veya lokal hariç şubesine gelir getirebilecek  tesis kurulup işletilmeye başlanmasından itibaren bu süre uygulanmaz.
GEREKÇE : İl Başkanlıklarını da maddi olarak desteklemek. Üye sayısı az ve aidat geliri düşük olacak şubelere maddi yönden destek olmak için. 
MEVCUT MADDE 59. Normal gelir kaynaklarından ayrı olarak derneğe gelir temin edenlere yönetim kurulu kararı ile net gelirin % 20' ye kadarı zaruri masraf verilebilir.
TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 59. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

GELİR VE GİDERLERDE USUL 
MEVCUT MADDE 60. Dernek genel merkezi ve şubelerinde para toplama işleri aşağıda gösterildiği şeklide yapılır.
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Alındı belgesinde, ödemede ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bu alındı belgelerinin bastırılması, içişleri Bakanlıklarında düzenlenecek yönetmelikte ve tüzüğün ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde belirlenir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 60. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.
PARA SARFI
MEVCUT MADDE 61. Para sarf işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
Dernek genel merkezi ve şubelerince para sarf, işlemleri genel kurullarınca kabul edilen bütçe bölümlerine ve yönetim kurulu kararıyla fatura ve sarf belgesi ile yapılır. Yönetim kurulunca kabul edilmeyen ve ita amiri olan Başkanlarca onaylanmayan masraflar ödenmez Sarf belgelerinin saklama sûresi beş yıldır. Sarf belgeleri yönetim kurulunca görevlendirilecek iki sorumlu üye tarafından tanzim edilir. Başkanın onayı ve yönetim kurulunun kabulünden sonra gelir-gider defterinin gider bölümüne muntazam işlenir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 61. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

PARANIN BANKAYA YATIRILMASI
MEVCUT MADDE 62. Derneğin parası bankada muhafaza edilir. Banka tayini yönetim kurulu kararı ile olur. Derneğin bankadaki parası yetkili imza sahiplerinin sirküleri ve mutlaka çift imza ile çekilir. İmzaya birinci yetkili başkan veya başkan yardımcısı olup, diğerleri yönetim kurulu kararıyla tayin edilir, Sirkülerde değişikliğe lüzum görüldüğünde yine yönetim kurulunun kararı gereklidir.
Derneğin banka hesaplarındaki mevcut paralarına tahakkuk eden faizler konusunda, ilgili banka şubesinden yazılı teyit istenir ve bu teyit mektubu esas alınarak faizler alındı belgesi ile Dernek gelirine işlenir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 62. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEK MERKEZ VE ŞUBE KASALARINDA BULUNDURULACAK MİKTAR
MEVCUT MADDE 63. Gelecek ilk toplantıya kadar alınacak malzeme ve yapılacak işler için acele ve masrafı gerektiren giderleri karşılamak üzere, Genel merkez muhasebesinde brüt iki asgari ücret kadar, il ve ilçe muhasebelerinde bunun yarısı kadar nakit para bulundurulabilir. Başkanlar, muhasip ve yetkili bir üye ile birlikte bu miktarı sarfa yetkilidir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 63. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEK GENEL MERKEZİ VE ŞUBELERDE TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 
MEVCUT MADDE 64. Dernek genel merkezi ve Şubelerde tutulması gereken defterler aşağıda gösterilmiştir.
a. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır. 
b. Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c.Evrak kayıt defteri; Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur, Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır. 
d. Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
e.İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f. Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 64. Dernek genel merkezi ve Şubelerde tutulması gereken defterler aşağıda gösterilmiştir. Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.  
a. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
b. Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c.Evrak kayıt defteri; Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır.

d. Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

e.İşletme hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f. Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


GEREKÇE : d) Yazı madde başındaki uygun yerine taşınarak yeri değiştirilmiştir. 
GENEL KURULA KATILANLARIN GİDERLERİ
MEVCUT MADDE 65. Dernek büyük genel kuruluna katılacak Şubelerinin organlarında görevli olanlar ile üyelerden delege seçilenlerin geliş - gidiş yol masrafları şube bütçelerinden, Ankara'da ikamet ve diğer giderleri Dernek genel Merkezi bütçesinden karşılanır.
 

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 65. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ UYGULANMA ESASLARI 
MEVCUT MADDE 66. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi şu şeklide yapılır:
a.Dernek tüzüğünde herhangi bir değişiklik görüşmesinin yapılabilmesi için genel yönetim  kurulunun dernek büyük genel kuruluna gündem ile öneride bulunması veya dernek büyük genel   kurulunda bulunan delegelerin 1/10'nun yazılı ve gerekçeli öneride bulunması şarttır.
b.Dernek tüzük değişikliği için dernek büyük genel kurulu delegelerinin  2/3 katılımı gerekir. çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye  tam sayısının iki katından az olamaz. kararlar toplantıya katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. değişiklikler milli savunma bakanlığının tasvibi alındıktan sonra uygulamaya konulur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 66. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi şu şekilde yapılır:
a.Dernek tüzüğünde herhangi bir değişiklik görüşmesinin yapılabilmesi için genel yönetim kurulunun dernek büyük genel kuruluna gündem ile öneride bulunması veya dernek büyük genel kurulunda bulunan delegelerin 1/10'nun yazılı ve gerekçeli öneride bulunması şarttır.
b.Dernek tüzük değişikliği için dernek büyük genel kurulu delegelerinin 2/3 katılımı gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
yarıdan bir fazla, salt çoğunluk toplantı sayısı için yeterlidir. İkinci toplantıda da toplanma için yeterli sayıya ulaşılamaması halinde en geç 6 ay içinde tekrar toplanılmak üzere ertelenir. Kararlar, toplantıya katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. İkinci toplantıda ise toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluk oyu ile alınır. Tüzük değişikliği için yapılan ikinci toplantıya mazeretsiz katılmayan delegeler bir sonraki seçimde dernek organlarına aday olamaz ve seçilemezler.
Değişiklikler Milli Savunma Bakanlığı'nın tasvibi alındıktan sonra uygulamaya konulur.

GEREKÇE : Gerekçesi yukarıdaki ilgili benzer maddelerde açıklanmıştır. Demokratik çoğulcu katılımı etkinleştirmek için.

BİLDİRİ YAYIMLANMASI ESASLARI
MEVCUT MADDE 67. Dernek, yönetim kurulu kararı olmadan bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz. 
Herkes, önceden izin almaksızın, kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 
Şehir ve kasabalarda ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık  yerde veya yollarda toplantı veya yürüyüş yapabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve yönler vali ve kaymakamlarca kararlaştırılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulur. 
Toplantı ve yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz. Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki toplantılar saat 23.00 e kadar sürebilir.
Yapılacak Toplantılar 7 kişiden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Düzenleme kurulu kendi aralarından birini başkan seçer. Toplantı yapılmadan 48 saat önce toplantının amacı, yapılacağı yeri, günü, başlama ve bitiş saatleri  ile düzenleme kurulu üyelerinin açık kimlikleri, ikametgahları, ve meslekleri belirtilir ve istenecek belgeler eklenir.
 
TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 67. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ
MEVCUT MADDE 68. Derneğin veya şubelerinin feshi ve tasfiye işlemleri aşağıda belirtilen şek
lide yapılır.
a.Derneğin tümünün feshine Dernek büyük genel kurulunca karar verilir. Fesih kararı alınabilmesi için Dernek büyük genel kurulunu oluşturmaya yetkili delege adedinin en az 2/3'nün genel kurul toplantısında hazır bulunması ile mevcudun yine 2/3'nün kabul oyu şarttır ilk toplantıda yukarıdaki çoğunluk sağlanamazsa,
ikinci toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir.
b.Derneğin feshi halinde bir ay içerisinde mal varlığı Kızılay’a verilir. 
c.Dernek Şubelerinin kendi genel Kurullarınca feshi veya kanuni şartlarının  yerine getirilmemesinden doğan infisahında, şubeye ait her türlü mal varlığı Dernek genel merkezine intikal eder. Dernek büyük genel kurulunca feshedilen şube içinde aynı işlem yapılır. Şube sorumluları teslim işlemini bir ay çerisinde eksiksiz yerine getirirler. Aksi halde kanuni yollara başvurulur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 68. Derneğin veya şubelerinin feshi ve tasfiye işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
a.Derneğin tümünün feshine Dernek büyük genel kurulunca karar verilir. Fesih kararı alınabilmesi için Dernek büyük genel kurulunu oluşturmaya yetkili delege adedinin en az 2/3'nün genel kurul toplantısında hazır bulunması ile mevcudun yine 2/3'nün kabul oyu şarttır ilk toplantıda yukarıdaki çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı, Dernek Büyük Genel Kurulunu oluşturmaya yetkili delegelerin yarıdan bir fazlasıdır. Karar ise yarıdan bir fazla çoğunlukla alınır. İkinci toplantı ilk tur oylamada yukarıdaki çoğunluk sağlanamazsa,toplantıda hazır bulunan üyelerin katılımı ile ikinci toplantıda aynı gün ikinci tur oylama yapılır ve yarıdan bir fazla oy ile karar verilir.

GEREKÇE : Madde 68) Hatalı yazım.
a) Gerekçesi yukarıdaki bazı benzer maddelerde açıklanmıştır.Demokratik çoğulcu katılımı etkinleştirmek için.

ÜYELERİN VEFATI HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER.
MEVCUT MADDE 69. Dernek asil üyelerinden birisinin vefatı halinde, dernek örgütlerince derhal gereken ilgi gösterilir. Dernek örgütünün yetkili veya görevlisi cenazenin defni ile ilgili her türlü hizmetten sorumludur. Vefat eden T.S.K. den emekli ve malul olarak ayrılmış üyelerden olduğu için dernekçe görevlendirilen üyeler ve Garnizon Komutanlığınca  tören ve defin işlemleri yapılır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 69. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

YASAK FAALİYETLER VE CEZA HÜKÜMLERİ
MEVCUT MADDE 70. Dernek genel merkezi ve şube çalışmalarında, kanunların yasak ettiği faaliyetler ile tüzük hükümlerine aykırı davranışlar hakkında Türk Ceza Kanunu ile Dernekler Kanununda yazılı cezai hükümler uygulanır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 70. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE
MEVCUT MADDE 71. Tüzükte açıklanamamış sair hususlar, Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanununun hükümlerine tabidir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 71. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

KOLLUK KUVVETLERİNİN YETKİSİ
MEVCUT MADDE 72.  Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu nedenlere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülkî idare amirinin yazılı emri bulunmadıkça, kolluk kuvvetleri, dernek ve eklentilerine giremez, arama yapamaz ve buradaki eşyaya el koyamaz. Mülkî idare amirinin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar. Hâkim kararı, mülkî idare amiri tarafından dernek yöneticilerine yazıyla duyurulur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 72. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

ALINDI BELGELERİNİN BİÇİMİ
MEVCUT MADDE 73. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri dernekler yönetmeliğinin 17. ekinde ’de gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 73. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ 
MEVCUT MADDE 74. Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır. 
Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. 
Dernekler birimleri; basımevleri tarafından bildirilen alındı belgeleri ile ilgili bilgileri kontrol eder ve ilgili dernek ve basımevinin adını, alındı belgesi ciltlerinin adedini, başlangıç ve bitiş numaraları ile seri numaralarını Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin bir satırına kaydeder.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir.
Alındı Belgesi Takip Defteri kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mührü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 74. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

ALINDI BELGELERİNİN DEFTERE KAYDI
MEVCUT MADDE 75. Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur. 
Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz. 
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.
Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin yapılması için durum, dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 75. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI
MEVCUT MADDE 76.Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 76. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

YETKİ BELGESİ
MEVCUT MADDE 77. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi (D.Ynt.EK- 19) dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir. 
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 77. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ 
MEVCUT MADDE 78. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’ yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. 
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 78. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

TEMSİLCİLİK
MEVCUT MADDE 79. Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 79. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

PLATFORMLAR
MEVCUT MADDE 80. Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. 
Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 80. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIK KURMA ŞARTLARI
MEVCUT MADDE 81.Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler.
Derneklerin sandık kurabilmesi için; 
a.Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması,
b. Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması
gerekir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 81. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIK ÜYELİĞİ
MEVCUT MADDE 82. Dernekler tarafından kurulan sandıklara, ilgili derneğin merkez ve şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye kabul edilmez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır.
Sandık üyeliğine kabul, sandık yönetim kurulu kararı ile olur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 82. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIK YÖNERGESİ
MEVCUT MADDE 83.  Her sandığın, dernek yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesi bulunur. Bu yönetmelikte aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a. Sandığın adı,
b. Sandığın çalışma konuları,
c. Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları, 
d. Sandık genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, görev ve yetkileri,
e. Sandık yönetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
f. Sandık denetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
g. Üyelerden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatının belirlenme ve tahsilat şekli,
h. Sandıkça oluşturulacak fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan yararlanma esasları, fonlardan yapılacak yardımların miktarı ve oranları,
i. Üyelerin sandıktan çıkması veya çıkarılmasının şartları, 
j. Fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri,
k. Fonlarda biriken paraların değerlendirilme esas ve usulleri, işletilecek paralardan elde edilecek faiz, kâr, temettü ve diğer değerlerin, kullanımına dair esaslar,
l. Mikrokredi ve diğer borç para verme esas ve usulleri,
m.Sandığın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, mal varlığının tasfiye esasları.
Mikrokredi ve diğer borç para alacaklardan istenecek hizmet bedeli veya faiz oranları yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 83. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIĞIN FAALİYETE GEÇMESİ
MEVCUT MADDE 84. Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde dernek başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir.
Sandık yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık genel kurulunun toplanması ve sandık organlarının oluşturulması zorunludur. Sandık organlarının oluşturulmasına kadar, sandık işlemlerini yürütmeye dernek yönetim kurulu yetkilidir. Sandığın ilk genel kurulu, dernek yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 84. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIK ORGANLARI
MEVCUT MADDE 85. Her sandıkta;
a. Genel kurul,
b. Yönetim kurulu,
c. Denetim kurulu,
oluşturulması zorunludur.
Sandık yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üye sayısı üçten az olamaz. Sandık yönetim ve denetim kurulları sandık üyeleri arasından seçilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 85. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIK GENEL KURULU
MEVCUT MADDE 86. Sandık genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan sandık üyelerinden oluşur. Üye sayısının çok olması veya üyelerin farklı yerleşim yerlerinde bulunması halinde genel kurulda nasıl temsil edilecekleri, sandık yönetmeliğinde düzenlenir. Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi ve yeri, toplantı ve karar yeter sayısı ve kararların üyelere duyurulması konularında, sandığın bağlı bulunduğu dernek tüzüğünün bu konuları düzenleyen hükümleri uygulanır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 86. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIKLARIN YASAL DURUMU
MEVCUT MADDE 87. Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur; Bunların tüzel kişilikleri yoktur.
Sandık yönetim kurulu, dernek yönetim kurulunca verilecek yetkiye dayanarak, sandıkla ilgili konularda mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir, sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 87. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIĞIN MALLARI
MEVCUT MADDE 88. Sandığın bütün mal ve hakları dernek malı sayılır. Taşınmazlar dernek adına tescil edilir, kullanma hakkı sandığa devredilir.
Bu mallara karşı işlenen suçlar, dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır ve sandık mallarına karşı suç işleyenler dernek malına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 88. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIKLARIN DENETİMİ
MEVCUT MADDE 89. Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu, sandığın denetimini her zaman yapabilir. Dernek ve sandık denetim kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir. Denetim sonuçları bir rapor halinde sandık genel kurulu ve toplandığında dernek genel kuruluna sunulur.
Sandıkların yönetim yerleri, satış yerleri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık veya yetkili mülki idare amiri tarafından her zaman denetlettirilebilir. Bu denetleme, görevlendirilecek kolluk kuvvetleri mensupları dışındaki memur veya memurlar aracılığıyla yaptırılır. 
Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, denetleyen kişilere gösterilmesi ve talep halinde onaylı örneklerinin verilmesi zorunludur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 89. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIKLARIN GELİRLERİ
MEVCUT MADDE 90. Sandıkların gelirleri şunlardır:
a. Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı,
b. Üyelik aidatı,
c. İktisadi faaliyetlerden elde edilen karlar,
d. Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,
e. Bankaya yatırılan sandık paralarının faizleri,
f.   f.  Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,
g. Yardım ve bağışlar,
h. Borçlanma,
ı. Diğer gelirler.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 90. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SANDIKLARCA TUTULACAK DEFTERLER
MEVCUT MADDE 91. Sandıklar aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır:
a. Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b. Üye kayıt defteri: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere işlenir.
c. Evrak kayıt defteri: Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrak, gün ve sayı sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
d. Demirbaş defteri: Sandığın demirbaş eşyası bu deftere, alınış tarihleri ve değerleri belirtilerek yazılır.
e. Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: sandık adına alınan gelirler ve yapılan giderler ile envanter kayıtları, açık ve düzenli olarak bu defterlere işlenir. Sandıklar bilanço esasına göre defter tutarlar. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, dernekler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur.
Bu Yönetmeliğin altı ve yedinci bölümlerinde belirtilen diğer esas ve usuller sandıklar için de uygulanır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 91. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

LOKAL
MEVCUT MADDE 92. Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açmaz. Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır.
Çocuk dernekleri lokal açamaz.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 92. Lokal, dernek üyelerinin soysal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. Dernekler, başka bir dernek, gerçek veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açmaz. Federasyon ve konfederasyonlar hariç, lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır.
GEREKÇE :Derneğimiz için gereksiz bir cümle! Çocuk derneği olmadığımız ve Derneğimiz dışı dernekleri kapsadığı için son cümle çıkarılmalıdır. 

LOKAL AÇILAMAYACAK YERLER 
MEVCUT MADDE 93. Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez:
a. Silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinde,
b. Her türlü mabetlerde,
c. Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına yüz metreden yakın mesafe içinde,
d. İlk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarının bulunduğu binalarda,
e. İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşamayacağı yerlerde,
f. Binaların ortak kullanılan bağımsız bölümlerinde,
g. Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden sakıncalı olan yerlerde,
h. Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında.
Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu binada dernek lokali açılabilir. Ancak, dernek lokali olarak açılan yerin iç kapı girişinin diğer bağımsız bölüm veya oda ve benzeri gibi bölümlerden ayrı olması ve bunlara açılan kapılarının bulunmaması zorunludur.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 93. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

BAŞVURU 
MEVCUT MADDE 94. İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller için kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
a. Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
b. Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
c. Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği, 
d. Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
e. Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır. 
Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemler tekrar edilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 94. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

İZİN 
MEVCUT MADDE 95.  İl merkezlerinde açılacak lokallerin iş ve işlemleri il dernekler müdürlüklerince, diğer ilçelerde açılacak lokallerin iş ve işlemleri ilçe dernekler büro şefliklerince yürütülür. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde ise bu görevler, kaymakamlık yazı işleri müdürlüklerince yerine getirilir. Lokal olarak açılacak yerin ve bulunduğu binanın fenni ve yangın güvenliği ile toplum sağlığı ve çevre bakımından belediyece, genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden kolluk kuvvetlerince incelenmesi istenir. Gerek görülen hallerde, ayrıca ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan inceleme yapılması istenebilir. 
Başvuru belgeleri ve inceleme sonuçları olumlu olan derneklere, mülki idare amirince lokal açma ve işletme izni verilir. Lokal açma ve işletme belgesinde çalışma şartları belirtir. İki nüsha olarak düzenlenen Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesinin (EK- 20) bir örneği ilgili derneğe verilir; diğer örneği derneğin il dernekler müdürlüğündeki dosyasında saklanır. 
Lokalin hangi derneğe ait olduğunun belirtildiği en az 50x75 cm ebadında “……..Derneği Lokali” ibaresinin yazılı olduğu levha ile en az 20x30 cm ebadında “Üye olmayan giremez” ibaresinin yazılı olduğu levhanın, dışarıdan ilk bakışta görülebilecek bir yere asılması zorunludur.
Lokal açma ve işletme belgesi düzenlendikten sonra on beş gün içinde dernekler birimlerince; kolluk amirliği, belediye, alkollü içki kullanılmasına izin verilenler için tekel idaresi, çevre müdürlükleri ile derneğin bağlı bulunduğu vergi dairesine lokalin açıldığı bildirilir. Kolluk kuvvetleri bu bilgilere istinaden izinsiz açılan lokalleri men eder.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 95. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SORUMLU MÜDÜR
MEVCUT MADDE 96. Her dernek lokaline, yönetim kurulu kararıyla sorumlu bir müdür tayin edilerek mülki idare amirine bildirilir. Sorumlu müdür, dernek lokalinin mevzuata ve ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu müdür değişikliği, on beş gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
Lokal müdürü yönetim kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Bunların dernek üyesi olması şart değildir. Lokalin işletmesi, dernek tarafından görevlendirilen bir lokal müdürünün sorumluluğunda müstecire de yaptırılabilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 96. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

ALKOLLÜ İÇKİ KULLANILMASI
MEVCUT MADDE 97. Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması ve içki satış belgesi alınması zorunludur. 
Gençlik, spor veya gençlik ve spor kulüplerinin sosyal amaçlı tesisleri ile lokallerinde alkollü içki kullanılmasına izin verilmez.
Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde içki servisi, ancak izin verilen lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında, yol kenarlarında veya yaya kaldırımlarında masa konularak veya ayakta içki servisi yapılamaz.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 97. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

LOKALLERDE ÇALIŞACAK KİŞİLER
MEVCUT MADDE 98. Alkollü içki kullanılmasına izin verilen lokallerde 18 yaşından küçükler çalıştırılamaz. Lokallerde çalışanlar için dernek yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan bir kimlik belgesi düzenlenir. Çalışanlar lokalde bulundukları sürece bu kimliği ilk bakışta görülebilecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 98. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

LOKAL YÖNERGESİ
MEVCUT MADDE 99.Dernek lokalleri, yönetim kurullarınca bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.
a. Lokalin çalışma şartları,
b. Lokal müdürünün görev ve yetkileri,
c. Dernek lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,
d. Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,
e. Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri, 
f. Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün ve benzeri toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şekil ve şartları.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 99. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

LOKALDEN YARARLANMA 
MEVCUT MADDE 100. Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası bulunan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşımak ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar. 
Lokale o derneğin üyesi olmayanlar giremez. Ancak, üyelerin beraberindeki misafirleri lokallere kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece, misafir kartlarını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 100. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

LOKALLERİN DENETİMİ
MEVCUT MADDE 101. Mülki idare amiri, dernek lokallerinin, açma ve işletme belgesinde belirtilen şartlara göre işletilip işletilmediğini denetletebilir. Lokallerin denetimi, dernekler birimleri ve kolluk kuvvetlerince birlikte yapılır. Lokal denetiminde önceden bildirimde bulunma ve denetimin mesai saatleri içinde yapılması şartı aranmaz.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 101. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

FAALİYETTEN GEÇİCİ OLARAK MEN ETME
MEVCUT MADDE 102. Kumar oynatıldığı, izinsiz içki kullanıldığı, umuma açık yer durumuna geldiği veya lokal yönergesine aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller, mülki idare amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.
Yukarıdaki fıkrada yazılı fiiller sebebiyle üç defa faaliyetten men edilen lokallerin izin belgeleri, mülki idare amirince iptal edilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 102. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

LOKAL AÇMA VE ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ 
MEVCUT MADDE 103. Yapılan denetimler neticesinde, uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı, kullanıldığı veya bulundurulduğu; 6136 sayılı Kanuna aykırı silah bulundurulduğu veya satıldığı; genel güvenliğe ve genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilenlerin lokal açma ve işletme izin belgeleri mülki idare amirince iptal edilir. 
Ayrıca, konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi durumunda, soruşturma evrakı derhal Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 103. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

FAALİYETTEN MEN KARARININ UYGULANMASI
MEVCUT MADDE 104.Faaliyetten men kararı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yerine getirilir.
a. Karar, dernek yönetim kuruluna ve lokal müdürüne tebliğ edilir kararın uygulanması için iki günden fazla olmamak üzere süre verilir. Tebliğde dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürünün, mühürlemenin yapılacağı sırada hazır bulundurulması gerektiği de belirtilir. 
b. Lokalin kapalı olduğu süre içinde bozulabilecek mallar ile kişilerin özel eşyalarının çıkarılmasına izin verilir.
c. Lokalin pencereleri ve diğer kapıları kapatılır ve lokalin giriş kapıları mühürlenir.
d. Kararın uygulanmasına ilişkin düzenlenecek tutanakta, faaliyetten men kararının tarihi, sebebi ve süresi ile kapatma işlemenin tarih ve saati belirtilir ve hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Hazır bulunanların imzadan kaçınması halinde bu durum tutanakta belirtilir.
e. Sürenin dolmasını müteakip faaliyetten men edilen lokalin tekrar açılmasında da açılış tarihi ve saati yazılarak, açma ve teslim tutanağı, dernek yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi ile lokal müdürü tarafından imzalanır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 104. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

SÜRESİNDEN ÖNCE AÇILMA
MEVCUT MADDE 105. Faaliyetten men işlemine karşı açılan davanın idare aleyhine sonuçlanması halinde; lokal bir tutanakla açılır. Mülki idare amirleri faaliyetten geçici olarak men ettikleri lokalleri mahkeme kararları dışında, süresinden önce açamazlar. Geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokallerin açma ve işletme izinleri mülki idare amirince iptal edilir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 105. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

İZİNSİZ AÇILAN LOKALLER
MEVCUT MADDE 106. İzinsiz olarak açılan veya izni iptal edildiği halde işletilen veya geçici olarak faaliyetten men edildiği halde süresinden önce açılan lokaller kolluk kuvvetlerince kapatılır.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 106. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

UZAKLIĞIN ÖLÇÜLMESİ
MEVCUT MADDE 107. Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri kurumlar ile lokal açılmasına izin verilen yerlerin aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır.
Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. Bu tespitleri yapmaya dernekler birimleri yetkilidir.

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 107. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

DERNEĞİN KURUCULARI
MEVCUT MADDE 108. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği kurucu üyelerinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mesleği tâbiiyeti ve ikamet adresleri aşağıda gösterilmiştir.

1.K.Kerim Kalkan
2.Metin Sarıpınalı
3.Mustafa Toydemir
4.İlhamı Karabulut
5.Mehmet Deregenli
6.Yunus As
7.Hüseyin Öziçi
8.Remzi Akyurt
9.İsmail Akdemir
10.Recep Ergül
11.Necati Kahraman
12.Yesari Erdoğan
13.Tevfik Büyükyumuk

TEKLİF EDİLEN ŞEKİL, MADDE 108. DEĞİŞİKLİK YOKTUR.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni kurucuları tarafından hazırlanan bu tüzük 16 HAZİRAN 1983 tarih ve 2847 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca hukuka uygunluk yönünden incelenmiş 108 madde ve 1 geçici madde olarak tespit ve kabul edilmiştir,
GEÇİCİ MADDE 1:  medeni kanunun 72. maddesinde 4.11.2004 tarihinde yapılan değişiklik gereği dernek genel merkezi ve şubelerinin  seçilmiş organları olağan genel kurul toplantılarını en geç üç yılda bir yaparlar.
GEREKÇE : İlk paragraf değişiklik nedeniyle son kısma eklenmiştir.
Geçici madde 1 ise, Madde 14 ‘de açıklanmıştır. Bu nedenle madde iptal edilecektir.

YÜRÜRLÜK

TEKLİF EDİLEN İLAVE MADDE 109 :  Bu tüzük  Milli Savunma Bakanlığının kabulü ve İçişleri Bakanlığınca  kayıt edilmesi tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

TEKLİF EDİLEN İLAVE MADDE 110 :Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Tüzük Komisyonu tarafından hazırlanan bu tüzük 16 HAZİRAN 1983 tarih ve 2847 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca hukuka uygunluk yönünden incelenmiş 110 madde olarak tespit ve kabul edilmiştir. Bu tüzük  hükümleri TEMAD Genel Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 


Ögeyi Oylayın
(9 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#2 EMEKLİASSUBAYLAR 05-12-2011 00:17
Tüzük değişikliği sitemiz yönetimince oluşturulan kurul tarafından hazırlanmış olmasına rağmen sayın üyelerimiz katkılarını değişiklik tekliflerini yorum olarak belirtirlerse TEMAD yönetimi tarafından değerlendirileceğini düşünüyoruz.
SİTE YÖNETİMİ
Alıntı
#1 Ersen Gürpınar 21-11-2011 21:57
Saygıdeğer Arkadaşlarım,
Yıllardır bu hantal ve statükocu tüzük değişmelidir tekliflerimize statükoya bağlılıkları kişisel hesapları ile duyarsız kalan Sn.Mustafa Erol ve ekibi bizim kısa ömrümüzün çok uzun 9 yılını çalmıştır. Tüzük dediğimiz zaman müzik anlayan, korolarda gönül eğlendiren Sn.Mustafa Erol'un tüzük komisyonunda görev alması inşallah yeni hesapların başlangıcı olmaz. Tüzük çalışmalarında görevli olanlara büyük görevler düşmektedir. İlgi ile takip edeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
Baş öğretmenimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsında tüm öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN... Demokrasinin, adaletin, huzurun ve refahın hakim olduğu nice öğretmenler günü kutlamak dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
Perşembe, 24 Kasım 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
BAĞIMSIZLIK SAVAŞIMIZIN KAHRAMANI VE LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU, EBEDİ ÖNDERİMİZ VE BAȘKOMUTANIMIZ BÜYÜK DEVRİMCİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü BEDENEN ARAMIZDAN AYRILIȘININ 84. YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ... RUHU ŞAD, MEKANI CENNET OLSUN. 10 KASIM 1938 ! Bir devre damgasını vurmuş, dünyanın gidişatını değiştirmiş, yalnızca y...
Perşembe, 10 Kasım 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. Cumhuriyetimizin 99. Kuruluș Yıldönümü kutlu olsun. Laik Demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Atatürk, silah arkadașları ve devletimizin bekası uğrunda canlarını veren aziz șehitlerimize minnettarız, ıșıklar içinde uyusunlar. Gazilerimize de șükranlarımızı sunuyoruz...
Cumartesi, 29 Ekim 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ