TEMAD, OLAĞAN BÜYÜK GENEL KURUL TOPLANTISI...‏

genel-kurul
DUYURU!

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği  13.Olağan büyük genel kurul toplantısı 03-04 Ekim 2011 Pazartesi ve Salı günü saat 10:00’da Yenimahalle Belediyesine ait düğün ve nikah salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11-12 Ekim 2011 Salı ve Çarşamba saat 10:00’da aynı yerde yapılacaktır.

İLANEN DUYURULUR.

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 3. Divan heyetinin oluşturulması.
 4. Faaliyet raporunun sunumu.
 5. Denetim raporunun sunumu.
 6. Faaliyet raporu hakkında konuşmalar.
 7. Faaliyet raporu ve denetim raporunun ayrı ayrı ibrası.
 8. Bilançonun sunumu hakkında konuşmalar ve ibrası.
 9. Tahmini bütçenin sunumu ve görüşülmesi.
 10. Genel Merkez Yönetim Kurulu ve organlarının seçimi.
 11. Genel Merkez ve Şubeler için Gayrimenkul ve araç alımı,satımı,gayrimenkulü ipotek verme,kredi çekme ve teminat olarak kullanma konusunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 12. Genel Merkez ve Şubelerde personel çalıştırma yetkisi verilmesi.
 13. 81 İl ve sonradan kurulacak İller dahil İlçelerinde Şube açma,açılmış Şubeyi kapatma ve fes etme  yetkisi verilmesi.
 14. Üyelikten çıkarılan ve yasal süresi içerisinde müracaat etmiş olan üyelerin durumlarının görüşülmesi.
 15. Tüzük tadilatının yapılması.
 16. Dilek ve temenniler.

TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Değerli arkadaşlarım

TEMAD Yönetim Kurulu, olağan büyük genel kurul tarihini 17 Eylül 2011 tarihli Anayurt Gazetesi'nden bir duyuru ile açıkladı. Seçim tarihi 03-04 Ekim 2011, çoğunluk sağlanamazsa  11-12  Ekim 2011. Öncelikle seçimin Assubay toplumumuza, vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum.

Şimdi gelelim seçim sürecine;

 • Toplanma zamanı ve yeri uygun mu?
 • Toplantıya çağrı usüle uygun mu?
 • Büyük genel kurulda kimler temsil eder?
 • Delege listeleri nasıl hazırlanır, ne zaman genel merkezde bulundurulur?

Bu konularda  dernek tüzüğünün ilgili maddelerini  inceleyelim;

A- GENEL KURULLARIN OLAĞAN TOPLANMA ZAMANI VE YERİ:

MADDE 19. Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları dernek Genel Merkezi ve Şube Merkezlerinin bulunduğu yerde 3 yılda bir olmak üzere ; şubeler Haziran ayına kadar, Genel Merkez Büyük Genel Kurul toplantısı Kasım ayına  kadar yapılır. Zorunlu hallerde bu tarihler bir ay  sonraya alınabilir. “

Demektedir. Görüldüğü gibi bu kez “zorunlu hâl” oluşmamış ki  seçim tarihi Kasım ayında değil yasal süresi içinde uygun bir zamandadır…
B-TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ :

MADDE 21. Yönetim Kurulu, dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden , günü, saati,yeri ve gündemi bir gazete de ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün.Saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk saplanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üye ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.”

Listeler şubelerin göndermeleri doğrultusunda düzenlenir. Şu ana kadar düzenlenmiş olmalıdır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler 15 gün önceden toplantıya gazete duyurusu ile davet edilmişlerdir.  “Bir gazetede” dediğine göre tirajı yüksek veya düşük Ülkemizin her köşesine ulaşabilen Ulusal bir gazetede yayınlanma zorunluluğu da yok!  Hakkari, Ardahan veya Kilis’deki yerel bir gazetede de seçim duyurusu yayınlanabilirdi !.. Alınan karar ve duyuru bir baskın seçimi hatırlatsa da Genel Merkez Yönetimine karşı bu göreve talip olan bütün grupların her şeye hazırlıklı olmaları gerekiyordu… Yerel  “bir gazetede”  ilanen yapılan duyuru seçim sürecindeki usüle uygundur, ayrıca maaşlı elemanı olan kendi web sitesinden seçim duyurusunu yayınlamaya ve duyuruyu üyelere e-posta ile  duyurma zorunluluğu da yoktur,tek yer yetmektedir !.. Nerede etik mi dediniz?  Etik yiteli hayli zaman oldu…
C-DERNEK BÜYÜK GENEL KURULUNDA ŞUBELERİN TEMSİLİ

MADDE 27. Şubeler, Dernek Büyük Genel Kurulunda şu şekilde temsil olunur;

a- Şube Başkanı tabii delege olup, Şubeleri Genel Kurullarınca Şubeye kayıtlı ve yıllık asli üye aidatını ödemiş her 50 üye için bir delege seçilir. Sonraki 26 dahil üye için de bir delege seçilir. Seçilen delege kadar da yedeği seçilir.

b- Dernek Genel Merkezi aynı zamanda Ankara İl Başkanlığını da bünyesinde bulundurduğundan  Büyük Genel Kurulda oy kullanacak Genel Merkez delegelerini kayıtlı üyeler arasından (a) şıkkındaki esaslara göre Genel Kuruldan en az iki ay önce seçer.”

Şubelerin 2011 yılında yaptıkları olağan genel kurullarına katılan üye sayılarına göre delegelerinin sayıları ve isimleri bellidir. Genel merkez delegelerin sayısı ve isimleri de daha önce seçildiği için burada da bir sıkıntı yoktur.
D-DELEGE BELGESİ İŞLEMLERİ

MADDE 28. Delege belgesinin tanzimi ve verilmesi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

a.Şubeleri genel kurullarınca Dernek büyük genel kurulu delegesi seçilenlere şubeleri başkanlığınca veya genel merkez genel kurulu seçimlerinden önce genel merkezce tasdikli bir TEMAD BÜYÜK GENEL KURULU DELEGESİ* belgesi verilir. Ayrıca, delegelerin isim ve adreslerini kapsayan şubeleri başkanlığınca tasdikli listesi 2 nüsha olarak, Dernek büyük genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 gün öncesinden Dernek genel başkanlığı elinde bulundurulacak şekilde gönderilir.Seçilen delegelerin aidat borçları ile yasal bir sorunlarının olmaması  gerekir.. Tüzük şartlarına uymayanların delegelikleri genel yönetim kurulunca dikkate alınmaz,

b. Delegeler, bağlı oldukları şubelerin genel kurullarınca yerine yenileri seçilene kadar delegelik hakkını muhafaza eder. “

Delegelerin isim ve adreslerini kapsayan kayıtlı oldukları şubeleri başkanlığınca tasdikli listesi 2 nüsha olarak, dernek büyük genel kurul toplantısı tarihinden en az 30 gün öncesinden dernek genel başkanlığı elinde bulundurulacak şekilde gönderilmiş midir? Bu elbette şube yönetim kurullarının görevidir ve bileceği bir konudur…

Genel Merkeze şubelerce isim listesi gönderilen, Şubelerin 2011 olağan seçimli sırasında seçime katılan üye sayısına göre seçimle belirlenen büyük genel kurul delegelerine “TEMAD BÜYÜK GENEL KURUL DELEGESİ” belgesi verilmiş midir?  Bu görev de genel merkez yönetiminindir,onların ve oy kullanacak delegelerin bilebileceği bir durumdur.…

Tüzük maddelerini incelediğimiz zaman alınan olağan büyük genel kurul kararının  ilgili maddelere uygun olarak alındığını görüyoruz.  Yasa ve tüzüğe uydukları için genel merkez yönetimine teşekkür ederim.

Değerli arkadaşlarım

İlanen “bir gazetede” duyurulan seçimin bazı gündem maddeleri için  endişelerimi paylaşmak istiyorum.

11. Gündem maddesinde Genel Merkez Yönetim Kurulu  “Genel Merkez ve Şubeler için Gayrimenkul ve araç alımı, satımı, gayrimenkulü ipotek verme, kredi çekme ve teminat olarak kullanma konusunda”  yetki istemektedir. İster 8 yıldır bir tek başarısı olmayan Mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulu  seçilsin,isterse  bir başka grup seçilsin;  oy kullanacak delege arkadaşlarım bu maddeyi çok iyi analiz etmelidirler. Örneğin bu yetki verilirse seçilecek Genel Merkez Yönetim Kurulu bahse konu alımlarda veya kredi çekmelerde, herhangi bir şubenin  kendi üyelerinin aidatlarının birikimi ile elde ettikleri gayrimenkulü Genel Merkez Yönetim Kurulu ipotek olarak gösterebilecektir!  Belki de ipotek edilen gayrimenkul o şubenin hiç hatası olmasa da bu yöntemle o şubenin elinden alınabilecektir.

13. Gündem maddesinde ise Genel Merkez Yönetim Kuruluna “81 İl ve sonradan kurulacak İller dahil İlçelerinde Şube açma,açılmış Şubeyi kapatma ve fes etme  yetkisi verilmesi.” ni istemektedir.  Bu şekilde yetki istemek de ne demek?  Tüzüğün bu konudaki ilgili maddesi;

DERNEK VE ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ.

MADDE 31. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

b.Dernek Şubelerinin açılmasına karar ve Şube Kurucularına yetki verir veya verdiği yetkiyi geri alır. Ancak, verilen yetkinin geri alınması veya Şube Başkan ve Yönetim ve Denetim ile Disiplin Kurulunun veya üyelerinin görevden alınması için, Yüksek Disiplin Kurulunun tetkiki sonucu vereceği rapora göre Genel Merkez Yönetim Kurulunca karar verilir. “ Demektedir.

Görülüyor ki hiçbir yoruma gerek kalmaksızın Genel Merkez Yönetim Kurulu şube açılması konusunda görevli ve yetkilidir!..

Şubeleri kapatma ve fes etme yetkisinin istenmesi ise çağdaş demokrasilerde görülmeyen antidemokratik bir  yetki isteğidir ve kötüye kullanmalara son derece  açık ve sonuçları son derece sıkıntılı durumların ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir.

Mevcut Genel Merkez Yönetim Kurulu acaba tekrar seçileceğinden çok emin olduğu için mi bu yetkiyi istemektedir?

Dernekten antidemokratik olarak çıkardıkları üyeler kendilerine yeterli gelmedi de işi kendilerine kayıtsız şartsız uymayan şubeleri kapatmaya kadar mı götürecekler acaba?  Kimbilir?..

Gücü elinde bulunduranların bu gücü  bir süre sonra başkalarına devrettiği zaman muhtemelen karşı karşıya kalabilecekleri antidemokratik maddelerden  şikayet etme ve yakınma hakları yoktur. Demokrasi kuralları tüzükte de hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir!  Adaletin mutlaka bir gün herkese gerektiğini asla unutmayalım… Delegelerimizin  bu maddeye geçit vermeyeceklerini umuyor ve diliyorum…

Oy kullanacak delege arkadaşlarımızın hatır için değil,  bulundukları makamı kişisel çıkarları için araç olarak görüp zıplama tahtası olarak kullanmayacak, assubay onur mücadelesini amaç olarak gören,sorunlarımızın bilincinde olan arkadaşlarımıza oylarını kullanmaları ve yapılacak seçimin sınıfımıza tekrar hayırlı olması dileklerimle onur mücadelemizi amaç edinenleri saygıyla selamlıyorum.

 1. http://sayfa.anayurtgazetesi.com.tr/images2/2011-9-17/4.jpg
 2. http://www.ulusalgazeteler.com/yerel-gazeteler.html
Ögeyi Oylayın
(6 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#2 Hikmet AYDINCAK 04-10-2011 21:58
Değerli meslektaşım, yazınızı dikkatle okudum. Son derece anlamlı yazınız için sizi kutluyorum.Ne kadar güzel yazmışsınız. Bende gündem maddelerine açıklık getiren bir yazı yazmayı düşünüyordum, sizin yazıyı okuyunca buna gerek kalmadığını gördüm.
Kaleminize, elinize, beyninize sağlık.Sizi kutluyorum.

Hikmet AYDINCAK
Alıntı
#1 erdoğan erşahince 20-09-2011 11:44
Birkaç yerde daha yazdım, ama burada da değinmek istiyorum.
1.Genel Kurul ilanında Kongrenin yapılacağı yerin adresi yoktur.
2.Gündemin 15'nci maddesinde "tüzük değişiklinin yapılması" var.Neyi tartıştık veya tartışacağız aynı zamanda karar vereceğiz.Yoksa tüzük değişikliğinin yapılması için Genel Merkeze Yetki mi vereceğiz?
3.Diğer bir konu da mevcut yönetimden yakınan ve alternatif yönetim hesabı yapan arkadaşlar geçen genel kurulda yaptıklarını yapmasınlar.Şimdiden listelerini hazırlamalılar.O zaman sandıktan listeleri kadar oy alamadılar.Yani kendi adamları kendilerine oy vermediler.
Listelerinde "CUMHURİYET YASALARINA UYGUN DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARDA OLACAK" İSİMLERE YER VERMELİLER.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 102. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerince...
Salı, 19 Eylül 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 101. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine g...
Çarşamba, 30 Ağustos 2023
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
ZAFER HAFTASI KUTLU OLSUN Osmanlı İmparatorluğunun SEVR ile parçalanmasına HAYIR diyen bir avuç kahraman ATATÜRK önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinde başlattıkları kurtuluş mücadelesini 26 Ağustos 1922 yılında Afyon Kocatepe'de başlayan dünyanın takdirini kazanan bir taarruzla bozguna uğrattıkları düşmanı 30 Ağustos'ta kesin yenilgiye uğratarak ülkemizin bağımsı...
Cumartesi, 26 Ağustos 2023

Son Eklenenler

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ