Sorarlar, Bir Eyyâm Gelir! -1-

By Eski Tüfek 09.06.2015 Okunma Sayısı: 6303 Yorumlar (5)

Sorarlar Bir Eyyam Gelir -1-

Bu toprakların insanlarına

Yediyüz sene evvelinden şöyle ses verdi

Bu toprakların ozanı Miskin;

miskin

 

Sorarlar Bir Eyyâm Gelir -1-

Defteri dürülüp de

Eynine kefen bezi sarıldıkdan sonra

Mahşer yerine yalıncak sürülen ehl-i kubûra diyeceğimiz yok!

Kaçanı, kurtulanı olamadı lâkin.

Her beden, kendi canından mesûl nasıl olsa!

Zere,

Cehennem dediğin yerde dal, odun yokdur

Herkes od’unu kendisi götürür, değil mi Pir Sultan?..

Zottirik Kenan gibiler

Ne etdilerse şu üç günlük dünyâda gurudan, yaşdan

Geldi çatdı onlar için hesâb vermenin eyyâmı...

Öyleyse

Haydi buyurun, can dostlar; Geldi, eyyâm vakdi...

Bugün dahi gözümüzün içine afal afal bakarak hâlâ yalan söyleyen

Amal-i erbaa câhili

Ve dahi

Târih hırsızı eyyâm agalarına

Miskin misâli

Varıp biz de hesâp soralım gurudan, yaşdan...

*  *  *  *  *

Târih;

 • Medeniyetin
 • İlimin
 • Devletin
 • Milletin
 • Ordunun

Hattâ

 • İnsanın kendi hayâtında bile son derece önemli tesirleri olan bir mefhumdur.

Tarih;

 • Hissî, fikrî, sözlü ve yazılı olarak her türden birikdirip kayda geçirdiği bilgi ve belgeler ile; mâziyi günümüze, günümüzü âtiye bağlayan, yaşatan ve devâm ettiren
 • İnsanları esâretden, sürü olmakdan, kul köle olmakdan kurtarıp özgürleşdiren

Ve dahi

 • Millet sınıfına terfi ettiren en kuvvetli unsurdur.

Târih, asla boşluk kabul etmez!

Kâlû belâ’dan beri böyle oldu... Allah’ın emriyle İsrâfil (a.s) sûrunu üfleyeceği lahzâya kadar da öyle olacak!

Ne dedi Başkomutan tâ 84 sene ötesinden?

Târih yazmak, târih yapmak kadar mühimdir!”

Yazan, yapana sâdık kalmaz ise değişmeyen hakikât, beşeriyyeti şaşırtacak bir mâhiyyet alır!

Bugün târih;

Dünyada söz sahibi olan medeniyetlerin, devletlerin, milletlerin, orduların ortak hâfızası,

Çok kıymetli mirâsı ve en önemli iftihâr vesilelerinden birisidir.

Meselâ,

Bakınız biz,

İlk devletimiz olan buyukhun  Büyük Hun Devletini M.Ö 204 târihinde kurduk.

Bu hususiyetimiz ile haklı olarak övünürüz.

İlk devletimizi kurdukdan sâdece 5 sene sonra teşkil etdiğimiz  kara kuvvetleri komutanlc4b1c49fc4b1 Türk Kara Kuvvetlerimiz,

Dünyânın belki de en eski, bu itibârla da en köklü ordusudur. Ve dahi biz Türkler bu hususiyetimizle gurur duyarız.

Doğum târihinizi bilmiyor iseniz şâyet

Bugün doğmuş bebekden farkınız yokdur.

Yüzlerce sene evvel doğmuş olsanız bile

Her dâim sıfır yaşındasınız demekdir.

Aynı cümleden olmak üzere

Milletimizin en güzel hasletlerinden birisi olarak da

Târih ile ölçülen insan yaşına töremiz icâbı hörmet ederiz.

Târih olmaz ise şâyet;

Sahibi olduğunuz medeniyetin, devletin, milletin, ordunun

Ve hattâ

Kendinizin kaç yaşında olduğunu dahi söyleyemezsiniz...

*  *  *  *  *

Azrâil Aleyhisselâmın dâvetine icâbet eyleyip de

Şu an itibâriyle

Çalap’a can borcunu ödeyen kimi meslekdaşlarımız

Ne hazindir ki bilmeden gelip, geçip gitdiler bu dünyâdan da

Muvazzafından emeklisinden

Bu kelâmı okuyan siz kıymetli Asubay meslekdaşlarım...

Sizler, bugün biliyor musunuz pekiyi?

Mezûn olduğunuz sene, sicilinizde yazıyor da

Mezûn olduğunuz dönem sayısını biliyor musunuz?

Bilmiyorsunuz!!!

Pekiyi

Türkiye Cumhuriyetinin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve dahi Sâhil Güvenlik Ordusuna

Kaçıncı dönem Asubay olarak intisâb etdiniz?

Biliyor musunuz?

İşde bugün, burada, işbu makâleyi okuyunca evvel Allah

Kendi kuvvetinizin kaçıncı dönem Asubay mezûnu olduğunuzu ilk defâ burada öğreneceksiniz.

*  *  *  *  *

Kara Asubay Meslek Yüksek Okulundaki târih hırsızlığını

Kıymetli meslekdaşım

Ve dahi

TEMAD Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Cevat KILINÇDEMİR duyuracak sizlere. Bu konuda önemli addetdiğimiz bir iki belgeyi faş eyleyeceğiz sâdece.

Biz ise bu makâlemizde esâs olarak

Deniz, Hava ve Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okullarının mezûniyet dönem sayısına çomak sokup

Asubay okullarının hepsinin gerçek mezûniyet dönem sayısını fâş edeceğiz sizlere.

Türk Asubaylığının târihcesi şu hâliyle ne yazık ki beş bilinmeyenli denklem gibi. Kara delikler ile dolu...

Fakat bu makâlemizde bu denklemlerin  kördüğümlerine

Depreyen yatağanımızın çifte su verilmiş palasıyla kavi bir darbe indirip

Yegân yegân parçalayacağız.

Ve dahi

Evvel Allah

 Bilinemeyenleri bulup bilip ortaya koyacağız.

*  *  *  *  *

image009Ne demişdi Eski Tüfek, Evvel’den Ȃhire Işıltılı Yansımalar -5-‘de?

Sayın Jomo KENYATTA’yı tahattur etdiniz mi?

Şanlı gomutanlarımız

Asubaylara ne zamân bir hak verdiler ise

Bu hak karşılığında en azından başka bir hakkı elimizden geri aldılar.

Ya da

Daha mer-dâne

Ve dahi

Ȃşıkâre bir deyiş ile

Evvelde verdikleri bir hakkı

Resmen ve hile ile gasp etdiler...

İşde bu al takke, ver küllah faslında

Asubay okulllarının eğitim süresinin yüksek okul mertebesine terfi ettirilmesi esnâsında

Asubayların mezûniyet dönem sayısının gasp edilmesi olarak karşımıza çıkdı, bugün bir kere daha...

Tez vakitde geberip de çenesi bağlanası YÖK’den tam 30 senenin deverân eylemesini bekledikden sonra

Muhterem gomutanlarımız

Kuyruklarını kıvırıp ayaklarını sürüyerek 2 senelik yüksekokulu lutfetmesine lutfetdiler de

Verdikleri 1 senelik bu ilâve eğitim karşılığında

Asubayların târihlerini çaldılar!

Tıpkı Kenya Cumhurbaşkanı Sayın Jomo KENYATTA’nın eline muharref İncil’i tutuşdurup da

Ayaklarının altındaki ata yâdigârı topraklarını gasp eden kaltaban-arsız-hırsız-soysuz batılı insanlar gibi

Asubayların eline sâdece 1 sene eğitim veren gendi guvvet gomutanlarımız

Bunun karşılığı olarak

Asubayların 80 senelik, 90 senelik, 120 senelik târihlerini çaldılar...

*  *  *  *  *

Eski Tüfek

Bu sefer namluya

Barut, mermi sürmeyecek...

Bugün burada

Sahtekârların

Ve dahi

Târih hırsızlığı yapan maskesiz eyyâm agalarının

Üç paralık ciğerlerine

Yağlı dom dom gurşunu gibi işleyecek

Belgeleri saplayacak işde bu makâlesinde...

*  *  *  *  *

Memleketimin ahlâka mugâyir folim bataklığının dibine

Burnunun ucuna kadar batdığı 1970’li senelerde

Zapdiyesi, hâkimi, savcısı, cendermesi masa başında keyif çatarken

Ekmek parası kazanmak için çırpınan Yeşilçam Sokağın en kalbur üsdü emekdârları

Tekmil mıntıkayı cebren ve hile ile haraca bağladılar.

Topladıkları parayı üleşemeyen azılı iki çetenin bu fetbâz fedâileri

Fesbuk’dan resim üleşir gibi

Cevizlerini üleşmeye karar verdiler!

Toplusundan, carcörlüsünden

Ağızdan dolma, namludan sürmelisinden

image011

Aldılar, elvân çeşit delikli demiri ellerine.

Sıkdılar yek diğerinin beynine...

Mâcerâ, gülmece ve dahi şehvet kokan folimin esâs oğlanı Bilâl

Kamyonlar dolusu yeşil Dolarları, kasalar dolusu mâvi Avroları........

Afedersiniz!

Rakip çetenin tekmil fedâilerini üç çeyrek saatde sıfırladı...

Her yol helâl,

Sıfırla Bilâl...

2013 senesi 17-25 Aralık günlerinde şâhid olduğumuz

Başka bir sıfırlama vak’ası daha var ki

Onu burada fâş eylersek şâyet

Mit’in başında oturan fidan meslekdaşımız,

Abi-mabi, hatır-gönül, gomutan-momutan demez, hani!

Tez elden Silivri’ye tek yönlü bir gidiş bileti kesebilir bize mazallah!...

*  *  *  *  *

İşde, babasından aldığı tâlimat üzerine

Tıpkı Bilâl oğlanın yeşil dolarları, mâvi avroları bir kaç saat içinde sıfırladığı gibi

Bizim dört yıldızlı gomutanlarımız da

Her kimden emir alıp nerelerinden uydurdular ise

80 senelik

90 senelik

120 senelik Asubay târihini 2005 senesinde bir çırpıda sıfırlamışlar!

Yok canım, olamaz mı dediniz?

Olmuş!

Yapmışlar!

Hem de hepsi bir araya gelip işbirliği hâlinde bir hamlede sıfırlamışlar!

 

 • Târihcesinde 1909 senesinde kurulduğu bildirilen Kara Asubay Okulu
 • Târihcesinde 1890 senesinde kurulduğu bildirilen Deniz Asubay Okulu
 • 1942 senesinde 14 üncü dönem mezûnlarını veren Hava Asubay Okulu

 

Ve dahi

 

 • 1989 senesinde 60’ıncı dönem mezûnlarını veren Jandarma Asubay Okulu

 

Nasıl olur da 2005 senesinde ilk dönem mezûnlarını verebilir?

Vermiş!..

Daha doğrusu verdirtmişler vallahi...

Değişmeyen hakikât,

Nasıl olmuş da Asubayları şaşırtacak bir mâhiyyet almış?

Çünkü,

Târih yazan, gomutanlarımız

Târih yapan gomutanlarımıza sâdık kalmamış!..

Emir komuta zenciri içinde vicdân, basiret ve akıllarını teskereye gönderen

Vefâ, silâh arkadaşlığı ve saygı kavramlarına katıksız hapis cezâsı veren

Ve dahi

Kânunları kulak arkası eden eyyâm agası gomutanlarımız

Asubay denen asker kişilere en hafif tâbiriyle

Bu saygısızlığı, bu vefâsızlığı, bu kadirbilmezliği yapmışlar billâhi...

*  *  *  *  *

Asubayların târihinin gasp edilmesine karşı

Dilsiz uşak gibi sessiz kalan Genelkurmay Asubayı

Ve dahi Kuvvet Asubaylarının

Bu aymaz tavırları ise affedilir gibi değil!..

Belki sen de farkında değilsin!..gnkur asb

4 seneden beri Genelkurmay Asubayı olarak görev icrâ eden

Ve dahi

29 senelik bir Asubay olarak sen

2014 senesin 10 uncu dönem Asubaylara diploma veriyorsan

Söyler misin bana?

Sen, kaçıncı dönem Asubaysın peki?

Sen ve dahi senin temsil etdiğin yüzbinlerce asubayın elinden târihini çalıyorlar

Ve sen hâlâ Pazartesi kibarı gibi ortalarda arz-ı endâm ediyorsun!..

*  *  *  *  *

Sağolsun,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN

Bıldır, Harp Okulları diploma törenlerine iştirâk edip

30 Ağustos 2014 günü Kara Harp Okulundan mezûn edilen teğmenlerimize

31 Ağustos 2014 günü de

Deniz ve Hava Harp Okulundan mezûn edilen teğmenlerimize diploma verdi.

Gazete haberinden öğrendiğimize

Ve dahi

Siz kadim dostların da aşağıdaki tavsırlarda gördüğünüz üzere 2014 senesinin Ağustos ayında;

 

 • Kara Harp Okulu, 165 inci dönem
 • Deniz Harp Okulu, 241 inci dönem
 • Hava Harp Okulu da 60 ıncı dönem teğmenlerini mezûn etdi.

 

Devletimize, milletimize, ordumuza hayırlı, uğurlu, kademli olsun inşallah.

1
2
3

*  *  *  *  *

Aynı senenin aynı ayında

Fakat bu kez Asubay Okullarının diploma töreninde

Aynı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN yok idi!..

Değişdirmenin imkânı yok! Zere, târih bunu böyle yazdı.

Pekiyi,

2014 Ağustos ayında tertiplenen diploma tevdi törenlerinde

Asubay Okulları kaçıncı dönem Astsubay Çavuş mezûnlarını verdi acap?

 • Kara Asubay Meslek Yüksek Okulu, 10 uncu dönem
 • Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu, 10 uncu dönem
 • Hava Asubay Meslek Yüksek Okulu, 2013-2014 dönemi
 • Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okulu, 10 uncu dönem Astsubay Çavuşlarını mezûn etdi.

Çekirgem uçmaz oldu, ganedin açmaz oldu

Şu Bodrum’un gızları erkekden gaçmaz oldu da...

Karada, denizde, havada

Ve dahi Jandarmada

Bugüne kadar mezûn edilen Asubayların dönem sayısı

Bilen var mı gardeşler,

Kaç oldu?..

Buyurun, berâber görelim;

*  *  *  *  *

Evvelâ,

Kuvvet Komutanlarımıza göre Türk Ordusunda Asubaylık kaç yaşında imiş, onu görelim.

Asubay Okullarının elân kullanılan brövelerinde kuruluş târihleri şöyle yazılmış;

images 17 

Kara Kuvvetlerimiz 2014 senesinde 10’uncu dönem Kara Asubaylarını mezûn etmiş.

 images 18

Deniz Kuvvetlerimizin neşretdiği Deniz isimli derginin Ocak 2015 sayısına göre

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2014 senesinde 10’uncu dönem Deniz Asubaylarını mezûn etmiş!

images 19 

Hava Kuvvetlerimize göre;

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2014 senesinde 2013-2014 dönem(!) Asubaylarını mezûn etmiş!

images 20 

 

 

Yukarıda fâş eylediğim bilgilere bakdığımızda;

Asubay yetişdiren bütün okullarımızın;

 • 2005 senesinde ilk Asubay mezûnlarını verdiğini
 • 2014 Ağustos ayında ise 10’uncu dönem Asubay mezûnlarını verdiğini anlıyoruz.

Ordumuza tâze bir nefes vermek ve yükünü almak için bıldır diploma alan

Asubay Çavuş meslekdaşlarımızın mezûniyeti de

Devletimize, milletimize, ordumuza hayırlı, uğurlu, kademli olsun inşallah.

*  *  *  *  *

image030Eeeee!!!

Ne olmuş, ne var bu haberde canım?

Bak işde, gözel gözel tören tertiplemişler

Asubay Çavuş nasbetdikleri askerlere diploma vermişler!

Üsdelik

Cumhuriyet târihinde ilk kez bir Genelkurmay Başkanımız

Asubayların diploma törenini teşrif etmiş diyorsanız

Merâkınızı tahakkuk ettirmek için yazdıklarımı can gözüyle okumalısınız.

Ne olduğunu,

Ne tezgâhladıklarını

Ne hileler tertiplediklerini

Ne yapdıklarını siz de göreceksiniz.

Zere işbu makâlemizi okudukdan sonra evvel Allah;

 • Asubayların 80 senelik, 90 senelik, 120 küsûr senelik târihlerini nasıl gasp etdiklerini,
 • Subay mezûniyet dönem sayısının hesâplamasında yapdıkları sahtekârlığı

Ve dahi

 • Kuvvetinizin kaçıncı dönem Asubay mezûnu olduğunuzu görüp, anlayıp, öğreneceksiniz...

*  *  *  *  *

Çayda dem,

Askerde gıdem!..

Öyleyse biz de subay gardeşlerimiz ile başlayalım tefrikamıza...

Harp okullarının kendi târihcesinden aldığım bilgilere göre

Subay cenâhında işde, manzarâ-i umumiyye şöyle.

Bugün itibâriyle elimizdeki bilgilere göre hazırladığım aşağıdaki çizelgede gördüğünüz üzere;

 • Kara ve Hava Harp Okulu mezûniyet  dönem sayısını doğru olarak hesâplamışlar.
 • Bizim uyanık deniz kurdu subaylarımız ise rakamları bıttım sabunu gibi köpürtmüşler. Deniz Harp Okulu mezûniyet dönem sayısını olması gerekenden en az 4 sene fazla yazmakda beis görmemişler.

Buyurun, şöyle bir nazâr eyleyiniz bakalım, Harp Okulları mezûniyet dönem çizelgesine...

images 21

Bahriyemiz’de bir deyim vardır; tulum çıkartmak! Uzun süren gemi seferlerinde limana hiç ayak basmadan görevi tamamladığını ifâde etmek için söylenir. Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız da sağ olsunlar, Deniz Harp Okulu’nun mezûniyet dönem sayısını hesâb ederken tulum çıkartmışlar. Asubaylardan kesmişler, subaylara yamamışlar!... Mezûniyet töreninin icrâ edildiği son târihden, okulun kuruluş târihini çıkartmışlar; (2014-1773); kendilerince 241. dönem subayları mezûn etmişler.

Pekiyi

Târihin doğurup emzirip büyütüp kaydetdiği gerçek rakamlar ne diyor acap?..

images 22 

Okulun, yukarıda gördüğünüz kendi târihcesinde yazdığına göre;

 • Mezûn vermediği 1955, 1956, 1971 ve dahi 1977 senelerini toplam mezûn sayısına eklemişler.
 • İlk senelerde 3 ay (90 gün) eğitim ile mezûn etdikleri dönemleri dahi toplam mezûn sayısına eklemişler.
 • Deniz Harp Okulunun kendi târihcesinde, okul 1773 senesinde açıldı diyor.
Fakat aşağıda gördüğünüz ve hâlâ itibârlı bir kaynak olan İslâm Ansiklopesi, Deniz Harp Okulunun 1776 senesinde eğitim vermeye başladığını yazıyor.

ek-1 


Bugün burada sizlere fâş eylediğim bu gerçeklerden sonra
Deniz Harp Okulunun târihcesindeki bu bilgileri sileceklerini tahmin ediyorum. Göreceğiz!
İmdi
Yukarıda ortaya dökdüğümüz işbu belgeler muvacehesinde
image038

 
Demek oluyor ki
Deniz Harp Okulunun
2014 senesinde 241inci dönem mezûnlarını verdiği haberi
İyice boşa düşüyor!

Her sene verdikleri dönem mezûnu teğmenleri temsilen

Bu târihe kadar denize indirdikleri 241 zencir baklasından

Zannederim bir mikdârını

Hisa” etmeleri gerecek!..

*  *  *  *  *

Mâzi ile bugün arasında târih, hukuk ve illiyet bağı kurabilmek için

Harp Okullarının ilk kurulduğu günden bugüne kadar aldığı isimlere gelince

İlk defâ göreceğiniz

Şöyle bir çizelge hazırladık siz kadim dostlarımız için.

ek-5


*  *  *  *  *

Şimdi de

Bakışımızı

Ordumuzun ruhu çelik yürekli Asubaylara çevirelim.

İltifât buyurursanız şâyet

Makâlemizin özünü kavrayabilmek için

Asubay Okullarının kuruluş târihinden bugüne kadar aldıkları isimleri bir görelim hele.

 

Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu

1

1909

Osmanlı Devleti’nin 7 ayrı ordu bölgesinde (İstanbul, Konya, Selânik, Erzincan, Halep, Bağdat, Yemen) ilkokul düzeyinde Küçük Zabit İptidaî Mektepleri” açıldı.

2

1910

İstanbul Râmi  Kışlasında Sahra Ağır Topçu Okulu açıldı.

3

1911

İstanbul Bakırköy’de Süvârî Okulu açıldı.

4

1912

İstanbul Halıcıoğlu’nda Münâkale (Ulaştırma),

İstanbul Balmumcu’da Jandarma Okulu açıldı.

5

1914

İstanbul Haydarpaşa’da Sıhhiye Gedikli Küçük Zâbit Mektebi açıldı.

6

1924

Ankara, İstanbul ve Konya Gedikli Küçük Zâbit İhzarî Mektepleri açıldı.

7

1938

Kayseri/Zencidere, Konya ve Elazığ'da Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu açıldı.

Kırıkkale'de Gedikli Erbaş Sanat Okulu açıldı.

8

1950

Kayseri I. Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu,

Konya II. Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu,

Mersin III. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,

Emirdağ IV. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,

Demirci V. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,

Çorum VI. Astsubay Hazırlama Ortaokulu,

İstanbul / Halıcıoğlu VII. Astsubay Hazırlama Ortaokulu

İstanbul/Kuleli VIII. Astsubay Hazırlama Ortaokulu açıldı.

9

1960

Ankara Elektronik Erbaş Hazırlama Okulu açıldı.

1964 yılından itibaren lise düzeyine yükseltildi ismi Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu” olarak değiştirildi.

10

1966

Ankara’daki Astsubay Hazırlama Okulu Çankırı’ya taşındı ve ismi Çankırı Astsubay Sınıf Okulu olarak değidirildi.

Bu okul 1971 yılından itibâren lise seviyesine yükseltildi ve okulun adı Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu olarak değişdirildi.

11

1987

Balıkesir’de “Teknik Astsubay Hazırlama Okulu” kuruldu.

1988 yılında Ankara’daki “Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu”nun ve 1997 yılında Çankırı’daki “Astsubay Hazırlama Okulu” Balıkesir’e taşındı ve ismi "Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu olarak değişdirildi.

12

2002

Bando ve Sağlık sınıfı hâricindeki bütün sınıfları içeren astsubayların yetiştirilmesi için, 3 senelik çok programlı lise olarak eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren okul, 24 Nisan 2002 tarihinde kabul edilen 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ile K. K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı adıyla 30 Haziran 2003 tarihinde eğitim-öğretime devâm etdi.

***Bu çizelgedeki bilgileri Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunun örütbağdaki kendi târihcesinden aldım.

 

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu

1
3 Nisan 1890

Deniz Gedikli Sınıfı teşkil edildi.

İlk Gedikli Sınıfı 15 Haziran 1890 târihinde Selimiye Gemisi'nde eğitim ve öğretime başladı.

2
30 Aralık 1915

"Makine Çırakları Nizamnamesi" ile Makine Gedikli Sınıfı yeniden kurularak Tir-i Müjgan Gemisi'nde Şubat 1916 tarihli "Gemici Çırakları Nizamnamesi" ile de Güverte Gedikli Okulu açıldı.

3
1944

Deniz Telsiz, Elektrik Fen Tatbikât Okulu açıldı.

4
1946

Gedikli Sınıf Okulları açıldı.

5
1951

Güverte Sınıf Okulu, Deniz Levâzım Okulu ve Makine, Elektrik, Elektronik Sınıf Okulu Heybeliada'da faaliyete geçdi.

6
1953

Makine, Elektrik, Elektronik Sınıf Okulu Komutanlığı Deniz Makine Sınıf Okulu Komutanlığı adını aldı ve Heybeliada'da faaliyetine devâm etdi.

7
1985

Güverte Astsubay Sınıf Okulu açıldı.

8
1 Eylül 2003

Güverte Sınıf Okulu Komutanlığı, Makine Sınıf Okulu Komutanlığı ve İkmal Okulu Komutanlığı lağv edildi. Bu okullar, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ismiyle asubay yetiştirmeye devâm etdi.

***Bu çizelgedeki bilgileri Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunun örütbağdaki kendi târihcesinden aldım.

 

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu

1

1926

İstanbul’da Uçak Makinist Okulu açıldı.

2

1928

Subay ve astsubayları eğitmek maksadıyla yeniden teşkilatlandırılan okulun ismi Hava Makinist Okulu olarak değişdirildi.

3

1969

Hava Astsubay Sınıf Okulu

4

2002

Hava Asubay Sınıf Okulu lağvedidi. Yerine Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu eğitim öğretim vermeye başladı.

*** Bu çizelgedeki bilgileri Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunun örütbağdaki kendi târihcesinden aldım.

 

 Hava Kuvvetleri Komutanlığı;

Hava Asubay Okulları târihcesinde “Hava Gedikli Küçük Zâbitlik” ve dahi “Hava Gedikli Erbaşlık” dönemlerinden tek kelime dahi bahsetmemiş. Her ikisini de resmen inkâr etmiş! Hakikâten çok dikkat çeken bir vaziyet.

Hava Asubay Okulları târihcesinde, kurulduğu günden bugüne kadar;

 • Hangi târihlerde,
 • Hangi isimler ile faaliyet icrâ etdiğini
 • Ne kadar süre eğitim verdiğini

Ve dahi

 • Hangi unvân ile mezûn verdiğini özellikle yazmamışlar.

Bunun sebebini de biz söyleyelim sizlere...

Belli bir târihe kadar ordumuzun yekpâre bir yapısı vardı. Bir başka ifâde ile onbaşılar hâriç ordumuzdaki askerlerin hespi subay idi. Asubaylık, subaylığa göre daha sonra peydahlandı. Bu sebepdendir ki Kara ve Deniz Kuvvetlerimizde subay okullarının, asubay okullarına nisbetle tabii olarak daha eski târihleri var.

Hava Kuvvetlerimizde ise vaziyet bunun tam tersi. Hava Asubay okulları, Hava Harp Okulundan çok daha önce kurulup Hava Asubayları yetiştirmeye başladılar. Bu mezûniyet târihlerini makâlemize eklediğimiz çizelgeler ile gösderdik.

İşde, bu gerçeği gizlemek için Hava Asubay Okullarının târihcesinde bu bilgileri kasden saklamışlar.

*  *  *  *  *

Asubay okullarının kendi târihcesinden aldığım bilgilere göre

Asubay cenâhında vaziyet ise

Asker elbisesi gibi!.. Hepsini en battalından, tek beden dik! Herkese  uyar!

 Buyurun, şöyle bir nazâr eyleyiniz bakalım Asubay Okulları mezûniyet dönem çizelgesine...

images 28

Asubay Okullarının isimlerini niye kısaltıp yazdın gardeş diyenler var ise diyelim.

Astsubay Rütbelerinin İmlâsı künyeli makâlemizde fâş eyledik.

Asubay rütbe isimleri o kadar uzun ki!

Ne yazmak,

Ne okumak,

Ne söylemek,

Ne de anlamak mümkün!..

İşde

Tıpkı rütbelerimizin isimleri gibi

Okulumuzun isimleri de akıldan, mantıkdan ve dil bilgisi kuralından uzak bir zihniyet ile

Ve dahi

Kasden uzun olarak terkib edilmiş.

Asubay Okullarının ismini kısaltmadan yazsam buradaki çerçeveye sığdırmak mümkün olmayacak idi.

Bakar mısınız?

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunun birlik simgesine okulun ismini ancak kısaltarak sığdırabilmişler.

dastok

Harp Okullarının hepsinin isimleri 3 kelime ile yazılıyor. Fakat Asubay Okullarının isimlerini yazmak için pazar çadırı kadar tezgâh ve küpler dolusu mürekkep sarfetmek gerekiyor. Bu sebepden dolayı içimize sinmese de Asubay Okullarının isimlerini baş harflerinden terkip (iktisar) edip kısa olarak yazdık.

Adâlet dağıtmaya gelince son derece nekes ve kıskanç davranan şanlı gomutanlarımız

Sıra Asubay Okullarına isim peydahlamaya gelince

Tıpkı Asubay rütbe isimlerinde olduğu gibi...

O kadar uzun ve dahi o kadar anlamsız ki...

Sağolsunlar, haysiyet fukarası âdî siyâsetciler gibi davranıp kelimeleri bol keseden hovardaca harcamışlar!

Okul isimlerini sanki okuyamasınlar, yazamasınlar, söyleyemesinler diye kasden türetmişler!

Vardır bu orostopolluğun elbet bir sebebi...

*  *  *  *  *

Demidir, söyleyeyim...

Subay ve Asubay yetişdiren okulların târihcesini tetkik ederken çok çarpıcı bir hususiyet daha dikkatimi celbetdi. Harp Okulları, bağımsız birlik olarak tesis edilmişler. Kışla sınırları içine de sâdece o harp okulunu yerleşdirmişler. Ve dahi o kışlanın içinde en kıdemli komutan da harp okulunun komutanı olacak şekilde teşkil etmişler.

Fakat Asubay yetişdiren okullara bakdığımızda çok farklı bir manzara çıkıyor karşımıza.

Asubay okulları, mutlaka daha yüksek rütbeli başka bir komutanlığın olduğu birliğin içine adetâ dış kapının mandalı gibi ilişdirilmiş. Asubay yetişdiren okulun ismi arka plana itilip daha yüksek rütbeli komutanı olan birlik, parlatılıp öne çıkartılmış!

Nasıl mı?

Şöyle;

 • Kara Asubay Meslek Yüksekokulu, Eğitim Ve Doktrin Okullar Komutanlığının arka bahcesine hapsedilmiş.
 • Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Eğitim Komutanlığı forsunun arkasına itilmiş.
 • Hava Asubay Meslek Yüksekokulu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı koltuğunun arkasına saklanmış.
 • Jandarma Asubay Meslek Okulu, Jandarma Okullar Komutanlığı isminin içine sığışdırılmış.

*  *  *  *  *

Asubay okul isimlerinin kasıtlı olarak böyle akıldan ve bilimden uzak olarak türetilmesi bir yana,

Kara Asubay Okulunun yeni ismindeki saçmalığı belki fark etmişsinizdir.

Söze konu bu okulun isminin başında, diğer Asubay okullarından fazla olarak “Kuvvetleri” ibâresi var.

 

Bu farklılığın, daha doğrusu aykırılığın sebebini sormak gene bize düşdü.

 

 

KONU: Astsubay Meslek Yüksek Okullarının İsmi Hakkında.

 

İLGİ (a) 11.04.2002 târih ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kânunu.

 

(b) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Sayfa Bağlantısı. (http://www.damyo.edu.tr/)

 

(c)Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Sayfa Bağlantısı. (http://www.hvkk.tsk.tr/tr/IcerikDetay.aspx?ID=185)

 

(ç) Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Sayfa Bağlantısı. (http://www.jandarma.tsk.tr/okullar/jamyo_internet_sitesi/anasayfa.htm)

 

(d) Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Sayfa Bağlantısı. (http://www.kkk.tsk.tr/Okullar/KKAMYO/index.html)

 

(e) 09 Ekim 2003 târihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kânunu.

 

(f) 19 Nisan 2004 târihli ve 2004/7189 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esâs ve Usûller Hakkında Yönetmelik.

 

1. Ordumuza muvazzaf Astsubay yetiştiren okulların ismi; İlgi (a)’da mezkûr kânun’un “Tanımlar” altbaşlığı, madde 3, b fıkrasında “Astsubay Meslek Yüksek Okulu” olarak târif edilmiş. Kânunun bu hükmüne uygun olarak;

 

a. Deniz Kuvvetlerimize Astsubay yetişdiren okulun adı İlgi (b) bağlantıda görüldüğü üzere; “Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu”,

 

b. Hava Kuvvetlerimize Astsubay yetiştiren okulun adı İlgi (c) bağlantıda görüldüğü üzere; “Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu”,

 

c. Jandarma Genel Komutanlığımza Astsubay yetiştiren okulun adı İlgi (ç) bağlantıda görüldüğü üzere; “Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu

şeklinde tesbit edilmişdir.

 

2. Ancak, aynı kânun hükümlerine tâbi olarak teşkil edilerek Kara Kuvvetlerimize Astsubay yetişdiren okulu adı ise İlgi (d)’de mezkûr bağlantıda görüldüğü üzere Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu” şeklinde yazılmışdır. Bu cümlenin devâmı olmak üzere Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nun mevcut isminin İlgi (a) Kânuna aykırı olarak tesbit edildiği görülmektedir.

 

3. Gerek kavram, tanım ve isim birliği temin etmek gerekse Astsubay yetişdiren okul isimlerinin İlgi (a) Kânun ahkâmına uygun olarak tesbit ve tescil edilmesi açısından Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu ismindeki “Kuvvetleri” ibâresinin silinmesi gerekdiği ortaya çıkmaktadır.

 

4. Neticeten; Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nun mevcut isminin İlgi (a) Kânuna hükümüne göre tesbit edilmesini ve Millî Savunma Bakanlığımızın sonucu ilgi (e,f) mevzuat kapsamında tarafıma bildirmesini saygılarımla arz ederim.09.02.2015.

 

 

Gönderdiğim dilekceme verilen ve aşağıda gördüğünüz cevâp, tam bir ibret vesikâsı...

 

 

141181 nolu başvurunuz hakkında.‏

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

To: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

From:

 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sent:

11 Mart 2015, Çarşamba 10:21:30

To:

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sayın ŞÜKRÜ IRBIK,

Bimer Başvuru Numaranız :141181

Sayın Şükrü IBRIK,

İLGİ: a) 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun.

b) Şükrü IRBIK’ın 09 Şubat 2015 tarihli, 141181 Sayılı BİMER Başvurusu.

c) Şükrü IRBIK’ın 17 Şubat 2015 tarihli, 171614 Sayılı BİMER Başvurusu.

ç) Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği.

d) 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu.

e) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

f) Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.

g) K.K.K.lığının 06 Mart 2015 tarihli, HRK:22282378-3050-249977-15/Kuv.Glş.ve Tşk.D.Tşk.Ş.(2) sayılı “Şürü IRBIK’ın BİMER Başvurusu” konu yazısı.

1. İlgi (a) kapsamında ilgi (b ve c) ile yapmış olduğunuz BİMER başvuru incelenmiş ve başvuru sonucunuz müteakip maddelere çıkartılmıştır.

2. Genel ağda bulunan ve düzeltilmesi gerektiği değerlendirilen hususlarla ilgili Genel Sekreterlik’te sorumlu personel bilgilendirilmiş, Tercüme Şube ile koordine edilerek gerekli işlemin yapılacağı bildirilmiştir.

3. Söz konusu isim verme işlemine yönelik mevzuatta herhangi bir emredici veya kısıtlayıcı hüküm bulunmadığı ve Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na isim verme işleminin idarenin takdir yetkisi kapsamında yapıldığı ilgi (g) ile bildirilmiştir.

4. Bu mail bilgi edinmeniz amacı ile gönderilmektedir, iyi çalışmalar. 

K.K.K.HRK.BŞK.LIĞI

 

Nalıncı sensin! Üsdelik nalın da keser de senin elinde nasıl olsa!

İdârenin takdir yetkisi

Ya da padişah fermânı!

Ben istedim öyle oldu!

Ya da

Akıldan ve bilimden uzak

Fikr-i sâbite mahkûm olmuş subay vesâyetinin bir başka tezâhürü...

 

*  *  *  *  *

Görüyorsunuz değil mi?

Asubay okullarını acaba niçin müfrez ve müstakil olarak teşkil etmiyorlar?

Asubay okullarının kendi isimleriyle faaliyet gösdermesini niçin isdemiyorlar?

Genelkurmay Başkanlığımızın aşağıdaki örütbağ sayfasına bile

Asubay Okullarının bağlantısını niçin eklemiyorlar? Asubaylar darbe yaparlar diye korkuyorlar mı yoksa?

image043

Gözümüzden kaçmadı elbet!

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın aşağıda gördüğünüz örütbağ sayfasının sol tarafında;

 • Hava Harp Okulunun bağlantısı var,
 • Işıklar Askerî Hava Lisesinin bağlantısı var,

Peki

Kadro kuruluş itibârıyla Işıklar Askerî Hava Lisesinden daha kıdemli olan

 • Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunun bağlantısı niye yok?

Coni’ler sizin dört yıldızlı agalarınızın başınıza çuval geçirdi

Fakat sizlerden kimi şerefsiz üç-beş subay gürûhu

Asubayların başına çuval geçirdiniz…

Bu cümleden olmak üzere sizler;

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunu

Hava Teknik Okullar Komutanlığı torbasının içine sokuşdurmaya utanmadınız mı, agalar?

ek-3

Ve dahi

Aşağıda gördüğünüz Hava Harp Okulunun örütbağ sayfasında;

Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunu

Daha kıdemsiz olan Işıklar Askerî Hava Lisesinin ALTına yazmaya utanmadınız mı, agalar?

ek-4

Siz

Ve dahi

Sizin gibi ciğeri üç paralık Zihniyet Sürgünlerinin anasını, avradını, sülâlesini …

***

Asubaylar bir yana

Asubay okulları bile müstakil bir teşkilâta sahip olmasınlar diye ince ince hileler düşünmüş subay gomutanlarımız.

Coni’nin ordusundaki Asubay Akademilerinin komutanı, tabii olarak bir Asubay desek?..

Coni’nin dört yıldızlı subayı, Asubay Akademilerine desdur ile

Hem de

Akademi komutanı Asubayın makâmına önceden izin alıp ve dahi kapıyı tıklatarak giriyor desek?..

Elbetde, Necdet Bey dahi bütün subay gardeşlerimiz biliyor bu hakikâtleri.

Fakat kulak arkası yapmaya devâm ediyorlar. Biz de yutuyoruz tabii ki!..

İşde, Asubay denen biz askerlere yapılan bu akılllara ziyân ırkcılık, ayırımcılık ve dahi kayırımcılık

Evvel’den Ȃhire Işıltılı Yansımalar -5- isimli makâlemizde ortaya koyduğumuz

Haklı isteğimizin tahakkuk ettdiği gün

Evvel Allah, zâil olacak.

*  *  *  *  *

Asubayların târihinin gasp edilmesi hususunda

Kuvvetlerden bir dânesi dahi mertce çıkıp ortaya “Asubaylara haksızlık yapmışız be gardeş! Hatâmızı hemen düzelteceğiz!” demedi. Konuya hüsniyet ile yaklaşıp bu hatâyı düzeltseler idi şâyet şu anda okuduğunuz işbu makâleyi yazmak için kandil yağı harcamayacak idim.

Fakat olmadı!

Mertlik sınavında bu kez de sınıfda kaldılar!

Hiçbirisi mertce davranıp hatâlarını kabul etme erdemini gösderemedi.

Yazışmalarım hâlâ devâm ediyor. Neticeyi hep berâber göreceğiz elbetde...

*  *  *  *  *

Ordumuzu sevk ve idâre eden subaylarımıza methiyeler yazmayı ben de çok isterim.

Asubayların hayırına iyi hizmet yapdığını bildiğiniz subaylar var ise şâyet söyleyiniz.

Bu kadirşinâs subay kardeşlerimizden sitâyiş ile bahsetmesi Eski Tüfek’den.

Çoluğu çocuğu unutsa bile varalım biz yâd edelim onları bugün...

Fakat üzülerek ifâde edeyim ki ne zamân Asubaylık târihi ile ilintili bir meseleye el atsam

Altından kaltaban ve sahtekâr subaylar çıkıyor.

Bugün, bizim neslimizin yapması gereken en mühim

Ve dahi

Bizden sonraki nesile bırakabileceğimiz belki de en kıymetli mirâslardan birisi

Hattâ

Hak almak için mücâdele etmekden daha da önemlisi

Ȃhir zamânda bizlere yapılan her türden haksızlıkları, hileleri, gaspları ortaya çıkartmakdır.

Bu dümenleri, hırsızlıkları, gaspları yapanları târih önünde bugün teşhir ve infâz edelim ki

Bu nâmert insanlar aynı orostopollukları bir daha yapmaya cesâret edemesinler!..

Ve dahi

Biz, bugün bu lağımları berhevâ edelim ki

Bizden sonra gelecek nesil, arkasında sürekli koku üreten bu bok çukurlarından artık kurtulsun!

Sırf bu sebepden dolayı Eski Tüfek’in sehmine de

Asubaylık târihinin sahtekârlık ve yalanlar dolu çirkefli sularında

Sahtekâr ve kaltaban subayları avlamak düşdü!

*  *  *  *  *

İşde,

Asubayların 80 senelik, 90 senelik, 120 senelik târihî mirâsını gasp eden subay takımı;

 • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi ÖZKÖK. Nâm-ı diğer köstebek Hilmi.
 • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT
 • Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden ÖRNEK
 • Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim FIRTINA
 • Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fevzi TÜRKERİ 

ozkok1

buyukanit

ornek

firtina

turkeri

 Şimdi,

Diyebilirsiniz ki

Sağolsunlar, bu gomutanlarımız

YÖK’den 30 sene sonra da olsa

Asubayların 1 sene olan eğitim seviyesini 2 seneye yükseltdiler. Bu kötü bir şey midir?

Kötü değildir elbetde

Asıl kötü olan;

Verdikleri 1 sene ilâve eğitimin bedeli olarak

Asubayların hâfızasından 80 senelik, 90 senelik, 100 senelik târihi gasp etmeleridir.

*  *  *  *  *

Harp okullarının mezûniyet dönem sayısını köpürtüp çifter çifter hesap eden kimi gomutanlarımız

Sıra Asubay okullarının mezûniyet dönem sayısını hesâp etmeye gelince

Rakamlara akıntılı sularda beyhûde kulaç atdırmışlar!

Amal-i erbaa’nın ırzına geçmek bahâsına

 Hepsi söz birliği etmiş ve sayılara ters takla attırmışlar.

Bu katekülliyi bugüne kadar kim farketmedi,

Kim gündem etmedi diyenler var ise şâyet

Aynaya baksınlar!..

 

brove

 

 

 

  

 

Şükrü IRBIK

(E) SG Tls.Asb. III Kad.Kd.Bçvş.

(*** Devâm edecek)

Kaynak: Makâlede mündericdir.
Ögeyi Oylayın
(21 oy)
Son Düzenlenme Çarşamba, 03 Ekim 2018 00:55

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#5 Şükrü IRBIK 01-09-2015 00:40
2014 senesinde 10’uncu dönem mezûnlarına diploma veren bir okul
Sâdece bir sene sonra, 2015 senesinde nasıl olur da 125’inci dönem mezûnlarına diploma verebilir?
Bir senede 115 dönem birden artış olur mu?
Oldu! Hem de memleketimde...
Bir iki ebleh ve dahi şerefsiz deniz subayın
2004 senesinde gasp etdiği Deniz Asubaylarının 115 senelik mezûniyet dönem sayısını
Sorarlar, Bir Eyyâm Gelir! isimli üç bölümlük makâlemiz ile Mayıs-Haziran 2015 aylarında gündeme getirmiş
Ve dahi
Yapılan işbu târih hırsızlığını belgeleri ile kamuoyuna fâş eylemiş idik.
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulunun 30 Ağustos 2015 (bu sene) yapılan diploma töreninde
Memnuniyetle gördük ki (www.emekliasubaylar.org/haberler/item/598-genkur-bsk-deniz-asubaylarinin-mezuniyet-toreninde)
Deniz Kuvvetleri Komutanımız, son 10 seneden beri tekrârladığı affedilemez bir hatâdan bu sene döndü.
Gönül gözü, bilim aklı, târih şûûru ve dahi kurmay zekâsı ile bu meseleye bakmasını bilen Sayın BOSTANOĞLU
Deniz Asubaylık târihi üzerinde oynanan işbu bayağı oyunu bozdu!
Ve dahi
Son 10 seneden beri yanlış rotada seyreden Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu,
Eski Tüfek’in tavsiyesi üzerine
2015 senesinde “pusula tashihi” yapdı.
Bir iki şerefsiz deniz subayının hâlâ ayak diremesine rağmen
Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Sayın Bülent BOSTANOĞLU’nun
Gündem etdiğim işbu hatâyı fark edip düzeltdiğini gördüğüme memnun oldum.
Bu dirâyetli ve basiretli karârından dolayı
Ve dahi
10 sene evvel gasp edilen Deniz Asubayların şanlı târihini iâde etdiği için
Bütün Asubaylar nâmına Sayın Komutanıma teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile
Deniz Asubaylığı târihinde
Diploma mezûniyet törenini teşrif eden ilk Genelkurmay Başkanı unvânını alan
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi AKAR’a
Deniz Asubayları adına teşekkür ediyorum.
Şimdi sıra, diğer Asubay Okullarında...
Kara, Hava ve Jandarma Genel Komutanlarına da buradan ses veriyorum;
Geliniz, sizden önceki subayların yapdığı hatâya ortak olmayın!
Üç-beş ahmak subayın 2004 senesinde gasp etdiği
Kara, Hava ve dahi Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okullarının şanlı târihini
Hemen iade edin!
Hatâdan kurtulmak, erdemdir.
Hem de insanı güzelleşdirir.
İnsanımıza da
Askerimize de güzel olmak yakışır.

Eski Tüfek.
Alıntı
#4 ÖMER SAKLICA 13-06-2015 16:35
FAKİRİN İŞİ !! İLE ASKERİN (SÖZDE İNKİLAPÇI/DEVRİMCİ AMA DARBECİ)OMZUNA KUŞMOKU MIÇTIĞI ŞEREFLİKOÇHİSARLI OLMAYAN TOSUNPAŞACIKLARIN İŞİNE FIKRADAKİ GİBİ ŞEYTANIN AKLI BİLE ERMİYOR İSE,ASUBAYLAR OLARAK YAPILMASI GEREKEN GEÇMİŞİN OYUNLARINI SİLMENİN TEK YOLU DARBEDEN AMA SİYASİ DARBEDEN GEÇER....SAĞI İLE SOLU İLE DİNİ İLE IRKI İLE BİR VE DİRİ OLARAK BİRLEŞEREK SÖZDE DEĞİL ÖZDE DERNEK/S.T.Ö OLARAK SİYASET KANALI İLE MECLİSE GİRMEK TARİHİ YENİDEN YAZMAK İLK VE TEK ÖNCELİĞİMİZ OLMALIDIR...UGANDA DAKİ İDİ AMİN DEN DAHİ ONBAŞI OLAMIYORMUYUZ SORUSUNU KENDİMİZİ SORMALIYIZ... BİZ KİMİZ VE NE İSTİYORUZ U BİLMELİYİZ VE TEZ ZAMANDA UYGULAMALIYIZ... :(
Alıntı
#3 MEHMET KAYALI 13-06-2015 01:22
VE SEVGİLİ ŞÜKRÜ KARDEŞ.
BÜYÜK ARATIRMALAR SONUCU .
GERÇEKLER İMZA ATIP YÜZEYE ÇIKMASINI SAĞLAYAN BİR KAHRAMAN,
ASTSUBAY TOPLUMU VE KAMU OYUNU AYDINLATAN ÖZEL BİR ARKADAŞIMIZSINIZ.
SİZLERİ KUTLAMAK YETMEZ, BENCE.
KUTLAMA SÖYLEMİ YETERSİZ KALIR.
DAHA ETKİN BİR SÖYLEM BULMAK GEREKİR GİBİ.
MAKALENİZDE ÖĞRENDİĞME GÖRE.
BENİMDE GEÇMİŞİMİN YOK EDİLDİĞİNİ İÇİME SİNDİREMEDİM.
OYSA BEN. 24.TEMMUZ. 1956 TARİHİNDE 28 NCİ DÖNEM.
JANDARMA ASSUBAY OKULU MEZUNUYUM.
VE YILLAR ÖNCE BANA ÖĞRETİLDİĞİNE GÖRE.
JANDARMA ASTSUBAY OKULUNUN KURULUŞ TARİHİ 1928 Dİ.
PEKİ ŞİMDİ SORMAK İSTERİM:
GERÇEKLERDEN UZAKLAŞIP.
BU DÜZMECE 2005 TARİHİ BAŞLANGICI
KİME NE KAZANDIRDI.
VE NE KAYBETTİRDİ.
BU TARAFLI, OLUMSUZLUK.
GEÇMİŞİ SİLİP. YENİLİK ADI ALTINDA. GERÇEKLERİ İNKAR ETME GİRİŞİMİ.
VE NEREDE, KİMLERCE HAZIRLANDI.
BU DÜZMECE TARİH DEĞİŞİKLİĞİNİ, HAZIRLAYANLARIN,
GERÇEKLERİ YOK ETMEKLE NEREYE GİTMEK İSTEDİKLERİNİ MERAK ETTİM.
TOPLUMUN BİLİNÇLENDİĞİNİ GÖREMİYORLAR MI ACABA.
SADECE KENDİLERİNİN Mİ BİLİNÇLİ OLDUĞUNU SANIYORLAR.
DÜNYADAKİ, DİĞER ÇAĞDAŞ ÜLKELERİN, ORDULARI TOPLUMLARINA, AÇIK.
GEÇMİŞTEN GELEN KAYIRICI UYGULAMALARIN,
NEREYE KADAR SÜRECEĞİNİ BİLİNMESİ GEREKİR GİBİ.
ÖRNEĞİN BEN .
ÇALIŞTIĞIM DÖNEMLERDE 1965-1977 ARASI TÜM AMİRLERİM, BENDEN İKİ YIL EKSİK EĞİTİMLİ İDİ.
SADECE ASTSUBAY OKULLARININ KURULUŞ TARİHLERİ,
MEZUNİYET DÖNEMLERİ İLE DÜZMECE OLGULAR YARATMAK.
HAKSIZLIĞIN NERELERE VARDIĞININ KANITIDIR.
Alıntı
#2 zafer sağlambilen 10-06-2015 10:21
Emeğinize sağlık.Mükemmel bir yazı olmuş.Saygılarımla
Alıntı
#1 Ersen Gürpınar 09-06-2015 23:40
Büyük emek ve araştırma sonucu kendine has üslubu ile yazdığı enfes yazısından dolayı sayın meslektaşım Şükrü Irbık'ı bir kez daha kutluyorum. İlgililer ders alır diyeceğim ama ilgililere bu konuları hatırlatmak herhalde Assubayları çok başarılı bir şekilde tanıttı(!) denilen TEMAD Gn.Mrk. yönetiminin görevi olmalıdır.Yine amigoları kızdıracağız ama; biz milyonları israf edilsin diye değil mücadelemize destek olsun diye gönderdiğimizi bir kez daha hatırlatalım.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 104. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile sonuçla...
Cuma, 19 Mayıs 2023
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken anneler g...
Pazar, 14 Mayıs 2023
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMI TÜM EMEKÇİLERE KUTLU OLSUN Değerli Meslektaşlarımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz. Bizler de TSK emekçileri assubaylar olarak ön yargılarla haksızlıklara uğratılan mesleklerin başında geliyoruz. Haksızlıklara sessiz kalmak haksızlık kadar suçtur, kendi mücadelemizi yaparken emeğe saygı ve adalet talep edenlerin ya...
Pazartesi, 01 Mayıs 2023
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ