BİR PARMAK BAL

Aralık 21, 2013

Değerli meslektaşlarım

Yıllardır ön yargılarla gasp edilen haklarımızın verilmesi için mücadele içindeyiz. Sesimizi sağır sultan duydu yetkililer duymadı. Daha doğrusu duymak istemiyorlar!

Örneğin; bir üniforması da kefen olan assubayları büro memuru statüsünde görüp hak ettikleri tazminatları vermeyen hükümet olsaydı bile Genelkurmay’ın ayağa kalkması gerekirken, bu haksızlıkları kendi kurumumuz bize reva görüyor. Yıllardır haklı taleplerimizi ilettik. Genelkurmay bizlerle ilgili bazı iyileştirme teklifleri ile özellikle 1'inci derece dışında kalan arkadaşlarımızın hakları için Başbakanlığa teklifler sundu ama isteksiz yasak savar gibi yapılan bu tekliflerin üzerine düşülmedi.

Yüksek okul mezunu olup ¼ dereceye yükselemeyen assubaylar adaletsizliğin ön yargının timsali oldular. ¼ hakkımız iade edildi diye sevinirken, bunun Sayıştay denetimine takılan yarbayların tazminatlarını kurtarmayı amaçladığını, bizi de araya sıkıştırdıklarını üzülerek öğrendik. Samimi olunsaydı başlangıç derecemizdeki adaletsizlikler de önlenebilirdi. Bu, bizim mağduriyetimiz kadar TSK'nın bir ayıbı bir hukuksuzluğudur...

Site yönetimi HADİ GENE İYİSİNİZ yazısı ile tüm kamu görevlisi ve emeklilerine kat sayısı artışından ve enflasyon farkından kaynaklanan ortalama 140 TL iyileştirmenin 2014 yılında verileceğini duyurdu. PEKİ bizim haksızlıklarımız devam mı edecekti? Personel yasası ne zaman çıkacaktı? En önemlisi yasadaki olumsuzluklar giderilecek miydi? Bunların yanıtını doğal olarak mücadelemizdeki temsilcimiz TEMAD yönetiminin vermesi gerekirken onlar Genelkurmay teşkilat yasasını ile uğraştıklarından verilen sosyal tesislere giriş yasağını kaldırmakla ve otomatik ödeme talimatları ajandalarla uğraşmakla meşgüller...

Aldığımız bilgilere göre ne yazık ki personel yasa taslağının akibeti meçhul. Genelkurmay Personel Başkanlığı tarafından ilgili bakanlıklarla yapılan koordinasyon sonucu mutabık kalınan hususlar ve yasalaştırılmak üzere Başbakanlıkta bulunan (!) kanun tekliflerinin bir paket halinde TBMM'ne sevki ve yasama döneminde yasalaşmasını bekledikleri çalışmaları birliklere (TSK İLGİLENDİREN ÖNEMLİ YASA TEKLİFLERİ ÇALIŞMALARI)  bildirmişlerdir. Bu çalışmalardan  umudumuzun bir başka bahara kaldığı anlaşılıyor! Bu çalışmaların büyük bölümü muvazzaf personeli ilgilendiriyor. Teselli ikramiyesi olarak ağzımıza sürülen bir parmak balla yetineceğiz ...

EMEKLİLER İÇİN SADECE Makam ve görev tazminatı almayan MİT ve Emniyet Mensuplarına ödenen 100 TL denge tazminatının bu tazminattan yararlanamayan subay, astsubay ve uzman erbaşlara verilmesi öngörülüyor. Kabul edilirse  katsayı artışına ilave olarak 100TL tazminat alacağız ve umutla Adaletsizlikleri ve olumsuzlukları gideren personel yasasını gurbetteki evladını bekleyen analar gibi beklemeye devam edeceğiz. Tabiî ki TEMAD yönetimi toz kondurmadığı iktidardan sürpriz iyileştirmeler almaz ise …

YASA TEKLİFLERİNDE MUVAZZAF PERSONEL İLE İLGİLİ HUSUSLAR;
 • Terörle mücadelede askeri personelin görevlerinin ifası sırasında işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı soruşturma Başbakan ve ilgili bakanın iznine tabi tutulması (353 S.As.Mah.Yasası değişikliği)
 • General, amiral ve Kuvvet K.larının hizmet sürelerinin yeniden düzenlenmesi
 • Sb. Asb.ayrılma ve emeklilik işlemlerinin onay makamlarının yeniden tespiti
 • TSK danışman kadroları için uzman ve uzman yardımcısı olarak sivil personel istihdamı 
 • Uzmanlara da Asb.lara verilen ek göstergelerin verilmesi,hizmet borçlanması ,Uzmanlıktan Asb. olanlara ilave kademe verilerek yaş hadlerinin yeniden düzenlenmesi
 • Assubaylarda üsçavuş rütbe bekleme süresinin 6 yıla çıkarılması nedeniyle yeni rütbelerin hizmet tazminat çizelgesine eklenmesi
 • Görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılan askeri personele kamu görevlilerinde olduğu gibi avukatlık ücreti ödenmesi
 • Subay ve Assubayların meslek safahatları boyunca 3 kez sicil tam notunun %60' ın altına düşmesi halinde yetersizlik nedeniyle TSK ayırma işlemine tabi tutulması
 • Orduevi sosyal tesislerin işletmelerinin 3'üncü şahıslara devrinin sağlanması için yasal engellerin kaldırılması
 • İstirahat alan personel sayısındaki artışlar nedeniyle konunun istismarını önlemek için 1 takvim yılı içinde yatarak tedaviler ve sağlık kurullarının verdiği istirahatler dışında 15 günü aşan istirahatlerde yan ödeme puanlarının düşülmesi
 • Askerliğin kısalması nedeniyle erbaş ve erlerin sıhhi izin sürelerinin askerlikten sayılmaması
 • 2014 yılı Yan Ödeme kararnamesinin yeniden düzenlenmesi
 • Yurtdışı sürekli görev kapsamında assubaylar için yeni kadroların açılması

Günün koşullarına, çağa uygun olarak yenilenmek üzere yola çıkılan ve taslak olarak hazırlanan TSK Personel Kanunu’yla ilgili görüşler gelmeye devam ediyor. Görüşlerini gönderen meslektaşımız “Biz Çanakkale’yi yedi düvele dar eden neslin torunlarıyız. Bize ayrılık gayrılık, hakkaniyetten kopmak yakışmaz.” Notuyla göndermiş olduğu çalışmasını aşağıda sunuyorum. Çalışmalara katkı sağlamasını dileriz. Büyük emeklerle hazırlamış olduğu çalışması için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Orhan Kaya 

*** 

Taslak:

Madde 3- Tanım

Astsubay: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile idari ve teknik işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askeri şahıslara, astsubay adı verilir. (926 Ek madde 21)

Teklif:

Astsubay: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarının ast komuta kademelerinde; komutan, yönetici, amir, idareci, eğitim, idari ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla istihdam edilen astsubay çavuştan astsubay  Kıdemli Başçavuşa kadar olan  askeri şahıslara, astsubay adı verilir. (926 Ek madde 21)

Gerekçe: Astsubaylar orta kademe yöneticilik icra eden, atandığı mevkie göre sicil amiri olabilen, görev adı “… komutanı” ile biten görevlere atanabilen, yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge, talimat, emirleri güncel olarak bilmeyi gerektiren idari görevleri icra eden ve sürekli değişen teknolojinin gereklerini yerine getirecek şekilde teknik bilgiye haiz şahıslardır.

Kimi görevler vardır ki astsubaydan başkası o görevi bilemez, yapamaz, yapmaya yetkisi yoktur. Dolayısıyla, bu durum yardımcıdan çok idare eden, uygulayan konumuna denk gelmektedir. Ayrıca, astsubayın, subaya yardımcı olarak görülmesi, beraberinde, yardımcının esas olandan fazla ücret alamaması durumlarını da beraberinde getirebilecek bir görüşü oluşturabilecektir. Kaldı ki TSK’da, “astsubay teğmenden fazla ücret alamaz” görüşü yaygınlaşmış ve nitekim bir zamanlar yarbay düzeyinde olan kıdemli başçavuş maaşları hızla kıdemli üsteğmen seviyesine düşmüştür. Bu nedenlerle; astsubay statüsü subaya yardımcı değil, kendi başına tanımlanması gereken bir statüdür. 

***

Taslak :

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Olma Özel Şartları 

Madde 14 – 

(5) Emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylardan muvazzaf subay olmak isteyenlerde aranan şartlar; (926/109)

a) Bu kanunun 13’üncü  maddesinde yazılı şartları taşımak.

b) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak. (926/109)

c) Kendi nam ve hesabına en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksek okul bitirmek, (926/109)

ç) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak. (926/109)

d) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak. (926/109)

e) Subaylık anlayışı kazandırma eğitiminde başarılı olmak. (926/109)

f) Astsubaylıktan subay olmaya engel hallere bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmiş olsalar da subay olamazlar. (926/109)

g) Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin

sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır.

Teklif : Md.14/5’e İlave edilmesi gereken husus:

h) Kendi nam ve hesabına en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksek okul bitirenler astsubaylıktan subay olma ve diğer şartlarını taşımaları halinde TSK barış kadrosunda mevcut subay branşlarında ihtiyaç bulunması halinde kendi branşında, kendi branşında ihtiyaç yok ise subay olma kursu sonunda teğmen rütbesi ile yeni görev yerine atanırlar. 

Gerekçe: Yıllarca, TSK içerisinde bulunmuş, temel eğitimleri almış, askeri kültür ve eğitimle iç içe olan astsubayların, TSK’nın ihtiyacını karşılayacak düzeyde olması, meslekte özendiriciliğin yanı sıra ve personeli daha çok başarılı olmaya odaklamak, statüler arası geçişgenliği temelden gelen personel lehine değerlendirmek kurumun başarısına katkı yapacaktır.

***

Taslak:

Madde 28 –Yeniden sınıflandırma:

c) İkinci bir tahsil yapanlar: (926/24/1/c)

1) Subay iken Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. (926/24/1/c/1)

Teklif:

Md.28/c/1) Subay, Astsubay, Uzman Erbaş iken Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. (926/24/1/c/1)

Gerekçe: Kişinin, ekonomik özgürlüğünü elde etmesinden sonra, asıl hedeflediği, hayatta olmak istediği, gönüllü olarak benimseyip, kendisini yetiştirmiş olduğu alanlarda; öğrenimle kazanılan hakların statü bazında ayrılmayıp, kişi merkezli olarak değerlendirilerek, tüm statülere için uygulanması kamunun, dolayasıya devletin menfaatine olan bir durumdur.

***

Taslak:

Madde 28 –Yeniden sınıflandırma:

Yeniden sınıflandırma:

(1) Bu Kanun’un 8’inci madde birinci fıkra (a), (b), (c) ve (d bentleri gereği istihdam edilen muvazzaf subaylar ile 9’uncu madde birinci fıkra (a), (b), (c) ve (d) bentleri gereği istihdam edilen muvazzaf astsubaylar aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar: (926/24/1) (926/72)

 1. Sıhhi sebepler: (926/24/1/a)

1) Sağlık durumları mensup oldukları  sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandırma kurullarınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler. (926/24/1/a/1)

2) Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. (926/24/1/a/2)

b) Uçuştan ayrılanlar: (926/24/1/b)

1) Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç  olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer. (926/24/1/b/1)

c) İkinci bir tahsil yapanlar: (926/24/1/c)

1) Subay iken Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. (926/24/1/c/1)

(2) Astsubaylar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanmaz. (926/72/1)

Teklif:   

(2) Numaralı maddenin iptal edilmesi.

Gerekçe: Kişinin, ekonomik özgürlüğünü elde etmesinden sonra, asıl hedeflediği, hayatta olmak istediği, gönüllü olarak benimseyip, kendisini yetiştirmiş olduğu alanlarda; öğrenimle kazanılan hakların statü bazında ayrılmayıp, kişi merkezli olarak değerlendirilerek, tüm statülere için uygulanması kamunun, dolayasıya devletin menfaatine olan bir durumdur. 

Aşağıdaki maddenin yeniden sınıflandırma 28.Maddeye 8.Fıkra olarak ilave edilmelidir

Kendi nam ve hesabına en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksek okul bitirenler, Astsubaylıktan subay olma şartlarını taşımaları halinde subay yetiştirme kursunu bitirdikten sonra ikinci bir tahsil yapanlar tahsil yaptığı  branşta subay sınıfına geçirilirler

Gerekçe: Mesleği özendirici hale getirmek, başarılı personeli ödüllendirmek, kişinin öğrenimle kazandığı bilgi ve beceriyi TSK’da da kullanabilmesine imkân sağlamak, moral ve motivasyonunu yükseltmek, kamuya ve dolayısıyla devlete daha verimli/etkin hizmet temel sağlanması hedeflenmelidir.

***

Taslak:

Kuvvet değişikliği

Madde 29 – 

(1) 28’inci maddenin birinci fıkrası (d) bendinde belirtilen kuvvet değişikliğine ilave olarak bu

Kanuna tabi personelin kuvvetleri aşağıdaki esaslar dâhilinde değiştirilebilir.

a) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan subay ve astsubay sayısı Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. (926/24/1/g/1) 

Teklif:

Kuvvet değişikliği

Madde 29’a ilave edilmesi gereken husus:

3)  Kendi nam ve hesabına en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul bitirenler astsubaylıktan subay olmak şartlarını taşımaları halinde subay yetiştirme kursuna tabi tutularak kursu başarı ile bitirmeleri halinde ve personelin isteği doğrultusunda TSK kuvvetlerin ihtiyacı olan subay ihtiyaçlarını karşılama esasları dahilinde kuvvetleri değiştirilebilir.

Gerekçe: Mesleği özendirmek, personelin hedefleri doğrultusunda yönlendirilmek ve kariyer planlaması yapabilmesini sağlamak. 

**

Taslak:

Çalışma saatleri ve ikamet

Madde 31 – 

(1) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Teklif :

Çalışma saatleri ve ikamet

Madde 31 – 

(1) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Vardiya usulü ile çalışan birim ve ünitelerin haftalık çalışma süresi genel haftalık çalışma süresi olan 40 saati aşamaz, ancak zaruri hallerde personelin çalışma şartları normal barış şartlarında genel çalışma şartlarını aşmayacak şekilde  idarece belirlenir.

Gerekçe:  Barış şartlarında tüm kamu çalışanları arasında eşit çalışma saatleri uygulanması sağlanacak ve böylece Uluslararası Çalışma Örgütü şartlarına göre bir çalışma planlamasına gidilmiş olacaktır.  

***

Taslak:

Madde 31 –Çalışma saatleri ve ikamet

(6) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, asgari tugay ve eşidi birlik komutanının müsaadesiyle görev yaptıkları garnizon dışında başka bir garnizonda veya mahalde ikamet edebilirler. Ancak bu şekilde başka bir garnizonda veya mahalde ikamet etmesine müsaade edilen personel mesai sürelerini ve görevini aksatmayacak şekilde kendi imkânlarıyla gidiş geliş yaparlar.

Teklif:

(6) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, görev yaptıkları garnizon dışında başka bir garnizonda veya mahalde ikamet edebilirler. Ancak bu şekilde başka bir garnizonda veya mahalde ikamet eden personel mesai sürelerini ve görevini aksatmayacak şekilde kendi imkânlarıyla gidiş geliş yaparlar.

Gerekçe: Kişinin özgürce ikamet alanını belirleyebilmesi hedeflenmelidir.

***

Taslak:

Madde 69-Nasıp düzeltilmesi:

(2)

c) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı  ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükâfatlar ve cezalar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren muvazzaf subaylara ve muvazzaf astsubaylara bir yıl, muvazzaf subaylardan yüksek lisans eğitiminden sonra herhangi bir dalda doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; (926/36/1/d/3)

(926/83/2)

Teklif :

(2)

c) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı  personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç  duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükâfatlar ve cezalar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren muvazzaf subaylara ve muvazzaf astsubaylara bir yıl, muvazzaf subaylardan ve astsubaylardan yüksek lisans eğitiminden sonra herhangi bir dalda doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; (926/36/1/d/3) (926/83/2)

Gerekçe: Öğrenimle kazanılan hakların tüm statülere için uygulanabilir olması gereklidir.

***

Taslak:

Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:

Madde 42 – (1) Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır: (926/118/1)

a) Kadro ihtiyacı, meslek programları ve meslek içi eğitim esasları, (926/118/1/a)

b) Sağlık durumu, (926/118/1/b)

c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, (926/118/1/c)

ç) İstekli bulunduğu yerler, (926/118/1/ç)

d) Eşinin iş durumu.

Teklif :

Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:

Madde 42 – (1) Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır: (926/118/1)

a) Kadro ihtiyacı, meslek programları  ve meslek içi eğitim esasları, (926/118/1/a)

b) Sağlık durumu, (926/118/1/b)

c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, (926/118/1/c)

ç) İstekli bulunduğu yerler, (926/118/1/ç)

d) Eşinin iş durumu.

e) II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlara ikinin üzerinde 4 ve 5’inci bölgelere atamalarının yapılmaması.

f) Lise ve yüksek öğrenim gören çocukların durumu .

Gerekçe: Hizmet yılı itibariyle ileri yaşlarda atama ve tayinin yaratacağı sosyal sorunların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

***

Taslak :

Kadrosuzluk tazminatı

Madde 65 – 

(1) Bu Kanun’un bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general, amiraller ile subaylardan;

a) Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller, (926/49/1/f/1)

b) Bekleme süresi sonunda, Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,

(926/49/1/f/2)

c) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller, (926/49/1/f/3)

ç) 59’uncu madde birinci fıkra (a) bendinin (7) numaralı alt bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller, (926/49/1/f/4)

d) Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar, (926/49/1/f/5)

e) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve nasıplarından itibaren iki yılını  tamamlayan albaylar ve  kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara (926/Ek mad.5)

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil); albaylara %70'i, tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. (926/49/1/f/Birinci Paragraf)

Teklif:

Md.65/1/d) Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar ile  II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlara (926/49/1/f/5)

 

Md.65/1/e) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan albaylar ile nasıplarından itibaren dört yılını tamamlayan II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlar ve kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara (926/Ek mad.5)

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil); II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlara %65'i, albaylara %70'i, , tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. (926/49/1/f/Birinci Paragraf)

Gerekçe:

Rütbelerde yığılmalarının engellenmesi, Kd.Bçvş. rütbesindeki personelin alt rütbedeki kadrolarda görevlendirilmesinin önüne geçilmesi, devlet kadrolarında iş imkanı yaratılması hedeflenmiştir.

***

Taslak:

Madde 66

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirileme-yen general ve amiraller emekliye sevk edilir. Bunlardan:

I - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,

II - Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,

III - Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle,bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller,

IV - 59 uncu maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller,

V - Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral, albaylar ile,

VI - Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye

sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara, Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara %30'u, binbaşılara %50'si, yarbaylara %55'i, albaylara %70'i, tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.

Teklif:

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirileme-yen general ve amiraller emekliye sevk edilir. Bunlardan:

I - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,

II - Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,

III - Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı  rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller,

IV - 59 uncu maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller,

V - Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral, albaylar ve Kıdemli Başçavuş ile

VI - Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, Kıdemli Başçavuşlara,

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil); yüzbaşılara %30'u, binbaşılara ve I.Kademeli Kıdemli Başçavuşlara %50'si, yarbaylar ve II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlara %55'i, albaylara %70'i tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı karşılığında Hazineden tahsil eder.

Gerekçe: Yıllarca değişik garnizonlarda TSK’da icra görevleri ve sorumluluklar yüklenerek görev yapmış bir astsubayın emeklilikle beraber maaşında % 45-55’e yakın bir düşme olmaktadır. Bir astsubay emeklisi, TSK’da iş görürken kurumdaki bilgi ve becerisini sivil kurumlarda değerlendirebileceği denkliği yok denecek kadar az olmasından dolayı da bilgi ve becerisini kullanamamaktadır. Personel kanunu Madde 107’ye göre (kanun maddesi sayfa sonunda bulunmaktadır) emekliliğinde dahi hala TSK’yı temsil ettiği değerlendirilen emekli astsubaylar, vasıflarına, sosyal durumuna, bilgi ve becerisine uygun düşmeyen işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu önemli sorunun önüne geçilmelidir. 

***

Taslak:

Rütbeler:

Madde 51

(2) Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda

gösterilmiştir. (926/77)

a) Astsubay çavuş

b) Kıdemli çavuş

c) Üstçavuş

ç) Kıdemli üstçavuş

d) Başçavuş

e) Kıdemli Başçavuş

Teklif:

(2) Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda

gösterilmiştir. (926/77)

a) Erbey (Astsubay çavuş)

b) Üstbey ( Kıdemli çavuş)

c) Olbey (Üstçavuş)

ç) Akbey (Kıdemli üstçavuş)

d) Sanbey (Başçavuş)

e) Serbey (Kıdemli Başçavuş)

Gerekçe:

1.   Subay statüsünde kıdem, rütbe olarak kullanılmamakla birlikte, Astsubaylarda  ise “Kıdem” kelimesi rütbe olarak kullanılmakta, kıdemi ifade etmek için  ise “kademe “ ifadesi kullanılmaktadır.

2.  Erbaş statüsünde olmayan astsubayın rütbelerinde erbaş ile beraber kullanılan çavuş kelimesi kavram kargaşasına sebep olmaktadır. 

3.  Çavuş kelimesi günümüzde itfaiye, zabıta ve özel güvenlik kurumlarında da kullanılmakta olduğundan sadece TSK’yı temsil etmemektedir.

Bu teklifle bahsi geçen kavram kargaşasının önüne geçilecek, kurumsal kimlik oluşturulmasını sağlanmalıdır 

***

Taslak :

Kapsam:

Madde 76 – 

(1) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaşlar/erler ile bunların adaylarının aylık, önsözleşme aylığı, ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve askeri öğrencilerin harçlıkları, özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda yazılı esaslar dâhilinde yürütülür. (926/135/1)

Teklif: (Maddenin ilave edilmesi.)

(2) TSK personeline 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle her yıl bir aylık net maaşı geçmemek üzere ikramiye verilir.

Gerekçe: Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının eğitim yılı başlangıcında aldıkları öğretim yardımı benzeri bir ödeme yoluyla, TSK personelinin göreve yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

***

Taslak :

İzinlerin kullanılması

Madde 119 – 

Teklif : (Maddenin ilave edilmesi.)

(5) Barış şartlarında yaz dönemi izin uygulamasında izindeki personel sayısı, asli görevi aksatmayacak şekilde birlik komutanlarınca belirlenir bu oran 1/3’ten fazla olamaz.

Gerekçe: Birliklerdeki izine ayrılma oranı yükseltilmelidir.

***

Makam Tazminatı  Göstergesi Taslak ve Teklif :

EK IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

Sıra Nu., Kadro ve Rütbe Ünvanı

Taslakta yer Alan Tazminat

Göstergeleri

Teklif

Genelkurmay Başkanı

30.000

Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla; Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

20.000

Orgeneral ve Oramiral

15.000

Korgeneral ve Koramiral

10.000

Tümgeneral ve Tümamiral

8.000

Tuğgeneral ve Tuğamiral

7.000

Kıdemli Albay

5000

Albay

4500

Yarbay

3500

Kıdemli Binbaşı

3000

Binbaşı

2500

Kıdemli Başçavuş (1’inci derecenin 4’üncü Kademesi)

---

4500

Kıdemli Başçavuş

2000

3500

Başçavuş

---

2500

Gerekçe :  Astsubayların bekleme süreleri 2009 yılında toplamda 6 yıl uzatılmıştır.

Üstçavuş,  Kıdemli üstçavuş rütbelerinde bekleme süresi 5.2.2009 tarih ve 5837 sayılı Kanun ile 3 yıldan 6 yıla çıkartılmıştır. Ancak, diğer rütbelerde süre kısaltmamasına da gidilmemiştir.

Kanun teklifine göre, bir astsubayın makam tazminatına hak kazanabilmesi için 24 yıl görev yapması gerekmektedir. Ancak, söz konusu teklife göre bir subay göreve başladıktan 15 yıl sonrasına denk gelen binbaşı rütbesinde tazminat alabilecektir. Dolayısıyla; eskinin kıdemli başçavuşu olan, astsubayların 18 yılda ulaşabildiği başçavuş rütbesindeki astsubayları da kapsayacak şekilde yukarıdaki tabloda belirtilen düzenlemenin yapılması gereklidir.

***

Taslak:

II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (ASTSUBAYLAR İÇİN)

Taslakta Yer Alan

Uygulanacak

Ek Göstergeler

Teklif

1’inci derecenin 4 Kademesi

---

4200

1’inci derece

3600

Taslak ile aynı

2’nci derece

3000

3’üncü derece

2200

4’üncü derece

1600

5’inci derece

1300

6‘ncı derece

1150

7’nci derece

950

8’inci derece

850

Gerekçe: Mesleğin 24’üncü yılında ulaşılan Kd.Bşçvş.luk ailede mevcut çocukların eğitim harcamalarının en yüksek olduğu döneme denk gelmektedir. Askerlikten başkaca, bir ek iş yapma olanağı bulunmayan icra, ifa görevleri ve sorumluluklarla, geçen yorucu mesailer, birkaç yılda görülen tayinler, ek iş yapmaya da olanak verecek zaman bırakmamaktadır. Söz konusu bu durum göz önünde bulundurularak 1’inci derecenin 4 Kademesinde bulunan Kd.Bşçvş.un gösterge rakamı, yarbay rütbesine teklif edildiği şekliyle, 4200 olarak düzenlenmelidir.

***

Taslak:

Tabur, Bölük Komutanlığı ve Gemi Tazminatı Madde 99 –(1) ve (2)’de yer alan oranlar ve statü adı:

Teklif 

99. Madde başlığına “Takım Komutanlığı” da eklenmelidir.

Tabur, Bölük Komutanlığı, Takım Komutanlığı ve Gemi Tazminatı”

Madde 99 – 

(1) Bu Kanunun 44’üncü maddesigereğince, Alay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı, Takım/Karakol Komutanlığı, Bölük/Birlik/Batarya Astsubayı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eşidi görev yerlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının, 926/Ek madde 17)

Tabur, Bölük Komutanlığı, Takım Komutanlığı ve Gemi Tazminatı

Makam

Taslakta Yer Alan Tazminat Oranı %

Teklif

a) Alay komutanlığı,  İl Jandarma Komutanlığına atananlara

30

30

b) Tabur komutanlığına atananlara

25

25

c) Bölük komutanlığına atananlara

20

20

ç) Takım/Karakol komutanlığına atananlara

15

20

d) Bölük/Birlik/Batarya Astsubaylığına atananlara

10

20

oranında ek hizmet tazminatı  ayrıca ödenir.

2) Bu Kanunun 44’üncü maddesi gereğince, gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının subaylara, astsubaylara, sivil memurlara, uzman erbaşlara % 26’sı, sözleşmeli erbaş ve erlere % 20’si oranında her ay ayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Fiilen yapılan görev süresine bu Kanunun …inci maddesinde belirtilen izin süreleri dahildir.

Gemi Tazminatı

Statü

Taslakta Yer Alan Tazminat Oranı %

Teklif

subaylara

40

26

astsubaylar ile sivil memurlara

26

26

uzman erbaşlara

20

26

sözleşmeli erbaş ve erlere

16

20

Gerekçe: Güç koşullar altında çalışan personelin moral ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkartmak için oranların teklifte yer alan şekliyle uygulanması sağlanmalıdır.

***

Taslak:

TSK Hizmet Tazminatı

Madde 98 – 

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelden; (926/Ek Madde 17) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca aylık tazminat alanlar, hâkim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekli görevle gönderilenler hariç olmak üzere;

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personele hizalarında gösterilen oranların, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı ödenir.

Teklif 

TSK Hizmet Tazminatı

Madde 98 – (1)’de taslak olarak yer alan oranlar ve teklif edilen oranlar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

RÜTBELER TAZMİNAT ORANLARI %

RÜTBELER

Taslakta Yer Alan Tazminat Oranları %

Teklif

Subaylar :

Genelkurmay Başkanı 

569

Taslak ile aynı

Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı (Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla)

500

Orgeneral ve Oramiral

475

Korgeneral ve Koramiral

419

Tümgeneral ve Tümamiral

388

Tuğgeneral ve Tuğamiral

263

350

Kıdemli Albay

350

325

Albay

325

300

Yarbay

275

275

Kıdemli Binbaşı 

295

250

Binbaşı 

285

Kıdemli Yüzbaşı 

280

220

Yüzbaşı 

270

Kıdemli Üsteğmen

260

183

Üsteğmen

245

Teğmen

235

170

Asteğmen

170

100

Astsubaylar:

II.Kad.Kd.Bçvş.

310 (Yarbaydan yüksek)

325

Kad.Kd.Bçvş.

300

Kd.Bçvş. 

295 (Kıdemli binbaşı ile aynı)

Kad.Bçvş. 

280

275

Bçvş. 

265

Kad.Kd.Üçvş. 

250

Kd.Üçvş. 

230 (Teğmenden düşük)

250

Kad.Üçvş. 

220

220

Üçvş.

205

Kd.Çvş. 

183

183

Çvş. (Astsubaylar erbaş statüsünde bulunmadığından, rütbenin yazılışı düzeltilmelidir)

170 (Asteğmen ile aynı)

170

***

TSK Personel Kanunu’na göre “istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler.”:

VIII - İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları:

Madde 107 - (Değişik birinci fıkra 29/9/1988-3475/14 md.) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle Silahlı  Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyerek sicil yoluyla çıkarılanlar hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler. (Değişik: 28/6/2001-4699/13 md.) Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40’ıncı maddesi hükümlerine tabidir.

Lise, iki-üç yıllık yüksek okul seviyesinde eğitim görerek subay olmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşları hiçbir ek öğrenim görmeden dört yıllık fakülte mezunu seviyesinde 8’inci derecenin 1’inci kademesinden kanunla, kararnameyle özlük haklarına, hiçbir mücadele vermeden kavuşturulurken, adeta haklar ikram edilirken; assubayın kılıç istihkakı elinden alınmışken, kırklı yıllarda mezun olmuş subaylara kılıçlarının teslimi için günümüzde süre uzatımları dâhil birkaç kez kanun, kararname çıkartılırken; assubaylar, uzman erbaşlar ve yedek subaylar öğrenimlerinin gerektirdiği başlangıç derecelerinden muaf tutulmaya halen devam edilmek isteniyor.

Değişmesi beklenen TSK Personel Kanun Taslağı daha dün elimize ulaştı.

Taslak incelendiğinde, öğrenimi hiçe sayan, rütbeyi esas alan, devlet, millet imkânlarını statülere yanlı dağıtan, kıdemli başçavuşu kimi yerde yarbay rütbesiyle, kimi yerde binbaşı altında değerlendirerek kıdemli başçavuşları bir yere oturtamayan, eskisine göre altı yıl geç terfi eden başçavuşa tazminatlarda yer vermeyen, assubayın öğrenimi gereği 9’uncu derecenin 2’nci kademesinden göreve başlatılması gereken ve genelkurmayca 28 Mayıs 2012’de açıklanmış olan bu durum her nedense kanun teklifinde 9/1 olarak yer aldırtılmış olarak, bir kanun teklifi hazırlanmış. Kısacası, assubayların beklediği değişiklikler, teklifte gözardı edilmiş görünüyor.

Kanun teklifinden ilgili hususları, kısa yorumlarımla aşağıda sunuyorum.


Maddi hususları düzenleyen gösterge tablolarına ilişkin 77’nci maddede yer alan teklif şöyle:
 • Gösterge ve Ek Gösterge Tabloları Madde 77

(1) Aylıklar; fiili kadrolara, öğrenim, statü, rütbe, kıdem, kademe ve hizmet yıllarına göre saptanır. (926/137)

(2) Derece ve kademe ilerlemeleri ile aylıkların hesaplanmasında EK I sayılı Cetvelde yer alan gösterge tablosu ile;

 • a) Subaylar için I sayılı ek gösterge cetvelinde,
 • b) Astsubaylar için II sayılı ek gösterge cetvelinde,
 • c) Uzman erbaşlar için III sayılı ek gösterge cetvelinde
 • ç) Askeri hâkimler için IV sayılı ek gösterge cetvelinde, rütbe ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır. Ancak, Askeri hâkim ve savcılar için IV sayılı ek gösterge cetvelinde veya özel kanunlar gereğince saptanan ek gösterge rakamları I sayılı cetvelde eşidi rütbeleri itibarıyla saptanan ek gösterge rakamlarından farklı ise, kendilerine fazla olan ek gösterge rakamları uygulanır.
 • d) Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent unvanına sahip olanlardan öğretim görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre belirlenen ek gösterge rakamları ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanları itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamlarından yüksek olanı ödenir.

(3) Personelin öğrenim durumlarına göre göreve giriş derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

 • a) Harp Okullarından veya Harp Okulları öğrenim süresine eşit süreli fakülte ve yüksek okullardan mezun olarak teğmen naspedilenler 8’inci derecenin 1’inci kademesinden,
 • b) Hazırlık sınıfları hariç olmak üzere, Harp Okulu öğrenim süresinden; bir yıl fazla süreli fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak teğmen naspedilenler 8’inci derecenin 2’nci; iki yıl fazla süreli fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak teğmen naspedilenler 8’inci derecenin 3’üncü kademesinden,
 • c) Asteğmenler, 9’uncu derecenin 1’inci kademesinden,
 • ç) Astsubaylardan, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9’uncu derecenin 1’inci kademesinden, üç yıl olanlar 9’uncu derecenin 2’nci kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 9’uncu derecenin 3’üncü kademesinden, (*)
 • d) Yukarıdaki bentler dışında kalan personelden, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 10’uncu derecenin 2’nci kademesinden, üç yıl olanlar 10’uncu derecenin 3’üncü kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 9’uncu derecenin 1’inci kademesinden,
 • e) Lise ve dengi okul bitirenler 10’uncu derecenin 1’inci kademesinden,
 • f) İlk, orta ve dengi okulları bitirenler 11’inci derecenin 1’inci kademesinden göreve başlarlar.

(4) Subay, astsubay ve uzman erbaş öğrenim durumlarına göre EK-1 sayılı cetvelde yükselebilecekleri en son derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

 • a) İki yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler en üst derecenin son kademesine kadar,
 • b) Lise ve dengi okulları bitirenler ikinci derecenin son kademesine kadar,
 • c) Ortaokul ve dengi okulları bitirenler üçüncü derecenin son kademesine kadar,
 • ç) İlkokul ve dengi okulları bitirenler dördüncü derecenin son kademesine kadar ilerleyebilirler.

(5) Personel göreve başladıktan sonra, göreve başladıkları öğrenim seviyesinden daha üst seviye öğrenim görenlerin üst derece ve kademelere intibakları, personelin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya liseyi bitirdiğine dair diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurduğu tarihten geçerli olmak üzere yukarıda belirlenmiş olan göreve başlama derece ve kademesine uygun olarak yapılır. Bu şekilde yapılacak intibaklarda aynı seviyedeki birden fazla öğrenimler dikkate alınmaz.

(6) Göreve başlamadan önce veya görev esnasında; yüksek lisans (master) öğrenimi yapanlara müracaat tarihinden geçerli olarak bir kademe verilir. Bu şekilde kademe ilerlemesi yapılan personelin, kademe ilerlemesine esas olan yüksek lisans öğrenim kıdemini almaya hak kazanması durumunda yeniden kademe ilerlemesi yapılmaz. Birden fazla yüksek lisans öğrenimi dikkate alınmaz.

(7) Göreve başlamadan önce veya görev esnasında; doktora yapanlardan; daha önce yüksek lisans nedeniyle kademe almamış olanlara müracaat tarihinden geçerli olarak iki kademe, daha önce yüksek lisans nedeniyle kademe almış olanlara müracaat tarihinden geçerli olarak bir kademe verilir. Bu şekilde kademe ilerlemesi yapılan personelin, kademe ilerlemesine esas olan doktora öğrenim kıdemini almaya hak kazanması durumunda yeniden kademe ilerlemesi yapılmaz. Birden fazla doktora öğrenimi dikkate alınmaz.

(8) Durumları  6 ve 7’nci fıkra hükümlerine uyanlara, yüksek lisans (master) ve doktora öğreniminden dolayı verilecek kademe sayısı ikiden fazla olamaz.

(9) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenler ile kıdem alanların ve üstün başarı nedeniyle bir üst rütbeye terfi edenlerin derece yükselmesinde dikkate alınmak üzere kademe ilerlemeleri ile yeni nasıp tarihleri esas alınarak EK I sayılı cetvele göre intibakları yapılır.

(10) Son sekiz yılda almış olduğu muteber sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun %90 ve üzeri olanlara, derece yükselmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe verilir.

(11) Sürekli görevle atananlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

“(*): 28 Mayıs 2012 tarihli Genelkurmay Bilgilendirme Notu’nda, 23 Ocak 2012 tarihinde MSB’ye gönderilmiş olduğu belirtilen teklifte şöyle yazılmış:

Md.5/a: Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların öğrenim durumlarına göre göreve giriş derece ve kademeleri yeniden düzenlenerek, 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu olanların 8/1’inden, 2 yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların 9/2’sinden, lise ve dengi okul mezunlarının 10/1’inden göreve başlamalarının sağlanmasının, 13 Şubat 2012’de Başbakanlığa teklif edildiği açıklanmış. Ancak Kanun Teklifi 77/3/ç’de ise başlangıç derecesi her nedense 9/1 olarak teklif edilmiş!”

EK-I SAYILI CETVEL
 • AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dereceler123456789
1 1320 1380 1440 1500
2 1150 1210 1265 1320 1380 1440
3 1020 1065 1110 1115 1210 1265 1320 1380
4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265
5 853 865 894 915 950 985 1020 1065 1110
6 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 660 675 690 705 720 740 760 785 810
9 620 630 645 660 675 690 705 720 740
10 590 600 610 620 630 645 660 675 690
11 560 570 580 590 600 610 620 630 645

 • I SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (SUBAYLAR İÇİN)

RütbelerDerecelerUygulanacak Ek Göstergeler
Genelkurmay Başkanı  9000
Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı (Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla) 8700
Orgeneral-Oramiral 8000
Korgeneral-Koramiral 7800
Tümgeneral-Tümamiral 7400
Tuğgeneral-Tuğamiral 6800
Kıdemli Albay 6000
Albay 5200
Yarbay 4200
Diğer Personel (Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubaylar) (Uzman erbaşlar için bulundukları derecenin karşılığı olan ek gösterge rakamının 2/3’ünü alırlar.) 1 3600
2 3000
3 2200
4 1600
5 1300
6 1150
7 950
8 850

Kıdemli başçavuş binbaşı seviyesinde tutulmuş.

 • II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (ASTSUBAYLAR İÇİN)

 Uygulanacak Ek Göstergeler
1’inci derece 3600
2’nci derece 3000
3’üncü  derece 2200
4’üncü  derece 1600
5’inci derece 1300
6‘ncı  derece 1150
7’nci derece 950
8’inci derece 850

 • III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (UZMAN ERBAŞLAR İÇİN)

 Uygulanacak Ek Göstergeler
1’inci derece 2200
2’nci derece 2000
3’üncü  derece 1500
4’üncü  derece 1100
5’inci derece 900
6‘ncı  derece 800
7’nci derece 650
8’inci derece 600

 • EK III SAYILI KITA TAZMİNATI CETVELİ

RütbelerOrgeneral Aylığı (Ek gösterge dahil) Üzerinden Ödenecek Oranlar 
Orgeneral/Oramiral % 50
Korgeneral/Koramiral % 45
Tümgeneral/Tümamiral % 40
Tuğgeneral/Tümamiral % 35
Albay % 31
Yarbay % 30 Kıdemli başçavuş ile aynı  oran
Binbaşı % 27
Yüzbaşı % 26 19 yıllık Asb./Bşçvş. İle aynı oran
Üsteğmen % 25 13 yıllık Asb./Kd.Üsçvş. ile aynı oran
Teğmen % 24 7 yıllık Asb./Üçvş. İle aynı oran
Asteğmen % 23 4 yıllık Asb./ Kd.Çvş. ile aynı oran
Kıdemli Başçavuş % 30 Yarbay ile aynı oran
Başçavuş % 26
Kıdemli Üstçavuş % 25
Üst Çavuş % 24
Kıdemli Çavuş % 23
Astsubay Çavuş % 22
Uzman Erbaş % 21
Sivil Memur % 20

Kıdemli başçavuş, burada yarbay seviyesinde kabul edilmiş.

Rütbe Bekleme süreleri:

Barış zamanına ait normal bekleme süreleri

 • Madde 53 – (1) Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

RütbelerNormal Bekleme Süreleri
Asteğmen 8 Ay
Teğmen 3 Yıl
Üsteğmen 6 Yıl
Yüzbaşı 6 Yıl
Binbaşı 5 Yıl
Yarbay 3 Yıl
Albay 4 Yıl
Tuğgeneral – Tuğamiral 3 Yıl
Tümgeneral – Tümamiral 3 Yıl
Korgeneral – Koramiral 3 Yıl
Orgeneral – Oramiral 3 Yıl

 • Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir: (926/78)

RütbelerNormal Bekleme Süreleri
Astsubay çavuş  3 yıl
Kıdemli çavuş  3 yıl
Üstçavuş  6 yıl (*)
Kıdemli üstçavuş  6 yıl (*)
Başçavuş  6 yıl
Kıdemli başçavuş  6 yıl

(*) Bu rütbelerde bekleme süresi 5.2.2009 tarih ve 5837 sayılı Kanun ile 3 yıldan 6 yıla çıkartılmıştır. Ancak, diğer rütbelerde süre kısaltlamasına da gidilmemiştir. Yani, eskinin kıdemli başçavuşu, şimdinin başçavuşu olmuş durumda. Meslek yüksek okulu mezunu olarak göreve başlayan assubay çavuş rütbesinde bekleme süresinin 2 yıla indirilmesi, 9/2'den başlangıç derecesinin uygulanması uygun olanıdır.

 • EK IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

Kadro ve Rütbe ÜnvanıTazminat Göstergeleri
Genelkurmay Başkanı 30.000
Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla; Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 20.000
Orgeneral ve Oramiral 15.000
Korgeneral ve Koramiral 10.000
Tümgeneral ve Tümamiral 8.000
Tuğgeneral ve Tuğamiral 7.000
Kıdemli Albay 5000
Albay 4500
Yarbay 3500
Kıdemli Binbaşı 3000
Binbaşı 2500
Kıdemli Başçavuş 2000

Tazminat almak için yalnızca kıdemli başçavuş gösterilmiş.

Başçavuşlar nerede?

Ek-lll sayılı Kıta Tazminat Cetvelinde yarbay ile aynı olan kıdemli başçavuşun %30 oranı burada niçin binbaşının altına indirilmiş?

TSK Hizmet Tazminatı
 • Madde 98 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelden; (926/Ek Madde 17) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca aylık tazminat alanlar, hakim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekli görevle gönderilenler hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personele hizalarında gösterilen oranların, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı ödenir.

RÜTBELERTAZMİNAT ORANLARI %
Subaylar :
Genelkurmay Başkanı  569
Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı (Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla) 500
Orgeneral ve Oramiral 475
Korgeneral ve Koramiral 419
Tümgeneral ve Tümamiral 388
Tuğgeneral ve Tuğamiral 263
Kıdemli Albay 350
Albay 325
Yarbay 275
Kıdemli Binbaşı  295
Binbaşı  285
Kıdemli Yüzbaşı  280
Yüzbaşı  270
Kıdemli Üsteğmen 260
Üsteğmen 245
Teğmen 235
Asteğmen 170
Astsubaylar:
II.Kad.Kd.Bçvş. 310 (Yarbaydan yüksek)
Kad.Kd.Bçvş. 300
Kd.Bçvş. 295 (Kıdemli binbaşı ile aynı)
Kad.Bçvş. 280
Bçvş.  265
Kad.Kd.Üçvş. 250
Kd.Üçvş. 230 (Teğmenden düşük)
Kad.Üçvş. 220
Üçvş. 205
Kd.Çvş. 183
Çvş. 170 (Asteğmen ile aynı)
Uzman Jandarmalar :
VIII.Kad.Çvş. 220
VII.Kd.Çvş. 210
VI.Kad.Çvş. 195
V.Kad.Çvş. 190
IV.Kad.Çvş. 185
III.Kad.Çvş. 180
II.Kad.Çvş. 176
I.Kad.Çvş. 170
Çvş. 163
Uzman Erbaşlar :
1’inci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 182
2’nci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 180
3’üncü dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 178
4’üncü dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 176
5’inci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 174
6’ncı dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 172
7’nci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 170
8’inci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 168
9’uncu dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 166
10’uncu dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 164
Uzman Onbaşı  158

Tabur, Bölük Komutanlığı ve Gemi Tazminatı
 • Madde 99 – (1) Bu Kanunun 44’üncü maddesi gereğince, Alay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı, Takım/Karakol Komutanlığı, Bölük/Birlik/Batarya Astsubayı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eşidi görev yerlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının, 926/Ek madde 17)
Tabur, Bölük Komutanlığı ve Gemi Tazminatı

MakamTazminat Oranı
a) Alay komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığına atananlara % 30
b) Tabur komutanlığına atananlara % 25
c) Bölük komutanlığına atananlara % 20
ç) Takım/Karakol komutanlığına atananlara % 15
d) Bölük/Birlik/Batarya Astsubaylığına atananlara % 10

oranında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir.

Bölük/Batarya assubaylarının sorumlulukları saymakla bitmez. Konuyu “Assubaylar orduda ne iş yapar?” başlığı altında incelemiştir. Kısaca görev tanımı:

BÖLÜK ASTSUBAYI GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Genel: Bölüğün muharebeye hazırlık seviyesini en üst seviyede tutmak maksadıyla; barış, savaş ve gerginlik hallerinde personel, istihbarat ve İKK, harekât-eğitim, idarî ve lojistik faaliyetlerini bölük komutanı adına takip, kontrol, koordine ve icra etmektir. Geçen günler içerisinde bir bölük assubayı, gönderdiği iletisinde 2 milyona yakın zimmet sorumluluğu olduğunu iletmişti. Subay, valizini, ev eşyasını alıp tayin olduğu yere giderken, astsubay zimmet devir teslimleriyle uğraşıp durur. Şimdi böylesine icra ve zimmet sorumluluğu olan assubaya teklif edilen tazminat oranı %10.

(2) Bu Kanunun 44’üncü maddesi gereğince, gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının subaylara % 40 ı,astsubaylar ile sivil memurlara % 26 sı, uzman erbaşlara % 20 si, sözleşmeli erbaş ve erlere % 16 sı oranında her ay ayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Fiilen yapılan görev süresine bu Kanunun .…inci maddesinde belirtilen izin süreleri dahildir. Bu tazminat, hangi kuvvet ve sınıftan olursa olsun, gemilerde

fiilen seyir yapmak suretiyle geçici olarak ya da kontrol, tecrübe, denetleme yapmak veya eğitim yaptırmak amaçları için görevlendirilen subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ve sivil memurlara da görevli bulundukları her gün için otuzda bir oranında ödenir.

Paragrafı çizelgeye dökünce fark daha belirgin hale geliyor:

Gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları  şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının:

StatüTazminat Oranı
subaylara % 40
astsubaylar ile sivil memurlara % 26
uzman erbaşlara % 20
sözleşmeli erbaş ve erlere % 16

İcra, ifa, görevi olan astsubaya sivil memur ile aynı tazminat uygun görülmüş. İsveç gemisinin batırdığı Dumlupınar Denizaltı’nda şehit olan personele İsveç Kralının, eşit ödenmek kaydıyla verdiği tazminatı, statülere göre dağıtmış olan TSK, halen, denizde çalışan personele, ayrıma devam etmekte.

(3) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazminatı  alanlar ile 14.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri kapsamına girenlere de yurt içi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. Bu Kanunun 9’uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçenlerin hizmet tazminatı, subay naspedilmeden önce emsal oldukları astsubayların yükseldikleri rütbe, kıdem ve kademeler için öngörülen hizmet tazminatından az olamaz.

Kadrosuzluk tazminatı
 • Madde 65 – 

(1) Bu Kanun’un bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general, amiraller ile subaylardan;

 • a) Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller, (926/49/1/f/1)
 • b) Bekleme süresi sonunda, Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller, (926/49/1/f/2)
 • c) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller, (926/49/1/f/3)
 • ç) 59’uncu madde birinci fıkra (a) bendinin (7) numaralı alt bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller, (926/49/1/f/4)
 • d) Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar, (926/49/1/f/5)
 • e) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara (926/Ek mad.5)

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil); albaylara %70'i, tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. (926/49/1/f/Birinci Paragraf)

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu üç aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. (926/49/1/f/ikinci Paragraf)

(3) Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. (926/49/1/f/Üçüncü Paragraf)

Paragrafı çizelgeye dökünce fark daha belirgin hale geliyor:

Aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara; Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil);

RütbeTazminat Oranı
albaylara %70'i
tuğgeneral-tuğamirallere %75'i
tümgeneral-tümamirallere % 80'i
korgeneral-koramirallere % 90'ı
orgeneral-oramirallere % 100'ü

65 yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir.

“Assubaya ise böyle bir tazminat yasa teklifine eklenmemiş.”

Sonuç;

Bir kanun hazırlanıyor ve Assubayların haklarına kavuşmasını engelleyen her kimse, Genelkurmay Bilgilendirme Notu’nda açıklanmış olan iyileştirmelerin genel mantığına müdahalede, iknada başarılı olmuş görünüyor.

Saygıdeğer Meslektaşlarımız

Bizler, verilen her görevi 'tüm zorluklarına rağmen' yerine getirdik. Bunu yaparken daima hiyerarşiye saygı içerisinde kaldık. Bu ülkeye ve ordumuza sadakatimizi terimiz, kanımız ve canımızla kanıtladık; ancak her kurum kendi personelini koruyup kollarken, TSK hiç bir kurumun personeline yapmadığı haksızlığı, assubaylara yaparak karşılık vermiştir!

Yıllardır bizlere yapılan haksızlıkları muhtelif platformlarda dile getirdik. Yasal temsilcimiz olan TEMAD muhataplarımıza sorunlarımızı iletti. Açıklamalar yapılıp bizlere sözler verildi, ama ne yazık ki hiç biri hayata geçirilmedi!

Yeni hazırlanmakta olan Personel Yasası ile haksızlıkların giderileceğini umutla beklerken yasada yine bir çok haksızlık ve olumsuzlukların devam ettiğini üzülerek öğrendik. Bunlardan en önemli olanı ise Genelkurmay Başkanlığı Basın Bilgi Notunda ve MSB'nın soru önergelerine verdiği yanıtlarda subay, assubay ve uzmanların göreve başlangıç derecelerinin tespitinde 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunlarının 8/1'den, 2 yıllık yüksek okul mezunlarının 9/2'den lise mezunlarının 10/1'den göreve başlatılacakları taahhüt edilmesine rağmen bizi mahalle bekçisi, ziraat teknisyeni, ev ekonomisti, meclis stenoğrafı gibi memurlardan daha önemsiz kabul ederek daha alt kademeden göreve başlatılmamız düşünülmektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir!

Tüm sorunlarımız bazılarımızı kişisel olarak ilgilendirmese de ortaktır. Bu konuda hakkında site yönetimi tarafından hazırlanan mail kampanyasına lütfen destek veriniz.

Aşağıdaki metni Gnkur., MSB. ve Kuvvet Komutanlıklarına göndermek için ilgili bölümleri doldurarak GÖNDER tuşuna basmanız yeterlidir.

Verdiğiniz destek için meslektaşlarımız adına teşekkür eder  sevgi ve saygılar sunarız.

E.ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU


İLGİLİ MAKAMA

İLGİ : (a) Genelkurmay Başkanlığının 28 Mayıs 2012 tarihli basın bilgi notu açıklaması

         (b) MSB.lığının 11 OCAK 2013 tarih ve MAİY : 2012/7037/Kan.Kar.D.Tetkik ve İşl.Ş. sayılı yazısı

Astsubay kaynağı olan Astsubay Meslek Yüksek Okulu Yasası ile göreve başlangıç derecelerimiz belirlenmiştir. Görev koşulları ve sorumlulukları astsubaylarla kıyaslanamayacak bir çok devlet memuru bizden daha üst kademeden göreve başlamaktadır. Bu hukuksuzluğu ve bu durumun doğurduğu psikolojik sonuçları yıllarca dile getirdik.

Genelkurmay Başkanlığının Basın Bilgi notu ile Milli Savunma Bakanlığının TBMM Başkanlığına gönderdiği soru önergesi yanıtında aşağıdaki açıklama yer almıştır.

1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük haklarının eğitim seviyesine göre düzenlenmesi yönünde hazırlanan ve halen Başbakanlıkta bulunan 926 sayılı TSK Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağına ilişkin yasal düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Taslak ile;

a. Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların öğrenim durumlarına göre göreve giriş derece ve kademeleri yeniden düzenlenerek, 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu olanların 8/1'inden, 2 yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların 9/2'sinden, lise ve dengi okul mezunlarının 10/1'inden göreve başlamalarının sağlanması,

b. Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların durumlarına göre yükselebilecekleri en son derece ve kademelerinin yeniden düzenlenerek; iki yıl ve daha fazla yüksek öğrenimi bitirenlerin 1/4'üne, lise ve dengi okulları bitirenlerin 2/6'sına, ortaokul ve dengi okulları bitirenlerin 3/8'ine kadar ilerlemesi,

c. Yüksek lisans ve doktora yapanların kademe ilerlemesi yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Genelkurmay ve MSB.lığının daha önceki açıklamalarına rağmen, hazırlanmakta olan yeni Askeri Personel Yasası Taslağında birçok haksızlık giderilmediği gibi; Göreve başlangıç dereceleri, (Taslak Md.77) görev koşulları ve sorumlulukları assubaylarla kıyaslanamayacak bir çok devlet memurundan (mahalle bekçisi ve ziraat teknisyeni, ev ekonomisti vb.gibi) daha alt kademeden uygulanması ve mevcut uygulamadaki MYO mezunlarının 9/1, lisans mezunlarının 9/3 kademeden göreve başlatılma adaletsizliğinin aynen korunması, görevdeki personelin moral motivasyonunu, emekli personelin de kuruma olan aidiyet duygusunu sarsmıştır.

Bu, sadece ve sadece TSK düşmanlarını sevindirecektir. Milletin ordusu adalet ile ayakta kalır.

Genelkurmay ve Bakanlık açıklamasında belirtildiği gibi 'görevi, koşulları ve sorumlulukları astsubaylarla kıyaslanamayacak birçok devlet memurunun göreve başlangıç derecelerinin de olduğu gibi' MYO mezunu astsubayların 9/2, lisans mezunu astsubayların 8/1 dereceden göreve başlatılmasının ve diğer haksızlıklarımızın giderilmesinin teminini saygılarımla arz ederim.

Adı Soyadı:

T.C. No :

Sınıf ve Rütbesi:

 

mujdeli-haber

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, 

Biz yıllarca bu ülkeye ve ordumuza sadakatimizi terimiz, kanımız ve canımızla ispat ettik. Talebimiz hiçbir zaman imtiyaz ve ayrıcalık olmadı ama anayasal hakkımız olan adalet, eşitlik bizlerden esirgendi! Ön yargılarla tahakküme varan sosyal ve ekonomik haksızlıklara uğratıldık! Kurumlarımıza olan saygımız nedeniyle "Kol kırılır yen içinde kalır" dediğimiz de, bu kez kanadımızın kırıldığını gördük. 

"Bu site ve üyelerinin maddi ve manevi katkıları ile" Sabah gazetesine Temad imzası ile verdirdiğimiz ilanla artık haksızlıklar karşısında susmayacağımızı kamuoyu ve ilgililere deklara ettik. Özverili arkadaşlarımızla yaptığımız çok yararlı çalışmalarla  kendimizi, haklılığımızı anlatma imkanını bulduk. Basında yüreğinde adalet, eşitlik ve insan onuruna saygısı olan yazarlarımızın da desteği ile sesimizi duyurduk. Ne yazık ki bizim yasal temsilcimiz Temad bizim bu rüzgarımızdan faydalanamadı! Çalışmalarımıza destek bir yana köstek oldular. 9 yıldır derecemizden, kadememizden haberdar olmayan, topluma bir tek başarı sunamayan eski Temad yönetiminden kurtulmayı başararak  mücadelede en önemli adımlarımızdan birini gerçekleştirdik.  Sırada lokal ve postal zihniyetinde olan statükocu şubelerin yönetimlerinin değişmesi vardır.

Mevcut Temad yönetimine olan güven ve saygımız devam ediyor. İş başına geldikten sonra yetkililer nezninde başarılı çalışmalara imza attılar. Bizlerin de bu konudaki yıllardır süren çalışmaları sonucu, başta Genelkurmay olmak üzere haklılığımız tescil edildi. Haklı ve yasal taleplerimizin kısa sürelerde çözümlenerek, TSK çalışma barışının, saygının, sevginin, aidiyet duygusunun  yeniden tesis edileceğine inanıyoruz...

TSK dışında tüm kurumların personeli, göreve başlangıç dereceleri ile yükselecekleri derece ve kademeler, tahsil sürelerine göre tespit edilir. Örneğin, emniyet hizmetlerinde fakülte mezunu polis ve amirler, teknik hizmetlerde teknikerler, mühendisler aynı derece ve kademeden göreve başlarken, her kuruma örnek olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde  göreve başlamak hiyerarşiye göre gerçekleşmektedir ki, bu  hiç bir değer yargısı ile haklı gösterilemez... 

Personelin subay, assubay, uzman jandarma, uzman erbaş statüsünde olması, görevin ve sorumluluğun farklılığını gerektirir. Göreve başlangıç derecesinin ünvana göre değil, aynı tahsile tabi personeli aynı dereceden göreve başlatılması ile sağlanır. Bizler yıllarca diğer kamu personeli için uygulanan bu eşitliği  savunduk.

Yeni Temad yönetiminin de aynı düşünceyi savunmasını, çalışmalar sırasında görev yardımcılarımız uzmanların da tahsil durumlarına göre aynı dereceden başlayıp yükselmelerini talep etmelerini bir vefa örneği olarak memnuniyetle değerlendiriyoruz.

Genelkurmay yetkililerinin de yıllarca yapılan bu haksızlığı önleme konusundaki gayretlerinin sonuç vermekte olduğu konusundaki duyumlarımız  meslektaşlarımızın hizmet verimliliği, moral motivasyonu ve kurumumuza saygısını sağlayacaktır.

Bizim ekonomik haksızlıklarımızın çözümündeki anahtar, başlangıç ve son yükseleceğimiz derece ve kademe ile ilgilidir. Bu TSK personeline verilen bir ayrıcalık  değildir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 30'uncu maddesinin ortak hükümlerinde tahsil durumuna göre memuriyete başlangıç dereceleri tespit edilmiş, bu derecelere görevin özelliği nedeniyle bazı hizmet sınıfları personeline üst derece ve kademeler verilmiştir. Daha ağır görev koşullarında ve sorumlulukları bulunan subaylar için üst derece uygulaması varken bu hak assubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlardan esirgenmiştir. 

 • 926 sayılı askeri personel yasasında yapılacak değişikliklere paralel olarak bazı reformlar yapılıp hak edilen hususların verilmesinin sağlanacağını rütbelere bakılmaksızın aynı öğrenimi gören MYO mezunlarının 9/2, lisans mezunlarının 8/1'inci dereceden göreve başlatılıp tüm yüksek okul mezunlarının 1/4 kademeye yükseleceklerini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bugüne kadar süren haksızlığın giderilmesi  adaletin ve eşitliğin sağlanmasında gerekli duyarlılığı gösterenlere,destek verenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor bir an önce gerçekleşmesini diliyoruz.  

Saygılarımızla.

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 101. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerin...
Pazartesi, 19 Eylül 2022
fatih bektaş
UNUTMAYIN UNUTTURMAYIN 9/2 Sİ LİSE MEZUNU ASTSUBAY SINIF OKULU MEZUNU ASTSUBAYLARA DA VERİLMELİ BU HAK BÜTÜN ASTSUBAYLARIN OLMALI AYNI 2016 BÜTÜN ASTSUBAYLARI EŞİT SAYDINIZ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ ŞİMDİ DE 9/2 Sİ EŞİT OLARAK VERİLMELİ
Cuma, 09 Eylül 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 100. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ M.K.ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine girilen &qu...
Salı, 30 Ağustos 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ