Personel Kanun Taslağına Ait Bir Görüş

Günün koşullarına, çağa uygun olarak yenilenmek üzere yola çıkılan ve taslak olarak hazırlanan TSK Personel Kanunu’yla ilgili görüşler gelmeye devam ediyor. Görüşlerini gönderen meslektaşımız “Biz Çanakkale’yi yedi düvele dar eden neslin torunlarıyız. Bize ayrılık gayrılık, hakkaniyetten kopmak yakışmaz.” Notuyla göndermiş olduğu çalışmasını aşağıda sunuyorum. Çalışmalara katkı sağlamasını dileriz. Büyük emeklerle hazırlamış olduğu çalışması için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Orhan Kaya 

*** 

Taslak:

Madde 3- Tanım

Astsubay: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile idari ve teknik işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askeri şahıslara, astsubay adı verilir. (926 Ek madde 21)

Teklif:

Astsubay: Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarının ast komuta kademelerinde; komutan, yönetici, amir, idareci, eğitim, idari ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla istihdam edilen astsubay çavuştan astsubay  Kıdemli Başçavuşa kadar olan  askeri şahıslara, astsubay adı verilir. (926 Ek madde 21)

Gerekçe: Astsubaylar orta kademe yöneticilik icra eden, atandığı mevkie göre sicil amiri olabilen, görev adı “… komutanı” ile biten görevlere atanabilen, yürürlükteki kanun, yönetmelik, yönerge, talimat, emirleri güncel olarak bilmeyi gerektiren idari görevleri icra eden ve sürekli değişen teknolojinin gereklerini yerine getirecek şekilde teknik bilgiye haiz şahıslardır.

Kimi görevler vardır ki astsubaydan başkası o görevi bilemez, yapamaz, yapmaya yetkisi yoktur. Dolayısıyla, bu durum yardımcıdan çok idare eden, uygulayan konumuna denk gelmektedir. Ayrıca, astsubayın, subaya yardımcı olarak görülmesi, beraberinde, yardımcının esas olandan fazla ücret alamaması durumlarını da beraberinde getirebilecek bir görüşü oluşturabilecektir. Kaldı ki TSK’da, “astsubay teğmenden fazla ücret alamaz” görüşü yaygınlaşmış ve nitekim bir zamanlar yarbay düzeyinde olan kıdemli başçavuş maaşları hızla kıdemli üsteğmen seviyesine düşmüştür. Bu nedenlerle; astsubay statüsü subaya yardımcı değil, kendi başına tanımlanması gereken bir statüdür. 

***

Taslak :

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Olma Özel Şartları 

Madde 14 – 

(5) Emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylardan muvazzaf subay olmak isteyenlerde aranan şartlar; (926/109)

a) Bu kanunun 13’üncü  maddesinde yazılı şartları taşımak.

b) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak. (926/109)

c) Kendi nam ve hesabına en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksek okul bitirmek, (926/109)

ç) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak. (926/109)

d) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak. (926/109)

e) Subaylık anlayışı kazandırma eğitiminde başarılı olmak. (926/109)

f) Astsubaylıktan subay olmaya engel hallere bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilmiş olsalar da subay olamazlar. (926/109)

g) Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin

sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır.

Teklif : Md.14/5’e İlave edilmesi gereken husus:

h) Kendi nam ve hesabına en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksek okul bitirenler astsubaylıktan subay olma ve diğer şartlarını taşımaları halinde TSK barış kadrosunda mevcut subay branşlarında ihtiyaç bulunması halinde kendi branşında, kendi branşında ihtiyaç yok ise subay olma kursu sonunda teğmen rütbesi ile yeni görev yerine atanırlar. 

Gerekçe: Yıllarca, TSK içerisinde bulunmuş, temel eğitimleri almış, askeri kültür ve eğitimle iç içe olan astsubayların, TSK’nın ihtiyacını karşılayacak düzeyde olması, meslekte özendiriciliğin yanı sıra ve personeli daha çok başarılı olmaya odaklamak, statüler arası geçişgenliği temelden gelen personel lehine değerlendirmek kurumun başarısına katkı yapacaktır.

***

Taslak:

Madde 28 –Yeniden sınıflandırma:

c) İkinci bir tahsil yapanlar: (926/24/1/c)

1) Subay iken Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. (926/24/1/c/1)

Teklif:

Md.28/c/1) Subay, Astsubay, Uzman Erbaş iken Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. (926/24/1/c/1)

Gerekçe: Kişinin, ekonomik özgürlüğünü elde etmesinden sonra, asıl hedeflediği, hayatta olmak istediği, gönüllü olarak benimseyip, kendisini yetiştirmiş olduğu alanlarda; öğrenimle kazanılan hakların statü bazında ayrılmayıp, kişi merkezli olarak değerlendirilerek, tüm statülere için uygulanması kamunun, dolayasıya devletin menfaatine olan bir durumdur.

***

Taslak:

Madde 28 –Yeniden sınıflandırma:

Yeniden sınıflandırma:

(1) Bu Kanun’un 8’inci madde birinci fıkra (a), (b), (c) ve (d bentleri gereği istihdam edilen muvazzaf subaylar ile 9’uncu madde birinci fıkra (a), (b), (c) ve (d) bentleri gereği istihdam edilen muvazzaf astsubaylar aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar: (926/24/1) (926/72)

  1. Sıhhi sebepler: (926/24/1/a)

1) Sağlık durumları mensup oldukları  sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandırma kurullarınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dâhilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler. (926/24/1/a/1)

2) Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler. (926/24/1/a/2)

b) Uçuştan ayrılanlar: (926/24/1/b)

1) Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç  olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer. (926/24/1/b/1)

c) İkinci bir tahsil yapanlar: (926/24/1/c)

1) Subay iken Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler. (926/24/1/c/1)

(2) Astsubaylar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanmaz. (926/72/1)

Teklif:   

(2) Numaralı maddenin iptal edilmesi.

Gerekçe: Kişinin, ekonomik özgürlüğünü elde etmesinden sonra, asıl hedeflediği, hayatta olmak istediği, gönüllü olarak benimseyip, kendisini yetiştirmiş olduğu alanlarda; öğrenimle kazanılan hakların statü bazında ayrılmayıp, kişi merkezli olarak değerlendirilerek, tüm statülere için uygulanması kamunun, dolayasıya devletin menfaatine olan bir durumdur. 

Aşağıdaki maddenin yeniden sınıflandırma 28.Maddeye 8.Fıkra olarak ilave edilmelidir

Kendi nam ve hesabına en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksek okul bitirenler, Astsubaylıktan subay olma şartlarını taşımaları halinde subay yetiştirme kursunu bitirdikten sonra ikinci bir tahsil yapanlar tahsil yaptığı  branşta subay sınıfına geçirilirler

Gerekçe: Mesleği özendirici hale getirmek, başarılı personeli ödüllendirmek, kişinin öğrenimle kazandığı bilgi ve beceriyi TSK’da da kullanabilmesine imkân sağlamak, moral ve motivasyonunu yükseltmek, kamuya ve dolayısıyla devlete daha verimli/etkin hizmet temel sağlanması hedeflenmelidir.

***

Taslak:

Kuvvet değişikliği

Madde 29 – 

(1) 28’inci maddenin birinci fıkrası (d) bendinde belirtilen kuvvet değişikliğine ilave olarak bu

Kanuna tabi personelin kuvvetleri aşağıdaki esaslar dâhilinde değiştirilebilir.

a) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca her yıl Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan subay ve astsubay sayısı Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. (926/24/1/g/1) 

Teklif:

Kuvvet değişikliği

Madde 29’a ilave edilmesi gereken husus:

3)  Kendi nam ve hesabına en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte veya yüksekokul bitirenler astsubaylıktan subay olmak şartlarını taşımaları halinde subay yetiştirme kursuna tabi tutularak kursu başarı ile bitirmeleri halinde ve personelin isteği doğrultusunda TSK kuvvetlerin ihtiyacı olan subay ihtiyaçlarını karşılama esasları dahilinde kuvvetleri değiştirilebilir.

Gerekçe: Mesleği özendirmek, personelin hedefleri doğrultusunda yönlendirilmek ve kariyer planlaması yapabilmesini sağlamak. 

**

Taslak:

Çalışma saatleri ve ikamet

Madde 31 – 

(1) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Teklif :

Çalışma saatleri ve ikamet

Madde 31 – 

(1) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Vardiya usulü ile çalışan birim ve ünitelerin haftalık çalışma süresi genel haftalık çalışma süresi olan 40 saati aşamaz, ancak zaruri hallerde personelin çalışma şartları normal barış şartlarında genel çalışma şartlarını aşmayacak şekilde  idarece belirlenir.

Gerekçe:  Barış şartlarında tüm kamu çalışanları arasında eşit çalışma saatleri uygulanması sağlanacak ve böylece Uluslararası Çalışma Örgütü şartlarına göre bir çalışma planlamasına gidilmiş olacaktır.  

***

Taslak:

Madde 31 –Çalışma saatleri ve ikamet

(6) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, asgari tugay ve eşidi birlik komutanının müsaadesiyle görev yaptıkları garnizon dışında başka bir garnizonda veya mahalde ikamet edebilirler. Ancak bu şekilde başka bir garnizonda veya mahalde ikamet etmesine müsaade edilen personel mesai sürelerini ve görevini aksatmayacak şekilde kendi imkânlarıyla gidiş geliş yaparlar.

Teklif:

(6) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar, görev yaptıkları garnizon dışında başka bir garnizonda veya mahalde ikamet edebilirler. Ancak bu şekilde başka bir garnizonda veya mahalde ikamet eden personel mesai sürelerini ve görevini aksatmayacak şekilde kendi imkânlarıyla gidiş geliş yaparlar.

Gerekçe: Kişinin özgürce ikamet alanını belirleyebilmesi hedeflenmelidir.

***

Taslak:

Madde 69-Nasıp düzeltilmesi:

(2)

c) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı  ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükâfatlar ve cezalar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren muvazzaf subaylara ve muvazzaf astsubaylara bir yıl, muvazzaf subaylardan yüksek lisans eğitiminden sonra herhangi bir dalda doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; (926/36/1/d/3)

(926/83/2)

Teklif :

(2)

c) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı  personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç  duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükâfatlar ve cezalar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren muvazzaf subaylara ve muvazzaf astsubaylara bir yıl, muvazzaf subaylardan ve astsubaylardan yüksek lisans eğitiminden sonra herhangi bir dalda doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl; (926/36/1/d/3) (926/83/2)

Gerekçe: Öğrenimle kazanılan hakların tüm statülere için uygulanabilir olması gereklidir.

***

Taslak:

Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:

Madde 42 – (1) Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır: (926/118/1)

a) Kadro ihtiyacı, meslek programları ve meslek içi eğitim esasları, (926/118/1/a)

b) Sağlık durumu, (926/118/1/b)

c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, (926/118/1/c)

ç) İstekli bulunduğu yerler, (926/118/1/ç)

d) Eşinin iş durumu.

Teklif :

Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:

Madde 42 – (1) Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır: (926/118/1)

a) Kadro ihtiyacı, meslek programları  ve meslek içi eğitim esasları, (926/118/1/a)

b) Sağlık durumu, (926/118/1/b)

c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler, (926/118/1/c)

ç) İstekli bulunduğu yerler, (926/118/1/ç)

d) Eşinin iş durumu.

e) II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlara ikinin üzerinde 4 ve 5’inci bölgelere atamalarının yapılmaması.

f) Lise ve yüksek öğrenim gören çocukların durumu .

Gerekçe: Hizmet yılı itibariyle ileri yaşlarda atama ve tayinin yaratacağı sosyal sorunların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

***

Taslak :

Kadrosuzluk tazminatı

Madde 65 – 

(1) Bu Kanun’un bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general, amiraller ile subaylardan;

a) Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller, (926/49/1/f/1)

b) Bekleme süresi sonunda, Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,

(926/49/1/f/2)

c) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller, (926/49/1/f/3)

ç) 59’uncu madde birinci fıkra (a) bendinin (7) numaralı alt bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller, (926/49/1/f/4)

d) Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar, (926/49/1/f/5)

e) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve nasıplarından itibaren iki yılını  tamamlayan albaylar ve  kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara (926/Ek mad.5)

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil); albaylara %70'i, tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. (926/49/1/f/Birinci Paragraf)

Teklif:

Md.65/1/d) Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar ile  II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlara (926/49/1/f/5)

 

Md.65/1/e) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan albaylar ile nasıplarından itibaren dört yılını tamamlayan II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlar ve kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara (926/Ek mad.5)

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil); II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlara %65'i, albaylara %70'i, , tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. (926/49/1/f/Birinci Paragraf)

Gerekçe:

Rütbelerde yığılmalarının engellenmesi, Kd.Bçvş. rütbesindeki personelin alt rütbedeki kadrolarda görevlendirilmesinin önüne geçilmesi, devlet kadrolarında iş imkanı yaratılması hedeflenmiştir.

***

Taslak:

Madde 66

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirileme-yen general ve amiraller emekliye sevk edilir. Bunlardan:

I - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,

II - Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,

III - Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle,bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller,

IV - 59 uncu maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller,

V - Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral, albaylar ile,

VI - Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye

sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara, Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil); yüzbaşılara %30'u, binbaşılara %50'si, yarbaylara %55'i, albaylara %70'i, tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.

Teklif:

f) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirileme-yen general ve amiraller emekliye sevk edilir. Bunlardan:

I - Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,

II - Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,

III - Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı  rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller,

IV - 59 uncu maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller,

V - Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral, albaylar ve Kıdemli Başçavuş ile

VI - Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, Kıdemli Başçavuşlara,

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil); yüzbaşılara %30'u, binbaşılara ve I.Kademeli Kıdemli Başçavuşlara %50'si, yarbaylar ve II. Kademeli Kıdemli Başçavuşlara %55'i, albaylara %70'i tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. Emekli Sandığı 3 aylık devreler halinde bu meblağı karşılığında Hazineden tahsil eder.

Gerekçe: Yıllarca değişik garnizonlarda TSK’da icra görevleri ve sorumluluklar yüklenerek görev yapmış bir astsubayın emeklilikle beraber maaşında % 45-55’e yakın bir düşme olmaktadır. Bir astsubay emeklisi, TSK’da iş görürken kurumdaki bilgi ve becerisini sivil kurumlarda değerlendirebileceği denkliği yok denecek kadar az olmasından dolayı da bilgi ve becerisini kullanamamaktadır. Personel kanunu Madde 107’ye göre (kanun maddesi sayfa sonunda bulunmaktadır) emekliliğinde dahi hala TSK’yı temsil ettiği değerlendirilen emekli astsubaylar, vasıflarına, sosyal durumuna, bilgi ve becerisine uygun düşmeyen işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu önemli sorunun önüne geçilmelidir. 

***

Taslak:

Rütbeler:

Madde 51

(2) Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda

gösterilmiştir. (926/77)

a) Astsubay çavuş

b) Kıdemli çavuş

c) Üstçavuş

ç) Kıdemli üstçavuş

d) Başçavuş

e) Kıdemli Başçavuş

Teklif:

(2) Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda

gösterilmiştir. (926/77)

a) Erbey (Astsubay çavuş)

b) Üstbey ( Kıdemli çavuş)

c) Olbey (Üstçavuş)

ç) Akbey (Kıdemli üstçavuş)

d) Sanbey (Başçavuş)

e) Serbey (Kıdemli Başçavuş)

Gerekçe:

1.   Subay statüsünde kıdem, rütbe olarak kullanılmamakla birlikte, Astsubaylarda  ise “Kıdem” kelimesi rütbe olarak kullanılmakta, kıdemi ifade etmek için  ise “kademe “ ifadesi kullanılmaktadır.

2.  Erbaş statüsünde olmayan astsubayın rütbelerinde erbaş ile beraber kullanılan çavuş kelimesi kavram kargaşasına sebep olmaktadır. 

3.  Çavuş kelimesi günümüzde itfaiye, zabıta ve özel güvenlik kurumlarında da kullanılmakta olduğundan sadece TSK’yı temsil etmemektedir.

Bu teklifle bahsi geçen kavram kargaşasının önüne geçilecek, kurumsal kimlik oluşturulmasını sağlanmalıdır 

***

Taslak :

Kapsam:

Madde 76 – 

(1) Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaşlar/erler ile bunların adaylarının aylık, önsözleşme aylığı, ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödemeler ve askeri öğrencilerin harçlıkları, özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda yazılı esaslar dâhilinde yürütülür. (926/135/1)

Teklif: (Maddenin ilave edilmesi.)

(2) TSK personeline 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle her yıl bir aylık net maaşı geçmemek üzere ikramiye verilir.

Gerekçe: Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının eğitim yılı başlangıcında aldıkları öğretim yardımı benzeri bir ödeme yoluyla, TSK personelinin göreve yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

***

Taslak :

İzinlerin kullanılması

Madde 119 – 

Teklif : (Maddenin ilave edilmesi.)

(5) Barış şartlarında yaz dönemi izin uygulamasında izindeki personel sayısı, asli görevi aksatmayacak şekilde birlik komutanlarınca belirlenir bu oran 1/3’ten fazla olamaz.

Gerekçe: Birliklerdeki izine ayrılma oranı yükseltilmelidir.

***

Makam Tazminatı  Göstergesi Taslak ve Teklif :

EK IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

Sıra Nu., Kadro ve Rütbe Ünvanı

Taslakta yer Alan Tazminat

Göstergeleri

Teklif

Genelkurmay Başkanı

30.000

Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla; Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

20.000

Orgeneral ve Oramiral

15.000

Korgeneral ve Koramiral

10.000

Tümgeneral ve Tümamiral

8.000

Tuğgeneral ve Tuğamiral

7.000

Kıdemli Albay

5000

Albay

4500

Yarbay

3500

Kıdemli Binbaşı

3000

Binbaşı

2500

Kıdemli Başçavuş (1’inci derecenin 4’üncü Kademesi)

---

4500

Kıdemli Başçavuş

2000

3500

Başçavuş

---

2500

Gerekçe :  Astsubayların bekleme süreleri 2009 yılında toplamda 6 yıl uzatılmıştır.

Üstçavuş,  Kıdemli üstçavuş rütbelerinde bekleme süresi 5.2.2009 tarih ve 5837 sayılı Kanun ile 3 yıldan 6 yıla çıkartılmıştır. Ancak, diğer rütbelerde süre kısaltmamasına da gidilmemiştir.

Kanun teklifine göre, bir astsubayın makam tazminatına hak kazanabilmesi için 24 yıl görev yapması gerekmektedir. Ancak, söz konusu teklife göre bir subay göreve başladıktan 15 yıl sonrasına denk gelen binbaşı rütbesinde tazminat alabilecektir. Dolayısıyla; eskinin kıdemli başçavuşu olan, astsubayların 18 yılda ulaşabildiği başçavuş rütbesindeki astsubayları da kapsayacak şekilde yukarıdaki tabloda belirtilen düzenlemenin yapılması gereklidir.

***

Taslak:

II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (ASTSUBAYLAR İÇİN)

Taslakta Yer Alan

Uygulanacak

Ek Göstergeler

Teklif

1’inci derecenin 4 Kademesi

---

4200

1’inci derece

3600

Taslak ile aynı

2’nci derece

3000

3’üncü derece

2200

4’üncü derece

1600

5’inci derece

1300

6‘ncı derece

1150

7’nci derece

950

8’inci derece

850

Gerekçe: Mesleğin 24’üncü yılında ulaşılan Kd.Bşçvş.luk ailede mevcut çocukların eğitim harcamalarının en yüksek olduğu döneme denk gelmektedir. Askerlikten başkaca, bir ek iş yapma olanağı bulunmayan icra, ifa görevleri ve sorumluluklarla, geçen yorucu mesailer, birkaç yılda görülen tayinler, ek iş yapmaya da olanak verecek zaman bırakmamaktadır. Söz konusu bu durum göz önünde bulundurularak 1’inci derecenin 4 Kademesinde bulunan Kd.Bşçvş.un gösterge rakamı, yarbay rütbesine teklif edildiği şekliyle, 4200 olarak düzenlenmelidir.

***

Taslak:

Tabur, Bölük Komutanlığı ve Gemi Tazminatı Madde 99 –(1) ve (2)’de yer alan oranlar ve statü adı:

Teklif 

99. Madde başlığına “Takım Komutanlığı” da eklenmelidir.

Tabur, Bölük Komutanlığı, Takım Komutanlığı ve Gemi Tazminatı”

Madde 99 – 

(1) Bu Kanunun 44’üncü maddesigereğince, Alay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı, Takım/Karakol Komutanlığı, Bölük/Birlik/Batarya Astsubayı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eşidi görev yerlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının, 926/Ek madde 17)

Tabur, Bölük Komutanlığı, Takım Komutanlığı ve Gemi Tazminatı

Makam

Taslakta Yer Alan Tazminat Oranı %

Teklif

a) Alay komutanlığı,  İl Jandarma Komutanlığına atananlara

30

30

b) Tabur komutanlığına atananlara

25

25

c) Bölük komutanlığına atananlara

20

20

ç) Takım/Karakol komutanlığına atananlara

15

20

d) Bölük/Birlik/Batarya Astsubaylığına atananlara

10

20

oranında ek hizmet tazminatı  ayrıca ödenir.

2) Bu Kanunun 44’üncü maddesi gereğince, gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının subaylara, astsubaylara, sivil memurlara, uzman erbaşlara % 26’sı, sözleşmeli erbaş ve erlere % 20’si oranında her ay ayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Fiilen yapılan görev süresine bu Kanunun …inci maddesinde belirtilen izin süreleri dahildir.

Gemi Tazminatı

Statü

Taslakta Yer Alan Tazminat Oranı %

Teklif

subaylara

40

26

astsubaylar ile sivil memurlara

26

26

uzman erbaşlara

20

26

sözleşmeli erbaş ve erlere

16

20

Gerekçe: Güç koşullar altında çalışan personelin moral ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkartmak için oranların teklifte yer alan şekliyle uygulanması sağlanmalıdır.

***

Taslak:

TSK Hizmet Tazminatı

Madde 98 – 

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelden; (926/Ek Madde 17) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca aylık tazminat alanlar, hâkim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekli görevle gönderilenler hariç olmak üzere;

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personele hizalarında gösterilen oranların, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı ödenir.

Teklif 

TSK Hizmet Tazminatı

Madde 98 – (1)’de taslak olarak yer alan oranlar ve teklif edilen oranlar aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.

RÜTBELER TAZMİNAT ORANLARI %

RÜTBELER

Taslakta Yer Alan Tazminat Oranları %

Teklif

Subaylar :

Genelkurmay Başkanı 

569

Taslak ile aynı

Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı (Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla)

500

Orgeneral ve Oramiral

475

Korgeneral ve Koramiral

419

Tümgeneral ve Tümamiral

388

Tuğgeneral ve Tuğamiral

263

350

Kıdemli Albay

350

325

Albay

325

300

Yarbay

275

275

Kıdemli Binbaşı 

295

250

Binbaşı 

285

Kıdemli Yüzbaşı 

280

220

Yüzbaşı 

270

Kıdemli Üsteğmen

260

183

Üsteğmen

245

Teğmen

235

170

Asteğmen

170

100

Astsubaylar:

II.Kad.Kd.Bçvş.

310 (Yarbaydan yüksek)

325

Kad.Kd.Bçvş.

300

Kd.Bçvş. 

295 (Kıdemli binbaşı ile aynı)

Kad.Bçvş. 

280

275

Bçvş. 

265

Kad.Kd.Üçvş. 

250

Kd.Üçvş. 

230 (Teğmenden düşük)

250

Kad.Üçvş. 

220

220

Üçvş.

205

Kd.Çvş. 

183

183

Çvş. (Astsubaylar erbaş statüsünde bulunmadığından, rütbenin yazılışı düzeltilmelidir)

170 (Asteğmen ile aynı)

170

***

TSK Personel Kanunu’na göre “istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler.”:

VIII - İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları:

Madde 107 - (Değişik birinci fıkra 29/9/1988-3475/14 md.) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle Silahlı  Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyerek sicil yoluyla çıkarılanlar hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler. (Değişik: 28/6/2001-4699/13 md.) Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40’ıncı maddesi hükümlerine tabidir.

Ögeyi Oylayın
(59 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#11 selçuk 16-04-2013 14:02
Verene bakiyorum, ZEVKDEN,,boynu bukuk... Verilene bakiyorum,kederden boynu bukuk.... Resmi iyi inceleyince bu manzara cikiyor karsima....Hepsini yaradana havale etmekten baska elimden hic bir sey gelmiyor,,
Alıntı
#10 Sami TAMAM 15-04-2013 23:50
Sayın kaya çalışmalarınız için size çok teşekkür ediyorum ve her zaman yazılarınızı takip ediyorum bu yazınızda dikkatimi çeken bir konu oldu ve hatta bu yazınızda yeni taslak kanunla ilgili olarak bazı maddelerin değiştirilmesi için teklif ve gerekçelerini yazmışsınız bu teklif ve gerekçelere katılmamak elde değil sizi tekrar yürekten kutluyorum böyle bir yazıyı paylaştığınız ve bilgilendirdiğiniz tekrar teşekkür ediyorum fakat bu yazınıza ilave olarak benimde aklımda olan ve çok önemli olduğunu düşündüğüm fikir ve düşüncelerim var eğer bu nacizane fikir ve düşüncelerimi kabul eder ve dikkate alırsanız çok sevinirim . 1-Subay rütbelerinin asteğmenden başlayıp orgenerale kadar sıralandığını hepimiz biliyoruz ve kanundada subay rütbelerinin sıralaması aynı şekilde yazılmıştır önceki yani şu andaki 926 tsk personel kanunu ve yeni taslak 926 tsk personel kanunundada rütbelerin içinde dikkat ederseniz KD.ÜSTĞM KD.YZB KD.BİNBAŞI VE KD.ALBAY rütbelerinin olmadığını sizde göreceksiniz
2-Ama dikkat ederseniz ve her nedense mali konularla ilgili tüm cetvellerde rütbeler yazılırken her nedense bu rütbe olmayan 4 rütbe KD.ÜSTĞM KD.YZB KD.BİNBAŞI VE KD.ALBAY RÜTBELERİ eski yani şu andaki 926 tsk personel kanununda olduğu gibi yeni 926 tsk taslak personel kanunundada aynı şekilde KD.ÜSTĞM KD.YZB KD.BİNBAŞI VE KD.ALBAY rütbe olmadığı halde bu mali konularla ilgili tüm cetvellere bu ilave edilmiş durumda
3-Bu teklif ve gerekçelerinize ilave olarak bu rütbe olmayan KD.ÜSTĞM KD.YZB KD.BİNBAŞI VE KD.ALBAY olarak yazılmış olan rütbelerin çıkarılması için teklif ve gerekçelerinizi yazarsanız sevinirim
4-Bu rütbe olmayan KD.ÜSTĞM KD.YZB KD.BİNBAŞI VE KD.ALBAY rütbelerinin mali konularla ilgili cetvellerden çıkarılması sonucu hak ve adaletin yerini bulacağını düşünüyorum
Alıntı
#9 Ragıp Tenim 15-04-2013 10:51
18 yıl ile 38 yıl arasında himet süreleri olan Kd. Bçvş.ların eşit şartlarda olmasını düşünmek adaleti sağlamaktan uzaktır. Albayla arasında 2 yıl olan Kd. Alb.larda dahi büyük fark var.İkisi de aynı rütbe olmasına rağmen. Bu örneği binbaşıya kadar indirebilirsiniz. Geleceği olmayan toplum olmamalıyız. Emeklilik yaşı uzadı ve artık eskiden olduğu gibi emeklilere de kimse iş vermiyor. Gnl.Kur.'ın hazırladığı TSK Personel Kanunu taslağı bu haliyle yetersizdir. Asb.lardan ziyade Bnb. ve üstündeki Sb.ların lehine hazırlanmıştır. Sn. Kaya' nın emeğine sağlık, gerçekleri detaylı analiz etmiş. Kd.Bçvş. rütbesinin sadece özlük hakları değil, statü olarak da yeni bir yapılaması gereklidir.Belki de farklı ünvanlarla olabilir.
Olmazsa olmazlarımız özetle ve öncelikle 9/2 ve 8/1 başlangıç dereceleridir,intibaklar,tazminatlar ve göstergelerin yükseltilmesidir. Lise mezunu devri kapandığına göre:1/4'ünü 25-26 yılını dolduran her Asb.almaktadır. Genel düşünülerek; mücadelede bütünleşmemizin sağlanması ümidiyle...
Alıntı
#8 Melih ÇEVİK 15-04-2013 10:26
Sayın Kaya, bence çalışmanız çok değerli aynı zamanda kanunun eşitlik ilkesine, insan onuruna, emeğine ve hakkına da uygun.
Fakat sizin yaptığınız bu çalışmayı Türk Subay Kuvvetlerinin hükmedicisi şu an taslağı hakkında yorumlar yaptığımız, teklif edilen/teklif edilecek personel kanununun mimarı, en son TBMM tarafından da kabul edilen, yeni disiplin kanunun yapıcısı, KAST sisteminin savunucusu, TSK'nin hükmedici, kanun yapıcısı ve uygulayıcısı hani bizim bildiğimiz, şahsım adına geçen her günüme ve emeğime hayıflandığım, mensubu olmaktan zaman zaman …….. duygularını hissettiğim ve düşündüğüm, hani şu bilinen GÜÇLÜ ORDUNUN Gen.Kur’un, kanun hazırlayıcı ve teklif edici iradesi, yapacak ve teklif edecek! öyle bir yürek ve vicdan var mı ? acaba. Bunlar her fırsatta kendi ceplerini düşünerek daha fazla ne koparabiliriz, Assb da daha daha ne kadar zulüm ve eziyet yapabilirizi düşünür ve uygularlar. SAYGILARIMLA.
Alıntı
#7 İbrahim 15-04-2013 09:04
Sn.KAYA;
Bilgilendirmeniz için teşekkürler.Ancak,bu söz konusu taslağı size ulaştıran meslektaşımız acaba bunu resmi bir kaynaktan mı edinmiş;yoksa duyumları mı yazıya dökmüş;doğrusu merak ediyorum.
Bildiğim kadarı ile böyle taslak çalışma yapıldığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu sebeble;eski AKP milletvekili Nurettin AKMAN'ın "çakma" teklifleri gibi asılsız çıkması halinde,meslektaşlarımızın bir kısmında öfke-beklenti-şartlanma-oyalanma v.b.hayal kırıklıkları yaratacağı şüphesizdir.
Esenlikler dilerim.
Alıntı
#6 suat 14-04-2013 23:26
II Kademeli kıdemli başçavuş olmadan emekli olan ve birinci derecede olmadan emekli olan birçok personel var.Astsubayların en son rütbesi kıdemli başçavuştur, bence bu yazınızı değiştirin. Site yönetimi buna neden dikkat etmeden yazıyı siteye koydu anlayamadım.
-------------------------------------------------------------
YÖNETİCİ NOTU.
Tazminatın dereceye göre değil tüm kıdemli başçavuşlara verilmesi talebimizdi ve personel yasası taslağında bu hüküm geçerli; yazar arkadaşımız bunun aynen korunarak 1/4 derecedekilere farklı uygulamasını teklif etmiştir, kişisel görüştür ve herkesin kişisel görüşünü belirtme hakkı vardır, nitekim siz de aksi görüşü belirttiniz.
Alıntı
#5 cemalkiyi 14-04-2013 14:12
TSK Personel Kanunu taslağı hakkında özlük hakları yönünden bardağın dolu ve boş tarafından bakarak yorum yapmak istiyorum. Bardağın dolu tarafından bakarsak. 1)Emeklilerimize intibak istiyorduk. 1 derecelik intibakımız 2003 öncesi mezunlarına veriliyor.
2)Yarbaya verilen 2000 puan makam tazminatını istiyorduk. Kd Bşçvş rütbesine 2000 puan veriliyor.
3)Yarbaya verilen Görev tazminatını istiyorduk. 2000 puan makam tazminatı alacağımız için otomatik olarak görev tazminatını da alacağız.
4)Muvazzaf arkadaşların maaşlarına zam istiyorduk. Çalışanların TSK tazminatına yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zam var.
5)Kalkınmada öncelikli yöre de çalışanlara 2 yıla 1 kademe istiyorduk. O da var.
6)Lojman tazminatı istiyorduk oda var. Kısaca istediklerimizin yüzde 90 ı var.

ŞİMDİ DE BARDAĞIN BOŞ TARAFINDAN BAKALIM.
1)Başlangıç derecemiz 9/2 olsun diyorduk. 1/4 ünde inat ettikleri gibi inat ediyorlar vermiyorlar. Bu da 3/3 dereceden emekli olanlarımızın 1 e düşmelerini engelliyor.
2)Bizim özlük haklarımızı düzenliyorlar bahanesiyle Binbaşı ve kıdemli bnb lara bizden daha çok makam tazminatı veriyorlar.(Üstelik dereceleri 2 iken)
3)2000 Puan makam tazminatı alan yarbayların puanı 3500 e, Albayların 4000 e ve kıdemli albayların puanı 5000 e yükseltiliyor. Kıdemli albayların makam tazminat puanı 4000 i geçtiği için ayrıca görev tazminat puanı da yükseltiliyor.
4)Yarbayların 3600 olan ek göstergeleri 4200 e çıkartılıyor.
5)TSK tazminatları da ayrıca artış yapılmaktadır.
Burada dikkat çeken başka bir konu da tazminat seviyelerine bakıldığında bazı yerlerde yarbay seviyesinde verilirken bazı yerlerde Binbaşıya bazı tazminatlarda ise yzb seviyesine kadar düşmektedir.
Bizim bu aşamada oturup düşünmemiz gerekir. Bu taslak özlük hakları yönünden bizim istediklerimizin yüzde 90 ını karşılamaktadır. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Burada sorun subayların (Bnb-Kd Alb Arası)aldıkları zamlar mı,yoksa bizim aldığımız zamlar mı? Ben alacağımı alıyorum onlara da veriyorlarsa beni ilgilendirmez diyorsak bir sorun yok . saygılar.
_____________________________________________________________
YÖNETİCİ NOTU.
Sn.Kıyı
Subaya kepçe assubaya kaşıkla verilen ve ağzımıza sürülen bir parmak bal ile mutlu olacaksak sizin de belirtiğiniz gibi sevinebiliriz. Hukuksuzluk eşitsizlik devam ediyorsa mahalle bekçisi dahil birçok devlet memurunun başlangıç derecesi olan 9/2 birçok arkadaşımızın kaybına ve tüm assubayların psikolojik ezilmelerini amaçlıyorsa buna hepimizin itiraz etmesi gerekir, aksi halde ne adalet ne birlik sağlanır.
Alıntı
#4 Mustafa Levent 14-04-2013 09:31
Baki arkadaşıma katılıyorum, daha önce sadece birinci derecedeki assubaylara tazminat verilecek dediler hepimiz itiraz ettik; çünkü diğer derecelerde bu ünvanı almış ve derece yüzünden zaten haksızlıklara uğramış arkadaşlarımız vardı. Kd.Başçavuş birçok dereceyi kapsıyor ve nispi adalet sağlıyor. Başlangıç derecemiz adil olmalı,aynı okulu bitiren subay ayrı assubay ayrı dereceden başlamamalı bu husus önemlidir ve asla başka türlüsünü kabul etmiyoruz.
Alıntı
#3 ibrahim 13-04-2013 23:26
MSB'nın yanında ve arkasındaki suflörlere iyi bakalım da haklarımızı nasıl alacağımıza karar verelim.
Alıntı
#2 baki 13-04-2013 23:12
Siz herhalde 1'inci derecenin 4'ünden emekli oldunuz. Hiç bir rütbenin karşısında derece kademe yazmazken siz eklemişsiniz. Hep ben bir fazla alayım derseniz hiç bir şey alamazsınız. Adamlar Kd.Bçvş. demiş işte neden bir daha sınıflandırma istiyorsunuz. Bazı yorumlarda II Kad.Kd.Bçvş alsın da diğerleri az alsın gibi ifadeler görüyorum.Lütfen bencil olmayalım bu hareketler birlikteliğimizi bozar.Özellikle Jandarmada II Kad. olmadan emekli olan çok Personel var.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN... Zorlu görev yıllarımızda evlatlarımızı doyasıya sevemeden, birçok kez sadece uyurken saçlarını okşayan,ama hayatını onlara feda edip çok mükemmel evlatlar yetiştiren başta Assubay Babalar ve yüreğinde baba sevgisi, şefkati olanların bu mutlu gününü kutlar; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar dileriz. Hayattan göçenlerimiz...
Pazar, 19 Haziran 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 103. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Müt...
Perşembe, 19 Mayıs 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
TÜM ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken annel...
Pazar, 08 Mayıs 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ