Adaleti Engelleyen Maharetli El Yine İş Başında

Lise, iki-üç yıllık yüksek okul seviyesinde eğitim görerek subay olmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatandaşları hiçbir ek öğrenim görmeden dört yıllık fakülte mezunu seviyesinde 8’inci derecenin 1’inci kademesinden kanunla, kararnameyle özlük haklarına, hiçbir mücadele vermeden kavuşturulurken, adeta haklar ikram edilirken; assubayın kılıç istihkakı elinden alınmışken, kırklı yıllarda mezun olmuş subaylara kılıçlarının teslimi için günümüzde süre uzatımları dâhil birkaç kez kanun, kararname çıkartılırken; assubaylar, uzman erbaşlar ve yedek subaylar öğrenimlerinin gerektirdiği başlangıç derecelerinden muaf tutulmaya halen devam edilmek isteniyor.

Değişmesi beklenen TSK Personel Kanun Taslağı daha dün elimize ulaştı.

Taslak incelendiğinde, öğrenimi hiçe sayan, rütbeyi esas alan, devlet, millet imkânlarını statülere yanlı dağıtan, kıdemli başçavuşu kimi yerde yarbay rütbesiyle, kimi yerde binbaşı altında değerlendirerek kıdemli başçavuşları bir yere oturtamayan, eskisine göre altı yıl geç terfi eden başçavuşa tazminatlarda yer vermeyen, assubayın öğrenimi gereği 9’uncu derecenin 2’nci kademesinden göreve başlatılması gereken ve genelkurmayca 28 Mayıs 2012’de açıklanmış olan bu durum her nedense kanun teklifinde 9/1 olarak yer aldırtılmış olarak, bir kanun teklifi hazırlanmış. Kısacası, assubayların beklediği değişiklikler, teklifte gözardı edilmiş görünüyor.

Kanun teklifinden ilgili hususları, kısa yorumlarımla aşağıda sunuyorum.


Maddi hususları düzenleyen gösterge tablolarına ilişkin 77’nci maddede yer alan teklif şöyle:
 • Gösterge ve Ek Gösterge Tabloları Madde 77

(1) Aylıklar; fiili kadrolara, öğrenim, statü, rütbe, kıdem, kademe ve hizmet yıllarına göre saptanır. (926/137)

(2) Derece ve kademe ilerlemeleri ile aylıkların hesaplanmasında EK I sayılı Cetvelde yer alan gösterge tablosu ile;

 • a) Subaylar için I sayılı ek gösterge cetvelinde,
 • b) Astsubaylar için II sayılı ek gösterge cetvelinde,
 • c) Uzman erbaşlar için III sayılı ek gösterge cetvelinde
 • ç) Askeri hâkimler için IV sayılı ek gösterge cetvelinde, rütbe ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır. Ancak, Askeri hâkim ve savcılar için IV sayılı ek gösterge cetvelinde veya özel kanunlar gereğince saptanan ek gösterge rakamları I sayılı cetvelde eşidi rütbeleri itibarıyla saptanan ek gösterge rakamlarından farklı ise, kendilerine fazla olan ek gösterge rakamları uygulanır.
 • d) Bu Kanuna tabi olup Profesör ve Doçent unvanına sahip olanlardan öğretim görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atananlara; rütbelerine göre belirlenen ek gösterge rakamları ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanları itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamlarından yüksek olanı ödenir.

(3) Personelin öğrenim durumlarına göre göreve giriş derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

 • a) Harp Okullarından veya Harp Okulları öğrenim süresine eşit süreli fakülte ve yüksek okullardan mezun olarak teğmen naspedilenler 8’inci derecenin 1’inci kademesinden,
 • b) Hazırlık sınıfları hariç olmak üzere, Harp Okulu öğrenim süresinden; bir yıl fazla süreli fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak teğmen naspedilenler 8’inci derecenin 2’nci; iki yıl fazla süreli fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak teğmen naspedilenler 8’inci derecenin 3’üncü kademesinden,
 • c) Asteğmenler, 9’uncu derecenin 1’inci kademesinden,
 • ç) Astsubaylardan, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9’uncu derecenin 1’inci kademesinden, üç yıl olanlar 9’uncu derecenin 2’nci kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 9’uncu derecenin 3’üncü kademesinden, (*)
 • d) Yukarıdaki bentler dışında kalan personelden, hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 10’uncu derecenin 2’nci kademesinden, üç yıl olanlar 10’uncu derecenin 3’üncü kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 9’uncu derecenin 1’inci kademesinden,
 • e) Lise ve dengi okul bitirenler 10’uncu derecenin 1’inci kademesinden,
 • f) İlk, orta ve dengi okulları bitirenler 11’inci derecenin 1’inci kademesinden göreve başlarlar.

(4) Subay, astsubay ve uzman erbaş öğrenim durumlarına göre EK-1 sayılı cetvelde yükselebilecekleri en son derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

 • a) İki yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler en üst derecenin son kademesine kadar,
 • b) Lise ve dengi okulları bitirenler ikinci derecenin son kademesine kadar,
 • c) Ortaokul ve dengi okulları bitirenler üçüncü derecenin son kademesine kadar,
 • ç) İlkokul ve dengi okulları bitirenler dördüncü derecenin son kademesine kadar ilerleyebilirler.

(5) Personel göreve başladıktan sonra, göreve başladıkları öğrenim seviyesinden daha üst seviye öğrenim görenlerin üst derece ve kademelere intibakları, personelin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya liseyi bitirdiğine dair diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile başvurduğu tarihten geçerli olmak üzere yukarıda belirlenmiş olan göreve başlama derece ve kademesine uygun olarak yapılır. Bu şekilde yapılacak intibaklarda aynı seviyedeki birden fazla öğrenimler dikkate alınmaz.

(6) Göreve başlamadan önce veya görev esnasında; yüksek lisans (master) öğrenimi yapanlara müracaat tarihinden geçerli olarak bir kademe verilir. Bu şekilde kademe ilerlemesi yapılan personelin, kademe ilerlemesine esas olan yüksek lisans öğrenim kıdemini almaya hak kazanması durumunda yeniden kademe ilerlemesi yapılmaz. Birden fazla yüksek lisans öğrenimi dikkate alınmaz.

(7) Göreve başlamadan önce veya görev esnasında; doktora yapanlardan; daha önce yüksek lisans nedeniyle kademe almamış olanlara müracaat tarihinden geçerli olarak iki kademe, daha önce yüksek lisans nedeniyle kademe almış olanlara müracaat tarihinden geçerli olarak bir kademe verilir. Bu şekilde kademe ilerlemesi yapılan personelin, kademe ilerlemesine esas olan doktora öğrenim kıdemini almaya hak kazanması durumunda yeniden kademe ilerlemesi yapılmaz. Birden fazla doktora öğrenimi dikkate alınmaz.

(8) Durumları  6 ve 7’nci fıkra hükümlerine uyanlara, yüksek lisans (master) ve doktora öğreniminden dolayı verilecek kademe sayısı ikiden fazla olamaz.

(9) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenler ile kıdem alanların ve üstün başarı nedeniyle bir üst rütbeye terfi edenlerin derece yükselmesinde dikkate alınmak üzere kademe ilerlemeleri ile yeni nasıp tarihleri esas alınarak EK I sayılı cetvele göre intibakları yapılır.

(10) Son sekiz yılda almış olduğu muteber sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun %90 ve üzeri olanlara, derece yükselmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe verilir.

(11) Sürekli görevle atananlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

“(*): 28 Mayıs 2012 tarihli Genelkurmay Bilgilendirme Notu’nda, 23 Ocak 2012 tarihinde MSB’ye gönderilmiş olduğu belirtilen teklifte şöyle yazılmış:

Md.5/a: Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların öğrenim durumlarına göre göreve giriş derece ve kademeleri yeniden düzenlenerek, 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu olanların 8/1’inden, 2 yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların 9/2’sinden, lise ve dengi okul mezunlarının 10/1’inden göreve başlamalarının sağlanmasının, 13 Şubat 2012’de Başbakanlığa teklif edildiği açıklanmış. Ancak Kanun Teklifi 77/3/ç’de ise başlangıç derecesi her nedense 9/1 olarak teklif edilmiş!”

EK-I SAYILI CETVEL
 • AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Dereceler123456789
1 1320 1380 1440 1500
2 1150 1210 1265 1320 1380 1440
3 1020 1065 1110 1115 1210 1265 1320 1380
4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265
5 853 865 894 915 950 985 1020 1065 1110
6 760 785 810 835 865 895 915 950 985
7 705 720 740 760 785 810 835 865 895
8 660 675 690 705 720 740 760 785 810
9 620 630 645 660 675 690 705 720 740
10 590 600 610 620 630 645 660 675 690
11 560 570 580 590 600 610 620 630 645

 • I SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (SUBAYLAR İÇİN)

RütbelerDerecelerUygulanacak Ek Göstergeler
Genelkurmay Başkanı  9000
Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı (Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla) 8700
Orgeneral-Oramiral 8000
Korgeneral-Koramiral 7800
Tümgeneral-Tümamiral 7400
Tuğgeneral-Tuğamiral 6800
Kıdemli Albay 6000
Albay 5200
Yarbay 4200
Diğer Personel (Muvazzaf subay, sözleşmeli subay, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubaylar) (Uzman erbaşlar için bulundukları derecenin karşılığı olan ek gösterge rakamının 2/3’ünü alırlar.) 1 3600
2 3000
3 2200
4 1600
5 1300
6 1150
7 950
8 850

Kıdemli başçavuş binbaşı seviyesinde tutulmuş.

 • II SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (ASTSUBAYLAR İÇİN)

 Uygulanacak Ek Göstergeler
1’inci derece 3600
2’nci derece 3000
3’üncü  derece 2200
4’üncü  derece 1600
5’inci derece 1300
6‘ncı  derece 1150
7’nci derece 950
8’inci derece 850

 • III SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİ (UZMAN ERBAŞLAR İÇİN)

 Uygulanacak Ek Göstergeler
1’inci derece 2200
2’nci derece 2000
3’üncü  derece 1500
4’üncü  derece 1100
5’inci derece 900
6‘ncı  derece 800
7’nci derece 650
8’inci derece 600

 • EK III SAYILI KITA TAZMİNATI CETVELİ

RütbelerOrgeneral Aylığı (Ek gösterge dahil) Üzerinden Ödenecek Oranlar 
Orgeneral/Oramiral % 50
Korgeneral/Koramiral % 45
Tümgeneral/Tümamiral % 40
Tuğgeneral/Tümamiral % 35
Albay % 31
Yarbay % 30 Kıdemli başçavuş ile aynı  oran
Binbaşı % 27
Yüzbaşı % 26 19 yıllık Asb./Bşçvş. İle aynı oran
Üsteğmen % 25 13 yıllık Asb./Kd.Üsçvş. ile aynı oran
Teğmen % 24 7 yıllık Asb./Üçvş. İle aynı oran
Asteğmen % 23 4 yıllık Asb./ Kd.Çvş. ile aynı oran
Kıdemli Başçavuş % 30 Yarbay ile aynı oran
Başçavuş % 26
Kıdemli Üstçavuş % 25
Üst Çavuş % 24
Kıdemli Çavuş % 23
Astsubay Çavuş % 22
Uzman Erbaş % 21
Sivil Memur % 20

Kıdemli başçavuş, burada yarbay seviyesinde kabul edilmiş.

Rütbe Bekleme süreleri:

Barış zamanına ait normal bekleme süreleri

 • Madde 53 – (1) Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

RütbelerNormal Bekleme Süreleri
Asteğmen 8 Ay
Teğmen 3 Yıl
Üsteğmen 6 Yıl
Yüzbaşı 6 Yıl
Binbaşı 5 Yıl
Yarbay 3 Yıl
Albay 4 Yıl
Tuğgeneral – Tuğamiral 3 Yıl
Tümgeneral – Tümamiral 3 Yıl
Korgeneral – Koramiral 3 Yıl
Orgeneral – Oramiral 3 Yıl

 • Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir: (926/78)

RütbelerNormal Bekleme Süreleri
Astsubay çavuş  3 yıl
Kıdemli çavuş  3 yıl
Üstçavuş  6 yıl (*)
Kıdemli üstçavuş  6 yıl (*)
Başçavuş  6 yıl
Kıdemli başçavuş  6 yıl

(*) Bu rütbelerde bekleme süresi 5.2.2009 tarih ve 5837 sayılı Kanun ile 3 yıldan 6 yıla çıkartılmıştır. Ancak, diğer rütbelerde süre kısaltlamasına da gidilmemiştir. Yani, eskinin kıdemli başçavuşu, şimdinin başçavuşu olmuş durumda. Meslek yüksek okulu mezunu olarak göreve başlayan assubay çavuş rütbesinde bekleme süresinin 2 yıla indirilmesi, 9/2'den başlangıç derecesinin uygulanması uygun olanıdır.

 • EK IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

Kadro ve Rütbe ÜnvanıTazminat Göstergeleri
Genelkurmay Başkanı 30.000
Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla; Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı 20.000
Orgeneral ve Oramiral 15.000
Korgeneral ve Koramiral 10.000
Tümgeneral ve Tümamiral 8.000
Tuğgeneral ve Tuğamiral 7.000
Kıdemli Albay 5000
Albay 4500
Yarbay 3500
Kıdemli Binbaşı 3000
Binbaşı 2500
Kıdemli Başçavuş 2000

Tazminat almak için yalnızca kıdemli başçavuş gösterilmiş.

Başçavuşlar nerede?

Ek-lll sayılı Kıta Tazminat Cetvelinde yarbay ile aynı olan kıdemli başçavuşun %30 oranı burada niçin binbaşının altına indirilmiş?

TSK Hizmet Tazminatı
 • Madde 98 – (1) Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan personelden; (926/Ek Madde 17) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu uyarınca aylık tazminat alanlar, hakim ödeneği alanlar ve Yurtdışına sürekli görevle gönderilenler hariç olmak üzere; Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında bulunan ve aşağıda rütbeleri belirtilen personele hizalarında gösterilen oranların, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Hizmet Tazminatı ödenir.

RÜTBELERTAZMİNAT ORANLARI %
Subaylar :
Genelkurmay Başkanı  569
Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı (Orgeneral ve Oramiral olmak şartıyla) 500
Orgeneral ve Oramiral 475
Korgeneral ve Koramiral 419
Tümgeneral ve Tümamiral 388
Tuğgeneral ve Tuğamiral 263
Kıdemli Albay 350
Albay 325
Yarbay 275
Kıdemli Binbaşı  295
Binbaşı  285
Kıdemli Yüzbaşı  280
Yüzbaşı  270
Kıdemli Üsteğmen 260
Üsteğmen 245
Teğmen 235
Asteğmen 170
Astsubaylar:
II.Kad.Kd.Bçvş. 310 (Yarbaydan yüksek)
Kad.Kd.Bçvş. 300
Kd.Bçvş. 295 (Kıdemli binbaşı ile aynı)
Kad.Bçvş. 280
Bçvş.  265
Kad.Kd.Üçvş. 250
Kd.Üçvş. 230 (Teğmenden düşük)
Kad.Üçvş. 220
Üçvş. 205
Kd.Çvş. 183
Çvş. 170 (Asteğmen ile aynı)
Uzman Jandarmalar :
VIII.Kad.Çvş. 220
VII.Kd.Çvş. 210
VI.Kad.Çvş. 195
V.Kad.Çvş. 190
IV.Kad.Çvş. 185
III.Kad.Çvş. 180
II.Kad.Çvş. 176
I.Kad.Çvş. 170
Çvş. 163
Uzman Erbaşlar :
1’inci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 182
2’nci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 180
3’üncü dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 178
4’üncü dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 176
5’inci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 174
6’ncı dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 172
7’nci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 170
8’inci dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 168
9’uncu dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 166
10’uncu dereceden aylık alan Uzman Çavuşlar 164
Uzman Onbaşı  158

Tabur, Bölük Komutanlığı ve Gemi Tazminatı
 • Madde 99 – (1) Bu Kanunun 44’üncü maddesi gereğince, Alay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Tabur Komutanlığı ve Bölük Komutanlığı, Takım/Karakol Komutanlığı, Bölük/Birlik/Batarya Astsubayı görevleri ile bu görevlerin Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek eşidi görev yerlerine asaleten veya boş kadrolara asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay ve astsubaylara, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının, 926/Ek madde 17)
Tabur, Bölük Komutanlığı ve Gemi Tazminatı

MakamTazminat Oranı
a) Alay komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığına atananlara % 30
b) Tabur komutanlığına atananlara % 25
c) Bölük komutanlığına atananlara % 20
ç) Takım/Karakol komutanlığına atananlara % 15
d) Bölük/Birlik/Batarya Astsubaylığına atananlara % 10

oranında ek hizmet tazminatı ayrıca ödenir.

Bölük/Batarya assubaylarının sorumlulukları saymakla bitmez. Konuyu “Assubaylar orduda ne iş yapar?” başlığı altında incelemiştir. Kısaca görev tanımı:

BÖLÜK ASTSUBAYI GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Genel: Bölüğün muharebeye hazırlık seviyesini en üst seviyede tutmak maksadıyla; barış, savaş ve gerginlik hallerinde personel, istihbarat ve İKK, harekât-eğitim, idarî ve lojistik faaliyetlerini bölük komutanı adına takip, kontrol, koordine ve icra etmektir. Geçen günler içerisinde bir bölük assubayı, gönderdiği iletisinde 2 milyona yakın zimmet sorumluluğu olduğunu iletmişti. Subay, valizini, ev eşyasını alıp tayin olduğu yere giderken, astsubay zimmet devir teslimleriyle uğraşıp durur. Şimdi böylesine icra ve zimmet sorumluluğu olan assubaya teklif edilen tazminat oranı %10.

(2) Bu Kanunun 44’üncü maddesi gereğince, gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının subaylara % 40 ı,astsubaylar ile sivil memurlara % 26 sı, uzman erbaşlara % 20 si, sözleşmeli erbaş ve erlere % 16 sı oranında her ay ayrıca ek hizmet tazminatı ödenir. Fiilen yapılan görev süresine bu Kanunun .…inci maddesinde belirtilen izin süreleri dahildir. Bu tazminat, hangi kuvvet ve sınıftan olursa olsun, gemilerde

fiilen seyir yapmak suretiyle geçici olarak ya da kontrol, tecrübe, denetleme yapmak veya eğitim yaptırmak amaçları için görevlendirilen subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er ve sivil memurlara da görevli bulundukları her gün için otuzda bir oranında ödenir.

Paragrafı çizelgeye dökünce fark daha belirgin hale geliyor:

Gemilere atanan personele fiilen görev yapmaları  şartıyla, Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının:

StatüTazminat Oranı
subaylara % 40
astsubaylar ile sivil memurlara % 26
uzman erbaşlara % 20
sözleşmeli erbaş ve erlere % 16

İcra, ifa, görevi olan astsubaya sivil memur ile aynı tazminat uygun görülmüş. İsveç gemisinin batırdığı Dumlupınar Denizaltı’nda şehit olan personele İsveç Kralının, eşit ödenmek kaydıyla verdiği tazminatı, statülere göre dağıtmış olan TSK, halen, denizde çalışan personele, ayrıma devam etmekte.

(3) Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu hükümlerine göre aylık yıpranma tazminatı  alanlar ile 14.7.1964 tarih ve 500 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri kapsamına girenlere de yurt içi aylıkları esas alınmak kaydıyla aynı tazminat ödenir. Bu Kanunun 9’uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçenlerin hizmet tazminatı, subay naspedilmeden önce emsal oldukları astsubayların yükseldikleri rütbe, kıdem ve kademeler için öngörülen hizmet tazminatından az olamaz.

Kadrosuzluk tazminatı
 • Madde 65 – 

(1) Bu Kanun’un bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general, amiraller ile subaylardan;

 • a) Bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller, (926/49/1/f/1)
 • b) Bekleme süresi sonunda, Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller, (926/49/1/f/2)
 • c) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller, (926/49/1/f/3)
 • ç) 59’uncu madde birinci fıkra (a) bendinin (7) numaralı alt bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller, (926/49/1/f/4)
 • d) Yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar, (926/49/1/f/5)
 • e) Bu Kanun’un 66’ncı madde birinci fıkra (ç) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara (926/Ek mad.5)

Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil); albaylara %70'i, tuğgeneral-tuğamirallere %75'i, tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. (926/49/1/f/Birinci Paragraf)

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu üç aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder. (926/49/1/f/ikinci Paragraf)

(3) Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez. (926/49/1/f/Üçüncü Paragraf)

Paragrafı çizelgeye dökünce fark daha belirgin hale geliyor:

Aynı rütbede hizmete devam ettirilen general ve amirallerden ve nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara; Emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil);

RütbeTazminat Oranı
albaylara %70'i
tuğgeneral-tuğamirallere %75'i
tümgeneral-tümamirallere % 80'i
korgeneral-koramirallere % 90'ı
orgeneral-oramirallere % 100'ü

65 yaşına kadar olan sürede Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir.

“Assubaya ise böyle bir tazminat yasa teklifine eklenmemiş.”

Sonuç;

Bir kanun hazırlanıyor ve Assubayların haklarına kavuşmasını engelleyen her kimse, Genelkurmay Bilgilendirme Notu’nda açıklanmış olan iyileştirmelerin genel mantığına müdahalede, iknada başarılı olmuş görünüyor.

Ögeyi Oylayın
(52 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#6 ilhan çetin 06-04-2013 17:04
Arkadaşlar merhaba ben 2011 yılında emekli oldum.Tasarı maddelerini İNCELERKEN 11. NCİ Maddeye takıldım.Meslek hayatımda 9 yıl kalkınmada 1 nci öncelikli bölgede görev yaptım.Bu madde geriye işleyecek mi? Emekli personele bir faydası olacak mı? bu konuda bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.Gerçi konu bizim Genel Kurmayımız (Daha doğrusu subay hakları koruma kurulu) olunca hiç ümidim yok..Tüm arkadaşlara selamlar ve saygılar diliyorum.
----------------------------------------------------------------
YÖNETİCİ NOTU. 657 Sayılı Yasaya tabi memurlar bu haktan 1990 yılından beri yararlanıyorlar yasanın çıktığı tarihten geçerli oldu bizim için hak kayıplarını dikkate alarak yürürlük maddesini geriye alabilirler(Tüm görev yapanları kapsaması adaletin gereğidir) kesin bilgi yok çünki yasa henüz taslak durumundadır.
Alıntı
#5 Yavuz SELİM 04-04-2013 19:12
- 3 ncü maddenin ç fıkrasını daha adilane düzenleseler,

- Assubaylar için uygulanacak ek gösterge tablosunda 1/4 ünün ek göstergesini 4200 olarak düzenleseler,

- IV sayılı cetveldeki tazminat için 1/4 ündeki Kd.Bçvş. lara 2500 puan uygulanır diye düzenleme yapsalar ( Diğer Kd.Bçvş.lara 2000 ),

- 10 ve 11 nci maddeler personel sınıfını muhtemelen çok uğraştıracak ama özellikle 10 ncu madde geçmişe dönük kontrol edilse ve hakkaniyetle uygulansa acaba daha kaç kişi bir kademe alır ? 11 ncü madde ile zaten bir çok personelin 2, 3, 4, 5 kademe alacağı kesin.

Ne olur bu düzenlemeler yapılınca ?

Kendi adıma söyleyim. Bayağı bi hayır dua alırlar.
Alıntı
#4 Ali AKKAŞ 02-04-2013 01:01
Lütfen dikkat edin, evvelden yb. 3600 ek göstergeden maaş alırken birden üst tarafa aktarılıp, 4200 ek göstergesinden değerlendirilmekte. Astsubay 2.kad.kd.bçvş.-astsb.kd.bçvş. kd.bnb. seviyesinde bırakılmış DÜŞÜNÜLMESİNİ, SAYGILARIMLA.
Alıntı
#3 Yavuz SELİM 01-04-2013 21:47
10 ve 11'inci maddeler sadece muvazzaflar için mi ? Emeklilere de uygulanacak mı ?

10'uncu madde son sekiz yılda ile başlıyor. Niçin diğer Devlet Memurlarında ALTI ( 6 ) YIL da Askeri personelde SEKİZ ( 8 ) yıl ?

Ayrıca görevde iken hak sahibi olmasına rağmen Daire Başkanlıklarının uygun görmediği için mümtazen terfi edemeyen personel yok mu ? Bu altı veya sekiz yıl uygulaması hakkaniyetle mi uygulandı ? Merak ediyorum.
Alıntı
#2 Mete 01-04-2013 20:15
Bu tasarıdan anlamadığım şu; emeklilerin durumu ile ilgili bir gelişme var mı? Yani emeklilik maaş bağlama oranı ile ilgili bir düzenleme var mı? Veyahut şu andakı emeklilerin; 2. derece, 3. derece ve 1. dereceden emekli olanların mevcut durumlarında bir değişiklik var mı? Saygılar.
Alıntı
#1 Ersen Gürpınar 01-04-2013 16:41
Milletin gözbebeği orduda hiyerarşi kılıfı ile haksızlık, hukuksuzluk yapılıyor. Yıllardır kendilerini gökten zenbille inmiş sananlar üstünlük komplekslerini astların ezilmesine haksızlıklarına bağlıyor. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Böyle bir zihniyetin olduğu kurum milletin ordusu olabilir mi? Genelkurmay Başkanının reform düşüncelerine direnenler var, olan orduya oluyor ve hâlâ bunu göremeyenler mevcut. Adalet birgün onu esirgeyenlere de gerekecektir.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN... Zorlu görev yıllarımızda evlatlarımızı doyasıya sevemeden, birçok kez sadece uyurken saçlarını okşayan,ama hayatını onlara feda edip çok mükemmel evlatlar yetiştiren başta Assubay Babalar ve yüreğinde baba sevgisi, şefkati olanların bu mutlu gününü kutlar; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar dileriz. Hayattan göçenlerimiz...
Pazar, 19 Haziran 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 103. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Müt...
Perşembe, 19 Mayıs 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
TÜM ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken annel...
Pazar, 08 Mayıs 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ