Assubaylar orduda ne iş yapar?

Yeri geldiğinde çeşitli meslek gruplarınca maaş yönünden emsal gösterilen assubayların görevleri, ne yazık ki emsal gösterenlerce yeterince bilinmediği gibi, kendi kurumunda da görev ve sorumlulukları nispetinde karşılık bulamayan Assubaylar, orduda ne iş yapar?

Assubayların görevleri, genel olarak, sorumluluk ve icra etmek üzerine inşa edilmiş durumdadır, diyebiliriz.

Buna ilişkin olarak “Erbaş ve Er Ferdi Eğitiminden Assubaylar Sorumludur” başlığı altında assubayların erbaş/erlerin eğitimlerindeki icra sorumluluğunu ele almıştık. Şimdi ise yine “icra” sorumluluklarıyla dolu olan Bölük/Batarya Assubaylarının “icra” sorumluluklarını, Bl/Tk. Komutanlarıyla karşılaştırmalı olarak “Bölük/Batarya İdaresi El Kitabı”ndan aşağıda sunuyorum.

Görevler, icra ve sorumluluklarla dopdolu…

İcra etmek ile kontrol etmek, denetlemek birbirleriyle kıyaslanamayacak farklılıklar gösterir. Birisine, bunlardan tercih hakkı sunulsa, acaba kişi “icra”yı mı, yoksa denetleyen, kontrol eden olmayı mı tercih eder?

Görev yaptığı yılları sorumluluklarla, icra etmekle dolu dolu geçmiş olan emekli assubaylar halihazırda geçim derdiyle başbaşa bırakılmış durumda.

Harp Akademisi Mezunu olmayan bir albay emekliliğinde çalışırken aldığı maaşının yaklaşık %85’ini, 3.068 ile 4.026 TL arası emekli aylığı alırken, bir kıdemli başçavuş emekliliğinde, çalışırkenki maaşının %45-55’i, yani, 2013 yılı itibariyle 1.307 ile 2.012 TL arasında açlık sınırına yakın bir maaşa talim etmektedir.

TÜRK-İŞ’in 2013 Şubat ayı Açlık, Yoksulluk sınırı rakamlar:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.007,10 lira, 

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 3.280,45 lira,

Çalışan, tayinler gören en kıdemli assubayın maaşı dahi 3.381 TL, yani yoksulluk sınırında!
Şimdi, pek çok assubayın icra etmiş/etmekte olduğu Bölük/Batarya Assubaylarının görevlerine bakalım:
Md.3-BÖLÜK ASTSUBAYI GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

a. Genel: Bölüğün muharebeye hazırlık seviyesini en üst seviyede tutmak maksadıyla; barış, savaş ve gerginlik hallerinde personel, istihbarat ve İKK, harekât-eğitim, idarî ve lojistik faaliyetlerini bölük komutanı adına takip, kontrol, koordine ve icra etmektir.

b. Personel:

 1. Bölük idarî faaliyetleri ile ilgili kayıtları, yönerge ve talimatlara göre tutmak,
 2. Personelin; kayıtlarını, nöbet çizelgelerini, evrak ve raporlarını hazırlamak ve kontrol etmek,
 3. Personelin özlük (terfi, adli, sıhhî, vb. ) haklarını yürütmek,
 4. Yazışmaların zamanında (miatlı-miatsız) ve askerî yazışma kurallarına göre yapılmasını sağlamak,
 5. Personelini tanımak,
 6. Erbaş ve erlerin şahsi dosyaları  ile birliğine ait kıymetli evrakın ve belgenin (boş erbaş  ve er kimlik kartı, izin belgesi, terhis belgesi, sağlık sicil ve muayene fişi gibi) kilit altında muhafazasını sağlamak,
 7. Disiplin, emniyet, kaza ve olaylar ile ilgili raporları tutmak,
 8. Günlük yoklama defteri ve birlik günlük yoklamasını  hazırlamak ve kayıtlarını tutmak,
 9. Erbaş ve erlerin sağlık sicil kartlarını tutmak (portör ve periyodik muayenelerin zamanında yapılmasını takip etmek),
 10. Tasarruf tedbirleri ile ilgili kayıtları  tutmak,
 11. Evrak dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,
 12. Erbaş ve erlerin seferberlik ve terhis işlemlerini yapmak ve belgelerini hazırlamak,
 13. Hastalanan erbaş ve erlerin tedavilerini takip etmek, ilaçların kontrollü kullanılmasını sağlamak,
 14. Birliğe yeni katılan erbaş ve erlerin katılış, iskân, iaşe işlemleri ve birliğin tanıtım faaliyetlerini yürütmek,
 15. Talimatlar dosyasını tutmak ve bütün personele tebliğini sağlamak,
 16. Evrak, mektup, koli, para havale işlemlerinin güvenilir bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak (Bölük astsubaylarına birlik posta mutemetlik görevi verilebilir),
 17. Personel ve malzemeye ait; kadro, mevcut ve ihtiyaçları tespit etmek, bölük komutanına teklifte bulunmak,
 18. Bölük içinde ve dışında perakende görevlerde çalışan personelin takip etmek ve zamanında değiştirilmesini sağlamak,
 19. Sosyal faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek,
 20. Rütbe terfi ve terhis törenlerini koordine etmek,
 21. Erbaş ve erlerin haberleşme vasıtalarının (telefon, mektup vb.) sürekliliğini sağlamak,
 22. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) faaliyetlerini sürdürmek,
 23. Bölük/Batarya karargâh personelinin lider danışmanlığını yürütmek,
 24. Bölük astsubaylığı devir teslim dosyasını  hazırlamak,
 25. Personel konularında bölük komutanının verdiği emirleri yerine getirmek,
 26. Barışta şehit ve yaralı işlemlerini; Yönergesi esaslarına göre yapmaktır.

c. İstihbarat, İKK ve Emniyet:

 1. Sorumluluk bölgesindeki tesislerde plânlı  ve plânsız aramaları icra etmek,
 2. İstihbarat ve İKK konularında bölük komutanının verdiği emirleri yerine getirmektir.

ç. Harekât ve Eğitim:

 1. Bölük/batarya karargâh personelinin görev başı eğitimini yaptırmak,
 2. Birliğinin teşkilâtı ve taktik kullanımı  hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,
 3. Harekât ve eğitim konularında birlik komutanının verdiği emirleri yerine getirmek,
 4. Bölük alârm dosyasında bölük karargâhını  ilgilendiren kayıtları güncel tutmak,
 5. Bölük komuta yerini düzenlemek, işletilmesini ve yer değiştirmesini sağlamak,
 6. Birlik muharebe kayıtlarını tutmaktır.

d. Lojistik:

 1. Koğuş, yemekhane, helâ, malzemelikler ve silâhlıkların ilgili yönerge ve talimatlara göre işletilmesi ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 2. Envanterindeki malzemeleri kullanıcılarına zimmet yapmak ve altı ayda bir envanter işlemlerini sürdürmek (Bölükte/Bataryada bulunan her türlü ordu malının birlik ikmal subayı/kısım amirine karşı direkt (mal) sorumluluğunu taşır. Ancak hizmet maksadıyla kullanılması gereken ordu mallarını kadro durumları ve görev ihtiyaçlarına göre ilgili takım ve kısımların şahsi sorumluluklarına verir),
 3. Envanter dosyasını ilgili mevzuatlara göre tutmak,
 4. Personelin istihkaklarını temin etmek ve zamanında dağıtmak,
 5. Sorumluluk bölgesinin temizlik, bakım ve onarımını  yapmak,
 6. Bölük sorumluluk bölgesini, hijyen kurallarına göre bulunması gereken malzeme ve tertipte bulundurmak,
 7. Bölük ağırlıklar bölgesinin kurulmasını  ve işletilmesini sağlamak,
 8. Bölük kıt’a yükü ve seferi malzemelerinin muhafazası, depo bakımı ve değiştirme işlemlerini yapmak, bölük malzemeliklerinin ilgili yönergelere göre tanzimini yaptırmak, her türlü silâh, araç ve malzemenin sorumlu ve uzman personel tarafından kullanılmasını sağlamak,
 9. Ordu malının kaybolması, hasara uğraması ve tahrip olması durumlarında bölük/batarya komutanına müracaat ederek gerekli yasal işlemleri başlatmak ve takip etmek,
 10. Periyodik bakım tarihlerinde, araç, gereç, silâh, teçhizat, cephane ve diğer münferit birlik mallarının her an kullanılmaya hazır bir şekilde bakım ve muhafazasını temin etmek (demirbaş malzeme dahil),
 11. Bölük içi muhabere irtibatlarının tesis edilmesi ve üst birlik telsiz çevriminin kurulmasını sağlamak,
 12. Lojistik konularda birlik komutanının verdiği emirleri yerine getirmektir.

e. Diğer Hususlar:

 1. Her türlü tasarruf tedbirlerinin alınmasını  ve uygulanmasını sağlamak,
 2. Muhabere emniyet tedbirlerini uygulamak ve personeli bu konuda eğitmek,
 3. Bağımsız bölük ve bataryalarda barış zamanında ve devamlı olarak tarihçeye esas olacak bir Barış / Harp Ceridesini tutmaktır.
Md.4-TAKIM ASTSUBAYI GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

Takımının muharebeye hazırlık seviyesini en üst seviyede tutmak maksadıyla barış, gerginlik ve savaş hallerinde; personel, eğitim, idarî ve lojistik faaliyetleri takım komutanı adına takip, kontrol, koordine ve icra etmektir.

Md.5-BÖLÜK/BATARYA KOMUTANININ YETKİLERİ:

Bölük/batarya komutanı, birinci maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek üzere aşağıdaki yetkileri kullanır.

a. Ödül Yetkisi:

b. Ceza Yetkisi:

c. İzin Yetkisi:

ç. Sicil Yetkisi:
Ögeyi Oylayın
(50 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#2 Ersen Gürpınar 25-03-2013 23:34
Ben, meslek hayatımda hiç assubay kadrosunda çalışmadım, vekalet ettiğim subay kadrosunda da subay gibi değil assubay gibi gecemi gündüzüme katarak çalıştım.Karşılığında ne aldım? KOSKOCAMAN BİR HİÇ! Şu an ilkokul mezunu KİT işçi emeklisinin yarısı,subayın üçte biri kadar maaş alıyorum, emekli oldum hâlâ statü hâlâ hiyerarşi kılıfına sokulmak istenen aşağılık bir ön yargı ile rencide edilmeye çalışılıyorum. Assubay olmadan bırakın ordunun savaşmasını asker karnını doyuramaz; hodri meydan, aksini ispat etmek isteyenler assubaylara aynı zaman diliminde 48 saat izin versinler ya da hakkımızı verip NATO orduları standardını uygulasınlar.
Alıntı
#1 Ragıp Tenim 25-03-2013 18:03
Assubay = Hem işi yapar,hem işi yaptırır.Hiç bir mesleğe benzetilemez...Her işi yapar.
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
24 TEMMUZ 1923 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASININ 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Bu antlaşma, Türk Ulusuna karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir yok etme eyleminin yıkılışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasal zafer yapıtıdır! Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli Meslektaşlar...
Pazar, 24 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ 47. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN... Değerli Arkadaşlarımız 20 Temmuz 1974 yılında Türk Ulusu ile bütünleşmiş, O’nun bir parçası olan Kıbrıs Türk Ulusu’na adadaki Rum tarafınca yıllardır yapılan zulüm ve katliamların dayanılmaz şekilde artması nedeniyle bunları önlemek için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Zürih ve Londra anlaşmaları i...
Çarşamba, 20 Temmuz 2022
SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Saygıdeğer Meslektaşlarımız Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Her şeyin gönlünüzce gerçekleşeceği SAĞLIK, MUTLULUK VE HUZUR dolu nice bayramlar geçirmenizi diler sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Cumartesi, 09 Temmuz 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ