LİSANS SEVİYESİNDE ASB. EĞİTİM VE ÖĞRENİMİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE ASTSUBAY YETİŞTİREN OKULLARININ LİSANS DÜZEYİNE ÇIKARILMASI
 
TSK'nın en büyük meselesi #astsubaylar meselesidir, hallolmadıkça sıkıntı ve azaplar bitmeyecektir.
Üzerinde uzun yıllardır kafa yorduğumuz ve çalışmalar yaptığımız konulardan birini daha mercek altına alalım ve olması gerekenleri "Haklı Talebimiz" olarak ifade edelim.
 
Konu şu; Türk Silahlı Kuvvetlerine astsubay yetiştiren okulların Önlisans düzeyinden LİSANS seviyesine çıkarılmasıdır. Ayrıntılara geçmeden önce önemli bir nokta üzerinde biraz duralım izninizle; "Haklı Talebimizi" yaparken doğal olarak kendi kurumumuzdan, yani TSK'dan örnek/örnekler vermek zorundayız. Harp okullarındaki eğitim-öğretim yılı iki yıldan üç yıla, üç yıldan dört yıla çıkarılırken yapılan yasal düzenleme ve değişikliklerde hangi argümanlar ve gerekçeler kullanılmış ve öne sürülmüşse biz de aynısını veya onlara yakın argüman ve gerekçeleri kullanacağız.
 
(İKİ YILDAN ÜÇ YILA GEÇİŞ)
---------------------------------------------
KANUN NO:1462 : Harp Okulları Kanunu
Kabul Tarihi : 04/08/1971
 
GEREKÇE
Memleketimizin en eski ve köklü bir irfan yuvasının statüsünün bir kanunla tesbit edilmemesi rasyonel faaliyetine engel teşkil ettiği gibi zaman zaman üniversite ve yüksek okullarla muadeleti de söz konusu olmaktadır. Hergün biraz daha gelişip değişen modern harp teknolojisi takip edilmek için geniş askerî ve genel kültür verilmesi; dolayısiyle müfredatın ve öğretim süresinin bu esasa göre ayarlanması gerekmiştir. Ayrıca 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda da Harp Okulları Kanununun hazırlanıp yürürlüğe konulması zorunluluğu belirtildiğinden arz olunan tasarı bu noksanlık ve zorunluluğun bir sonucu olmuştur. Yukarda açıklanan nedenler muvacehesinde Silâhlı Kuvvetler Harp Okulları, Lise üzerine 3 yıla dayalı askerî, fen ve sosyal bilimlerde, teknik ve akademik yüksek öğretim, eğitim yapan kuruluşlar olarak kabul edildiğinden maddenin konması lüzumlu görülmüştür.
===========================================
(ÜÇ YILDAN DÖRT YILA GEÇİŞ)
---------------------------------------------
Kanun No: 2218
Kabul Tarihi : 27/03/1979
1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
 
GENEL GEREKÇE
Çağın ve ülkemiz Silahlı Kuvvetlerimin bilim ve teknolojideki değişme ve gelişme hamlesine harp okullarının da ayak uydurması, kendisini değişim ve gelişim istikametinde yenilemesi kaçınılmaz bir davranış olmuştur. Bunu gerçekleştirebilmek, çağdaş ve modern bir askeri eğitimi uygulayabilmek amacıyla Meri Kanunun 4 ncü maddesindeki esneklikten yararlanılmış, 1974 - 1975 öğretim eğitim yılından itibaren eğitim normal süresi 4 yıla çıkarılmıştır.
 
4 yıllık eğitime geçişin doğal bir sonucu olarak tasarıya ek geçici bir madde ilave edilmiş,böylece eski statüdeki öğrencilerin müktesep hakları ile eğitim sisteminin bütünlüğü korunmuştur.
===========================================
(AKADEMİK UNVANLARA GEÇİŞ "ÖZERKLİK")
----------------------------------------------------------------
Kanun No: 4566
Kabul Tarihi: 11.5.2000
 
GENEL GEREKÇE
Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;
4.8.1971 tarihli ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu ile Harp Okullarının, teknoloji ve bilim alanındaki hızlı ve sürekli gelişmelere uyum sağlayabilmesinin zor olduğu, günümüz teknolojisindeki hızlı gelişmeler,harp ve muharebe alanlarındaki uygulamaların yeni harp silah, araç ve gereçlerinin teminini ve kullanılmasını zorunlu hale getirdiği, Mer'iyetteki 1462 sayılı Kanun hükümleri ile harp okullarında tam anlamda, üniversitelere eşdeğer lisans eğitiminin verilemediği anlaşılmaktadır.
 
Harp okullarındaki eğitim-öğretimin üniversitelerde okutulan bilimsel dal programlarına eşdeğer olmaması nedeniyle, harp okulu mezunu subaylara verilen lisans diploması sadece askerî alanda geçerli olabilmiş; bu nedenle, harp okulları mezunları, birbuçuk yıl kadar lisans tamamlama eğitimine tâbi tutulma zorunluluğu ile karşılaşmışlardır.
Bu bakımdan, harp okullarında temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilim dallarından birinde lisans düzeyinde eğitim verilmesini sağlayacak ve bu eğitim ve öğretimin yapılmasında, planlanmasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde ana ilkeleri de belirleyecek şekilde yasal düzenlemeye gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur.
 
Belirtilen nedenlerle; anılan Kanun yerine geçmek üzere hazırlanan bu Tasarıda; günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda ayrıntılı hükümlere yer verilmekte ve aynı zamanda harp okullarına bilimsel özerklik kazandırılmaktadır.
------------------------------------------------------------------------------
Türk Silahlı Kuvvetlerine Astsubay yetiştiren okulların "EĞİTİM-ÖĞRETİM" durumuna bakalım;
 
(İKİ YILDAN ÜÇ YILA GEÇİŞ)
-----------------------------------------
KANUN NO: 1424
Kabul Tarihi: 07/07/1971
 
1424 sayılı Kanun’un MADDE GEREKÇELERİ bölümünden;
 
Madde 23 — Bu madde ile, 926 sayılı Kanunun astsubayların yetiştirilmesi ile ilgili 68 inci maddesinin (a) bendi astsubayların öğrenim düzeylerini yükseltmek ve lise, ticaret lisesi, kolej, sanat enstitüsü ve sağlık koleji mezunlarından istekli olanların astsubay yetiştirilmelerini sağlamak amacı ile değiştirilmektedir.
 
Bugün lise öğrenimi görmüş olan kişiler muvazzaflık hizmetlerini er olarak yapmaktadırlar. Bunları eğitecek astsubayların da daha az bir genel kültüre sahibolmaları düşünülemez. Ayrıca, bugün, komplike bir durum gösteren silâh, araç ve gereçlerin kullanılmasının öğretilmesi astsubaylara düşen görevlerdendir. Bu nedenle astsubay hazırlama okulları Lise öğrenimine denk bir öğrenim vermek üzere 3 yıla çıkarılmaktadır.
===========================================
Şimdi 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu'na gelelim izninizle;
 
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU
Kanun No: 4752
Kabul Tarihi: 11 Nisan 2002
 
GENEL GEREKÇE
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubaylar; subaylar ile askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek üzere silâh altına alınan erbaş ve erler arasında ve subayların yardımcısı konumunda olup, Silâhlı Kuvvetlerin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturmakta ve özellikle idarî ve teknik hizmetlerde istihdam edilmektedirler.
 
Mevcut sisteme göre astsubaylar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin astsubay okullarında yetiştirilmektedirler. Astsubay okulları ise astsubay hazırlama okulları ve astsubay sınıf okullarından oluşmaktadır. Astsubay hazırlama okullarında, lise düzeyinde öğrenim verilmekte, bu okullardan mezun olan öğrenciler, astsubay sınıf okullarında bir yıl süreli eğitim ve öğretime tâbi tutulmakta ve müteakiben astsubay çavuş rütbesi ile hizmete başlamaktadırlar. Astsubay sınıf okullarına,astsubay hazırlama okulu mezunlarına ilâve olarak sivil lise ve dengi okul mezunları ile meslek yüksek okulu ve fakülte mezunlarından öğrenci alınmaktadır.
 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan astsubayların eğitim seviyesinin yükseltilmesi, çağın gereklerine, bilim ve teknoloji alanındaki süratli değişime ayak uydurabilecek astsubay yetiştirilmesi ve istihdamı, bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir. Bu kapsamda Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına uygun alanlarda yüksek öğretim yapmış astsubay yetiştirmek için astsubay meslek yüksekokulları kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla 24.4.2002 tarihli ve 24735 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
 
S O N U Ç: Aradan koskoca 17 yıl geçerken köprünün altından da çok sular geçti. Astsubayların da LİSANS düzeyinde Eğitim-Öğretim almalarının zamanı gelmiştir. Milli Savunma Üniversitesi Teşkilat Şemasında <<MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU>> ismini değil <<MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASTSUBAY FAKÜLTESİ>> ismini görmek istiyoruz. Sağlıklar dilerim...
 
Fahrettin BAĞRI
(E) Maliye Astsubayı
Görüntünün olası içeriği: Fahrettin Bağrı
Ögeyi Oylayın
(2 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#2 fatih bektaş 14-10-2019 16:26
YIL 2018 KAYSERİ KOMANDO TUGAYI DEVLETİMİZİN BAŞI HÜKÜMETİN AMİRİ DEDİ Kİ: ASTSB.VE EMEKLİLERİ BAŞLANGIÇ DERECESİ LİSE(YENİ KANUN MYO) 9/2 BAŞLANGIÇ DERECESİ OLACAK LİSANS MEZUNU 8/1 YAPILARAK İŞLEM GÖRECEK.HANİ DİR VERİLEN SÖZLER BEN YÜKSEK LİSANS MEZUNU ADİ ??? NEYİN ADİSİYSEM BİLMİYORUM PERYODİK MUAYENE SONUÇU SINIFI GÖREV YAPAMAZ İLE EMEKLİ OLMUŞ AMA O ESNADA LİSAN TAMAMLAYAN BİR ASTSUBAY İKEN LİSE MEZUNU OLARAK EMEKLİ OLMUŞ MÜTEAKİBENDE LİSANSI DA YÜKSEK LİSANSIDA KENDİ İMKANLARIYLA BİTİREN BİR ASTSB. OLARAK NE DERECE NE DE KADEME ALAMADIM. BEN TAM BU ÜZÜNTÜYÜ MECLİSE MİLLETVEKİLLERİNE BAKANA CUMHURBAŞAKANINA YAZMAYA DEVAM EDERKEN BAŞKANIMIZ BAŞLANGIÇ DERECESİ 9/2 OLDU EMEKLİDE ALACAK HAKKINI DEDİ AMA TAM BİR KEMAL SUNAL KLASİĞİ HERŞEY UNUTULDU İŞ GÖRÜLENE MSB EMEKLİ BİR GENERAL OLUNCAYA KADARMIŞ BEN BU DÜNYADA HAKKIMI ALAMADIM BELKİ ÖBÜR DÜNYADA BANA DERECEMİ DE KADEMEMİ DE VERİRLER GEÇMİŞ OLSUN
Alıntı
#1 Yüksel Yılmaztürk 04-10-2019 22:40
Sayın Fahrettin bey, Ersen abinin slogan olmuş sözünü gözlerine soksanız nafile hala anlamadılar
Alıntı
genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN... Zorlu görev yıllarımızda evlatlarımızı doyasıya sevemeden, birçok kez sadece uyurken saçlarını okşayan,ama hayatını onlara feda edip çok mükemmel evlatlar yetiştiren başta Assubay Babalar ve yüreğinde baba sevgisi, şefkati olanların bu mutlu gününü kutlar; sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice yıllar dileriz. Hayattan göçenlerimiz...
Pazar, 19 Haziran 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZIN 103. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN. 19 MAYIS, EMPERYALİST İŞGALE KARŞI MİLLİ DURUŞUMUZDUR! 19 Mayıs 1919; Anadolu'nun emperyalistlerce ișgaline baș kaldırarak dur diyen Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a ayak basması ile başlayan, Erzurum ve Sivas kongreleriyle kararlaştırılan, 11 Ekim 1922 Mudanya Müt...
Perşembe, 19 Mayıs 2022
E. ASSUBAYLAR GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNET
TÜM ANNELERİMİZİN VE YÜREĞİNDE ANNE SEVGİSİ OLAN KADINLARIMIZIN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN. "Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş,bir evlat pir olsa da Ana'ya muhtaç imiş." Analar bizi dünyaya getiren, evlatlarımızı bize bağışlayan yüce insanlar, onlara minnettarız. Anneler gününde emekleri ve aziz hatıraları önünde saygı ile eğilirken annel...
Pazar, 08 Mayıs 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ