Asubay Tefrikası 6-9

By Eski Tüfek 05.04.2019 Okunma Sayısı: 11719 Yorum Ekle
Asubay Tefrikası 6-9 Eski Tüfek

 

 

 

Aldatanlar Ülkesinin Aldatılmaya Doymayan Askeri; Asubaylar 6-9

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

Asubay Tefrikası’nın altıncı bölüm,

Dokuzcu kısımını teşkil eden bu makâlemizde

Bugün biz, biricik suâl soracağız!..

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

*  *  *  *  *

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

  

Devlet konusunda atamız Göklerin Oğlu,

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Sekizyüz sene evvelinden şöyle seslendi, bize;

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Dünyânın en büyük heykelinin üzerinden Moğolistan’ın uçsuz bucaksız bozkırına

Amansız bir bakış fırtlatan Cihan Hükümdârı,

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Askerlik konusunda ise şu üç nasihatı gönderdi, bize; 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

6 çeşit tazminâtı midelerine tıka basa doldurdukdan sonra

 

Bugünlerde ortalıkda külhan beyi gibi dolaşırken biz asubayları kasdederek

 

Arkadaşlar; subayı ve astsubayı ile biz, et ile tırnak gibiyiz

 

Diyerek dübürden üfüren gebeşlerin kulakları çınlasın!.. 

 

 

  *  *  *  *  *  

 

 

 

  “Tırnak” olup da subayların götünü kaşımaya benim hiç niyetim yok!..

 

 

  Çünkü;

 

  Asubay ben Şükrü IRBIK, ne "et"im ne de "tırnak."

 

 

    "Et" kimdir?,

 

    Sen, kime "tırnak" diyorsun, be dangalak?..

 

 

 

 

  *  *  *  *  *  

 

 

Kıymetli okuyanlar ve muhterem asubay meslekdaşlarım!

 

Cengiz Han’ın dediği gibi;

 

Devlet silâh ile kurulur! Fakat kalem ve kânun ile idare edilir!

 

Atamızın bu harika sözünün mütemmim cüz’ü olmak üzere

Biz de şöyle desek herhâlde münasip olur;

 

Devlet, kânûnu olduğu sürece yaşar!

 

Yeri gelmiş iken şu güzel sözü de söyleyelim de

Maksadımız tam hâsıl olsun.

 

Asker;

 

Midesi üsdünde yürür,

 

Gitdiği yere kendi kânûnunu da götürür!

 

Dünyânın gelmiş geçmiş en büyük askeri olan bilge ve kahraman atamız Cengiz Han,

Devlet ve askerlik konusunda sekiz asır evvelinden böyle dedi ve böyle yapdı!..

 

Peki,

Cengiz Han’ın mirâsı üzerinden,

Bilgelik taslayan devlet adamlarımız

Ve kahramanlık devşiren subaylarımız

Devlet ve askerlik konusunda bugüne kadar ne haltlar etmiş acap?

 

 

*  *  *  *  *

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Zottirik Kenân’ın 12 Eylül subay darbesi ile peydahladığı 1982 Anayasası’nın ikinci cümlesi şöyle der;

 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukûk devletidir.

 

İkinci Halifemiz Hz. Ömer (R.a)’in,

El âdl-ü esâs ül mülk” vecizinin üzerine inşâ edilmiş bir devletden bahsediyor bu cümle, zâhiren.

Ȃdâlet üzerine inşâ edilen bir devletde

Kânûnların da âdâlet (Anayasa) üzerine inşâ edilmesi icâb eder, değil mi?

Ben Eski Tüfek de öyle olduğunu zannediyor idim. Bir gün dedim ki kendime...

Askeriyemizin bugüne kadar meriyyete koyduğu temel idârî ve cezâ kânûnları da acap

Anayasamıza göre mi inşâ edildi?

İnşâ edilmediğini bugüne kadar defâlarca ve bizzat tecrübe ederek öğrenmiş idim aslında.

Fakat

Gene de yanılmak umudu ile bir dilekce yolladım, Millî Savunma Bakanlığımıza.

Dedim ki Bakanımıza;

Askeriyemizin temel idârî ve cezâ kânûnları,

Meşrûiyetini, eskilerin deyişi ile “kuvve-i teşriyyesini” Anayasamızın hangi maddesinden alıyor?

 

 

KONU: Askerî Kânûnların Anayasa Dayanağı Hakkında.

İLGİ: (a) 2709 sayı ve 18/10/1982 târihli T.C. Anayasası 

(b) 211 sayı ve 4/1/1961 târihli TSK İç Hizmet Kânûnu.

(c) 926 sayı ve 27/7/1967 târihli TSK Personel Kânûnu.

(ç) 1632 sayı ve 22/5/1930 târihli Askerî Cezâ Kânûnu.

(d) 6413 sayı ve 31/01/2013 târihli TSK Disiplin Kânûnu.

(e) 4982 sayı ve 09 Ekim 2003 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânûnu.

(f) 2004/7189 sayı ve 19 Nisan 2004 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânûnunun Uygulanmasına İlişkin Esâs ve Usûller Hakkında Yönetmelik.

 

1. İlgi (a)’da mezkûr T.C. Anayasası’nın; “IV. İdare, A. İdârenin esâsları, 1. İdârenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği” altbaşlığındaki 123’üncü maddesi birinci fıkrası; “İdarenin, kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğunu ve kânûn ile düzenleneceği” hükmünü âmirdir.

 

2. İlgi (a)’da mezkûr T.C. Anayasası’nın; “XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve Üstünlüğü” altbaşlığında yer alan onbirinci maddesi;

a. Birinci fıkrası “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idâre makâmlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları” olduğu,

b. İkinci fıkrası da “Kânûnların Anayasaya aykırı olamayacağı” hükümlerini âmirdir.

 

3. İlgi (b-d)’de mezkûr askerî kânûnların, Anayasanın yukarıda mezkûr hükümleri muvâcehesinde hazırlandığında şüphe yokdur. Ancak ne var ki söze konu bu askerî kânûnların metinlerinde, meşrûiyetini Anayasanın hangi maddelerinden aldığına dair de hiçbir hüküm ya da atıf yokdur.

 

4. İlgi (b-d)’de mezkûr askerî kânûnların meşrâiyetini Anayasanın hangi maddelerinden aldığını İlgi (e ve f) mevzuât muvâcehesinde tarafıma bildirmesini Millî Savunma Bakanlığımızdan saygılarımla arz eylerim. 05.02.2017. 1700171525.

 

 

 

Yukarıda gördüğünüz gibi bu dilekceme cevâp verme süresi çokdan doldu.

Fakat

Millî Savunma Bakanlığımızdan ne ses geldi, ne de selen!..

Bu davranışı ile Millî Savunma Bakanlığı, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kânûnunu resmen ihlâl etdi.

Hukûk devleti olduğumuzu Anayasamıza yazmak ile iş bitmiyor!

Riayet etmez isen de şâyet Anayasa’nın bu emrinin hiçbir hükmü olmuyor.

Anayasaya riayet edecek haysiyetli ve şerefli asker ve devlet adamlarımızın da olması gerekiyor.

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Fakat,

Bugün meriyyetde olan temel askerî idârî ve cezâ kânûnlarımızın Anayasaya göre meşrûiyeti yok!

Yukarıdaki dilekcemde bahsetdiğim askerî kânûnların, Anayasamız nezdinde aslında hiçbir kıymeti yok!

Vardığım netice itibâriyle ben, bunu gördüm!

Subay darbelerinin meş’um karanlığında tertiplenen bu kânûnlar ile beyaz subaylarımız,

Türk Ordusunu Anayasa’ya aykırı olarak teşkil ve tanzim etmişler!

 

Fakat askeriyemizde;

 

 • Kim “ast” olmuş?

 

 • Üst kimdir?

 

 • Kim, kaç para almış?

 

 • Subay ne, Er kim?

 

Bilen yok!

 

 

Çünkü Anayasamızda yok!

 

Bakınız,

1632 sayılı Askerî Cezâ Kânûnumuzda idam cezâsı bugün bile hâlâ var.

 İdam cezâsının ilga edildiği 2002 senesinden bugüne kadar geçen 17 sene içinde var ise şâyet,

İdam etdiğimiz askerleri, Anayasa’nın hangi maddesine göre idam etmişiz, belli değil.

Çünkü Askerî Cezâ Kânûnunun Anayasa dayanağı yok! Beyaz subaylarımız uydurup uydurup yazmışlar!

Sonra da meclisde ayartdıkları yardakcı, şerefsiz siyâsetcilere bu yapdıklarını kânûn diye yutdurmuşlar.

Her 10 senenin sabahına subay darbesi ile uyanan bizim memleketimizin,

1982 senesinde kabul etdiği bir Anayasamız var.

Darbeci subaylarımızın tertip etdiği bu sözde “asker” Anayasamızda sâdece biricik “subay” kelimesi var.

O da AYİM’in “askerî hâkim subayı” hakkında.

Ey vatandaşlar! İşitin bunu!... Anayasamızda, askerliğe dâir bir tek hüküm yok!

 

Kimimiz “astsubay”,

Kimimiz “assubay”,

Eski Tüfek gibi nev zuhûr kimileri de ATATÜRK’e izâfeten haklı olarak “asubay” diye gıçımızı yırtıyoruz!

Fakat bu unvânların hiçbirisi Anayasamızda yok!

Açın bakın, isderseniz!..

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

12 Eylül darbecisi zottirik Kenan’ın tertip etdiği 1982 Anayasa’sında;

 

 • Subay” kelimesi yok,

 

 • Astsubay, Assubay, Asubay” kelimeleri hiç yok,

 

 • Er ve Erbaşları” da seçimlerde “rey pusulası” niyetine yazmışlar!

 

 

 

*  *  *  *  *

 

Biliyor musun, ey Çadırcı;

 

Akıl ile bir konuşmam oldu dün gece;

Sana soracaklarım var, dedim!

Sen ki her bilginin temelisin,

Bana da yol gösdermelisin!

 

 

*  *  *  *  *

 

Osmanlı Devletini paylaşmak için

Avrupa devletlerinin başlatdığı Birinci Dünyâ Harbinde Padişah Efendimiz;

 

 • Berrî (Kara) Ordumuzu, Prusya Almanya’sı Berrî (Kara) Ordusunun kucağına oturtdu,

 

 • Bahrî (Deniz) Ordumuzu da İngiliz Kraliyet Bahriyesinin kucağına oturtdu.

 

Birinci Dünyâ Harbine “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” tâcı ile giren İngiltere,

Harbin sonunda bu tâcını Amerika’ya kapdırdı.

Birinci Dünyâ Harbinin mutlak ve biricik galibi, Amerika oldu.

 

 

*  *  *  *  *

 

Tıpkı Birinci Dünyâ Harbinde olduğu gibi

İkinci Dünyâ Harbinin de mutlak ve biricik galibi gene Amerika oldu.

T.C. Devleti, İkinci Dünyâ Harbine doğrudan iştirak etmedi.

Fakat

Harbden sonra bu kez de Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ,

Türk Ordusunu Amerika’nın kucağına oturtdu.

Cumhurbaşkanı İNÖNÜ’nün Amerika ile 1948 senesinde başlatdığı ikili andlaşmalar ile Türkiye,

İkinci Dünyâ Harbinin mağlup devetlerinden bile daha aşağılık duruma düşürüldü.

 

 • Devletimiz, “Küçük Amerika”,

 

 • Ordumuz da “Küçük Amerikan Ordusu” olacak şekilde başdan aşağı tanzim edildi.

 

Amerikan Ordusunun talimatları birebir Türkceye çevrildi ve ordumuzda aynen tatbik edilmeye başlandı.

Elimizde Amerikancadan tercüme talimatlar var idi.

Fakat

Bu talimatlarda sözü edilen Amerikan silah ve echizesi,

Ordumuzda henüz yok idi…

 

 

*  *  *  *  *

 

Türkiye;

Amerika’nın teşkil etdiği ve arka bahçesi olan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’na 1945 senesinde üye oldu.

 

Türkiye;

Amerika’nın teşkil etdiği ve Amerikanın mutlak emrinde olan NATO’ya 1952 senesinde üye oldu.

 

Bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere;

Hem BM’nin hem de NATO’nun ağası, Amerikan devletidir.

Her iki teşkilâtda da Amerika’nın sesi, Amerika’nın sözü ve Amerika’nın kânunları geçerlidir.

 

T.C. Devletinin kurucu Reisicumhuru Mustafa Kemâl ATATÜRK,

T.C Ordusunu kaç sınıf asker ile teşkil etmiş,

 

Amerika’da

Ve dahi

Amerika’nın teşkil etdiği ve söz sahibi olduğu BM ve NATO’da kaç sınıf asker var imiş,

Buyurun, bir görelim hele!..

 

 

*  *  *  *  *

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

Amerikan Ordusunda Kaç Sınıf Asker Var?

 

Askerlik konusunda bizim Anayasamızda vaziyet, yukarıda söylediğim gibi; tam bir rezâlet!..

Fakat

Şunun şurasında daha 200 sene evvel teşkil edilen Coni Ordusunda durum nasıl dersiniz?

 

Coni kendi askerini;

 

 • Ne zamân,
 • Neye göre,
 • Nasıl târif etmiş?
 • Coni Ordusunda kaç sınıf asker var?

 

Dünyâya sonsuz zenginlik vaad eden ve insan hakları pazarlayan Coni’de vaziyet nedir acap?

Bakınız, bizim gözümüze yalan perdesi çekdiren Coni, kendi memleketinde neler yapmış!

 

 

*  *  *  *  *

 

Coni kıt’asındaki 13 eyâletde yaşayan vahşi batılılar evvelâ birbirlerini katletdi.

Sonra da sağ kalanlar, 15 Kasım 1777 târihinde bir araya geldi ve bir sözleşme imzâladı.

İsmine Konfederasyon Maddeleri dedikleri bu sözleşme, aslında Coni’nin ilk Anayasası oluyor.

Bu sözleşmeye göre Coni, kendi ordusunu “iki sınıf asker” üzerine teşkil edi;

 

     1. Subay,

 

     2. Er

 

 

Emek verip bu Anayasa’nın Türkcesini yazdım!

Okuyanlar anlasın,

Bilmeyenler de öğrensin diye!..

 

 

 

Devletler Birliği Beyânnâmesi, 15 Kasım 1777

(Articles of Confederation, 15 November 1777)

 

Madde-IX

(...)

Kurultay hâlinde toplanmış Birleşik Devletlerin; kurultayın toplantıları arasındaki müddet zarfında toplanacak ve her devletin bir temsilcisinden teşekkül edecek "Devletler temsil heyeti" unvânı ile bir heyet  vücude getirmeğe ve kendi idâreleri altında Birleşik Devletlerin umumî işlerini tedvir için lüzumlu görülen diğer heyetleri ve mülki memuriyetleri ihdâs etmeğe; üyelerden birini başkanlık makâmına getirmeğe (hiç kimse üç senelik bir müddet zarfında bir yıldan fazla başkan vazifesini göremez); Birleşik Devletlerin âmme hizmetleri için tahsil edilmesi lâzım gelen para miktârını tesbit etmeğe ve bunların âmme hizmetlerine sarf edilmek üzere ne şekilde ödenek kayıt olunacağını tâyine; her devlete altı ayda bir borç alınan para veya çıkarılan tahvil miktârını gösteren bir cetvel göndermek sûretiyle borç para almağa ve Birleşik Devletlere ait tahviller çıkarmağa; gemiler inşâ etmeğe veya bunları silâhlandırmağa; kara ordularının mevcudunu tesbit etmeğe; her devletten o devletin beyaz ırka mensup nüfusiyle mütenasip asker toplamasını talep etmeğe (bu taleplere riâyet mecbûridir) iktidârları vardır. Böyle bir talep vukuunda, her devletin yasama organı alay subaylarını tâyin eder, asker toplar. Onları Birleşik Devletlerin hesabına, bir askere lâzım gelen şekilde giydirir, teslih ve teçhiz eder; bu sûretle silâhlandırılan, giydirilen ve teçhiz edilen subaylar ve erler (officers and men) heyet hâlinde toplanmış Birleşik Devletler tarafından tesbit olunacak mahalle tâyin edilen müddet zarfında gideceklerdir. Ancak, eğer heyet hâlinde toplanmış Birleşik Devletler, bazı ahvâl ve şerâitten dolayı, bir takım devletlerin hiç asker göndermemesini veya kendi hissesine düşenden daha az göndermesini ve diğer bir devletin de kendi hissesinden fazla göndermesini uygun görürlerse, bu fazla miktar da, başlarında subayları olmak üzere, bu devletin asıl hissesine düşen asker miktarı gibi giydirilmiş, teçhiz ve teslih edilmiş olarak yollanacaktır. Yalnız eğer o devletin yasama meclisi bu fazla miktarın gönderilmesini kendi emniyetine uygun bulmazsa, bu takdirde emniyetini tehlikeye düşürmeden gönderebileceği miktarı toplayacak, başlarına subay tahsis edecek silâhlandıracak, giydirecek ve teçhiz edecektir. Bu sûretle teslih edilmiş, giydirilmiş ve teçhiz edilmiş subaylar ve erler (officers and men) heyet hâlinde toplanmış Birleşik Devletler tarafından tesbit olunacak mahalle tâyin edilen müddet zarfında gideceklerdir.

 

 

 

İnsan için her şeyin başı, sağlık!

Devlet için de her şeyin başı, Anayasa...

 

Bu da İngilizcesi...

 

 

Articles of Confederation, 15 November 1777

(Devletler Birliği Beyânnâmesi, 15 Kasım 1777)

 

Article-IX

 

(...)

The united states in congress assembled shall have authority to appoint a committee, to sit in the recess of congress, to be denominated "A Committee of the States," and to consist of one delegate from each state; and to appoint such other committees and civil officers as may be necessary for managing the general affairs of the united states under their direction--to appoint one of their number to preside, provided that no person be allowed to serve in the office of president more than one year in any term of three years; to ascertain the necessary sums of money to be raised for the service of the united states, and to appropriate and apply the same for defraying the public expences to borrow money, or emit bills on the credit of the united states, transmitting every half year to the respective states an account of the sums of money so borrowed or emitted,--to build and equip a navy--to agree upon the number of land forces, and to make requisitions from each state for its quota, in proportion to the number of white inhabitants in such state; which requisition shall be binding, and thereupon the legislature of each state shall appoint the regimental officers, raise the men and cloth, arm and equip them in a soldier like manner, at the expence of the united states; and the officers and men / subaylar ve erler so cloathed, armed and quipped shall march to the place appointed, and within the time agreed on by the united states in congress assembled: But if the united states in congress assembled shall, on consideration of circumstances judge proper that any state should not raise men, or should raise a smaller number than its quota, and that any other state should raise a greater number of men than the quota thereof, such extra number shall be raised, officered, cloathed, armed and equipped in the same manner as the quota of such state, unless the legislature of such state shall judge that such extra number cannot be safely spared out of the same, in which case they shall raise officer, cloath, arm and equip as many of such extra number as they judge can be safely spared. And the officers and men / subaylar ve erler so cloathed, armed and equipped, shall march to the place appointed, and within the time agreed on by the united states in congress assembled.

 

 

 

1777 senesinde “iki sınıflı ordusunu” teşkil etdikden 10 sene sonra Coni, ilk Anayasası’nı hazırladı.

Kendi meclisi (senato)’nin “ordu teşkil etmek” hakkı olduğunu da bu Anayasa ile teslim ve tescil etdi.

Emek verip bu Anayasa’nın da Türkcesini yazdım!

Herkes okusun, anlasın,

Bilmeyenler de öğrensin diye!..

 

 

 

BİRLEŞİK DEVLETLER ANAYASASI (17 EYLÜL 1787)

(THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES (17 SEPTEMBER 1787)

 

 

Biz, Birleşik Devletler halkı; daha mükemmel bir birlik teşkil etmek, adâleti tesis etmek, dâhilî emniyeti sağlamak, müşterek müdafaayı temin etmek, umumî refâhı artırma; kendimizin ve ahfâdımızın hürriyetin nimetlerinden istifâde edebilmesi için işbu Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını ısdâr ve tesis eyliyoruz.

 

Madde-I

Bölüm 8

(…)

 • Savaş ilan etmek, silâhlı gemi kullanma ve karşılıkta bulunma konularında yetki mektupları vermek ve karada ve sularda ele geçirilenler ile ilgili kuralları koymak.

 

 • Ordular teşkil etmek ve bunları iâşe, ibâte etmek ve donatmak.

 

 • Bir deniz gücü teşkil ve idâme etdirmek.

 

 • Kara ve deniz kuvvetlerinin idâre ve nizâmı için yönetmelikler neşretmek.

 

 

Bu da İngilizcesi...

 

 

THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES (17 SEPTEMBER 1787)

(BİRLEŞİK DEVLETLER ANAYASASI (17 EYLÜL 1787)

 

 

Preamble (Başlangıç) 

 

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Article I (Article 1 - Legislative)

Section 8

11: To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water.

12: To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall be for a longer term than two years.

13: To provide and maintain a Navy.

14: To make Rules for the Government and Regulation of the Land and Naval Forces.

 

 

 

1787 Anayasası Madde-I, Bölüm-8 ile “ordu teşkil etme” hakkını ihrâz eden meclis (senato),

Başlık-10” (Title-10) altında Coni Silâhlı Kuvvetler Personel Kânûnunu terkip etdi. (US Code Title 10 – Armed Forces, dtd. Aug.10, 1956).

Ve 1956 senesinden beri bu kânûnun aşağıda gördüğünüz maddelerinin tek kelimesine dahi dokunmadı;

 

 Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Chapter – I / Bölüm – I                                                                                                                  Page/Sayfa 18 & 19

 

101. Definitions / Tanımlar;

 

(b) PERSONNEL GENERALLY. — The following definitions relating to military personnel apply in this title:

 

(b) Personel: Bu başlık altında sözü edilen askerî personel için aşağıdaki tanımlar geçerlidir.

 

(1) The term "officer/subay" means a commissioned or warrant officer.

 

(2) The term "commissioned officer/muvazzaf subay" includes a commissioned warrant officer.

 

(3) The term "warrant officer/gedikli subay" means a person who holds a commission or warrant in a warrant officer grade.

 

(4) The term "general officer/general" means an officer of the Army, Air Force, or Marine Corps serving in or having the grade of general, lieutenant general, major general, or brigadier general.

 

(5) The term "flag officer/amiral" means an officer of the Navy or Coast Guard serving in or having the grade of admiral, vice admiral, rear admiral, or rear admiral (lower half).

 

(6) The term "enlisted member/ gönüllü er " means a person in an enlisted grade.

 

(14) The term "medical officer/tabip subayı" means an officer of the Medical Corps of the Army, an officer of the Medical Corps of the Navy, or an officer in the Air Force designated as a medical officer.

 

(15) The term "dental officer/dişci subayı" means an officer of the Dental Corps of the Army, an officer of the Dental Corps of the Navy, or an officer of the Air Force designated as a dental officer. 

 

  

İşde, gördünüz!

 

Coni Anayasası’na göre Coni Ordusunda "iki sınıf  asker" var;

 

 • Subay

 

 • Er

 

 

Yukarıda gördüğünüz Coni Askerî Personel Kânununun resimli izahı da şöyle oluyor;

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

*  *  *  *  *

 

Ey, Hayyam; Bu sözleri sen, kim için söyledin, Allah aşkına?..

 

Bir elde kadeh, bir elde Kur’ân

Bir helâldir işimiz, bir harâm!

Şu yarım yamalak dünyâda

Ne tam kâfiriz ne de tam müslümân!

 

 

*  *  *  *  *

 

Bu da Coni Ordusunun subay ve er mevcudu;

 

Asubay Tefrikası 6_9_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

İşde, görüyorsunuz!

Ordusundaki “subay ve erlerin” mevcudunu Coni, rütbelerine kadar tek tek vermiş.

Subay ve er sınıfındaki her rütbenin aldığı maaşı da gene aylık olarak kamuoyuna ilan ediyor.

 

 

31 Ocak 2019 Perşembe gününe ait yukarıda gördüğünüz Coni asker mevcudunun

Subay ve er oranları da şöyle;

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Yukarıda gördüğünüz bu subay-er oranı,

İngiliz ve Alman Orduları için de aynı…

Aşağıda gördüğünüz çizelgede ise Amerikan ordusunda;

Herbir “subay başına düşen er sayısının” senelere göre artış oranlarını görüyorsunuz.

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

  

Yukarıdaki çizelgenin bizlere söylediği çarpıcı bilgiler şunlardır.

 

2000 senesinden 2015 senesine kadar geçen 15 sene içinde;

 

 • Amerikan Ordusu, subay başına düşen er oranını % 12 azaltdı.

 

 • Amerikan Kara Kuvvetleri, subay başına düşen er oranını % 21 azaltdı.

 

 • Amerikan Deniz Kuvvetleri, subay başına düşen er oranını % 15 azaltdı.

 

 • Amerikan Deniz Piyadesi, subay başına düşen er oranını % 9 azaltdı.

 

 • Amerikan Hava Kuvvetleri, subay başına düşen er oranını % 2 azaltdı.

 

Yapılan bu işlemlere mefhumu muhalifinden bakınca ortaya şu netice çıkıyor;

Amerikan Ordusunda “er başına düşen subay sayısı”, her sene biraz daha artıyor!

 

 

 

Aşağıdaki çizelgede;

Subaylarımızın “astsubay” dediği köle asker sayısının son 63 sene içindeki artış hızını görüyorsunuz. 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Yukarıdaki çizelgede gördüğünüz üzere;

 

 • 1951 senesinde asubay sayısı, subay sayısının yarısı imiş,

 

 • 2014 senesinde ise asubay sayısı, subay sayısının tam 2 katı olmuş,

 

 • 1951-2014 arasında geçen 63 senede asubay sayısı tam 9 kat artmış!

 

 • Genelkurmay Başkanları Ordumuza 63 senede tam 9 kat asubay doğurtmuş!..

 

 

1951 senesinden 2014 senesine kadar geçen 63 senede asubay sayısı % 900 artmış!.

Zannedersin ki Türkiye, Üçüncü Dünyâ Harbine hazırlanıyor...

Amerikan Ordusunda Er sayısı sürekli olarak azaltılır iken,

NATO’ya göre Ordumuzun “Er” sınıfına dahil olan “Astsubay” sayısı acap niye sürekli olarak artıyor?

 

 

*  *  *  *  *

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

T.C Ordusunda Kaç Sınıf Asker Var İdi?

 

1777 senesinde Coni ordusunda olduğu gibi

T.C. Devletinin kurucu Reisicumhuru Mustafa Kemâl ATATÜRK de

1927 senesinde T.C Ordusunu iki sınıf asker ile teşkil etdi;

 

1. Mükellef Nefer (Efrad, Er)

 

2. Muvazzaf zâbit (zâbit vekili (asteğmen) dâhil bütün subaylar)

 

İşde kânunu.

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

*  *  *  *  *

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

 

T.C Ordusunda Kaç Sınıf Asker Var İdi?

 

1777 senesinde Coni ordusunda olduğu gibi

T.C. Devletinin kurucu Reisicumhuru Mustafa Kemâl ATATÜRK de

1933 senesinde T.C Ordusunu iki sınıf asker ile teşkil etdi;

 

1. Mükellef Nefer (Efrad, Er)

 

2. Muvazzaf zâbit (zâbit vekili (asteğmen) dâhil bütün subaylar)

 

 

İşde, 2183 sayılı kânunun TBMM zabıtı.

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, bendenizin maruzatım esasa ait değildir. Çünkü müzakeresinde bulundum. Yalnız bunu müzakere edip çıkardıktan sonra Heyeti Umumiyeden bir karar çıktı. O kararla bunu telif etmek için encümen mazbata muharriri arkadaşımızın ve Müdafaai Milliye vekili arkadaşımızın nazarı dikkatlerini celbederim. Kelime tashihi meselesidir.

 

Birinci madde zâbitleri,

 

İkinci madde zâbitândan maada (başka, IRBIK) aksamı askeriyeyi ihtiva ediyor.

 

Bundan evvel jandarmaların kanununa ait bir tadilname geldi. O tadilname dolayısile Millî Müdafaa encümenimizin ve Dahiliye encümenimizin tetkikatı var, orada askerleri tasnif eder ve bu tasnifte müşterek noktai nazarlar gösteren iki kanundan bahsediliyor. 1111 numaralı kanunla (Madde-1. IRBIK). diğer bir kanun (1632, Madde-3. IRBIK). İkisi de bilhassa şu ifadeyi kullanıyor.

 

«Neferden zâbit vekiline kadar olanlara efrat denir.»

 

Binaenaleyh müşirden zâbit vekiline kadar - onlar da dahil - zâbit deniyor.

 

Askerlik teşkilâtı budur.

 

Binaenaleyh neferin içinde: Onbaşı, çavuş, küçük zâbit ve gedikli zâbitler dahil

olduğuna göre birinci maddenin ihtiva ettiği kısımdaki bu karar sarahaten göstermiştir ki küçük zâbit

tabirine nefer de dahildir.

 

Neferin dahil olduğu bir zümreyi, yalnız zâbitâna mahsus olan bir zümre içine koymak

hem kabul ettiğimiz taksimatı askeriyeye uymaz, hem de onların haiz olduğu mevkie

muvafık değildir.

 

 

 

*  *  *  *  *

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

 

T.C Ordusunda Kaç Sınıf Asker Var İdi?

 

1777 senesinde Coni ordusunda olduğu gibi

T.C. Devletinin kurucu Reisicumhuru Mustafa Kemâl ATATÜRK de

1935 senesinde T.C Ordusunu iki sınıf asker ile teşkil etdi;

 

 • Erbaş (Er)

 

 • Subay (Zâbit)

 

İşde, kânunu… 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

İki sınıflı askeri olan T.C Ordusuna ilk darbeyi

ATATÜRK’ün subayları olduğunu söyleyen 1960 darbeci subayları vurdu!

Götlerinden uydurdukları ve “astsubay” olarak tesmiye etdikleri asker sınıfını da

Darbeden sâdece sekiz ay sonra “üçüncü asker sınıfı” olarak ordumuzun demirbaşına kayıt etdiler.

İşde, kânunu ...

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

*  *  *  *  *

 

Asubay Tefrikası 6_9_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

 

NATO’da Kaç Sınıf Asker Var?

 

Coni’nin kucağına oturan zamânın siyâsetcisi ve conisever kimi subaylarımızın pışpışlaması ile

Meclise getirilen aşağıda gördüğünüz 5886 sayılı şu kânun

Beyni midesine bağlı vekillerin gözünü kapatarak verdiği reyler ile Meclisden bir çırpıda geçirildi.

Ve böylece Türkiye

1952 senesinde NATO’nun doğu sınırlarını canı bahâsına bekleyen hasbi cendermesi oldu!

 

 Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

5886 sayılı kânunu imzâlamak ile Türkiye,

İşbu Andlaşmaya taraf olduğunu bütün dünyâya ilân etdi.

Bu irâdesinin tabii neticesi olarak Türkiye aynı zamânda;

Türk Ordu teşkilâtını “2 sınıflı asker” üzerine tertip edeceğini de taahhüt etdi.

NATO üyeliğini kabul etmekle birlikde Türkiye Devleti,

NATO’da asker sınıflarını tesbit ve tefrik eden STANAG 2116’yı da kabul etdi.

NATO üyesi ülke ordularının kendi iç hizmetlerine göre tasnif ve teşkil etdikleri elvan çeşit asker sınıfları,

Bu Andıç ile NATO’da belli kurallarda eşitlenir.

 

 Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

*  *  *  *  *

 

Sen;

Kendi memleketinde,

Kendi ordunda,

Kendi sınıfına ve kendi rütbene ne dersen de!..

Bu konular ancak senin memleketinde, senin ordunda ve sâdece seni ırgalar!..

Lâkin,

Nerede olursa olsun; NATO bayrağı altında içtima eyleyip de tekmil verdiğin dakikada

Sen, susarsın!

Coni ve Tomi’nin beygiri osdurur!

 

  

Neticeten;

 

1. Man,

2. Enlisted,

3. Enlisted Man,

4. Enlisted Member,

5. Other Ranks,

6. Petty Officer,

7. Non Commissioned Officer

 

 

Kendi askerî mevzuâtında kullandığı bütün bu tâbirlerden Coni,

Sizin “Subay” değil fakat “Er” olduğunuzu anlar.

Bu tâbirlere “Asubay” anlamı yüklemek, câhil olanlara özgüdür.

Fakat

Bizim bu düşüncemiz Coni’nin nazârında hiçbir şey ifâde etmez.

Ve züğürt tesellisinden başka bir işe de yaramaz.

Çünkü her millet kendini, kendi töresi ve kendi kelime dağarı ile târif eder.

 

Tabiat kânunudur; Oyunu kim kurarsa, kuralını da o koyar!

 

NATO dediğimiz uluslararası askerî teşkilâtı tesis eden de,

 

Bu teşkilâtın kuralını koyan da Coni’dir.

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

NATO görevinde iken derecem OR-7 idi. İşde, sağ tarafda gördüğünüz üzere; Türk Asubayı olarak, bayrak töreninde Er Coniler ile birlikde defâlarca bayrakdâr oldum... Kendi bayrağımı taşımak benim için şereflerin en büyüğüdür, o başka!

Fakat diğer ülkelerin OR-1, OR-2’leri ile birlikde yapdım bu görevi… Coniler için bir tuhaflık yok bu işde. OR-1 ile OR-9 arasında uygulamada hiçbir fark yokdur. Çünkü bu derecelerin hepsi Eratdır. Bana bu görevi veren kişi de aynı karagahda görev yapdığımız Türk Subayımız idi.

Ben Eski Tüfek; NATO’da yardımcı oyuncuyu oynayan bir “Er” olarak söylüyorum!..

Coni’nin kurduğu bu NATO oyununda, bizim ordumuza biçilen görev de Coni’nin uygun gördüğü “yardımcı oyuncuyu” oynamakdır. NATO görevine tefrik edilen subaylarımız da bu hakikâti bal gibi bilirler. Fakat esen yele göre ve işlerine nasıl gelirse öyle anlarlar. Bizzat kendim defâlarca şâhid oldum! Ne hazindir ki kimisi yutkunarak, fakat çoğu da “gönüllü” teslim olurlar bu hakikâte!..

Bugün iç piyasada efelenen kimi subaylarımızın Coni karşısında süt dökmüş kedi gibi, el pençe divân durduğu günleri hatırlıyorum da...

Bir insan nasıl bu kadar evrim geçirebilir? Hem şaşıyorum hem de gülesim geliyor!..

 

 

*  *  *  *  *

 

Biz asubaylar kendimizi avutmayalım!

Coni’de iki sınıf asker vardır; Subay ve Er.

Hangi ülke olursa olsun "subay olmayan" her askeri Coni, “Er” olarak telâkki eder.

 

NATO’da rütbelerini tefrik eden Andıç STANAG 2116’ya göre,

Aslında bizim Genelkurmay Başkanlığımız da kendi Asubaylarını NATO’ya Erat olarak beyân ediyor.

İşde isbatı.

 

Erlerimiz, Uzman Erbaşlarımız ve Asubaylarımızın hepsi “Erat” torbasının içinde bir arada...

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Genelkurmay Başkanlığımızın NATO’ya beyân etdiği yukarıda gördüğünüz İngilizce çizelgenin,

STANAG 2116’ya göre Türkcesi de şöyle oluyor;

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK


İşde, burada gördüğünüz üzere,

Subay gardeşlerimiz hâricinde kalan “diğer askerlerin” hepsini bu torbanın içine tepmişler!..

Genelkurmay Başkanları da biz asubayları NATO’ya “Er” olarak pazarlamış!.

Üsdelik Genelkurmay Başkanlığımız,

Yukarıda gördüğünüz çizelge torbasına hukûkî dayanak olarak da TSK İç Hizmet Kânununu gösdermiş.

Peki, TSK İç Hizmet Kânununda böyle bir sınıflandırma var mı, Sayın Başkanım?..

Ne diyelim, helâl olsun sana vallahi...

Uydurdukları bu nenni ile de son 65 seneden beridir bizi uyutmuşlar!

Ya da biz uyumuşuz!..

Bu alavere dalaverede kim, kimi kandırıyor acap?..

 

 

*  *  *  *  *

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler’de Kaç Sınıf Asker Var?

 

İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılan toplantı neticesinde,

Üçüncü Cenevre Sözleşmesi olarak bilinen anlaşmayı

59 ülke temsilcisi ile Türkiye 12 Ağustos 1949 târihinde imzâladı.

 

  Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

Rana TARHAN isimli dişi hâriciyecimizin 1949 Cenevre Sözleşmesini imzâlaması ile

Türkiye, işbu Sözleşmeye taraf olduğunu dünyâya ilân etdi.

Genelkurmay Başkanlığımızın "Astsubay" ismini verdiği "uydurukasker sınıfını teşkil etmesinden sâdece 2 sene sonra

Devletimiz, 12 Ağustos 1949 târihli Cenevre Sözleşmesini Meclis’de tek celsede görüşdü ve

6020 sayılı kânun olarak 1953 senesinde onayladı...

Kabul edildiği günden bugüne kadar tam 63 sene geçmesine rağmen

Raflarda tozlanan bu kânunun bir tek kelimesine dokunan olmadı...

 

Bunun anlamı şudur;

 

Ey köle astsubay meslekdaşlarım,

Esir kampında düşmân eline "esir" düşdüğünüzde,

"Etiniz" olan subaylarınızın da "kölesi" olmaya hazırlanın!..

 

 

  Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Cenevre Sözleşmesi Nedir?

 

İsviçre'nin Cenevre şehrinde kabul edilmiş dört adet muahededir. Uluslararası hukukta insan hakları üzerine yapılmış ve 1949 yılında imzâlanmış önemli sözleşmelerdendir. Uluslararası olan veya olmayan çatışma durumlarında silâhlı kuvvetler ve insanî yardım kuruluşlarının uyması beklenen kurallar silsilesini tesbit eder. 1859 senesinde yapılan Solferino Muharebesi'nde; harb eden ülkelerin, esir aldığı askerlere yapdığı vahşetden etkilenen Jean Henry Dunant'ın çabaları sonucunda oluşduruldu. Cenevre Sözleşmeleri, silâhlı çatışma hukuku veya harp hukuku olarak da bilinen uluslararası insanî hukukun ilk ve tek kaynağıdır.

 

İşbu Sözleşmeler ve konuları şu şekildedir:

 

Birinci Cenevre Sözleşmesi; harp eden silâhlı kuvvetlerin yaralı ve hastaların vaziyetlerinin ıslahına ilişkin sözleşme.

 

İkinci Cenevre Sözleşmesi; silâhlı kuvvetlerin denizdeki hasta, yaralı ve kazâzedelerinin vaziyetlerinin ıslahına ilişkin sözleşme.

 

 

Üçüncü Cenevre Sözleşmesiharp esirlerine yapılacak muameleye ilişkin sözleşme.

 

Dördüncü Cenevre Sözleşmesi; harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin sözleşme.

 

 

 

Biz, bugün bu makâlemizde, konumuz ile alâkalı olan üçüncü sözleşmeyi tetkik edeceğiz.

Bu sözleşme ile harp esirlerine yapılacak muamele kuralları tesbit edilmiş.

İşde, bu kurallardan üçü şöyle diyor;

 

  

HARP ESİRLERİNE YAPILACAK MUAMELE İLE İLGİLİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ

(Cenevre, 12 Ağustos 1949, Üçüncü Protokol)

 

 

Madde 44Harp esiri olan subaylara  rütbe ve yaşlarına göre gösterilmesi gereken hürmetle muamele edilecektir.

 

Subay kamplarının hizmetini temin etmek üzere, subaylarla mümasillerinin rütbeleri

gözönünde tutularak buralara aynı silahlı kuvvetlere mensup ve mümkün olduğu nisbette

aynı dili konuşan kâfi sayıda "esir askerler" (other ranks / diğer rütbeler) ifraz olunacaktır;

"bunlar” (orderlies / hizmet eri), başka hiçbir iş görmeye mecbur tutulmayacaklardır.

 

 

Subay yemeklerinin kendileri tarafından idare edilmesî hususunda her türlü kolaylık gösterilecektir.

 

 

 

 

Cenevre Sözleşmesi 44’üncü maddesinin anlamı şudur;

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIKAsubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ey köle astsubay meslekdaşlarım,

 

   Esir kampında düşmân eline “esir” düşünce, sen aynı zamânda

 

   “Silâh arkadaşım” dediğin subaylarının da “hizmet eri” ve kölesi” olacaksın!..  

 

 

 

 

Dünyâ Orduları içinde böylesi aşağılık bir muamelenin de


Sâdece Türk Ordusunda sen "köle astsubaya" yapıldığını göreceksin!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *  *  *  *  *  

 

 

  

HARP ESİRLERİNE YAPILACAK MUAMELE İLE İLGİLİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ

(Cenevre, 12 Ağustos 1949, Üçüncü Protokol)

 

 

Madde 60  Esirleri elinde tutan devlet bilumum harp esirlerine aşağıda yazılı meblağların mezkûr devlet parasına tahvili suretiyle tesbit olunacak miktarda aylık bir maaş avansı ödiyecektir:

 

   Sınıf I - Çavuştan aşağı rütbedeki esirler: 8 İsviçre Frangı,

 

   Sınıf II - Çavuş ve sair erbaş esirler: 12 İsviçre Frangı,

 

   Sınıf IIIYüzbaşı rütbesine kadar subay esirler: 50 İsviçre Frangı,

 

   Sınıf IV - Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki esirler: 60 İsviçre Frangı,

 

   Sınıf V - General rütbesindeki esirler: 75 İsviçre Frangı.

 

 

 

 

 

Cenevre Sözleşmesi 60’ncı maddesinin anlamı şudur;

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ey köle astsubay meslekdaşlarım,

 

   Düşmân “esir”  kampında

 

   Subay sınıfına dâhil olan “6 aylık asteğmen” bile  50 İsviçre Frankı maaş alacak

 

   Fakat 50 senelik “astsubay” bile olsan da sen,  12 İsviçre Frankı maaş alacaksın!.. 

 

  

   

 

Dünyâ Orduları içinde böylesi aşağılık bir muamelenin de


Sâdece Türk Ordusunda sen "köle astsubaya" yapıldığını göreceksin!.. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   *  *  *  *  *  

 

  

 

HARP ESİRLERİNE YAPILACAK MUAMELE İLE İLGİLİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ

 

(Cenevre, 12 Ağustos 1949, Üçüncü Protokol)

 

 

   Madde 97  Harp esirleri, inzibati cezalarını çekmek üzere hiçbir halde ceza müesseselerine (hapishaneler, cezaevleri, sürgün yerleri, ilâh) naklolunamıyacaklardır. İnzibati cezaların infaz olunacakları bilûmum binalar 25 nci maddede yazılı sıhhî  şartlara uygun olacaktır. Cezaya çarpılan harp esirlerine 29 ncu madde mucibince kendilerini temiz tutmak imkânı verilecektir.

 

   Subaylar, gedikliler ve erlerle aynı binalarda mevkuf tutulamıyacaklardır.

 

 

 

 

Cenevre Sözleşmesi 97’nci maddesinin anlamı şudur;

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ey köle astsubay meslekdaşlarım,

 

   Düşmân “esir”  kampında

 

   Senin “etin” olan subaylar, “rahat odalardaviskilerini keyif ile yudumlar iken,

 

 

Subayın “tırnağı” olan sen "astsubayı" ise

 

Erlerimiz ile birlikde balık istifi aynı koğuşlara” kapatacaklar!..

 

  

 

 

 

 Dünyâ Orduları içinde böylesi aşağılık bir muamelenin de


Sâdece Türk Ordusunda sen "köle astsubaya" yapıldığını göreceksin!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  *  *  *  *

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

Kendisi alenen söylemese de meğerse

Bugünün Millî Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Ermenistan konusunda "Târih Doktoru" imiş!..

Boğaziçi Ünüversitesine 2005 senesinde verdiği “Ermenistan’a Harbord Askerî Görevi; Bir Amerikan Hakikâtleri Tetkik Heyetinin Hikayesi ve Türk-Amerikan Münasebetlerine Tesiri” isimli “yama” doktora tezinde

Bakınız, Hulusi AKAR ne demiş;

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Yukarıdaki kırmızı çerçeveler içinde gördüğünüz İngilizce kelimelerin anlamı da şöyle oluyor;

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

  

 

 

İngilizce bilmeyen “astsubay” meslekdaşlarımıza bugün bir iyilik yapalım

Ve dahi

Yukarıdaki tezinde Hulusi AKAR’ın söz etdiği İngilizce “enlisted” kelimesinin Türkcesini

Genelkurmay Başkanımızdan öğrenelim.

 

 

2008 senesinde neşretdiği Türkce – İngilizce Müşterek Askerî Terimler Sözlüğünde

Genelkurmay Başkanımız,

Ordumuzda kullandığımız “Er” kelimesini İngilizceye şöyle tercüme etdi;

 

Er Enlisted man (EM)

 

 

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Dünün Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı,

Bugünün de Millî Savunma Bakanı olan Hulusi AKAR hemen, şimdi aynaya baksın!

Ve şu biricik suâlime cevâp versin;

 

NATO’nun en büyük ortağı olan Amerikan Ordusunda 2 sınıf asker var da

 

NATO’nun en büyük ikinci ortağı olan Türk Ordusunda niye 8 sınıf asker var?

 

 

 

*  *  *  *  * 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 

Bir var idi,

15 Temmuz 2016 Cuma gününün hemen ferdâsında

Birden bire yok oldu!..

 

Bir zamanlar, Genelkurmay Başkanlığında bir “astsubay” kadrosu var idi!

Bu kadroya tayin edilen “astsubaya” da

Dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mehmet İlker BAŞBUĞ “Genelkurmay Başkanı Astsubayı” unvânını vermiş idi.

 

15 Temmuz’u ganimete çevirmesini bilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 2016 senesinde bu kadroyu feshetdi.

 

İşde,

Genelkurmay Başkanlığı karargâhında “Genelkurmay Başkanı Astsubayı” kadrosu mevcut iken,

Bu kadroda meslekdaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun AĞPAK oturuyor idi.

 

 

*  *  *  *  *

 

Saatli Maarif takvimi 03 Nisan 2013 târihini gösderdiği Çarşamba gününde

Genelkurmay Başkanlığımız, karargaha yabancı bir askeri dâvet etdi.

Türk kamuoyundan gizlenen bu dâvetin misafiri olan asker,

ABD Deniz Kuvvetlerinden Deniz Kıdemli Başçavuş Roy M. MADDOCKS Jr. idi.

 

Almanya/Stuttgart’da konuşlu ABD Avrupa Komutanlığı EUCOM’un

Kıdemli Er”’i olan Deniz Kıdemli Başçavuş Roy M. MADDOCKS Jr. ;

 

 • Evvela Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL’in kahvesini içdi,

 

 • Akabinde “meslekdaşı” “Genelkurmay Başkanı AstsubayıAstsubay Kıdemli Başçavuş Harun AĞPAK’ı ziyâret etdi,

 

 • Nihayetinde de “Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi” ismini verdiğimiz ucube mektebe gitdi.

 

ABD Hava Kuvvetlerinden Binbaşı Elizabeth APTEKAR,

EUCOM Kıdemli Er”’i Deniz Kıdemli Başçavuş Roy M. MADDOCKS Jr.’ın bu ziyâretini,

ABD Avrupa Komutanlığına ait EUCOM isimli örütbağda 08 Nisan 2013 Pazartesi günü haber yapdı.

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

   Hava Binbaşı Elizabeth APTEKAR’ın 03 Nisan 2013 târihli başka bir haberinde

   EUCOMKıdemli Er”’i Deniz Kıdemli Başçavuş Roy M. MADDOCKS Jr.,

 

   Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL’in;

 

 

 • Astsubay Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi” ismini verdiği mektebe “akademi” dedi,

 

 

 • Genelkurmay Başkanı Astsubayı” dediği Astsubay Harun AĞPAK’a da “kıdemli er” dedi. 

 

 

 

 

Asubay Tefrikası 6_8 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

  Amerikalı “kıdemli erRoy memleketimize misafir olarak geldi.

  Akabinde

  Genelkurmay Başkanı Astsubayına ve AÜKHE’deki astsubaylarımıza “er” dedi ve gitdi!..

 

  “Genelkurmay Başkanı AstsubayıAstsubay Kıdemli Başçavuş Harun AĞPAK

  Ve dahi

  AÜKHE’ne iştirak eden astsubaylarımız,

  Kendilerine “er” diyen Amerikalı “kıdemli er” Roy’a itiraz edip de

 

  Hey, Roy! Ayıp ediyorsun! Biz, “astsubayız”, sen bize “er” diyemezsin dediler mi?

 

  Ya da

 

  AÜKHE’ne iştirak eden 100 astsubaydan birisi dahi olsa

 

  Kendilerinin aslında NATO’da “er” olduğunun farkında mı acap?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  *  *  *

 

Amerikan, İngiliz, Alman ve Türk Orduları arasında,

Yüksek okul seviyesinde “astsubay” denilen uyduruk bir asker sınıfına sahip tek ülke, Türkiyedir.

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

1974 senesinden beri 45 senedir dilimize doladığımız “astsubay” meselesini anlamak için biz asubaylar,

Bu biricik suâlin cevâbını verebilecek miyiz?

 

Aşağıdaki çizelgede

Son bir kaç senelik rakamlara göre

NATO üyesi Amerikan, Alman ve İngiliz Ordularının asker sayısı hakkında çarpıcı bilgiler var.

 

Bu bilgilerin hepsini bir arada ilk defâ sizler görüyorsunuz;

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Hemen aşağıdaki çizelgede, bizim ordumuzun 2016 senesine ait mevcut çizelgesi var.

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

İşde, görüyorsunuz!

Coni, kendi subay ve er sayısını rütbelerine kadar ayrı olarak beyan ediyor.

Fakat bizim ordumuzun mevcud çizelgesine bakdığınızda

8 çeşit asker sınıfının sayısının toptan olarak yazıldığını görürsünüz.

Bizim her boku bilen subaylarımız,

Mevcut” konusunda da toptancı ve tepeden inmeci kokuşmuş bir subay zihniyeti ile davranmışlar.

 

Böyle davranıyorlar,

 

Çünkü subay mevcudunu rütbelere göre tek tek yazsalar,

Karagâhlarda ellerinde göt gözdiren palamut albayların sayısı ortaya çıkacak!

 

 

Böyle davranıyorlar,

Çünkü İngiliz, Amerikan ve Alman Ordularında bir tek albayın yapdığı işi,

 

Bizim Türk Ordusunda tam 4 albay yapıyor!..

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

 

*  *  *  *  *

 

Yukarıdaki 8 çeşit asker sınıfının resimli görüntüsünde ise

Şöyle rezâlet bir manzara çıkyor ortaya!

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Subayımız ölmesin diye teşkil edilen bu 6 kademeli "tırnakdan" koruma duvarının

Resimli görüntüsü de şöyle oluyor!..

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Yukarıdaki mevcudu grafiğe dökdüğümüzde ise

T.C Ordusunun asker sınıflarının birbirlerine göre yüzdelik dağılım oranı da şöyle oluyor…

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Makâlemizin yukarıdaki sayfalarında gördüğünüz üzere

Amerika, kendi ordusunu 1777 senesinde 2 sınıf asker üzerine teşkil etdi;

 

1. Er

 

2. Subay

 

Amerika’nın teşkil etdiği NATO’ya

Türkiye, kendi ordusunu Amerikan ordusu gibi teşkil etmek için üye oldu.

 

Fakat "astlarının emeği semiren" bizim sömürgen subaylarımız

NATO’ya göre 2 sınıf asker üzerine teşkil etmeleri gereken Türk Ordusunu

İşde, yukarıda gördüğünüz gibi tam 8 sınıf asker üzerine teşkil etdiler!..

 

 

*  *  *  *  *

 

Subaylarımız filfilli yalanlar ile sokakdaki vatandaşlarımızı kandırıyor da!..

Fakat biz asubaylar pekâlâ biliyoruz ki

NATO’ya üye olduğumuz 1952 senesinde beri,

Ordumuzun kullandığı tank, top, silah, uçak ve gemileri, biz Türkler yapmıyoruz!

Con, Tomi ve Hans yapıyor!

Şu fakir milletin ekmeğinden, aşından kesdiğimiz vergiler ile de biz,

Coni’den, Tomi’den ve Hans’dan satın alıyoruz hepsini.

Bunun neticesi olarak da Coni’den satın aldığımız tank, top, silah, uçak ve gemileri,

Coni kendi ordusunda kaç asker ile işletiyor ise

Bizim ordumuzda biz de o kadar asker ile işletiyoruz.

Bu sebepden dolayı orası Amerika, burası Türkiye demenin bir önemi yok!..

Ordumuzdaki esas filim- fırıldağı bizim beyaz subaylarımız, subay sayısı konusunda çeviriyor!..

Amerikan, Alman ve İngiliz Ordularında 18 subayın yapdığı işi,

Bizim ordumuzda sâdece 8 subay yapıyor.

Ordumuzda vaziyet gerçekden böyle midir?

Yoksa 2 Türk subayı 1 Amerikan subayına mı bedeldir?..

Bizim subaylarımız, Amerikan, Alman ve İngiliz subaylarından iki misli daha fazla mı çalışıyor acap?

 

 

*  *  *  *  *

 

Kıymetli okuyanlar, muhterem asubay meslekdaşlarım!

Bugün burada soracağımız suâlin cevâbı,

Aşağıda gördüğünüz şu grafiğin içinde gizli!

 

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Şimdi de,

Asubay Tefrikası’nın altıncı bölüm, dokuzcu kısımının biricik suâlini soralım; 

Asubay Tefrikası 6_9 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

İşde hendek, işde deve!..

 

Buyurun! Söz, sizde!..

 

Asubay Tefrikası 6_8 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

 

 Şükrü IRBIK

(E) SG Tls.Asb. III Kad.Kd.Bçvş.

 


 

 

      Evvelki bölümleri ve kısımları okumak için resimleri tıklayınız        

 

Asubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Asubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIKAsubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Asubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIKSahil Güvenlik Komutanlık BrövesiKapak 5

Asubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIKAsubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIKAsubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Asubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIKAsubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIKAsubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Asubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Sahil Güvenlik Komutanlık BrövesiAsubay Tefrikası 6_10 _ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 


Ögeyi Oylayın
(4 oy)
Son Düzenlenme Cumartesi, 19 Ekim 2019 17:28

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

 • MUHATAP BEN DEĞİLİM !...

  selçuk öztürk 15.10.2019 22:22
  Ne dersen de...!! Banamısın demezler,onların görevi,mantıklı veya mantıksız laf üretmek...
   
 • LİSANS SEVİYESİNDE ASB. EĞİTİM VE ÖĞRENİMİ

  fatih bektaş 14.10.2019 16:26
  YIL 2018 KAYSERİ KOMANDO TUGAYI DEVLETİMİZİN BAŞI HÜKÜMETİN AMİRİ DEDİ Kİ: ASTSB.VE EMEKLİLERİ BAŞLANGIÇ ...
   
 • DEMEK Kİ ANLATAMAMIŞIZ ...

  Ali BARIŞCI 13.10.2019 16:17
  İhraçlar olmasın diyorsunuz bu şube sağlıklı nasıl yönetilecek Temad başkanına hakaret edenlerin Temad ...
   
 • TEMAD GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

  İsmail Uçar 12.10.2019 10:30
  MSB Sayın Hulusi Akar bizi bayağı umutlandırmıştı ama yine ortada birşey yok herhalde Astsubayların yıllardır ...
   
 • DEMEK Kİ ANLATAMAMIŞIZ ...

  Osman ADA 10.10.2019 20:25
  Başarılı çalışkan etkinlikleri ve mücadele çalışmaları ile çok başarılı bir başkan olan Necdet AKYÜZ'ün ...

Son Eklenen Mesajlar

17 Ekim TEMAD kuruluş ve Assubaylar günü kutlu olsun; Huzur,adalet dolu nice yıldönümleri diliyoruz; Sevgi ve saygılarımızla
Perşembe, 17 Ekim 2019
SAYIN BÜYÜKLERİM KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM BEN VE BENİM GİBİ KÜÇÜK ZABİT ÇOK OLABİLR AMA YİNEDE HATIRLATMAK ANLAMINDA: 2018 YILI HAZİRAN KAYSERİ KOMANDO TUGAYINDA ZATİ ŞAHANELERİNİN BİZZATİ KENDİ KELAMLARIDIR. SİZ ASTSUBAYLAR VE EMEKLİNİZ BUNDAN SONRA ÜNİVERSİTE MEZUNU 8/1 DİĞER CAMİA İSE 9/2 SİNDEN MESLEĞE BAŞLANGIÇ DERECESİ ALACAKTIR.''DEDİ.BAK CAMİA O KADA...
Pazartesi, 14 Ekim 2019
TBMM kararı gereğince şanlı ordumuz ülke düşmanı hainlere gerekli dersi vermek üzere Suriye'ye BARIŞ PINARI harekatı düzenlemiştir ; Allah ordumuzu ve kahramanlarımızı korusun muzaffer eylesin
Çarşamba, 09 Ekim 2019
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ