669 SAYILI KHK VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

1. M.S.B.'lığı bünyesinde Milli Savunma Üniversitesi adında yeni bir Üniversite kurulmuştur.
2. Bu Üniversite rektörlüğe bağlı olarak;
a) Kurmay subay yetiştirmek ve lisansüstü eğitim vermek amacıyla yeni kurulan Enstitülerden,
b) Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarından,
c) Astsubay Meslek Yüksekokullarından oluşur.
 
Y O R U M:TSK'da assubay sınıfının varolması ve devamı istenmiş demektir.
Ancak, ''TSK'nın en büyük meselesi assubaylar meselesidir, hallolmadıkça sıkıntı ve azaplar bitmeyecektir'' dememize rağmen TSK'ya assubay yetiştiren okulların eğitim-öğretim şartlarında hiç bir değişiklik yapmadan sıkıntı ve azapları nasıl bitireceksiniz?
 
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları:
MADDE-7 Harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları, Üniversite bünyesinde ve denetiminde kendi özel kanunlarına göre faaliyet gösterirler. İş ve işlemleri Üniversite rektörlüğü tarafından yürütülür.
 
Y O R U M: Üniversite bünyesinde ve rektörlüğü tarafından yürütülüyor ama kendi özel kanunları aynen devam ediyor...!!!
Madem ki yeni bir Üniversitenin bünyesine geçtiler YENİ bir kanunları olması gerekmez mi?
 
MADDE 41- Harp Okulları:
EK MADDE 1- Harp okullarının kuruluşu, işleyişi ve bu okullara giriş şartları, yetiştirilme usülleri ve diğer hususlar özel kanununa göre yürütülür.
 
Askeri Öğrenci Harçlıkları Hakkında Y O R U M: Harp okullarında, Üniversite ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerine verilen HARÇLIK ile assubay meslek yüksekokulu öğrencilerine verilenHARÇLIK arasında DAĞLAR kadar fark var. Oysa her ikisinde de ''YÜKSEKOKUL'' ifadesi geçiyor...
 
Bu konuya bir örnek de ''Emniyet Hizmetleri Kanunu''ndan verelim;
24/11/2014 tarih ve Sayı:31853594-101-1051/4665 ile Başbakan imzalı''Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişiklik ile;
''1/1/2020 tarihine kadar Emniyet Teşkilatının ilk kademe ihtiyacını karşılamak üzere lisans mezunları arasından alınanlara ''harp okullarında'' bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenecek.'' maddesi ihdas edildi...
 
4566 Sayılı Harp Okulları Kanunu ile 4752 Sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunları, bazı maddeler üzerinde yapılan ufak tefek değişiklikler dışında aynen olduğu gibi duruyor.
 
MADDE 104- Harp akademileri, askeri liseler ve assubay hazırlama okulları kapatılmıştır. 24/5/1989 tarihli ve 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Y O R U M: Hazır başlamışken 4566 ve 4752 Sayılı kanunları da yürürlükten kaldırıp yeni bir kanun yapmak çok mu zordu acaba?
 
MADDE 113- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi:
Y O R U M: Bu Akademinin M.S.B. Üniversitesinden çok farklı olduğu belli. ''Diğer Personel'' tanımının da geçtiği bu Akademide, araştırma merkezleri ve kurslar da bulunacak. Bunun yanı sıra Harp Akademisi kaldırıldı, Jandarma Akademisi kuruldu...!!!
Akademi başkanı da en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip Jandarma veya Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfından general-amiral veya albay olacak.
 
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
Kanun Numarası: 2547
Kabul Tarihi: 4/11/1981
 
Madde 2– Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.
Tanımlar:
Madde 3– (Değişik: 17/8/1983-2880/1 md.)
e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.
f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisans üstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.
g) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık
veren bir yükseköğretim kurumudur.
ı) (Değişik:13/2/2011-6111/170 md.)Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir
yükseköğretim kurumudur.
 
r) (Değişik:13/2/2011-6111/170 md.) Ön Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.
s) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir.
t) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılı.
(1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
 
MADDE 5- (g) Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.
 
Y O R U M: Asb. MYO'ları M.S.B'lığına bağlandığına göre Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulsun. Kurulurken de amaca uygun esaslar ve ilkeler gözönünde bulundurulsun. Önceden yaşanan sorunlar devam edecekse tüm bunlara ne gerek var?
 
Üniversitelerarası Kurul:
MADDE 11- a. Kuruluş ve işleyişi: Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşur.
Y O R U M: Genkur.Bşk.'lığı devreden çıktığına göre seçimi M.S.B'nı mı yapacak?
 
MADDE 21- Bir fakülte ya da yüksekokulda,aynı veya benzer nitelikte eğitim-
öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.
MADDE 40– (c) Bu kanun kapsamına girmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı; bu kurumların tercihan bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından koordine sonucu ismen yapacakları istek üzerine, ilgili rektörlüklerce (a) fıkrasındaki esaslara göre karşılanır.
Y O R U M: TSK'nin ihtiyacı olan personelin eğitim-öğretimi yönünden YÖK Kanunu kapsamına alınması gerekmez mi?
 
LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM:
MADDE 43- (b) (Değişik:17/8/1983-2880/24 md.)
Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim-öğretim yapan üniversitelerde,
eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan ünvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak,
Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.
 
Y O R U M: Öğretmenler için M.E.B'lığı ile yapılan İŞBİRLİĞİ M.S.B'lığı ile de yapılabilir mi?
 
Şimdi asıl meselemize gelelim izninizle;
* TSK'ya assubay yetiştiren okulların 2 yıllık MYO değil, 4 yıl Eğitim-Öğretim veren Fakülte olmasını istiyoruz. Güzel, tabiki olsun, ancak istemekle olmuyor maalesef. Fakülte olabilmesi için hem bazı şartların oluşması hem de 4 yıl okuyup da assubay olan bir gencin bugünkü mevcut AS.PER.K - İç Hizmet K. - Askeri Ceza K. v.b. karşılaşmaması gerekiyor.
Zira, hem 4 yıl okuyup hem de hiç bir düzenleme ve değişikliği yapılmayan mevcut kanunlarla görev yapacaksa ne anlamı olur ki...!!!
 
** 4 yıllık Fakülte okumasının mutlaka CAZİP yönleri olmalı...
 
*** Hazır olan özel kanunları devam ettirmekle bu iş çözülmez. Birkaç yıl sonra tekrar büyük sorunlarla karşılaşma ihtimali çok yüksektir...
 
**** Bu konularda YÖK ve Üniversitelerden DESTEK alınmalı ve esaslı bir ALT YAPI üzerine kurulan TSK'ya yakışır Eğitim-Öğretim verebilen Fakülteler/Akademiler kurulmalıdır.
 
S O N U Ç: Pansuman tedbirlerle asla sonuca ulaşamazsınız...!!!
Sağlıklar dilerim.
 
Fahrettin BAĞRI
E. Maliye Asb.
 
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 101. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerin...
Pazartesi, 19 Eylül 2022
fatih bektaş
UNUTMAYIN UNUTTURMAYIN 9/2 Sİ LİSE MEZUNU ASTSUBAY SINIF OKULU MEZUNU ASTSUBAYLARA DA VERİLMELİ BU HAK BÜTÜN ASTSUBAYLARIN OLMALI AYNI 2016 BÜTÜN ASTSUBAYLARI EŞİT SAYDINIZ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ ŞİMDİ DE 9/2 Sİ EŞİT OLARAK VERİLMELİ
Cuma, 09 Eylül 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 100. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ M.K.ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine girilen &qu...
Salı, 30 Ağustos 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ