TEMAD

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çifte standart uygulaması örneği olarak değerlendirilen ve Kurmay, Komkarsu Kursu gören Subay, Birlik Komutanı vb. konumlardaki subaylara ek zam kararını içeren 09.04.2012 tarih ve B.02.O.KKG/135-15/1662 sayılı Kanun hükmündeki kararnamede Astsubayların iyileştirme kapsamı dışında tutulması durumu ile ilgili olarak TEMAD yönetim kurulu toplanarak bir dizi karar almıştır. Karar uygulamaları, meslektaşlarımızla aşamalı olarak paylaşılacaktır.

 

KAYNAK: http://www.temad.org/haber.php?h=fpcdyfps&ref=fb

temyiz
Dava konusuyla ilgili mevzuat

5434 SAYILI KANUN:

Madde 32: Ağır, yıpratıcı, zehirleyici ve öldürücü işlerde çalışanlara, FİİLİ HİZMET ZAMMI verilerek fiili hizmetlerine eklenir. (Bu süre Astsubaylara ¼ oranındadır).

GEREKÇESİ: Emekli Sandığı kanunuyla tanınan haklara daha kısa sürede kavuşmalarını sağlamaktır.

MADDENİN YORUMU: Ağır, yıpratıcı, zehirleyici ve öldürücü işlerde çalışanların, emekliye ayrılabilme, derece ve kademe, ikramiye ve aylık yüzdelik oranı gibi haklara daha kısa sürede kazanmaları gerekir.

Madde 33: Fiili hizmet zamları, emekli muamelelerinde aynı fiili hizmet gibi hesaplanır.

MADDENİN YORUMU: Emekli Sandığına emekli keseneği (prim) ödeme, Emekli Sandığınca emekliye ayrılma hakkının olup olmadığının belirlenmesi, emekliye ayrılma hakkını kazanmışsa hangi dereceden emekli aylığının bağlanacağı, ne kadar emekli ikramiyesi ödeneceği, aylık bağlama oranının ne olacağının belirlenmesi gibi muamelelerdir.

Ek Madde 16: Aylıklarını personel kanunlarına göre alanların emekli keseneklerine; personel kanunlarına göre kazanılan RÜTBE, KIDEM, DERECE VE KADEMELERİNE ait göstergelerinin kat sayı ile çarpılması sonucunda bulunacak rakamlar esas alınır.

EK Madde 30: Emekli sandığı iştirakçilerinin aylık derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğunu sürekli olarak inceler, eksik emekli keseneği ödeyenler varsa eksiklerini alır, fazla ödenenleri iade eder.

5802 SAYILI KANUN:

Madde 8: Astsubay Rütbeleri

Astsubay Çavuş, Üstçavuş, Başçavuş, Kıdemli Başçavuş, 1 Kademeli Kıdemli Başçavuş, 2 kademeli Kıdemli Başçavuş, 3 Kademeli Kıdemli Başçavuş, 4 Kademeli Kıdemli Başçavuş.

926 SAYILI KANUN:

Madde 77: Astsubay Rütbeleri.

 • Astsubay Çavuş
 • Kıdemli Çavuş
 • Üstçavuş
 • Kıdemli Üstçavuş
 • Başçavuş
 • Kıdemli Başçavuş

1.3.1975 tarihinde yürürlüğe giren 1923 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonraki 77. maddedeki rütbeler

 • Astsubay Çavuş
 • Kıdemli Çavuş
 • Üstçavuş
 • Kıdemli Üstçavuş
 • Başçavuş
 • Kademeli Başçavuş
 • Kıdemli Başçavuş
 • Kademeli Kıdemli Başçavuş
 • 2 kademeli Kıdemli Başçavuş
ÖNEMLİ NOT: 2009 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı kanunla getirilen rütbeler dava konusuyla ilgili olmadığından buraya yazılmamıştır.

Gösterge Tabloları

Madde 137: Subay ve Astsubay ve uzman çavuş ve uzman Jandarma çavuşlar aylıklarını rütbelerine göre alırlar.

30 Kasım 1970 ile 30 Ağustos1971 tarihleri arasında yürürlükte olan Geçici Astsubay Gösterge Tablosu

EK GEÇİCİ MADDE 5: Astsubayların 5802 sayılı Kanunla tespit edilmiş rütbe ve kademelerine göre gösterge tablosu ek geçici cetvelde gösterilmiştir.926 sayılı Kanunun geçici 16. maddesi esaslarına göre rütbe intibakları yapılıncaya kadar haklarında bu gösterge tablosu uygulanır.

Derece
Rütbeler
Göstergeler
4 IV. Kad. Kd. Bşçvş. 550 565 580 595 610 630 650
5 III. Kad. Kd. Bşçvş. 475 490 505 520 535 550 S65 580 595
6 II. Kad. Kd. Bşçvş. 400 415 430 445 460 475 490 505 520
7 I. Kad. Kd. Bşçvş. 350 360 370 380 390 400 410 420 430
8 Kd. Bşçvş. 300 310 320 330 340 350 360 370 380
9 Bşçvş. 250 260 270 280 290 300 310 320 330
10 Üçvş. 225 230 235 240 245 250 268 260 265
11 Çvş. 200 205 210 215 220 225 230 235 240
1323 sayılı kanun gereğince 31 Ağustos 1971 tarihinden 1 Mart 1975 tarihine kadar yürürlükte olan EK-V111 Astsubay aylık gösterge tablosu
Derece
Rütbeler
Gösterge
4-5 Kıdemli Baş çavuş 550 565 580 595 610 630
6-7 Başçavuş 475 490 505 550 565 580
8 Kıdemli Üstçavuş 350 360 370 400 415 430
9 Üstçavuş 300 310 320 330 340 350
10 Kıdemli Çavuş 250 260 270 280 290 300
11 Astsubay Çavuş 225 230 235 240 245 250
1923 sayılı kanun gereğince 1 Mart 1975 tarihinden sonra yürürlükte olan EK-V111 aylık gösterge tablos
Derece
Rütbeler
Gösterge
2 Astsb. II. Kad. Kıdemli Başçavuş 760 795 830 865 800 935
3 Astsb. Kad. Kıdemli Başçavuş 660 680 700 720 740 760 780 800
4 Astsb. Kıdemli Başçavuş 580 600 620 640 660 680 700 720
5 Astsb. Kad. Başçavuş 510 525 540 555 570 585 600 615 630
6 Astsb. Başçavuş 440 455 470 485 500 515 530 545 560
7 Astsb. Kıdemli Üstçavuş 390 400 410 420 430 440 450 460 470
8 Astsb. Üsçavuş 345 355 366 375 385 395 405 415 425
9 Astsb. Kıdemli Çavuş 300 310 320 330 340 350 360 370 380
10 Astsb. Çavuş 275 280 285 290 295 300 305 310 315
ÖNEMLİ NOT: HAZİRAN 2003 tarihinden sonra yürürlüğe giren astsubay aylık gösterge tabloları dava konusuyla ilgili olmadıkları için alınmamıştır.

Geçici Madde 15: Müktesep haklar

Subayların ve Astsubayların intibakları 137. maddesi esasları da dikkate alınarak yapılır.

Geçici madde:16 İntibaklar

Halen Silâhlı Kuvvetlerde görevli astsubayların rütbe intibakları, kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği yılı takip eden yılın 31 Ağustos tarihinden itibaren aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Ancak, astsubaylar haiz oldukları rütbe unvanlarına göre yapılacak intibakta, daha ast bir rütbenin unvanını alacak duruma düşerlerse, bunlar, haiz oldukları eski rütbe unvanlarını muhafaza ederler.

Bu gibi Astsubayların aylık intibakları ile rütbe yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri intibak ettirildikleri yeni rütbelerine göre yapılır.

AÇILAN DAVA İKİ HUSUSTAN İBARETTİR

 • Fiili hizmet zamlarının derece ve kademelerde de sayılması
 • 5802 Sayılı kanundaki astsubay rütbelerinden 926 sayılı kanundaki astsubay rütbelerine geçiş ile ilgili intibaklar.
FİİLİ HİZMET ZAMLARIYLA İLGİLİ İDDİAM:

Ben emekli olduğumda, Emekli Sandığı yönetim kurulu şu muameleleri yaparak 73754 sayılı kararı almıştır.

 1. 25 yıl 8 ay fiili hizmetim ve 1 yıl da Kıbrıs görevimden dolayı itibari hizmetimle birlikte toplam olarak 26 yıl 8 ay hizmetimin olduğundan emekliye ayrılabilme hakkımın olduğunu kabul etmiştir.
 2. 2 nci derecenin 1 nci kademesinden % 76 oranında emekli aylığımın bağlanmasıyla 25 maaş emekli ikramiyemin ödenmesine karar vermiştir.

26 yıl 8 ay hizmetimin kabul edilmesi ve 25 yıl üzerinden emekli ikramiyemin ödenmesiyle % 76 oranında aylık bağlanması yukarıda madde metninde yazılan emekli sandığı kanununun 32 ve 33. maddelerine uygundur.

İştirakçilerin derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğunu belirlemede asıl yetkili makam Ek- 30. madde gereğince Emekli Sandığıdır. 73754 sayılı emekli sandığı kararının incelenmesinde; 2. derecenin 1. kademesinden aylık derecemin belirlenmesi konusunda hiçbir görüşme ve müzakere yapılmadan K.K.K. lığından kendilerine gönderilen Hizmet Belgesindeki 2. derecenin 1. kademesinin doğru kabul edilerek karar alındığı anlaşılmaktadır. Bu kabul, Emekli Sandığının iştirakçilerinin derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğunu incelemesine amir Emekli Sandığı kanununun EK-30. maddesine aykırıdır.

Fiili hizmet zam hakkı olanla olmayan ve aynı dereceden göreve başlayan iki memuru örnek olarak ele alalım. Emekliye ayrılabilme hakkı kazandıkları 25 yıl sonra zam hakkı olmayan 25 defa terfi edip zam hakkı olan da 20 defa terfi ettiği için zam hakkı olan 5 kademe eksik derecede kalmaktadır.

Zamların derece ve kademelerde sayılmaması, zehirleyici ve öldürücü işlerde çalışanların emekli sandığı kanunuyla tanınan tüm haklara daha kısa sürede kavuşmaları amacıyla fiili hizmet zammı verilmesine amir 32 ve 33 maddelere aykırıdır. Bu şekildeki uygulama, avantaj olarak kanunla verilen bir hakkın dezavantaja dönüştürülerek hak sahiplerinin aleyhine olarak yapılan haksız bir uygulamadır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN SAVUNMA CEVABI

657 Sayılı devlet memurları kanunuyla 5434 sayılı Emekli Sandığı kanununda, fiili hizmet zamlarının derece ve kademe intibaklarında sayılmasına dair bir madde yoktur.

FİİLİ HİZMET ZAMLARI KONUSUNDA BİLİRKİŞİ RAPORU

Dava dosyasının incelenmesinde;

Fiili hizmet zammı fiil hizmetine eklenerek aylığı ödenmektedir.

Davacı, fiili hizmet zamlarının derece ve kademe intibakında da sayılması konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu davacının kurumu olan K.K.K. lığına sormuş alınan cevapta, derece ve kademede mevzuata aykırı bir durumun olmadığı bildirilmiştir.

657 ve 5434 sayılı kanunlarda fiili hizmet zamlarının derecelerde sayılmasına dair bir mevzuat yoktur. Davacının aylığı kanunlara uygun olarak ödenmeye devam edilmektedir.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZIM
 1. Sayın Bilirkişi hem, fiili hizmet zammı fiili hizmete eklenerek emekli aylığının ödendiğini, hem de fiili hizmet zamlarının derece ve kademelerde sayılması konusunda mevzuat olamadığını ileri sürülerek kendi içinde çelişkili rapor vermiştir.
 2. Fiili hizmet zamlarının derece ve kademelerde sayılmasına amir mevzuat, emekli sandığı kanununun 33. maddesinde vardır. Bu madde gereğince, fiili hizmet zam süresi kadar önce emekliye ayrılabilme ve emekli ikramiyesine hak edilmesine rağmen zam süresinin sayılmadan derece ve kademe belirlenmesi maddenin ruhuna aykırıdır.
5802 SAYILI KANUNDAKİ RÜTBELERDEN 926 SAYILI KANUNDAKİ RÜTBELERE GEÇİŞLE İLGİLİ İNTİBAK HAKKINDAKİ İDDİAM
 1. 5802 sayılı kanunla belirlenen astsubay rütbeleri 30 Kasım 1970 tarihine kadar ASLİ MAAŞ sistemine göre, 30 Kasım 1970 tarihinden 30 Ağustos 1971 tarihine kadar da GEÇİCİ ASTSUBAY AYLIK GÖSTERGE TABLOSUNDAKİ derece ve kademelere göre uygulanmıştır.
 2. 926 sayılı kanunun EK geçici 5. ve geçici 16. maddeleri gereğince 5802 sayılı kanundaki Astsubay rütbeleri ile geçici Astsubay aylık gösterge tablosu 31 Ağustos 1971 tarihinde yürürlükten kaldırılarak 926 sayılı kanundaki Astsubay rütbeleri ile EK- V111 Astsubay aylık gösterge tablosu yürürlüğe girmiştir.
 3. Geçici 15. madde gereğince müktesep haklara uyularak 137. madde esaslarına uyularak, geçici 16 madde gereğince de haiz olunan rütbe ünvanlarının muhafaza edilerek EK- V111 gösterge tablosundaki derecelere 31 Ağustos 1971 tarihinde intibakların yapılması gerekirdi.
 4. 31 Ağustos 1971 tarihinden sonraki tarihlerde birlik komutanlıklarım tarafından verilen elimde mevcut 3 adet belgede rütbemin düşürüldüğü ve düşürülen rütbemin derece ve kademesinden aylık aldığımı ileri sürerek Geçici 16 maddesinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüştüm.

Dava açtıktan sonra müracaatım üzerine K.K.K. lığı tarafından 1 Nisan 2010 onay tarihli hizmet belgem tarafıma gönderilmiştir. Hizmet belgemi incelediğimde;

 • a. 30 Ağustos 1971 tarihine kadar gerek rütbemin gerek aylıklarımın kanunlara uygun olduğunu,
 • b. 31 Ağustos 1971 tarihi ile 30 Ağustos 1971 tarihleri arasında Kıdemli Başçavuş olan rütbemin 926 sayılı kanundaki rütbelere uygun derecemin ise EK-V111 gösterge tablosuna aykırı olduğunu,
 • c. 30 Ağustos 1972 tarihi ile emekli olduğum tarihe kadar olan sürede ise hem rütbemin hem de derecemin 926 sayılı kanundaki rütbelere hem EK- V111 gösterge tablosuna aykırı olduğunu gördüm.
 • d. Kanunlara aykırı olarak görev yaptığım komutanlıklarla K.K.K. lığınca birbirinden farklı iki kayıt tutulmuştur.
 • e. 31 Ağustos 1971 tarihinde 137, geçici 15 ve geçici 16. maddeler gereğince Kıdemli başçavuş rütbesine ve aynı tarihte yürürlüğe giren EK-V111 gösterge tablosundaki 5. derecenin 3. kademesine intibakımın yapılması gerekirdi.
 • f. Yürürlükten kalkan mevzuata göre, 31 Ağustos 1971 tarihinden emekli olduğum tarihe kadar 5802 sayılı kanundaki rütbelere ve 31 ağustos 1971 tarihinde yürürlükten kalkan geçici astsubay aylık gösterge tablosuna göre rütbe ve derece intibak işleminin yapılması kanunlara aykırıdır.
 • g. Kanunlara aykırı olan bu durumu ayrıca mahkemeye sundum.
RÜTBE VE DERECE İNTİBAKIMIN KANUNLARA UYGUN OLARAK;

Kanunun 137, geçici 15 ve geçici 16. maddeleri gereğince;

 • 31. 8. 1971 tarihinde rütbemin Kıdemli Başçavuşluğa, derecemin EK- V111 gösterge tablosuna uygun olarak 5. derecenin 3. kademesine,
 • 30. 8. 1972 tarihinde 4. derecenin 1. kademesine,
 • 30. 8. 1973 tarihinde 4. derecenin 2. kademesine,
 • 30. 8. 1974 tarihinde 4. derecenin 3. kademesine,

1923 sayılı kanunla 1. 3. 1975 tarihinden geçerli olarak Astsubay rütbelerine Kademeli Başçavuş, Kademeli Kıdemli Başçavuş ve 2. Kademeli Kıdemli Başçavuş rütbeleri, EK- V111 Aylık gösterge tablosuna da 3 ve 2. dereceler eklenmiştir. Buna göre 1. 3. 1975 tarihinde 5 yıllık Kıdemli Başçavuş olduğumdan,

 • 1. 3. 1975 tarihinde Kademeli Kıdemli Başçavuşluğa ve 3. derecenin 3. kademesine,
 • 30. 8. 1975 tarihinde 2. Kademeli Kıdemli Baş çavuşluğa ve 2. derecenin 1. kademesine,
 • 30. 8. 1976 tarihinde 2. derecenin 2. kademesine,
 • 30. 8. 1977 tarihinde 2. derecenin 3. kademesine,
 • 30. 8. 1978 tarihinde 2. derecenin 4. kademesine,

1. 3. 1979 tarihinden geçerli olarak 2260 sayılı kanun gereğince tüm devlet memurlarına 1 derece verilmiştir. 2. derecenin 4. kademesi ve daha fazlasında bulunan Astsubaylar 1. derecenin 4. kademesi hakkı kazandıklarından;

 • 1. 3. 1979 tarihinde de 1. derecenin 4. kademesine yükselip,
 • Bu derece ve kademeden emekli olmam gerekirdi.

Emekli Sandığı, düşük derece ve kademeye intibakın askeri personel kanununa ve emekli sandığı kanununun EK- 16. maddesine aykırı olduğu için emekli sandığı keseneklerinin (Primlerin) eksik ödendiğini EK- 30 madde gereğince düzelttirmesi gerekirdi.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN CEVABI

Hukuka aykırı bir durum yoktur.

BİLİRKİŞİNİN RAPORU

Askeri personelin aylıkları 926 sayılı kanun, bu kanunun değişiklikleri ve yönetmeliklerle belirlenir. Aylık artışları kanunla yapılır. Davacı 2009 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı er ve erbaş kanunu ile 2010 yılında yürürlüğe giren YAŞ kararları ile ilişiği kesilen subay ve astsubayların affına dair kanunda da davacının böyle bir hakkı yoktur. Ayrıca Anayasa'ya ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu gereğince o tarihte komutanlıklarına dava açması gerekirdi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA CEVABIM VE İTİRAZIM

Askeri Hizmet: Sosyal Güvenlik Kurumu ile hiçbir ilgisi olmayan ve İç Hizmet kanunuyla diğer Askeri kanunlarla belirlenen görev, disiplin, sicil, atış, tatbikat ve atama gibi görevlerden doğan hizmetlerdir. Askeri iş yerlerinde Komutanların emrinde geçen hizmetlerden doğduğu için ilk bakışta askeri hizmet gibi görünen fiili hizmet zamları ve emekli aylıkları Sosyal Güvenlik kapsamında olduğundan bu konudaki uyuşmazlıkların çözüm makamı 5510 sayılı kanunun 101. maddesi gereğince İş mahkemeleridir. Nitekim Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Hakkımda verdiği karar dava dosyasında mevcuttur. Yaş kararları ile ilişiği kesilenlerin affı ve askerlik kanunlarının dava konusuyla hiçbir ilgisi yoktur.

Kanunlara aykırı olarak yapılan intibakımla hem ben eksik aylık alıyorum hem de emekli sandığı eksik prim almıştır. BİLİRKİŞİ RAPORUNUN RET EDİLEREK, KONULARINDA UZMAN 3 KİŞİLİK YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ALINMASINI talep ettim.

MAHKEMENİN 7 TEMMUZ 2011 TARİHLİ ARA KARARI

Davacının 3 kişilik yeni bilirkişi talebinin reddine ve davacının itirazlarının dikkate alınarak aynı bilirkişiden EK RAPOR alınması.

BİLİRKİŞİNİN EK RAPORU

FİİLİ HİZMET ZAMMI KONUSUNDA

5434 sayılı kanunun 32. maddesi kimlere fiili hizmet zammı verileceğini, 33 ve 34 maddeleri de fiili hizmet zammının nasıl hesaplanacağı ve kurumların bu husustaki görevlerini belirlemiştir. Fiili Hizmet zamlarının derece ve kademelerde sayılacağına dair mevzuat yoktur.

RÜTBE VE DERECE İNTİBAKI KONUSUNDA

Askeri Yüksek idare Mahkemesinde dava açılması gerekir.

BİLİRKİŞİNİN SONUÇ OLARAK GÖRÜŞÜ

Görüş ve kanaatimde bir değişiklik yoktur.

EK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZIM

FİİLİ HİZMET ZAMMI HAKKINDAKİ:

Fiili Hizmet Zamlarının derece ve kademelerde sayılmasına dair mevzuat, emekli sandığı kanununun 33. maddesinin 2. paragrafıdır. Sayın bilirkişi, 2. paragrafı dikkate almadan ve yok sayarak, dava konusuyla ilgisi olmayan 1. paragrafa göre rapor yazmıştır.

RÜTBE VE DERECE İNTİBAKI HAKKINDAKİ

Dava doğru mahkemede açılmıştır ve zaman aşımı yoktur. Eksik dereceye intibak aylıklarla ilgili olduğundan askeri hizmetle ilgisi yoktur, intibakın yapılışı kanunlara aykırı olarak yapılmasıyla hem ben eksik aylık alıyorum hem de emekli sandığı kanununun Ek- 16. maddesine aykırı olarak emekli sandığı eksik pirim almıştır.

SONUÇ olarak Sayın bilirkişi raporu kanunlara aykırı olduğundan itiraz ediyorum ve raporun yok sayılmasını talep ediyorum.

8. 12. 2011 TARİHİNDEKİ MAHKEME KARARI
Davanın reddine,
8 gün içinde Yargıtay da temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.
Temyiz hakkının kullanılabileceği son tarih 16 Aralık 2011 tarihinde mesai bitimine kadardır.

Mümkün olduğu kadar kısa yazmaya çalıştım ama daha da kısa yazarsam konuyu tam olarak anlatamamış olurdum.

Sayın arkadaşlarım, temyiz hakkımı kullanacağım. Bilgilerinize ve yorumlarınıza sunuyorum. Teşekkürlerimle ve saygılarımla.

genclige-hitabe

Son Yorumlar

Son Eklenen Mesajlar

SITE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
GAZİLER GÜNÜ KUTLU OLSUN TBMM'nin, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ''Mareşal'' rütbesi ile ''Gazi'' unvanı verişinin 101. yıl dönümü ve Gaziler Günü törenlerle kutlanacaktır. Kahraman gazilerimizin, oluşan bedensel engellerinin yanında başta devletimizin mevzuatlarından kaynaklanan birçok sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Gazilerimize devletimizin yetkililerin...
Pazartesi, 19 Eylül 2022
fatih bektaş
UNUTMAYIN UNUTTURMAYIN 9/2 Sİ LİSE MEZUNU ASTSUBAY SINIF OKULU MEZUNU ASTSUBAYLARA DA VERİLMELİ BU HAK BÜTÜN ASTSUBAYLARIN OLMALI AYNI 2016 BÜTÜN ASTSUBAYLARI EŞİT SAYDINIZ OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ ŞİMDİ DE 9/2 Sİ EŞİT OLARAK VERİLMELİ
Cuma, 09 Eylül 2022
SİTE-ASB.GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU YÖNETİMİ
EMPERYALİSTLERİ DİZE GETİRDİĞİMİZ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'MIZIN 100. YILI YÜCE TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN. ORDU YOK DEDİLER KURULUR DEDİ PARA YOK DEDİLER BULUNUR DEDİ DÜŞMAN ÇOK DEDİLER YENİLİR DEDİ M.K.ATATÜRK Saygıdeğer Üyelerimiz İtilaf Devletleri tarafından son dönemlerinde bütün orduları dağıtılan, işgal edilen ve tersanelerine girilen &qu...
Salı, 30 Ağustos 2022
Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ