Çarşamba, 30 Mayıs 2012 23:26

Astsubay Özlük Haklarına Yönelik Genelkurmay Çalışmaları: Mali konular

Oy ver
(47 oy)
tsk

Genelkurmay Başkanlığı’nca, Emekli Astsubaylar Derneği’ne yönelik 04 Mayıs 2012 tarihinde e-muhtıra ile başlayan astsubay özlük haklarıyla ilgili süreç; 14 Mayıs 2012’de, assubayların özlük hakkında yapılan iyileştirme ve hükümete sunulan önerilerin Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayınlanmasıyla devam etmişti.

Genelkurmay Başkanlığı’nın; assubayların yanı sıra subayları, uzman jandarma ve uzman erbaşları da kapsayacak şekilde yürütülmekte olan çalışmalarını elektronik postama gelen mektuptan öğrendik.

Okuduğumuz kadarıyla, astsubay özlük haklarına yönelik çalışma “Mali konular, Mesleki gelişim ve Sosyal hakların iyileştirilmesi” şeklinde üç başlık altında yapılmakta.

Astsubayların Özlük Haklarına Yönelik Çalışmalar” ana başlığı altında; subay, uzman jandarma ve uzman erbaş özlük haklarına da atıfta bulunulan, yapılan ve yapılması hükümete teklif edilenleri de içeren konulardan “Mali konularda yapılan çalışmalar”ı geldiği gibi aşağıda sunuyorum:

ASTSUBAY ÖZLÜK HAKLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Zor şartlarda mesai mefhumu gözetilmeksizin görevlerini yapmakta olan TSK personelinin özlük haklarına yönelik çalışmalar, askerlik mesleğinin kendine özgü kuralları, ülkemizin şartları ve çağdaş uygulamalar dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içerisinde incelenmekte; Genelkurmay Başkanlığı yetkisindeki düzenlemeler hayata geçirilmekte, diğer konular ise ilgili makamlara teklif edilmektedir.

Bu kapsamda; bütünün ayrılmaz bir parçası olan astsubaylarımızın özlük hakları, eğitim seviyeleri, sosyal hakları, sahip oldukları  yetkiler ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi müteakip maddelerde belirtilmiştir.

1. Mali konularda yapılan çalışmalar:

 • a. Maaş ve tazminat artışı teklifleri, TSK personelinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmakta, ancak imkanlar ölçüsünde sınırlı kalmaktadır.
 • b. Son dokuz aylık dönemde; iç güvenlik harekatı (İGH) bölgesindeki personelin tamamı ile diğer bölgelerden makam ve rütbesi itibarıyla taşıdığı sorumluluğu, eğitimi, üstlendiği görevin riski/zorluk derecesi ve personelin ihtisası gibi hususlar da göz önünde bulundurularak seçilen personelin tazminatlarında kısmi artışlar sağlanabilmiştir. Bu kapsamda yapılan iyileştirmeler aşağıda belirtilmiştir.
 • c. İç güvenlik faaliyeti icra edilen bölgelerde görevli personele verilmekte olan operasyon tazminatı (aylık 524 TL) ile ilgili olarak tazminat verilen personel ve birlik sayısında artış yapılmıştır.

Bu kapsamda;

 1. Hatay, birinci derece kritik iller grubuna dâhil edilerek, bu ilde görev yapan personelin daha yüksek operasyon tazminatı alması sağlanmış,
 2. Sözleşmeli erlerin operasyon tazminatı alması sağlanmış,

  Erbaş ve erlerin operasyon tazminatı 148 TL’den 200 TL’ye yükseltilmiş,

  Jandarma koruma birlikleri, K.K.K.lığı İHA birlikleri ve dört ildeki hava radar birliklerinin erbaş ve erleri dahil tüm personeli ile Hv.K.K.lığı seyrüsefer subayları,, operasyon tazminatı kapsamına dahil edilmiştir.

 • ç. Ayrıca, birinci derece kritik illerde (Hakkari, Şırnak,Hatay vb.) görev yapan personele halen ödenmekte olan 524 TL operasyon tazminatına ilave olarak tüm subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erleri de kapsayacak şekilde;
 1. Tabur ve aşağı seviyedeki hudut birlikleri, operasyon icra eden tabur ve aşağı seviyedeki birlikler ile ilçe jandarma komutanlıkları ve bağlı kadrolarındaki personele aylık sabit 626 TL,
 2. Kritik illerde operasyon icra eden diğer birlikler ile havacılık unsurlarına, operasyona iştirak edilen gün ile orantılı  olarak günlük 10-40 TL ilave operasyon tazminatı ödenmesine başlanmıştır.

 • d. Muharip sınıf personeli komutanlık görevlerine özendirmek, emsallerine göre daha zorlu şartlarda görev yapanları ve mesleki gelişim için teşvik etmek, mahrumiyet bölgelerinde görev yapanlar ile risk seviyesi yüksek görevlerde bulunanları motive etmek maksadıyla;
 1. Harp akademileri Eğitimi, Komutanlık ve karargah Subaylığı Eğitimi ve Astsubay Üst karargah Hizmetleri Eğitimi alan personele (subay/astsubay),
 2. Belediye sınırları dışındaki jandarma karakol komutanlıklarında görevli personele (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere),
 3. Patlayıcı madde imhası görevinde çalışan personele (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere) ilave tazminat verilmesi sağlanmıştır.

 • e. 2629 sayılı Kanun kapsamında; uçucu, paraşütçü, dalgıç, kurbağaadam gibi niteliklere sahip personelin tazminatlarında ortalama %5-20 oranında artış yapılmıştır.
 • f. TBMM Genel Kurulunda 22 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen yasa ile; diğer Devlet memurlarında olduğu gibi iki veya daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitiren astsubayların 1’inci derecenin 4’üncü kademesine kadar yükselebilmeleri sağlanmıştır.
 • g. Özlük haklarının iyileştirilmesi çalışmalarına; subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er ayrımı yapılmadan, özellikle küçük rütbeli personelin lehine olacak şekilde aralıksız devam edilmektedir. Bu kapsamda devam eden çalışmalar;
 1. Yarbay ve üzeri rütbedeki subaylara verilen görev tazminatını 1’inci dereceye gelmiş muvazzaf ve emekli subay ve astsubayların da alabilmesini (yaklaşık 385 TL artış) öngören kanun tasarısı taslağı, 17 Ocak 2012 tarihinde MSB.lığına gönderilmiş, MSB tarafından da 13 Şubat 2012’de ilgili Bakanlıkların görüşüne sunulmuştur.
 2. Halen, MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin kıdemli binbaşı ve altındaki emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara da verilmesidir. Kanun Tasarısı Taslağı, 24 ağustos 2011 tarihinde MSB.lığına gönderilmiş, MSB tarafından da 09 Eylül 2011 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.
 3. 2 ve 3’üncü dereceden emekli olmuş personele ödenen emekli maaşını 1’inci dereceden emekli olmuş personelin maaşına yaklaştıracak şekilde hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı 09 Eylül 2011 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.
 4. Gelir seviyesi kısmen düşük olan binbaşı ve daha alt rütbedeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların maaşlarına %20 oranında artış yapılması teklifi 24 ağustos 2011 ve 18 Kasım 2011 tarihlerinde, ayrıca binbaşı ve daha alt rütbedeki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların maaşlarına %20 artış sağlanması için TSK Hizmet Tazminatında artış yapılmasına ilişkin teklif ise 15 Mayıs 2012 tarihinde MSB’ye gönderilmiştir.
 5. TSK personelinin özlük haklarını eğitim düzeyine göre düzenleyen tek gösterge tablosunun kullanılmasını öngören teklif, 23 Ocak 2012 tarihinde MSB’ye gönderilmiştir. Bu teklifte;

  (a) Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların öğrenim durumlarına göre göreve giriş derece ve kademeleri yeniden düzenlenerek, 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu olanların 8/1’inden, 2 yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların 9/2’sinden, lise ve dengi okul mezunlarının 10/1’inden göreve başlamalarının sağlanması,

  (b) Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların durumlarına göre yükselebilecekleri en son derece ve kademelerinin yeniden düzenlenerek; iki yıl ve daha fazla yüksek öğrenimi bitirenlerin ¼’üne, lise ve dengi okulları bitirenlerin 2/6’sına, ortaokul ve dengi okulları bitirenlerin 3/8’ine kadar ilerlemesi,

  (c) Lise ve dengi okul mezunu olup 2/6’sına kadar ilerleyen personelden sonra 6 yıllık sicil notu ortalaması %90 ve üzeri olanların  ¼’üne yükselmesi amaçlanmıştır.

 6. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında görevlendirilen subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere görev yaptıkları her gün için en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının 1/10’u tutarında (63 TL) ödeme yapılması maksadıyla hazırlanan Kanun Tasarısı Taslağı, 10 Nisan 2012 tarihinde MSB’ye gönderilmiştir.
 7. Mevcut durumda lojman tahsis edilmeyen personele herhangi bir tazminat ödenmemektedir. Lojman tahsis edilmeyen TSK personeline, yaklaşık 400 TL artış getirilmesini öngören teklif 18 Haziran 2008 tarihinde MSB’ye gönderilmiştir. Ancak 23’üncü yasama döneminde yasalaşmamıştır. Bunun üzerine söz konusu Kanun Tasarısının 242üncü yasama döneminde yenilenmesi ve yasalaşması faaliyetlerine devam edilmesi hususunu içeren Gnkur.Bşk.lığının yazısı 06 Nisan 2012 tarihinde MSB’ye gönderilmiştir.
 8. 2’nci dereceden emekli olmuş astsubayların 1’inci dereceye intibak işlemlerinin yapılması yönündeki teklif 28 Mayıs 2012’de MSB’ye gönderilmiştir.
 9. TSK personeline fazla mesai ücreti ödenmesi konusundaki teklif 28 Mayıs 20122de MSB’ye gönderilmiştir. 28.5.2012

Mali konularda yapılan çalışmalar başlığı altında sunulan bilgiler bu şekilde. Bir sonraki yazımızda ikinci bölümü oluşturan “Mesleki gelişime yönelik çalışmalar”ı ve akabinde üçüncü bölümü oluşturan “Sosyal hakların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar”ı paylaşmak üzere…

Yorumlar

+4özer salih özen17-07-2012 18:21#20
İZMİR VE ADANA MİLLET VEKİLLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ BU ÖNERGELERİ VERMEDEN ÖNCE AKP Lİ KAÇ VEKİLLE KULİS YAPTILAR(HİÇ) ÖNERGE GÜNDEME GELİRSE DEV.MEMURU OLARAK İŞE YENİ BAŞLAYAN BİR ÇAYCININ MAAŞININ 1760 LİRA, 25 YIL ÜZERİNDEN EMEKLİ OLMUŞ ASSUBAYIN MAAŞININ 1350 LİRA OLDUĞUNU SÖYLESİN BELKİ MSB ASSUBAYIN MAAŞINI ÖĞRENİR. KUSURA BAKMAYIN BU VEKİLLERİN VERDİĞİ TEKLİFLERDE SAMİMİ OLDUĞUNA İNANMIYORM.
+5Edip Hayte17-07-2012 10:28#19
Alıntılandı Edip HAYTE:
İzmir Milletvekili Türeli, subay ve astsubaylar ile emeklilerinin, görev tazminatı alabilmesini öngören kanun teklifi verdi.

www.chp.org.tr/?p=78197


Her ne kadar kabul edilmesi zor da olsa... Hatta mümkün bile olmasa... Düşünmüşler! Sağ Olsunlar...

İzmir Milletvekili Sayın Rahmi Aşkın Türeli'den sonra, Adana Milletvekili Sayın Ali Demirçalı da benzer bir teklif vermiş

www.chp.org.tr/?p=79253
+4Edip Hayte06-07-2012 17:07#18
İzmir Milletvekili Türeli, subay ve astsubaylar ile emeklilerinin, görev tazminatı alabilmesini öngören kanun teklifi verdi.

www.chp.org.tr/?p=78197
+11Mustafa Savaş EVRAN10-06-2012 08:19#17
Genelkurmay yetkilileri ve Kurmaylar halen daha Türk Ordusunda çalışan-Emekli Assubaylardan bir tekinin bile bu safsatalara inandığını düşünüyorsa gerçekten Genkurun durumu vahim.Hem de çok vahim.
-7Abdull REZZAK09-06-2012 21:37#16
e. 2629 sayılı Kanun kapsamında; uçucu, paraşütçü, dalgıç, kurbağa adam gibi niteliklere sahip personelin tazminatlarında ortalama %5-20 oranında artış yapılmıştır.

Maddesi ne zamandan geçerli olmuştur. Bir bilgisi olan var mı acaba? Şahsen ben bu kapsamda olmakla beraber maaşımda hiç bir değişiklik olmadı!
+16Mehmet Zafer ÖZKAN04-06-2012 14:40#15
Haberi ilk duyduğumda heyecanlanıp bir şeyler olacak sanmıştım. Ancak araştırdıkça geldi ki gitti,ordan gelip buraya gitti,bu gün git yarın gel, oyalandığımızı anladım.Aslında yorum da yazmayacaktım ama yazdım.Arkadaşlarım, bize hiç bir şey vermezler,verir lerse bilin ki menfaatleri icabıdır. Belki seçimlere yakın yarım parmak pekmez sürerler ağzımıza.Bal değil sakın karıştırmayın!
+28ibrahim03-06-2012 20:59#14
GENKUR.iyi niyetli olsaydı zaten kendilerine yaptığı gibi,sırf assubayları ilgilendiren teklifleri sunardı,2008 yılında MSB.lığına gönderdiğim dilekçeme MSB.per.bşk.tuğgen.silahlı kuvvetlerde iyileştirme çalışmaları bir bütün olarak devam etmektedir diye cevap vermiştir.Hani nerde o bütünlük siz ceplerinizi doldurun, bütünün diğer parçaları sürünsün.Bunlara zerre kadar güvenim ,inancım kalmamıştır.Saygılarımla.
+24selçuk03-06-2012 17:01#13
Genkur.baskanligi israrla,inatla gecmis yillarda MSB, ye gonderdikleri altina da adeta sallayin bu teklifimizi notu dusdukleri kokusmus hicbir ise yaramayan icerigi bos lacka seylerden bahsediyor.Konu assb.larin konusu oldugu halde laf cambazligi,sark kurnazligi yaparak konuyu dagitip tum silahli kuvvetleri kapsayacak sekilde asla kabul gormeyecek teklifleri yaptik diyor,sonra da yalandan lafi susleyip guya edebiyat yapiyor ve motivasyon gibi kendilerinin de bilmedigi sozcuklerle isi bastan atiyor,bizim sorunumuz ayan beyan belli oldugu halde ondan hic dem vurmuyor,biz diyoruz ki sb.nasil dort yil okumadan intibaki yapildiysa assb da intibakini yap. Bunun icin amerikayi yeniden kesfe luzum var mi? Niye laf salatasi yapip zamana yayiyorsun konuyu?Tek yol;meclise assb.MV.yollamak. O kadar...
+24Mustafa SEZEK01-06-2012 11:51#12
Bu güne kadarki uygulamalar, tepkiyi azaltmak ve yasak savma hareketi olabileceği endişe içerisinde tedbirli olmamıza işaret ediyor.

Zira subaylara ait tekliflerin jet hızla komisyona gönderilip, görüşülüp, yasalaştığını defalarca gördük.

Bizler haklarımızın iadesi konusunda bütünlük içerisinde TEMAD önderliğinde takipçisi olursak, yani TEMAD'ın arkasında 200.000'lerle ve ısrarla durursak tüm haklarımızı rahatlıkla alabiliriz. Aksi takdirde parçala, böl, yönetle bu defa da siyasete takılır kalırız.

HER ARKADAŞ GELİŞMELERİ VE BİRLİKTELİĞİN GÜCÜNÜ İKİ ARKADAŞINA ANLATIP ARAMIZA GETİRMELİ Kİ AYNI ZAMANDA SİYASİ BİR GÜÇ OLABİLELİM.
+27Edip Hayte01-06-2012 10:23#11
Bu Tekliflerden Hiçbir Şey Çıkmaz.
Çünkü Bu Yazıdaki Bilgiler Işığında, 8. ve 9. Maddeler Hariç Tekliflerin Tamamı, TBMM Genel Kurulu'nda, 22 Mayıs 2012'de Görüşülen ve Kabul Edilen ''Askerlik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''ndan Daha Önceki Tarihlerde MSB Kanalıyla, İktidara Gönderilmiş; Sayın Başbakanın Bilgisi Dahilinde Olan Konulardır.
Eğer Bunların TBMM'den Geçmesini Sayın Recep Tayyip Erdoğan İsteseydi Buradaki Teklifleri de 1/4 Mevzuunda Olduğu Gibi, Askerlik Kanunun İçine Bir Şekilde Sıkıştırırdı.
+24Hüseyin ÇETİN01-06-2012 08:40#10
Her zaman olduğu gibi Genkur. Bşk.lığı bizleri oyalamaktadır, hükümetin Genkur.Bşk.lığının telifini geri çevireceğini sanmıyorum tabii bir teklif yapılmış dil ucuyla askıda bekliyor. Aksi halde Nisan 2012 tarihinde subaylar için yapılan maaş iyileştirmesi bizler için de bir gecede sessizce çıkarılırdı.
TEMAD Gen.Bşk. Sayın Ahmet KESER beklentilerimiz in üstünde bir performans sergilemektedir , atacağı her adımda yanındayız. Ama basın ve medyada yerimizi almışız bunu ses getirecek eylemler ile devam ettirmeliyiz.
+23ibrahim01-06-2012 08:26#9
Bu durum gösteriyor ki,GENKUR.hala assubaylarla alay ediyor,bizleri yok sayıyor, velhasıl ipe un sermeye devam ediyor,seyirci kalmayalım,sayg ılarımla.
+29yasarcakan01-06-2012 01:34#8
Külliyen brifing,
Külliyen toplantı,
Nihayeti kokteyl,
İcraat mafiş..
+34Rafet Duran31-05-2012 22:49#7
Astsubayların mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ile ilgili olarak yapılan ve kamuoyuna duyurulan bu tekliflerde; ilk kez hak olarak sarı sakındırağın ve yüksek lisans-doktora yapmış sınırlı sayıdaki meslektaşlarımı za sağlanan göstermelik düzenlemenin bulunmaması, iyiye işaret olarak algılanmalı ve daha samimi bir davranış olarak görülmelidir.

Esas samimiyet testine tabi tutulması gereken makam bundan sonra, hükümettir. Gerçekten icra makamı olarak gereğini mi yapacaklar, yoksa alışageldiğimiz gibi; “Komisyona havale et. Zamana yay ve unuttur” politikasına devam mı edecekler? Bizler de bütün dikkatlerimizi bu konu üzerinde toplamalıyız. Kandırılmak ve oyalanmak istemiyoruz. Zira bu husus bizlerle alay etmedir, onurumuzla oynamadır. Düşük enflasyonla, rekor ihracat ve dünyada en çok büyüyen ülkeler arasında sayılıyorsak; vekiline, bürokratına, istediğiniz diğer kesimlere yaptığınız düzenlemeleri hiçbir mazerete sığınmadan, hakkı olan ve hak eden bizler de acilen bekliyoruz. İster kanunla, isterse KHK. ile fark etmez. Başkalarına hangi hızla yapmışsanız, aynı gayreti bizler de görmek istiyoruz
+30Osman Ada31-05-2012 22:41#6
Bu açıklamaları önemsiyoruz ancak yeterli bulmuyoruz. Genelkurmay bunları hükümete sundum benim görevim burada bitti diyemez; çünkü bu haksızlıklar bu ön yargılar genelkurmay tarafından oluşturulmuştur .
Bu güne kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen Ersen Gürpınar kardeşim ve TEMAD başkanımız Sn.Ahmet KESER başta olmak üzere tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yılmak yok hak ettiğimiz hakları alıncaya kadar her türlü yasal mücadelenin içinde ve TEMAD yönetiminin desteğinde olacağız.
NOT: Mücadele ateşimizin hiç sönmemesi için büyük gayretleri olan cesur yürek Umur TALU'ya minnettarlığımı zı ayrıca arzederim
+28ilkerdemirdas31-05-2012 20:34#5
Tazminatlar rütbeye göre değil dereceye göre teklif edilmiş bu da demek oluyor ki hükümet diğer 1'inci derecedeki devlet memurlarına emsal teşkil edeceğini bahane ederek kabul etmeyeceği şimdiden belli.
+19metin ayan31-05-2012 17:39#4
Bunlar tatlı su kurnazları,asb iyileştirmesi adı altında yine karmaşık bir teklif hazırlayıp bunun içinden cımbızla subayları ilgilendiren maddeleri oylatacaklar komisyonda, sonra da bakın biz teklif yaptık ama hükümet bunları uygun gördü diyecek bunu hazırlayanlar...
Arkadaşlar benim TSK.da gördüğüm tablo hakikaten çok vahim hele dün okuduğumuz genkurda israil odası yazısıyla tamamen umutlarım kırıldı,TSK içinde gerçekten de İLLEGAL bir yapı olduğunu düşünüyordum, bir de bu yazı üzerine tuz biber ekti,yüksek rütbeli generallerin halk çocukları bizleri yıllarca görmezden gelmelerinin başka izah tarzı yok...
http://www.mainboard24.com/bunlari-biliyormuydunuz/349947-sabetayist-unluler.html http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5124002.asp
+42Ersen Gürpınar31-05-2012 17:25#3
SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA...
Genelkurmay başkanlığının bazı haklarımızın İADE edilmesi konusunda yapmış olduğu çalışmalar ve MSB sunulan yasa tekliflerini memnuniyetle karşılamış bulunuyoruz ancak teklifler içerisinde 5 yıl önce sunulanlar dahi hemüz kesinleşmediğin i düşünürsek bu tekliflerin ben Hükümete gönderdim sorumluluğum bitti şeklinde değerlendirildi ğini bunun sadece tepkiyi azaltmak ve yasak savmak olarak değerlendirileb ileceğimi düşünüyoruz.
Çünki bizler subaylara ait tekliflerin 3 gün içinde komisyona gönderilip 24 saat içersinde komisyonda görüşülüp 1 hafta içinde yasalaştığını biliyoruz.
GENELKURMAY Başkanlığı açıklamasında belirttiği gibi bizleri BİR BÜTÜNÜN PARÇASI olarak görüyorsa yeni bir hak değil gasp edilen hakların iadesi olan bu konuların ısrarlı takipçisi olur ve sonuçlanmasını sağlar; Haklarımızın bizler takipçisi olacağız. Bu nedenle arkadaşlarımızı nda mücadelemize katılmalarının sağlanmasını istirham ediyorum.
+40M.celik31-05-2012 12:50#2
Genkur daki zihniyet hala şark kurnazlığı yapmak. “Astsubayların Özlük Haklarına Yönelik Çalışmalar” ve bununla ilgili “Mali konularda yapılan çalışmalar” diye açıklama yapıp işin içine TSK daki tüm personele yönelik yapılan çalışmaları da sokmuşlar.ne zaman Er,Erbaş,Uzman erbaşlar veya Assubayların mali sorunlarıyla ilgili yapılması zorunlu iyi bir çalışma olsa hemen subayları da ilave ediyorlar.Bu da personel arasındaki farkın sürekli daha da açık olmasına neden oluyor. Genkur açıkça Assubaylara yönelik ne yapıyor onu açıklamalı ve ''en son subaylara verilen tazminatlarda olduğu gibi GENKUR BŞK.DİREK BAŞBAKANLA KONUŞUP ASSUBAYLARIN ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE KANUNLAŞMASINI SAĞLAYABİLİR.Yoksa Genkur un yaptığı bu çalışmalar daha önceki yapılan çalışmalar ve teklifler gibi kağıt üstünde kalır ve yıllarca sürüncemede kalır.Bunlar bizleri ve kamuoyunu uyutma taktiği.Saygılarımla...
+33hüseyin şeker31-05-2012 10:45#1
Bunlar assubayları değil tsk personelinin tamamını kapsıyor, ancak güncel assubay sorunları için cevap niteliği taşıyarak sözüm ona şark kurnazlığı yapmaya çalışıyorlar,bu durumu da kamuoyuna izah etmemiz lazım.Genkur assubaylar için ne yapıyor bize sadece onu açıklasınlar,bı raksınlar şimdi erbaş er tazminat artışını vs.Bize somut tatmin edici bir açıklama yapılmak zorunda.

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Yorum yapmak için lütfen KAYIT olun veya GİRİŞ yapın...