SİCİL AFFI KONUSUNDA SON DURUM

11 Oca 2019
3831 kez

9 Temmuz 2018'de; 

=============
Karar Sayısı: KHK-703 (9 Temmuz 2018) Başbakan Binali YILDIRIM imzalı… 
MADDE 127- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun; 
e) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
Y O R U M: 926'daki Madde-33'ün (1. fıkrasına) bakalım; 
IV — Terfi zamanı:
Madde 33 — Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır.
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —--------------------------------
10 Temmuz 2018'de; 
===============
3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10 Temmuz 2018 (30474 nolu Resmi Gazete) 
İKİNCİ BÖLÜM 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli Terfi zamanı 
MADDE 8- (1) Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.
 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -------------------------------------------
926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 81 inci maddesi;
 “V — Terfi zamanı: 
Madde 81 — Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 üncü madde hükmü uygulanır.” 
926 sayılı Kanun’un 33 üncü madde hükmüne atıf yapılmış olan bu madde, 9 Temmuz 2018'de 703 sayılı KHK ile 33 üncü madde yürürlükten kaldırıldığına göre hükümsüz kalmıştır. Her ne kadar 10 Temmuz 2018'de (1 gün sonra) 3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile “Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.” dense de; 81 inci madde yine de hükümsüzdür. Çünkü; 3 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 8 inci maddesinde sadece “Muvazzaf subaylar” ifadesi yer almıştır.
 
Madde 81'in tekrar uygulanabilir hale gelebilmesi için; 
a) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 81 inci maddesi; 
“V — Terfi zamanı: 
Madde 81 — Astsubayların terfi zamanı hakkında 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin “Terfi Zamanı” ile ilgili 8 inci madde hükmü uygulanır.” ,

b) 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 8 inci maddesi; 
“Terfi zamanı MADDE 8- (1) Muvazzaf subay ve astsubayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.” ,

c) 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 8 inci maddesi; 
“Terfi zamanı MADDE 8- (1) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi personelin terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.” 
ifadelerinden birinin (a, b, c) olması gerekirdi. Ancak böyle bir madde hükmü olmadığına göre; mahkeme kararıyla hükümleşmiş cezadan dolayı hükmün yerine getirilmesinden sonra, 926 sayılı Kanun’un 36 ıncı madde hükümlerine göre “Nasıp Düzeltmesi” hangi tarihe götürülmüşse o tarihte Derece/Kademe ilerlemesinin yapılması gerekir.
 
NOT: Kanunların durumunu ve “Nasıp Düzeltmesi” konusunu bu şekilde inceledik. Yönetmelik hükümlerinde daha farklı hükümler varsa durum ne olur? Sağlıklar dilerim…

Fahrettin BAĞRI 
(E) Maliye Astsubayı

 

SİCİL AFFI KONUSUNDAKİ YASA TEKLİFİ 

Sicil Affı konusunda hazırlayıp Sn.Murat BAKAN’a gönderdiğim Kanun Teklifi şu anda 2/1127 Esas Numarası ile Milli Savunma Komisyonu’ndadır…


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifım gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla,
Murat BAKAN
İzmir Milletvekili

GENEL GEREKÇE
Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli zamanlarda suçlara ait af kanunu çıkarıldığı halde TSK personeli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personel sicil affından hariç tutulmuş olup, bu zamana kadar Devlet hizmetinde olmanın gururu içerisinde bulunan personelin çalışmasının teşviki için bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır.

Bilindiği üzere, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik olarak 25.12.1985 tarihli ve 3249 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, 18.6.1992 tarihli ve 3817 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ve son olarak da 28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur.

1. 25.12.1985 tarihli ve 3249 sayılı,
2. 18.6.1992 tarihli ve 3 817 sayılı,
3. 28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı,
4. 22.6.2006 tarihli ve 5525 sayılı 
Kanun olmak üzere periyodik olarak her yedi yılda bir “AF” Kanunu çıkarılmıştır. Yürürlüğe giren bu kanunlar TSK personeli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi personele uygulanmamıştır. Gelinen durum itibariyle TSK’nın yapısında çok önemli değişiklikler olurken daha da önemlisi Askeri Mahkemeler, Askeri Savcılıklar, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) v.b. kaldırılmıştır.

Askeri Mahkemelerce hükümleşmiş ceza alanlar,bu cezalardan dolayı nasıpları aleyhte düzeltildi ve yıllarca nasıplarının götürüldüğü tarihte değil de daima bir sonraki 30 Ağustos’ta “Derece Yükselmesi” veya “Kademe İlerlemesi” yapıldı. Dolayısıyla bu durumda olan TSK Personeli bu cezayı ömrü boyunca çektiler ve hatta öldükten sonra geriye bıraktıkları da bu cezayı çektiler, çekmeye de devam ediyorlar. Ayrıca bu Kanun Teklifi ile bu konuda mağduriyet yaşayan emekli TSK personelinin de faydalanması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1-
 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda aşağıdaki geçici madde eklenmek suretiyle;

GEÇİCİ MADDE 46: “Çeşitli suçlardan dolayı Askeri Mahkemelerce hükümleşmiş ceza alanlar hükmün veya kararın kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın tamamen infazını müteakip aleyhde nasıp düzeltesi yapılanların nasıpları hangi tarihe götürülmüşse, o tarihte derece yükselmesi veya kademe ilerlemesi yaparlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır.”

Devlet hizmetinde olmanın gururu yanında çalışmalarının teşviki suretiyle verimliliğin artırılması, personele kendisine istihdam eden Devlete olan güven duygusunun aşılaması ve hükümleşmiş cezalarının belli süreler sonunda sicilden silinmesine ilişkin uygulamalardaki farklılıkların ortadan kaldırılması öngörülmekte ve bu Kanundan yararlananların disiplin cezalarının silinmesinde ilgililerin müracaat şartının aranmayacağı hükme bağlanmaktadır.

Kanuna göre emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların da faydalanması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.

926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 46: “Çeşitli suçlardan dolayı Askeri Mahkemelerce hükümleşmiş ceza alanlar hükmün veya kararın kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın tamamen infazını müteakip aleyhde nasıp düzeltesi yapılanların nasıpları hangi tarihe götürülmüşse, 0 tarihte derece yükselmesi veya kademe ilerlemesiyaparlar. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır. ”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Son Düzenlenme Pazartesi, 14 Ocak 2019 11:43
Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile