Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar-3-

 

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -3-

 

Deniz Lisesinin kuruluş târihi konusunda basına yalan yanlış bilgiler üfüren bahriyeli dört subayımızı,

1Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar isimli makâlemizde teşhir eylemiş idik. 

Sayın Ersen GÜRPINAR da makâlemizi sağolsun,

Bu subaylarımızın fesbuk, çıt çıt tivit, mivit hesâplarına göndermiş idi.

Hepsinin de bu makâlemizi okuduğunu söylemiş idi.

Fakat

Târih uğrusu bahriyeli bu subaylarımızdan birisi dahi bugüne kadar bir tek cümle ile ses verip de

Yalan söylediklerini ikrâr etmek erdemini gösderemedi...

Ne diyelim; canları sağ olsun!

Doktorlukları, kurmaylıkları, subaylıkları, amirallikleri, târih bilgileri, celâdetleri

Ve hele de yürekleri,

İşde, ancak davşan yüreği kadar imiş!..

Deniz Lisesinin kuruluş târihi konusunda bu dört subayımız;

Heybeli’de mehtâba çıkdıkları serin gecenin seher vakdinde,

Rüyâlarında şımşırık olduğu günlerden kalma bu ezber ile üfürgenlik, sömürgenlik ve böbürgenlik eylerken,

Bu konuda, işin asıl sâhibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın fikr-i aslîsinin ne olduğunu bilmek icâp edivermiş idi.

7 Ekim 2016 Cuma günü gönderdiğim aşağıda gördüğünüz şu dilekcem ile de ben Eski Tüfek

Bu yalancı bahriyeli subayların peşine düşmüş idim.

 

KONU: Deniz Lisesi Târihcesi Hakkında.

İLGİ: (a) (https://www.youtube.com/watch?v=-RGSYkAWJiU) bağlantısında münteşir Deniz Lisesi Tanıtım Filmi.

(b) (http://www.denizlisesi.k12.tr/orta/liseTarihce.html) bağlantısında münteşir Deniz Lisesi Târihcesi.

(c) Hürriyet Gazetesinin 24 Şubat 2014 târihli nüshası (http://webtv.hurriyet.com.tr/haber/deniz-lisesi-ilk-kez-basina-tanitildi_88076)’ında neşredilen Deniz Lisesi hakkındaki haber.

(ç) Deniz Lisesi Târihcesi, Dr.Öğr.Kd.Yzb. Raim ÜNLÜ, (Dz.K.K. Matbaası-2000)

(d) 1171928 sayı ve 03.12.2015 târihli BİMER dilekcem.

(e) 620916 sayı ve 31.05.2016 târihli BİMER dilekcem. (Birinci bölüm)

(f)625856 sayı ve 31.05.2016 târihli BİMER dilekcem. (İkinci ve son bölüm)

(g) 4982 sayı ve 09 Ekim 2003 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânunu.

(ğ) 2004/7189 sayı ve 19 Nisan 2004 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânunun Uygulanmasına İlişkin Esâs ve Usûller Hakkında Yönetmelik.

1. Deniz Lisesi târihcesi hakkında yapdığım tetkiklerde, işbu okulun kuruluş târihine dâir olmak üzere 4 ayrı kaynakda birbirinden farklı kuruluş târihlerinin mevcut olduğunu gördüm. Tesbit etdiğim bu farklı kuruluş târihleri şunlardır;

 1. TRT ve Genelkurmay Başkanlığının işbirliği ile 2015 senesinde hazırlandığı içeriğinde bildirilen ve TRT-1’de neşredilen İlgi (a)’da münteşir tanıtım videosunda; Okul Komutanı Dz.Kur. Alb. Mehmet Serter TUÇALTAN; Deniz Lisesinin 1773 senesinde kurulduğunu söylemiş.
 2. Deniz Lisesinin İlgi (b)’de münteşir târihcesinde, işbu okulun kuruluş târihine ilişkin olarak birbirinden farklı iki ayrı kuruluş târihinden bahsediliyor. Bugün hâlâ mevcut işbu târihcede;

b.1. Deniz Lisesinin 1773 senesinde kurulduğu,

b.2. 4 sınıflı“İDADİ” (Lise) kısmının ise 1853 senesinde açıldığı”

bilgisi kamuoyuna hâlen duyuruluyor.

 1. Hürriyet gazetesinin İlgi (c)’de münteşir “Deniz Lisesi İlk Kez Basına Tanıtıldı” başlıklı haberde, okul hakkında bilgi veren Okul Komutanı Dz.Kur.Alb. Murat ŞİRZAİ; “Deniz Lisesinin 1834 yılından itibaren eğitim öğretim verdiğini” kamuoyuna duyurmuş.

ç. Dr.Öğr.Kd.Yzb. Rasim ÜNLÜ’nün hazırladığı, kaynak olarak Safvet’in “Bahriye Târihimizden Filasalar” isimli eserini kaynak olarak gösderdiği ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı matbaasında 2000 senesinde tab edilen İlgi (ç)’de mezkûr “Deniz Lisesi Târihcesi” isimli kitabın 12-14’üncü sayfalarında Deniz Lisesinin, “Bahriye İdâdisi” ismi ile 29 Ekim 1852 târihinde hizmete açıldığı yazmış.

2. Türkiye çapında yayınlanan gazetelerde, devletimizi temsil eden askerî kurumların neşretdiği târihce kitaplarında ve resmî örütbağ sayfalarında yapılan yayınlarda Deniz Lisesinin kuruluş târihi hakkında birbirini tekzip eden dört farklı târih verilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için ciddî bir zaafiyetdir.

ØBir okulun kuruluş târihini nasıl olur da devletimizi temsil eden askerî kurumlar bile kendi kaynaklarında doğru olarak yazamaz?

ØBu yalan yanlış bilgiler ile kamuoyunu kandıran ve devletimiz ve ordumuzun itibarını bu şekilde zedeleyen kimlerdir?

ØDevletimizi temsil eden subayların basına verdiği ve gerçekler ile alâkası olmayan bu yalan yanlış bilgileri denetleyen askerî bir mercii yok mudur?

ØKamuoyunu aldatan bu yanlış bilgiler, kasıtlı olarak mı piyasaya sürülmektedir?

ØBu yanlışlardan, Sayın Millî Savunma Bakanımız ve Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın şahsen bilgileri var mıdır?

3. İşbu dilekcemin yukarıda mezkûr maddelerinde arz etdiğim malûmât muvâcehesinde benim suâllerim şöyledir;

a. Devletimizin çeşitli resmî kaynaklarında münteşir mevcut bilgi kirliliğini önlemek, devletimizi temsil eden kurum ve subayların bu vahim hatâsını bir an evvel izale etmek ve dahi kamunun doğru bilgi edinmesini temin etmek üzere, işbu dilekceme konu etdiğim Deniz Lisesinin;

Øa.1. Gerçek ve resmî kuruluş târihi nedir?

Øa.2. Kuruluş târihininin belgesi (Kânun, lâyiha, kuruluş senedi vb.) var mıdır? Var ise şâyet, nedir?

Øa.3. Deniz Lisesinin kuruluş târihi olduğu bildirilen belgenin bir sûretinin, ücreti mukabilinde tarafıma gönderilmesini,

Øb. İlgi (e-g)’de mezkûr iki adet BİMER dilekcemde tevcih etdiğim ve Deniz Lisesinin kuruluş târihine dair ileri sürdüğüm resmî belgelere rağmen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sorduğum suâllerimi niçin savsaklamakta ve cevâp vermemektedir?

Øc. Ordumuzun eğitim-öğretim târihinde teşkil edilen ilk askerî idâdî, Fünûn-ı İdâdî ismiyle teşkil edilen Kuleli Askerî Lisesi’dir. Ve kuruluş târihi de 21 Eylül 1845’dir. Bu hakikât gün gibi ortada dururken, Deniz Lisesine menşe teşkil eden Bahriye İdâdîsi nasıl oluyor da bu târihden tam 72 sene evvel, bir başka ifâde ile 1773 senesinde kurulabiliyor Allah aşkına?

Øç. Bir tek okulun “ilk kuruluş târihi” söz konusu olduğuna göre işbu okulun, birbirinden farklı 4 ayrı târihde kurulduğunu söylemek akıl, bilim, ve askerlik târihi ile bağdaşamaz! Deniz Lisesinin 1773 senesinde kurulduğunu söylemek, “canlı televizyon yayını 1773 senesinde başlamışdır” demek kadar mesnetsiz ve bilimden uzak bir iddiadır. Bunu söyleyenlerin de târih bilgisi bir yana akıl sağlığını cidden sorgulamaya hakkım vardır. Osmanlı Devletimizin eğitim-öğretim târihinde “idâdî” ismiyle bir okul ve tedrisatın asla olmadığı 1773 senesinde, Deniz Lisesinin kurulduğunu söylemek sûretiyle devletimizi, ordumuzu ve milletimizi kandıranlar ve devletimizin ve ordumuzun resmî târihini tahrif ve ifsad edenler kimlerdir?

d. Millî Savunma Bakanlığımızın bu bilgi kirliliğine ve târih sahteciliğine el koymasını ve

Devletimizin resmî kayıtları ve târihî hâfızasını tahrif edip bugünkü kayıtlarımızda “Deniz Lisesi” ismiyle maruf işbu okulun târihcesi hakkında yalan söyleyen ve bu okulun târihini çarpıtanları tesbit etmesini ve haklarında işlem yapmasını isdiyorum.

4. İşbu dilekcemin yukarıda mezkûr iki ve üçüncü maddelerinde tevcih etdiğim suâllerimi İlgi (ğ ve h) mevzuât kapsamında cevâplamasını Millî Savunma Bakanlığımızdan saygılarımla arz eylerim.07.10.2016.

1600259113

 

 

*  *  *  *  *

 

Yukarıda gördüğünüz bu dilekcemiz ile

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar  isimli makâlemizde folim karesini dondurmuş idik!

15 günde ilgili makâma ulaşdırılması gereken yukarıda gördüğünüz şu dilekcem,

Tam 33 gün sonra yerine ulaşdı.

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_3_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

15 Temmuz mahmurluğunu üzerinden atmaya çalışan Millî Savunma Bakanlığımız,

Bu dilekceme cevâp vermeye tenezzül etmedi.

Biz de, devletin direği dediğimiz kânûnundan neşet eden bilgi edinme hakkımızı kullanarak

Devletimizin Bâb-ı Ȃli’si olan Başbakanlığa müracaat ile yolumuza devâm etmiş idik.

Ve dahi

Deniz Lisesinin kuruluş târihindeki orostopolluğa bir zevâl vermek için

Aşağıda gördüğünüz şu dilekce ile

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun yolunu tutmuş idik.

 

T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU’NA

Bakanlıklar/Ankara

                            02 Ocak 2017

KONU: BİMER Dilekceme Miâdında Cevâp Verilmemesi Hakkında.

 

İLGİ: (a) 1600259113 sayı, 07 Ekim 2016 târih ve “Deniz Lisesi Târihcesi Hakkında” konulu BİMER dilekcem.

(b) 4982 sayı ve 09 Ekim 2003 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânunu.

1. İlgi (a)’da mezkûr dilekcemi, BİMER vasıtasıyla 07 Ekim 2016 târihinde Başbakanlığımıza gönderdim. BİMER, bu dilekcemi 10 Kasım 2016 târihinde MillȊ Savunma Bakanlığına sevk etdi. İşbu dilekcem, 10 Kasım 2016 târihinden buyana MilȊ Savunma Bakanlığında bekletilmektedir. İşbu dilekcem hakkında işlemin devâm etdiğine dair, 02 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar da hiçbir mâkamdan herhangi bir bilgi, cevâp almadım.

2. İlgi (a) dilekceme miâdında cevâp vermeyen MillȊ Savunma Bakanlığı, İlgi (b) kânunun 5 ve 11’ inci maddelerini ihlâl etmişdir.

3. Neticeten; Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulumuzun konuyu İlgi (b) mevzuât kapsamında tetkik ederek neticeyi tarafıma bildirmesini,

Saygılarımla arz eylerim.

Şükrü IRBIK          

E K L E R :

EK-A: 1600259113 sayı ve 07 Ekim 2016 târihli BİMER dilekcem.

 

*  *  *  *  *

 

Yukarıda gördüğünüz itirâz dilekcemi tetkik eden Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu,

Aşağıda gördüğünüz gerekcelere müsteniden itirâzımı haklı buldu.

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_3_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ve dahi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan Eski Tüfek’in güzellik ile talep etdiği bilgileri,

Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu vasıtasıyla,

Tâbiri câizse hülle ile değil fakat sille ile aldık!

Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun dürtmesi ile ayıkan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız,

Şöyle inciler döküverdi ağzından, vehleten...

 

*  *  *  *  *

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_3_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_3_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 *  *  *  *  *

 Cebren de olsa bu cevâbı bana gönderen Deniz Kuvvetleri Komutanımıza hassaten teşekkür ediyorum;

Hak zuhûr eyledi,

Yalan, kendini teşhir etdi,

Ve dahi

Bâtıl, zâil oldu!

İnsan olduğunu iddia ediyor isen şâyet târihini bilmeye mecbûrsun.

Târihini bilmiyor isen şâyet dün doğmuşsun demekdir.

Dün doğmuş isen şâyet herkes sana kendi istediği hikâyeyi anlatır.

Gerçekden de öyle imiş.

27 Mayıs subay darbesinin gazıyla cezbeye tutulup coşan târih uğrusu bahriyeli subaylarımız,

Deniz Lisesinin kuruluş târihi konusunda 1962 senesinden beri meğerse milletimize kendi uydurdukları hikâyeyi anlatıyorlar imiş.

İnsan olduğumuz iddiası ile çıkdığımız yolda; dikenler, daşlar da dökseler önümüze

Târihimizin bir ezberini daha bozduk!

Ve Deniz Lisesinin kuruluşunu, Cumhuriyetimizi ilan etdiğimiz gün ile gündeş eyledik!..

 

*  *  *  *  *

Târih uğrusu bahriyeli subaylarımıza,

Târih dersi verdiğimiz bu makâlemizin buraya kadar okuduğunuz bölümünün özeti şöyle oluyor;

Üfürgen, sömürgen ve böbürgen bahriye subaylarımızın

27 Mayıs subay darbesinden bugüne kadar

Tam 55 seneden beridir üfürdükleri “Deniz Lisesi 1773 senesinde kuruldu” yalanı

Burada, bugün mutlak bir zevâl buldu!

Demiyor muyduk hep! Er ya da geç; Her yalanın kendini teşhir etmek gibi bir tıyneti vardır diye.

İşde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bugüne kadar söyleyegeldiği

“Deniz Lisesi 1773 senesinde kuruldu” üfürüzması da

2017 senesi 07 Mart Salı günü kendini, Eski Tüfek’in kalemi vasıtası ile teşhir eyledi!

Emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ,

Emekli Tümamiral Soner POLAT,

Emekli Tuğamiral Türker ERTÜRK,

Emekli Dr.Dz.Öğ. Binbaşı Erol MÜTERCİMLER...

“Deniz Lisesi, 29 Ekim 1852 Cumâ günü kuruldu”, bunu böyle bilesiniz!

Bu makâlemizi neşretdiğimiz günden itibâren,

“Deniz Lisesi 1773 senesinde kuruldu” diyenlerin hepsi yalancıdır, müfteridir, sahtekârdır!

Şöhret vurgunu yiyen siz subaylarımız;

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yukarıda gördüğünüz şu evrağının bir sûretini

Alın, çalışma odanızın duvarına asın!

Birgün, bir yerde, şöhret hırsızlığı niyeti ile böbürlenme nöbetine girer de

Bir vesile gene “Deniz Lisesi 1773 senesinde kuruldu” derseniz şâyet

Odanızın duvarındaki bu evrak, sizlerin ağzını burnunu çarpacak, haberiniz olsun!

 

*  *  *  *  *

 

Bahriyemizin bu dört muhteşem târih uğrusu subayımızın bir yalanları daha var;

Diyorlar ki “Deniz Harp Okulu 18 Kasım 1773 târihinde kuruldu”

Şöhret delisi olmuş ve târih uğrusu bahriyeli bu subaylarımız,

Târihin dübüründen şimdilik “birkaç kıl” daha yolsunlar bakalım...

Yolun sonu göründü, nasıl olsa!

Bu yalanınızı da yalayacağınız günler yakındır, evvel Allah!

 

Deniz Harp Okulu’nun 18 Kasım 1773 târihinde kurulduğunu söyleyen;

 • Kurmayından,
 • Doktor unvânlı öğretmenlerinden,
 • Devletin parası ile İsviçre’de tahsil görmüş Yüksek Mühendisinden,
 • Devletin parası ile sivil üniversitede hukuk tahsil etmiş Askerî Hâkimine...

          Ve hattâ

 • Cumhurbaşkanına kadar şöhret avcısı ve “târih uğrusu” bahriyeli zâbitânın,

Bu konuda bugüne kadar üfüregeldikleri;

 • Yalanları,
 • Yapdıkları hileleri,
 • Atdıkları iftirâları,
 • Uğrulukları

       Ve dahi

 • Sahtekârlıkları da

Allah’ın izniyle bilâhire fâş eyleceyeğiz!

 

brove

 

 

 

 

Şükrü IRBIK

(E) SG Tls.Asb. III Kad.Kd.Bçvş.

 

Okumak için resimleri tıklayınız!

 

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -1-

Tarih-Ugrusu-Bahriyeli-Subaylar 1_KAPAK

   

                       

 

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2-

Tarih Ugrusu Bahriyeli Subaylar 2_kapak

 

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 

 

Deniz Lisesinin kuruluş târihi konusunda basına yalan yanlış bilgiler üfüren bahriyeli dört subayımızı,

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar isimli makâlemizde geçen senenin son ayının 13’ünde teşhir eylemiş idik.

01Sayın Ersen GÜRPINAR da makâlemizi sağolsun,

Bu subaylarımızın fesbuk, çıt çıt tivit, mivit hesâplarına gönderdi.

Hepsinin de bu makâlemizi okuduğunu söyledi.

Fakat

Târih uğrusu bahriyeli bu subaylarımızdan birisi dahi bugüne kadar bir tek cümle ile ses verip

Yalan söylediklerini ikrâr etmek erdemini gösderemedi...

Ne diyelim; canları sağ olsun!

Doktorlukları, kurmaylıkları, subaylıkları, amirallikleri, târih bilgileri, celâdetleri

Ve hele de

Yürekleri, işde, ancak bu kadarmış!..

Deniz Lisesinin kuruluş târihi konusunda hepsinin de yalancı olduğunu târih noterine tasdik etdirdik! Bu yalanları, ölesiye kadar da bu subaylarımızın kuyruğunda dolanacak, haberleri olsun!..

Hakikât zuhûr eyledi, yalan zâil oldu! Bu mesele burada külliyen ve ebediyen kapandı derken,

Bu dört subayımızdan merdâne birisinin

Bu kez de Deniz Harp Okulunun kuruluş senesi konusunda

Tam 5 sene evvel yalan makâmından ucuz üfürüzmalara tam yol ileri dediğini işitdik!

 

*  *  *  *  *

 

2013 senesinde kış, kışlığını yaparken

Emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ de yapmış yapacağını... Kurmay makâmından yalanlarını üfürmüş!..

Üsdelik bu yalanları da sözüm ona “pilav” gününden bir gün evvel dehdehlemiş...

Hiç bıkıp usanmadan kış, kışlığını yapıyor ise

Ve hiç utanıp sıkılmadan Cem GÜRDENİZ de yalanlarını üfürüyor ise şâyet

İşde o zamân Eski Tüfek’e de bu yalanlara sâdece bir ayna tutmak kalıyor...

 

*  *  *  *  *

 

Emekli Tümamiralimiz Cem GÜRDENİZ,

Aydınlık gazetesindeki köşesinde 17 Kasım 2013 Pazar günü bir makâle neşreylemiş;

Adı da şöyle; “Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinde, 18 Kasımlar

Bu makâlesinin daha ilk cümlelerinden birisinde Cem bey şöyle demiş;

Deniz Harp Okulu “1773” senesinde kuruldu!

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_ Cem GÜRDENİZ_Eski Tüfek Şükrü IRBIK 

 

Peki, öyle olsun Sayın Amiralim!

Başka ne demişsin; işde, buyur, bakalım;

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

 • Küçük Hüseyin Paşa, Padişah I.Abdülhamid’in Kaptan-ı Deryâ’sıdır dediniz,
 • Bahriye mektebinin 1773 senesinde kurdurulduğu Fransız mühendis Baron de TOTT’un “hâtırâtından” ortaya çıkarıldı dediniz,
 • Baron de TOTT hâtırâtında okulun “hangi gün” kurulduğu açıklanmamıştı dediniz,
 • Çaşıtlık yapmak için memleketimize gelen İtalyan vatandaşının isminin “L’Abbê TODERİNİ” olduğunu söylediniz,
 • Padişah III. Selim’in tuğrası ile mühürlediği Küçük Hüseyin Paşa Lâyihasına “evrak” dediniz,
 • Kaptan-ı Deryâ Küçük Hüseyin Paşa'nın 26 Ocak 1797 târihli bir evrakında(!), okulun 18 Kasım 1776 târihinde kurulduğuna dair bir başka “bilgi” de söz konusudur dediniz,
 • Deniz Lisesi “1773” senesinde kuruldu dediniz,
 • Deniz Harp Okulu “1773” senesinde kuruldu dediniz,
 • Deniz Harp Okuluna nüve teşkil eden ilk mektep “Kasım’ın 18’inde” kuruldu dediniz,
 • 18 Kasım 1773 târihini kasdederek, ünlü deniz târihçimiz emekli zâbit Ali Haydar ALPAGUT da “bu târihe vurgu yaptı”dediniz,
 • Meşhûr deniz târihcisi merhûm Ali Haydar ALPAGUT’un kitabının isminin “Denizde Türkler” olduğunu söylediniz,
 • Okul komutanı iken Ertuğrul ERTUĞRUL’un rütbesinin “Tuğamiral” olduğunu yazdınız.

 

Bir yalan, iki yalan... Saydım, tam 12 yalan!

Ve tam iki iftirâ...

İşde, Cem GÜRDENİZ’in yukarıda gördüğünüz bir sayfalık şu makâlesinde;

 

 • Filfilli 12 yalan
 • ve
 • Sunturlu 2 iftirâ!..

 

Bir sayfalık bir makâleye bu kadar yalan ve iftirâyı sığdırabildiği için Cem GÜRDENİZ’i evvelâ tebrik,

Vatandaşımızın dağârını yalan yanlış bilgiler ile kirletdiği için de kendisini takbih ediyorum.

Cem GÜRDENİZ’in bu yalanları ve iftirâları,

Kendisi iyi ve dürüst bir târihci olan merhûm Ali Haydar ALPAGUT’un kemiklerini

Öldükden tam 69 sene sonra hiç kuşku yok ki sızlatmışdır!..

 

*  *  *  *  *

 

 

Çok söz hayvan yüküdür, diyorsun da! Çok mu söylüyorum, Miskin?

Senin gibi bana da “söyleme” diyor, Aydın’lı 85’lik Efe Ahmet KISA;

Ya ben öleyim mi, söylemeyince, Miskin?..

Gendilerini orta tarlanın gunduru buudası zanneden kimi beyaz subaylarımız

Meydânı boş zannedip öyle yalan sözler üfürüyorlar ki dübürlerinden...

Sırf doğrunun gül hatırına şedit bir salvo atmasam,

Ölürüm be, Miskin!

 

 

Kâğıt, kalem, kelâm, çay, çengi, çörek, çekirdek, zamân bir yana,

Emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ’in bir makâlesine tıkışdırdığı bunca yalanı teşhir, tashih ve tasrih etmek için

Eski Tüfek bakalım kaç sayfa heder eyleyecek!..

 

*  *  *  *  *

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Dönemin Padişahı I. Abdülhamid şöyle ses verdi 228 sene evvelinden, kulu Cem GÜRDENİZ’e;



 Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

*  *  *  *  *

 

Dönemin Kaptan-ı Derya’sı (Deniz Kuvvetleri Komutanı) Küçük Hüseyin Paşa,

Şöyle ses verdi 214 sene evvelinden, mâdûnu Cem GÜRDENİZ’e;

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

*  *  *  *  * 

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

"Hâtırâtım" isimli kitabın müellifi Fransız süvâri binbaşısı çaşıt Baron De TOTT,

Bu kitabını Fransızca olarak neşretdiği 1785 senesinden şöyle ses verdi, Cem GÜRDENİZ'e;

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_ Fransız Baron de TOTT_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

*  *  *  *  *

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_ Fransız Baron de TOTT_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

*  *  *  *  *

 

Ben Fransız süvâri subayı Baron De TOTT

Hâtırâtım isimli kitabımın 1786 senesinde Londra’da neşredilen İngilizce baskısında ise şöyle dedim;

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Fransız Baron de TOTT_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Senin de gördüğün gibi Mösyö dö la Cem GÜRDENİZ;

Bu kitabımda, matematik mektebinin açılış târihine dair hiçbir rakam yazmadım ben.

 

*  *  *  *  *

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Cem GÜRDENİZ_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Ve çaşıt Baron De TOTT,

Şöyle devâm etdi, Amiral Cem GÜRDENİZ’in kulaklarını çekmeye;

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_ Fransız Baron de TOTT_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

*  *  *  *  *

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

NATO dâimi görevinde 2 sene süreyle ülkemi ve ordumu temsil etdim. Napoli’deyken oldukca iyi İtalyanca konuşabiliyor idim. Epeyi zamân geçse de aradan, az buçuk İtalyanca kalmışdır dağarımın köşe bucağında...

İngilizcesi “abbot”olan “başrâhip” kelimesinin İtalyancasının “L’Abbê” olduğunu öğrenmiş idim, İtalyan amici’den. Cem GÜRDENİZ, çaşıtlık yapmak için “başrâhip” kılığında memleketimize gelen İtalyan vatandaşının isminin “L’Abbê TODERİNİ” olduğunu yazmış. Sorsak şimdi, üç beş lisan biliyorum der. İtalyanca “L’Abbê” kelimesinin Türkcesi “başrâhip” olduğuna göre bu İtalyana “râhip başrâhip TODERİNİ” demenin bir anlamı var mı?

Bu gafında, ezbere iş yapmanın ceremesini çekmiş Cem bey. Bu hatâyı ilk yapanlardan birisi de yalancı Tümamiral Fahri ÇOKER’dir. Cem bey, araşdırıp soruşdurmadan üstâdı Fahri ÇOKER’in yalanlarından kesyapışdır yapmış burada.

Demek ki Amiral Cem GÜRDENİZ;

 • L’Abbê” kelimesinin İtalyanca bir kelime olduğunu

Ve dahi

 • Bu kelimenin Türkcemizde “başrâhip” anlamına geldiğini de bilmiyor.

Bilmeyerek yapdığını farzederek buradaki yalanına, haydi, yanlış diyelim.

 

*  *  *  *  *

 

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Dönemin Kaptan-ı Deryâ’sı (Deniz Kuvvetleri Komutanı)

Ve senin “evrak” dediğin o muhteşem Lâyiha’nın müellifi Küçük Hüseyin Paşa,

Şöyle ses verdi, 214 sene evvelinden sana, Cem GÜRDENİZ;

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_ Küçük Hüseyin Paşa_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Kendi padişahı ve Kaptan-ı Deryâ’sının irâde buyurduğu kânunun tam ve kesin sûreti elimizde dururken

Üsdelik “Hendesehâne” ismi verilen mektebin küşâd târihi “gün, ay ve sene” olarak bu Lâyihada mevcud iken

Gevur Fransız çaşıtın hâtırâtından ve İtalyan başpapazın seyâhatnâmesinden medet uman Cem GÜRDENİZ,

Aslında ne kadar batısevici olduğunu böylece isbât etmiş.

Ve daha da hazini

Kendi devletinin, kendi padişahının ve kendi komutanı olan Küçük Hüseyin Paşa’nın kânununu inkâr etmiş!..

Yüzün ak olsun, Cem GÜRDENİZ!..

 

*  *  *  *  *

 

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Dönemin Kaptan-ı Deryâ’sı (Deniz Kuvvetleri Komutanı) ve

O meşhur Lâyiha’nın müellifi Küçük Hüseyin Paşa,

Şöyle seslendi, 214 sene evvelinden sana, Cem;

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_Küçük Hüseyin Paşa_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

*  *  *  *  *

 

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ;

Deniz Lisesinin kuruluş târihini belgeleriyle birlikde Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar isimli makâlemizde fâş eyledik! Burada kelime isrâfına yer yok!

Ersen bey bu makâlemizi size gönderdi. Siz de okudunuz!

Netice; sükût-u ikrâr.

Doğrular karşısında eğilmesini bilmeyen, yanlışlar karşısında dik durabilir mi, Cem bey?..

 

*  *  *  *  *

 

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Deniz Harp Okulunun 1773 senesinde kurulduğunu söyleyenler bu yalanlarının keyfini biraz daha çıkartsınlar!

Hepsinin tekerine ters budaklı koca çomak,

Çanlarına da dulavrat otu sokacağım zamân yakındır, evvel Allah!..

 

*  *  *  *  *

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Cem GÜRDENİZ_ Eski Tüfek Şükrü IRBIK



Deniz Harp Okuluna nüve teşkil eden ilk mektep “Kasım’ın 18’inde” kuruldu diyenler de koca bir yalan söylüyor.

Fakat bu işin doğrusuna hiçbir zamân bu kadar yakın olmadık!

Doğruyu bilen bir yer var; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı...

Ben de erinmeyip sordum oraya!..

İşde dilekcem...

 

KONU: Emekli Tümamiral Ertuğrul ERTUĞRUL Hakkında.

İLGİ: (a) https://www.dho.edu.tr/sayfalar/00_Anasayfa/01_Sabitler/komutan/Komutanlar%C4%B1m%C4%B1z.html bağlantısında münteşir Deniz Harp Okulu Komutanlar Listesi. (EK-A)

(b) Deniz Harp Okulumuz 1773, (E) Tümamiral Fahri ÇOKER, Deniz Basımevi, İstanbul-1977 (EK-B)

(c) 4982 sayı ve 09 Ekim 2003 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânunu.

(ç) 2004/7189 sayı ve 19 Nisan 2004 târihli Bilgi Edinme Hakkı Kânununun Uygulanmasına İlişkin Esâs ve Usûller Hakkında Yönetmelik.

1. İlgi (a)’da mezkûr bağlantıda Deniz Harp Okulu Komutanlığı yapmış deniz subaylarının isim listesi kamuoyuna ilan edilmektedir. İşbu komutanlar listesinin 39’uncu sırasında yer alan Deniz Albay Ertuğrul ERTUĞRUL’un; 12.10.1935-01.08.1938 târihleri arasında okul komutanlığını deruhde etdiği bildirilmektedir. İşbu örütbağ sayfasını, EK-A olarak dilekceme ekledim.

2. İlgi (b)’de mezkûr kitap, Deniz Harp Okulu’nun târihce kitabıdır. İşbu kitabın 88 ve 89’uncu sayfalarında yer alan bilgilerde Deniz Albay Ertuğrul ERTUĞRUL’a ait şu künye bilgisi yer almaktadır;

Adı          :              Baba Adı :             Memleketi:           Son rütbesine nasbı            :              Bahriyeden ayrılışı              :

M. ERTUĞRUL,     E. Neş’et               Üsküdar                Tümamiral-30/08/1944                    Emekli,   14/07/1947 (8)

3. İlgi (b) târihce kitabının 89’uncu sayfasında yer alan dipnotda ise Dz.Alb. ERTUĞRUL hakkında şu ilâve bilgi mevcutdur;

(8) 12/10/1935-01/08/1938 arası Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi Komutanlığı yapmış ve okulun yıldönümlerini kutlama geleneğini koymuşdur. Binbaşı Neş’et, İbrahim Ethem (Çıkış:14/01/1868)’in oğludur. Mâhûd sayfaları EK-B olarak dilekceme ekledim.

4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bunca künye bilgisini verdiği merhûm Deniz Albay ERTUĞRUL’un sâdece doğum târihini bilmemde zannederim bir mahzûr yokdur. Bu cümlenin devâmı olmak üzere, işbu dilekcemin yukarıda mezkûr maddelerinde verdiğim malûmât muvâcehesinde benim biricik suâlim şudur;

30/08/1944 târihinde Bahriye’den Tümamiral rütbesiyle emekliye ayrılan M. ERTUĞRUL’un gün, ay ve sene olarak doğum târihi nedir?

5. Yukarıda mezkûr dördüncü maddede tevcih etdiğim suâlimi İlgi (c ve ç) mevzuât muvâcehesinde Millî Savunma Bakanlığımızın cevâplamasını saygılarımla arz eylerim.08.01.2017.

1700036952

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdaki subay gardeşlerimiz

Tenezzül edip mertce cevâp verirler ise şâyet

 • Kasım mı imiş,
 • 18 mi imiş

Hep berâber öğreneceğiz, inşallah.

 

*  *  *  *  *

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Cem GÜRDENİZ_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Deniz Harp Mektebi ve Lisesi târih öğretmeni olan merhûm Ali Haydar ALPAGUT

Yazdığı iki kitabında Bahriye Mekteplerinden bahsetdi;

Birincisi;

Kendisi gibi emekli bahriye subayı olan ve dürüstlüğü ile mâruf merhûm Fevzi KURTOĞLU ile birlikte 1939 senesinde yazdığı “Türklerin Deniz Harp San’atine Hizmeti” isimli kitabın üçüncü kısmı.

Deniz Mektebinin kuruluşuna dair olarak bu kitabın 52’nci sayfasında

Bakınız merhûm ALPAGUT ve merhûm KURTOĞLU, neler yazmış;

Türk bahriyesinde ilk deniz mektebi 1776’da kuruldu.

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Ali Haydar ALPAGUT’un Bahriye mekteplerinden bahsetdiği ikinci kitabının adı ise “Marmara’da Türkler

Bakınız rahmetli ALPAGUT, bu kitabının 15’inci sayfasında ne demiş;

Birinci (Aptülhamit) devrinde ilk bahriye mektebi küşat ve tesis olunmuştur. Tarihi tesisi 18.11.1776’dır. Binanın mevkiini ve küşadın gününü tayin ve tespit eylemek gerçi irfanı bahrimiz noktai nazarından pek ziyade haizi ehemmiyet ise de maateessüf bizce mümkün olamamıştır.

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Evet, Cem GÜRDENİZ’in dediği üzere

Târihci Ali Haydar ALPAGUT, 18 Kasım 1776 târihine vurgu yapmışdır.

Fakat Cem GÜRDENİZ’in gözlerden kaçırdığı bir söz daha var. ALPAGUT diyor ki;

Binanın mevkiini ve küşadın gününü tayin ve tespit eylemek bizce mümkün olamamıştır.

İşde, Cem GÜRDENİZ; Ali Haydar ALPAGUT’un bu mütemmim cüz’ünü gözlerden kaçırmaya yeltenmiş!

Kedi kedidir, yalan da yalan. Her yalanın da kendini mutlak teşhir etmek gibi bir tıyneti vardır.

Cem GÜRDENİZ’in yalanı da kendisini tam 5 sene sonra burada böyle teşhir eyledi.

 

*  *  *  *  *

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Cem GÜRDENİZ_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Cem GÜRDENİZ'in Aydınlık gazetesinde neşretdiği 17 Kasım 2013 târihli makâlesinde isminin “Denizde Türkler” olduğunu söylediği kitabı da gidip bulduk. Bakdık ki meğer bu kitabın ismi “Denizde Türkiye” imiş!..

 

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

İkinci bir husus da şu;

Ali Haydar ALPAGUT’un “Deniz Türkiye” isimli bu kitabında,

Bahriye mektebinin adından tek kelime dahi bahis yok!

Demek ki emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ;

Hem rahmetli Ali Haydar ALPAGUT’a iftirâ atmış,

Hem daha görmeden bu kitap hakkında menkıbe üfürmüş!..

 

*  *  *  *  *

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -2- Cem GÜRDENİZ_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

Emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ kaç yaşındadır, bilmem!..

Fakat bildiğim bir şey var ki Cem bey

Merhûm Ertuğrul ERTUĞRUL’un rütbesi konusunda da yalan söylüyor!

İşde yalanının belgesi;

Cem GÜRDENİZ âdem âleminde henüz adem iken

Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi Komutanı Ertuğrul ERTUĞRUL’un rütbesi “Albay” idi.

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_ Deniz Albay Ertuğrul ERTUĞRUL_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

 

*  *  *  *  *

 

Yukarıda adı geçen makâlesinde Emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ,

Bahriyeli subaylarımızın her 18 Kasım’da Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesinde tabura geçip

Etli pilava alberâber kaşık salladığını arz eylemiş...

Aynı makâlesinde Cem bey, kışın pilav günü tertipleyen tek okulun Deniz Harp Okulu olduğunu fıslamış!

Lâkin

Pilav yediği günün anlamını ve önemini bilmeyen tek okul da şu hâlde

Gene Deniz Harp Okulu oluyor!..

 

*  *  *  *  *

 

Meraklısı isen şâyet sana başka rakamlar da üfürüreyim, Cem GÜRDENİZ.

Bugün Deniz Harp Okulu ismiyle bildiğimiz mektebin küşâd târihi hakkında kendileyin inciler döken;

 

 • İtalyan çaşıt başrâhip TODERİNİ,
 • Ermeni dönek ressam D’OHSSON,
 • Ve hele de bizim çılgın Prof. Mustafa KAÇAR’ın yumurtaladığı târihi buraya dökersem Cem bey,

Moturu su gaynatmış, pistonları vuruntu yapan toros taksi gibi dört çeyrek beyin haşlaması olursun, vehleten...

 

*  *  *  *  *

 

Eğitim, cehâleti alır derler!

Fakat Deniz Harp Okulunun kuruluş senesi söz konusu olunca

Aklını komutanlarına rehin veren bizim kaşalot zâbitlerimiz

Bilimi, delili, kânunu, kitabı, ahlâkı, vicdânı bir kenâra bırakarak

Üç maymunu oynayıp hemencecik câhil oluveriyorlar!..

Filfilli yalanlar, yaş yanlışlar, iğrenç iftirâlar...

Mütâmadiyen tekrâr etdikleri için de bu zâbitân heyeti meseleyi aslını, özünü inkâr etmeye kadar götürmüş.

Deniz Harp Okuluna menşe teşkil eden

Ve dahi

Adı “Hendesehâne” olan mektebin 18 Kasım 1773 târihinde açıldığını söyleyen dangalaklar,

Kendilerini, bu mektebi açan atalarımızdan daha akıllı zannediyorlar zâhir!

Bizim her boku bilen ekâbir gürûhu subaylarımız;

Elin gevur Fransız kara süvâri binbaşısı bir subayın İstanbul’a geldiğini ve

Dönemin en büyük ve en kudretli devleti olan Osmanlı Bahriyesinde

Denizciliği bilen adamlar yetiştirmek için mekteb açdığı yalanını söylemekden utanmıyorlar...

Üsdelik,

Hem bu Fransız subayına iftirâ atıyorlar

Hem de bu sahtekâr Fransız subayı kadar bile dürüst olamıyorlar!.. Hakikâten çok acıklı bir vaziyet...

Fakat

Cırcır böceği gibi zırt pırt ortaya çıkan bizim bahriyeli kaşalot zâbitlerimiz de

Bu Fransız çaşıt zâbitinin ağzından laf çalacak kadar târih kurnazlığı yapabiliyorlar...

Ey gendini “orta tarlanın gunduru buudası” zanneden tekmil zâbit gardeşlerim benim;

Gurnazlık başka yerde, akıl başka yerdedir!..

Gurnazlık, tilki denen hayvanda; akıl ise âdemde olur, idrâk etmediniz mi hâlâ?..

Elin götü boklu gevuru kadar bile aklınız yok! Bu, aşikâre belli...

Fakat hiç olmazsa bu sahtekâr Fransız zâbit kadar dürüst olun bâri...

 

*  *  *  *  *

 

Düşmâna galebe çalacak yeni harp usûlleri keşfetmeye,

Dünyâyı teslim alacak yeni silâhlar icâd etmeye,

Yeni topraklar ele geçirmeye akılları ve cesâretleri yetmeyen kimi subaylarımız;

İş pâye devşirmeye,

Sel önünden kütük kapar gibi şöhret kapışmaya,

Kahramanlıkların üzerine çöreklenmeye gelince,

Târihin dübüründen tek tek kıl yolmak bahâsına da olsa

Yalan söylemekde sınır tanımıyorlar, vallahi?..

 

*  *  *  *  *

 

 

Tarih Uğrusu Bahriyeli Subayları_2_ Şeyinin şeyini şey etdiğim Bülent ARINÇ_Eski Tüfek Şükrü IRBIK

 

Hem iktidâr hem de muktedir olduğu demlerde

Şeyinin şeyini şey eden vekil Bülent ARINÇ,

Basına bir demeç vermiş ve şöyle demiş idi;

Cenderme Gedikli Erbaş mahdumu olan sâbık vekil Bülent bey burada doğru söylüyor mu, bilmiyorum!.. Fakat Bülent ARINÇ’ın emekli subaylar hakkında bir tesbiti var ki yalan diyemiyorum!

 

 

Devletin parasıyla okumuş, kurmay olmuş, harb gemisinde komutanlık yapmış, Tümamiralliğe terfi etmiş bir bayriye subayımız emekli olunca öyle yalanlar üfürüyor ki!...

Yaş yalanlar ile savaş gemisi yürür mü, Allah aşkına?..

Yalanlar söyleyen böyle bir subay ile maâzallah savaşa “falan” girşeymişiz,

Akibetmiz hiç de hayır olmazmış!..

 

 

*  *  *  *  *

 

 

Herkesin bir tâlihsizliği vardır ki ömr-ü hayâtının bir yerinde çıkar gelir karşısına...

Bahriyede muvazzaf subay iken başka tâlihsizliği oldu mu, bilmiyorum.

Fakat,

Emekli Tümamiral Cem GÜRDENİZ olarak ömrünüzün şu son deminde

Sizi yalanlar üzerinde cürm-ü meşhût etmekle herhâlde

Ben, Eski Tüfek de sizin tâlihsizliğiniz oluyorum!..

Mefhûm-u muhâlifinden bakabilirseniz şâyet

Bunca zamândan sonra bu konuda size doğruyu vura vura da olsa öğreten

Kim bilir? Belki de bayrı tâlihiniz...

 

brove

 

 

 

 

 

Şükrü IRBIK

(E) SG Tls.Asb. III Kad.Kd.Bçvş.

 

 

Okumak için resimi tıklayınız!

 

Târih Uğrusu Bahriyeli Subaylar -1-

Tarih-Ugrusu-Bahriyeli-Subaylar 1_KAPAK

 

 

 

 

Copyright © 2006 Emekli Assubaylar. Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım İhsan GÜNEŞ