Hata
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 6532
Cuma, 25 Aralık 2015 21:57

İNTİBAKLAR KOMİSYONDAN GEÇTİ!

Oy ver
(34 oy)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan toplantıda assubayların Assubay Meslek Yüksek Okulu  Kanunundan önce mezun olan Assubayların intibaklarının yapılması hususunu  kabul etti.


PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLEN İNTİBAKLAR İLE İLGİLİ TORBA YASA TASARISI


 MADDE : 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 38

EK-VIII sayılı Aylık Gösterge tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/A sayılı Aylık Gösterge tablosuna, EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge tablosuna tabi astsubaylar EK-VIII/C sayılı Aylık Gösterge tablosuna intibak ettirilir.

Bu kapsamda yapılacak intibak işlemi mevcut derece ve kademelerine: ortaokul, lise ve dengi okul mezunu astsubaylara bir derece veya bunlardan birinci dereceye gelmiş olanlara üç kademe, iki yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe, üç yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olan astsubaylara bir kademe,  dört yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olan astsubaylara iki kademe ve EK-VIII ve EKVIII/B sayılı Aylık Gösterge tablolarına tabi iken 109’uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlara iki kademe ilave edilmek suretiyle yapılır.

Lise ve dengi okul mezunları ile iki yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlamış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler hakkında bir defaya mahsus olmak üzere bulundukları derece ve kademeye iki kademe ilave edilerek intibak yapılır. 

Bu maddeye göre intibak işlemi yapılanlar hakkında 137’inci maddenin intibaka ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin birinci fıkrası emekli oldukları tarihteki öğrenim durumları esas alınmak suretiyle, EK-VIII ve EK-VIII/B sayılı Aylık Gösterge tablolarına tabi olan astsubaylar ile bunlardan 109’uncu madde hükümlerine göre subay naspedilmiş olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malulluk veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar içinde uygulanır. 

Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dahil) çalışan veya işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili kurumlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. 

Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.”

GEREKÇE :

Assubaylar 2003 yılından itibaren iki yıllık Astsubay Meslek Yüksek Okulundan mezun olarak mesleğe girmekte ve bu kapsamda Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu olan astsubaylar 9’ncu derecenin 1’inci kademesinden başlatılmakta ve bunlardan dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara iki kademe verilmektedir.

2003 yılı öncesinde (Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu olmayan) astsubayların kaynağı geçmiş dönemde ortaokul, lise, iki yıllık yüksekokul ve dört yıllık yüksekokul olmak üzere çeşitlilik arz etmektedir. Bunların tamamı 10’uncu derecenin 1’inci kademesinden mesleğe başlatılmakta ve daha sonra yükseköğrenimini bitirmeleri halinde intibakları 916 sayılı Kanunun 137’nci maddesine göre yapılmaktadır. Ancak bu intibak işlemine rağmen mesleğe başlangıç derece-kademelerindeki farklılık nedeniyle 2003 yılı sonrası mesleğe giriş yapmış personelin gerisinde kalmaktadırlar. Yapılan düzenleme ile 2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece-kademeleri ile eğitim seviyelerine bağlı olarak yapılan intibak işlemlerinde parallelik sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu intibak düzenlemesinin, bu görevleri üzerinden emekli olan personel ile 926 sayılı Kanunun Geçici 32’nci maddesi hükümlerinden yararlandırılan personel hakkında da uygulanması, gerek görevde bulunanlar, gerekse emekliler hakkındaki yapılacak intibak ve buna bağlı ödeme (emekli aylık farkı ile çalışanlar için oluşacak kesenek ve kurum karşılığı farkı) işlemlerinin üç ay içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.

***

Metinden de anlaşılacağı üzere, görevdeyken yüksek okul veya üniversite bitirmeyen, 2003 öncesi göreve başlayan, lise mezunu olarak emekli olan veya halen  çalışanlara 3 kademe verilecek. 2003 öncesi göreve başlayıp, görevdeyken yüksekokul bitirenler 2 kademe alacak. Bu durumda başlangıç dereceleri 9/2 olarak düzenlenmemiş ve 9/1 olarak düzenlenmiş oluyor.

Başlangıç derecelerinin 9/2 olarak düzenlenmesi nedeni ile  2'nci dereceden emekli olan lise mezunu assubayların tamamı 1'inci dereceye düşerken, 2'nci derecenin 1'inci kademesinden emekli olan yüksekokul mezunları ile 3'üncü dereceden emekli olan tüm assubaylar 1'inci dereceye düşemiyor.  


 Plan Bütçe Komisyonunda "Torba Kanun Teklifi" kabul edildi..

 

 

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul eddi.

Sitene Ekle


 Hazine'ye veya DSİ'ye ait deniz ve iç sularda ya da bu yerlerden alınarak karada yapılacak su ürünleri üretim tesislerinde veya su ürünleri yetiştiriciliği yatırımlarında ihtiyaç duyulan su ve su alanlarıyla deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kira teknik şartları, süreleri ve yıllık bedellerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenme süresi 1 Ocak 2017'ye kadar uzatılıyor. Kabul edilen teklife göre, 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecek olan "Öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşı, devlet üniversitelerinde görev almaları şartıyla 72 yaşını doldurulduğu tarihtir" uygulaması 31 Aralık 2016'ya kadar uzatılacak.

 Vakıflar, burs vermek için 31 Aralık 2016'ya kadar bağış alabilecek.

 Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) sözleşmeli olarak istihdam edilen erbaş ve erlerin brüt asgari ücret esas alınarak belirlenen maaşları, subay, astsubay ve uzman erbaşlar dahil TSK'daki kamu görevlileri gibi memur aylık katsayısı esas alınarak belirlenecek.

 Teklifle, askeri öğrencilerin harçlıkları da artırılacak. Askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında, "teğmen rütbesinin birinci kademe brüt aylığı" yerine "6528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar" esas alınacak.

 Kamu İhale Kanunu'nun, hizmet alımlarında ihale öncesi ilgili kurumlardan uygun görüş alınması ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarıyla ilgili sözleşmelerin uygulanması sürecinde yer alan görevlilerin sorumlulukları ve bunlar hakkındaki idari yaptırımları düzenleyen maddesinin ilgili fıkrasının bu yıl sonunda dolacak olan yürürlük tarihi, 30 Haziran 2016'ya kadar uzatılacak.

 Milli Eğitim Bakanlığı'na 12 bin 500 öğretmen kadrosu ihdas edilecek.

 Teklife 4 madde de ihdas edildi.

 Bu maddelere göre, er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin harçlıklarının hesaplanmasında esas alınan ve hala uygulanan gösterge rakamları yüzde yüz oranında artırıldı. Buna göre, 38 TL alan erler 76 TL; 43 TL alan onbaşılar 86 TL; 49 TL alan çavuşlar 97 TL alacak.

 Yapılan bir başka düzenlemeyle, 2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece kademeleri ile eğitim seviyelerine bağlı olarak yapılan intibak işlemlerinde paralellik sağlanıyor.

 Öte yandan, kamu payı yüzde 50'den az olan ve borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ilişkin, ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının Sayıştay'a gönderilmesi; Sayıştay'ın, kendisine sunulan bu raporları esas alarak hazırlayacağı raporu TBMM'ye sunmasına ilişkin madde tekliften çıkarıldı.

Kaynak : Milliyet

 

Yorumlar

+11İSMAİL TURAN27-12-2015 10:38#12
1) SINIF OKULU MEZUNU MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN İTİBAKI

Tüm muvazzaf ve emekli astsubayların endişelerini gidermek için öncelikle belirtiyorum ki; Türkiye Büyük Millet meclisinde görüşülmekte olan kanun yürürlüğe girdikten ve intibaklar yapıldıktan sonra EK- 8 Astsubay Aylık Gösterge tablosuna tabi olan hiçbir muvazzaf ve emekli astsubay kalmayacağından , bunların dul ve yetimleri dahil 10. derece ve kademelerinden göreve başlamış sayılarak aylık alan hiç bir emekli ve muvazzaf Astsubay kalmayacaktır.

İNTİBAKLAR ŞÖYLE YAPILACAKTIR

a) Liseden sonra Sınıf Okulundan mezun olan ve EK- 8 Aylık gösterge tablosuna tabi olan muvazzaf astsubaylar EK- 8 A gösterge tablosuna tabi tutularak intibakları yapılacağından ve 9/1. dereceden göreve başlamış sayılacaklarınd an halen bulundukları derece ve kademeleri 1 derece yükselecektir.

b) Kanunun gerekçesinde; “Üniversiteden mezun olan sınıf okulu mezunu astsubaylara 926 sayılı kanunun 137. maddesine dayanılarak kademe ve derece verilmesine rağmen, astsubay Meslek Yüksek okulu mezunu astsubayların gerisinde kalmaktadırlar.

Yapılan düzenlemeyle 2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece ve kademelerinde paralellik sağlanması amaçlanmaktadır ” yazılıdır.

Her ne kadar madde metninin yazılışında kavram karışıklığı olsa da, bu kavram karışıklığı genel kurul da düzeltilir. (Ayrıca düzeltilmesi için kampanya başlatılmalıdır ).

Kanunun gerekçesine ve maddenin ruhuna uygun olarak, Sınıf Okulu mezunu Muvazzaf astsubaylara 1 derece verildikten sonra Üniversitelerin 2 yıllık kısmından mezun olanlara 137. madde gereğince ayrıca 1 kademe, 3 yıllık kısmından mezun olanlara 2 kademe ve 4 yıllık kısmından mezun olanlara 1 derece verilerek intibakları yapılacaktır.

İntibakları bu şekilde yapıldıktan sonra, Astsubay meslek Yüksek Okul mezunları dahil, Üniversitelerin 2 yıllık kısmından mezun olan muvazzaf Astsubaylar bu kanun yürürlüğe girdikten sonra üniversitelerin 4 yıllık kısmından mezun olurlarsa ayrıca 2 kademe yükselecektir.

2) 109. MADDEYE GÖRE ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN VE EMEKLİLERİNİN İNTİBAKI

Bu subaylara ayrıca 2 kademe verilerek intibakları yapılacaktır.

3) EMEKLİ ASTSUBAYLARIN İNTİBAKI

Emekli astsubayların emekli oldukları tarihteki tahsil durumları esas alınarak, EK- 8 gösterge tablosundan EK-8 A gösterge tablosuna intibakları yapılacağından (137. maddeye göre yüksek öğrenim sürelerine göre hak ettikleri derece ve kademeler esas alınacağından) halen emekli maaşı aldıkları derece ve kademeleri 1 derece yükseltilerek intibakları yapılacaktır.

YÖNETİCİ NOTU:
Sn.İsmail Turan Bizim haklarımızla ilgili bir hukukçu titizliği ile çalışmalar yapan biridir bu açıklaması hukuk diline uygundur Elbette MYO başlangıç derecesi 9/2 olmalıdır Bu kadar zor şartlarda görev yapıp sorumluluk alan assubaylar klimalı ofislerde görev yapan memurlardan daha değersiz görülemez yasa bu şekilde çıkarsa bile eşitlik ilkesi gereği KAZANILMIŞ MÜKTESEP HAKLAR SAKLI KALMAK KAYDI İLE HERKESE BİR DERECE VERİLMELİDİR Hepimize düşen görevler var TEMAD YÖNETİMİNİN BU KONUYA MÜDAHİL OLMASINI BEKLİYORUZ
+9Savaş ESERTEPE27-12-2015 03:25#11
intibaklarla ilgili hiçbir yerde yukarıda bahsi geçen teferruatlı açıklamaları okumadım, milliyetin internet gazetesinin 26.12.2015 tarihli yayınında diğer bütün basında bahsi geçen şekilde standart açıklaması vardır.Bu bilgilerin dayanağı olan kaynak acaba neresidir,ayrıc a TEMAD komisyon toplantısını daha önceden biliyorduysa neden meslekdaşları bilgilendirmemi ştir acaba.saygılar
+3Yavuz SELİM27-12-2015 01:54#10
Bu intibaklar ile ilgili olarak ben üç tane memurlar ile ilgili haber yapan siteye baktım. Ya benim gözümden kaçtı ya da hiç bir haber yok.

Demem o ki ben bu habere şimdilik inanmıyorum.
+8DURYOLCU1526-12-2015 21:14#9
Maksat şu ki, 1/1 dereceden emekli olmuş lisans mezunu assubay bile tazminat alamasın diye her yol denenmektedir. Bu zihniyete hakkımı helal etmiyorum
+4Yavuz SELİM26-12-2015 20:04#8
" http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0414.pdf "

Bu adreste; Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı var. Tasarıda Emekli Assubay intibakı ile ilgili bir madde yok.

" http://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-0272.pdf "

Bu adreste; Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi var. Kanun teklifinde Emekli Assubay intibakı ile ilgili bir madde yok.


Kanun tasarısına veya teklifine sonradan komisyonda mı ekleme yapıldı ?

Genelkurmay ın, Temad ın, Emekli Assubaylar sitesinden görüşenlerin yaptıkları açıklama ile tam uyumlu değil.

Algı operasyonu dedikleri şey yoksa bu mu ?
+6Ceyhan KAYA26-12-2015 18:13#7
Sayın Yönetici, TSK bence “hiç olmadığı kadar” kale alınmayan bir siyaset tasarrufuyla bakışım dadır... Ben vazife malulü olduğum için (uzm. Jan) bunu ayrıca bilmekteyim. TSK mensuplarının 5434/45'e tabi olanları için "...Mesleklerini gönüllü seçmişlerdir" diye %25 zammı da yapmadılar. Oysaki Erbaş ve Erlerin aynı kanuna tabi olanlarına yapmışlardı. Hal böyle olunca “ast konum”unda olan bu çocuklar hem astsubay hem de bizlerden daha fazla maluliyet maaşı almaya başlamışlardır. ( “... Bu zihniyeti ve bu haksızlığın giderilmesi görevini yapmayanlara yazıklar olsun) Söyledikleriniz e paralel Genelkurmayın da niyetleriyle mukabil siyasi iradeye manevi mobbing uygulamadığını/uygulayamadığın ı düşünüyorum. Çünkü bizlerden başka hemen-hemen herkesim ciddi anlam da gözetilmektedir bunu görüyoruz. Gamze Ayrım... Kendileri Aile Bakanlığı'nda Bakan danışmanı hüviyetinde vazifeli idi. Verilmeyen zam için 2014 yılında huzurlarına gittiğimizde; aynen şöyle buyurdu: “...Ben sizin bilmem kaç liralık artışınızla uğraşamam...” Peki, bunu neden söylüyorum (?) Eşleri TSK'DA Subay idi. Bunu duyunca beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Bankaya girmeye utanıyorum çünkü bir ER benle aynı maluliyet kanunu ve derecesine sahip olduğu halde daha fazla ücret almaktadır onlardan daha fazla almaktan geçtik bari aynı seviyeye çekiniz demiştim. Bir Subay eşinin buna üzüleceğini düşünüyor iken bana böylesi bir yanıt vermişti. Hoş karma bir grupla gitmiştik tabi ( Subay astsubay uzmanlar). Ben yaralı bir asker olduğum için yukarıda ki düşüncelerimi laf olsun diye değil bilakis bu siyasi oluşumun süresi zarfında daha iyi gözlemleye ve hissetmeye sevk olunduğumdan biliyorum. Çok Değerli Silah Arkadaşlarım, 45 yaşını bu yıl devirmiş bir kardeşiniz olarak üzülerek söylemeliyim ki sahibimiz yoktur... Bir Aile olmak anlayışı EN ÜST RÜTBEDE ancak havada asılı içi boş bir kavram olarak dumura uğramıştır.
+9osman ATEŞ26-12-2015 15:09#6
''''2003 öncesi ve sonrası göreve başlayan astsubayların başlangıç derece kademeleri ile eğitim seviyelerine bağlı olarak yapılan intibak işlemlerinde paralellik sağlanıyor.''''

Zamanında bu paralelliği sağlamadığı için yaklaşık 4 yıldır haksız ve eksik maaş alıyorum.

Şimdi 9-2 sağlanmazsa birçok meslektaşımız zor durumda kalacak ,ayrıca hepimiz bir çok meslek gurubuna göre daha alt kademeden göreve başlatılmış olacağız. NEREDEN BAKARSANIZ BAKIN HAKSIZLIĞA DEVAM.
+9osman ATEŞ26-12-2015 11:51#5
Bu torba yasaya başlangıç derecesi nasıl eklenir bilemiyorum, acaba personel kanununa eklenecek tazminat ve başlangıç derecesi ile mi sorun çözülecek, Bu haliyle birçok arkadaşımız mağdur olacak.
+13salih erdal26-12-2015 11:30#4
intibaklar ile birlikte tazminatlar konusu bir arada görüşülmeyecekm iy di? Sayın Başbakanın ''Emekli assubayların bütün sorunlarını çözeceğiz'' dediği vaatler bununla mı sınırlı?
+10Ceyhan KAYA25-12-2015 23:43#3
Şüphesiz sevindirici... Lakin neden Uzman jandarma ve uzman çavuşlardan bir derecenin esirgendiğini de anlamış değilim.

YÖNETİCİ NOTU:
MSB yazılı açıklamalarında MYO mezunlarının 9/2 Lisans mezunlarının 8/1 den göreve başlatılacağını bildirmiş Genelkurmay mail kampanyamız üzerine bu durumu teyit eden açıklamada bulunmuştu Yine bir el adaletin gerçekleşmesini önledi Böylece görev koşulları ve sorumlulukları assubaylarla,uz manlarla kıyaslanamıyaca k kamu görevlilerinden daha alt kademeden göreve başlamanın adaletsizliği psikolojik ezikliği devam ederken kendi nam ve hesabına yüksek okul bitiren 2/1 den emekli olanlarla 3ncü dereceden emekli olanların 1nci dereceye yükselmesi hayal oldu Bu zihniyeti ve bu haksızlığın giderilmesi görevini yapmayanlara yazıklar olsun
+16İsmail DAMAR25-12-2015 22:56#2
meclıse daha sonra gelecek askerı personel kanununda umarım baslangıc derecemız 9/ 2 olarak kanunlaşır..hayırlı olsun.
+16Ersen Gürpınar25-12-2015 22:56#1
Genelkurmay başkanlığı 22 Aralıkta teklifin tamamlandığını başlangıç derecesinin 9/2 olduğunu açıklıyor; iki gün sonra jet hızı ile konu plan bütçe komisyonunda assubayın mahalle bekçisi ziraat ev ekonomisti gibi memurlardan daha alt kademeden 9/1 adaletsizliğini devam ettiriyor olabilirmi? Yazıda belirtildiği gibi eşitlik ilkesine aykırı mağduriyetler yaratılyıor; Yasal temsilci seçtiklerimiz vaatleri duyunca müjde diye şubelere koşmak yerine muhatapları ile görüşselerdi bu kaos ortamı yaşanmazdı MS komisyonu ve genelkurulda düzeltilmeli aksi halde sonuçları ağır olacaktır Hayırlısı

Sadece kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Yorum yapmak için lütfen KAYIT olun veya GİRİŞ yapın...