TEMAD ŞUBE VE GENEL MERKEZ ORGANLARINI SEÇERKEN DİKKAT!..

18 Nis 2011
271 kez

dikkat-temadDeğerli Arkadaşlarım

TEMAD şubelerimizin ve Genel Merkez yönetimi için bu yıl seçim yılıdır. Bir çok şubemiz yeni yönetimlerini seçmişler, bugüne kadar seçim yapmayan  şubelerimiz de dernek tüzüğümüze göre haziran ayına kadar yapmak zorundadır. Genel Kurulların olağan toplantılarının ne zaman yapılacağı konusunda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği’nin amir hükümleri ne demektedir? Konu başlığımız her ne kadar seçimlerle ilgili olsa da bununla bağlantılı ilgili kanunların ilgili maddelerine de geniş bir açıdan  göz atmakta fayda var…

A)TÜRK MEDENÎ KANUNU

İKİNCİ BÖLÜM
DERNEKLER
III. Tüzük

MADDE 58.- Her derneğin bir tüzüğü bulunur.

Dernek tüzüğü, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz.

C. Organlar

I. Genel olarak

MADDE 72.- Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

II. Genel kurul

1. Niteliği ve oluşumu

MADDE 73.- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

2.Toplanması

MADDE 74.- Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.

MADDE 77.- Genel kurul, yönetim kurulunca, en az on beş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, yerel bir gazete ile ilân edilir ve aynı zamanda üyelere bir yazıyla bildirilir.

MADDE 80.- Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

Kararın iptali

MADDE 83.- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her hâlde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

B)  DERNEKLER KANUNU İKİNCİ BÖLÜM

Şube genel kurulları

Madde 7- Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

C)  DERNEKLER YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel kurul toplantıları

Madde 13-Genel kurul;

a)  Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Şube genel kurul toplantıları

Madde 16-Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

D)  CEZA HÜKÜMLERİ

Madde 32- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/558 md.)

b) Genel kurulu süresinde toplantıya çağırmayan, genel kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticilerine beş yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir.

E)  TEMAD TÜZÜĞÜ

GENEL KURULLARIN OLAĞAN TOPLANMA ZAMANI VE YERİ

MADDE 19. Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları dernek Genel Merkezi ve Şube Merkezlerinin bulunduğu yerde 3 yılda bir olmak üzere ; şubeler Haziran ayına kadar, Genel Merkez Büyük Genel Kurul toplantısı Kasım ayına  kadar yapılır. Zorunlu hallerde bu tarihler bir ay  sonraya alınabilir.” demektedir.

F)  B-2 TEŞKİLATTAN SORUMLU GENEL BAŞKAN  YARDIMCISI

e-Şube ve Genel Merkez Genel Kurulları' nın zamanında ve kanun ile tüzüğe uygun olarak toplanmasını planlar, yapılacak işleri tertiplemede şubelere ve ilgililere yardımcı olur.

E şıkkında görüldüğü üzere dernekler yönetmeliğine uygun olarak (Y.Madde 13/a) hazırlanan TEMAD Tüzüğünün 19. maddesi "şube genel kurulları olağan toplantılarının haziran ayına kadar bitirilmesi"ni belirtmiştir. Her ne kadar bir hukukçuya danışmakta fayda varsa da, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre 19. madde, şube seçimleri ile genel merkez seçimleri için; "AYNI YILI İŞARET ETMEKTEDİR!..

Gerçi bu maddenin bugüne kadar tam olarak uygulandığını da söyleyemeyiz! Önceki yıllarda bazı şubelerimiz 'hangi kanun maddesini gerekçe kabul ediyorlarsa (!) genel merkez seçimleri öncesi seçimlerini yapmamışlardı ve genel merkez de seçimlerini ilgili kanunlara uygun olarak yapmayan şubelerimize de yasal müdahalesini uygulamamıştı!..

Son yapılan genel merkez seçimlerinde bir ay ertelenmeyi gerektirebilecek ne gibi bir zorunlu halin oluştuğunun açıklan-ma-masını ve anlaşılamamasına rağmen kasım ayına kadar yapılması gereken seçimin kasım (2008) ayında yapıldığını lütfen hatırlayalım!.. Bu seneki seçimlerde yasalara uyulmasını, bizleri temsil edecek yönetimlerdeki arkadaşlarımızın kişisel beklentilerden uzak özverili, kararlı, bilgili kişilerden seçmemizin önemini dikkate alarak, "hatır için değil, geleceğimizi düşünerek" oy vermelerinin önemini de bir kez daha hatırlıyorum!…

Şubelerin genel kurullarının haziran ayına kadar yapılması bir tavsiye niteliğinde olmayıp dernekler kanununda ve yönetmeliğinde çok açık bir şekilde görülüyor ki zorunluluktur ve şubeleri yasa gereği bağlayıcı yönü vardır. Ayrıca kanuna aykırı hareket edenlere cezai müeyyide olduğu da görülmektedir(Y. Madde 32/b).

Dernek tüzüğü, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz (Türk Medeni Kanunu madde 58). Görüldüğü gibi her derneğin tüzüğü dernekler kanununa ve dernekler yönetmeliğe uygun olmak zorundadır. Tüzükle kanun arasında aykırılık varsa da kanun esas alınır!.. Genel Merkez Kurullarındaki hukukçu arkadaşlarımızın da dikkatine sunuyorum…

Türk Medenî Kanunu’nun 74. maddesi “Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur”  derken,  Dernekler Yönetmeliğinin 13. Maddesi ise “Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur” demektedir… Bu da işin bir başka yönü…

Toplantılara çağrı usullerini de dikkate alırsak genel kurullarını yapmayan şubelerimizin önünde çok kısa bir süre kalmıştır.  Sayın Genel Başkan başta olmak üzere Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısına, genel kurullarını henüz yapmayan yetkili ve ilgili şube yetkililerine önemle hatırlatıyorum… Her zaman kol kırılıp yen içinde kalmayabilir… Aman dikkat!..

Son bir cümle ile de yasal veya yasadışı olduğuna değinmeden aldığı ihraç kararlarıyla ilgili yasal süreç devam ederken yasa dışı aldığı kararla ihraç sürecini kendilerince sonlandıran Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’na ve bu kararlara imza atanlara Türk Medenî Kanununun 80. Maddesini hatırlatmayı da  kendime bir görev kabul  ettiğimi  belirtiyorum…

Assubay onur mücadelesine emek veren tüm arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum.

KAYNAKLAR
Ögeyi Oylayın
(8 oy)

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Yorumlar  

#6 cahit 10-05-2011 23:03
Sayın Atılgan'ın yaptığı katkıya teşekkürler.2008 büyük kongresinden sonra bu konuyu tartışmıştık, işin garibi genel merkez üyeliğine aday arkadaşların dahi bu konudan haberleri yoktu, evet doğrudur aynı yılda kongrelerin yapılması şart,sebebi hikmeti eğer kongreye iki yıl önce seçilmiş şube delegeleri katılırsa ve bu iki yıl içinde üye olmuşların tercihleri nasıl büyük kongreye yansıyacak, dernek iki yıl önce 100 kişi idi iki yıl sonra 250 kişi oldu arada yeni üye olan 150 kişinin demokratik tercihini engellemiş oluyorsunuz... Bir de dernekler yasasındaki kongreler bölümü siyasi partiler kanunundaki hususlardan etkilenmiş, siyasi partilerde de kongre hususu bu şekilde yürüyor,geçen dönem genel merkez bilinçli olarak ses çıkarmadı, çünkü şubelerde seçimleri tazeletip büyük kongreyi yapsalardı kendilerine biat edecek şubeler azalacaktı,inşallah arkadaşlar bu konuda uyanık olurlar..Önemli bir husus şayet bu yılki seçim tarihi belirlenmişse genel merkez bu hususu şubelere bildirmek ve takvim hazırlamak zorunda...
Cahit Çakır
Alıntı
#5 Mustafa Levent 19-04-2011 23:22
Seçimlerde şahsi hesaplar içinde olanlar mücadeleden bihaber olanlara geçit vermeyelim,sadece lokal işletmeyi bizi temsil sananlar kahvehane açsınlar...
Alıntı
#4 Ragıp Tenim 19-04-2011 13:47
Seçim olacağını üyelerinin hepsine bildirmeyen şubeler de mevcut.
Blok listeyle(yaşı ilerlemiş ve çoğu dul eşler) seçime giriyorlar, ama kabahat yine bizlerde ilgi yok.Elini taşın altına koyan yok,herkes birbirinden bekliyor.Genç emekliler üye olmuyor.Aday yok,lider yok. Oyundan başını kaldırmayan yaşlı kesim ise ayrı bir alem. Birlik yok. Sonuç belli...İstanbul'daki durum bu! Temad yerine keşke bağımsız bir derneğimiz olabilseydi. Tek çare mecburen temad'da. Ümidimiz Ankara'da, yeni seçilecek yönetimde.İnşallah beraberlik sağlanır, delegeler oyunu dikkatli kullanmalı...
Alıntı
#3 AHMET ÖZTAŞ 19-04-2011 02:19
TESUD, GENEL MERKEZİN SEÇİM OLDUĞU YIL ŞUBELERİNİN SEÇİMİNİ 2 AY ÖNCE YAPMAKTA, FAKAT TEMAD KENDİ TÜZÜĞÜNÜN 19. MADDESİNDE BU AÇIKÇA BELİRTTİĞİ HALDE BUNU UYGULAMAMAKTADIR. DERNEKLER MASASINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK BENDEN OLACAK. ACABA HANGİ DERNEK HATA YAPMAKTA VEYA DERNEKLER MASASI BU HATALI UYGULAMAYA GÖZ YUMMAKTADIR. HİÇBİR TEMAD ŞUBESİ BAĞIMSIZ DEĞİLDİR. HİÇBİRİNİN DİĞER DERNEKLER GİBİ TÜZÜĞÜ YOKTUR. DERNEKLER MASASI BU GÜNE KADAR YAZILI MÜRACAAT OLMADIĞI İÇİN İŞE EL KOYMAMIŞTIR. TEMAD YETKİLİLERİ DE İŞLERİNE GELDİĞİ GİBİ DAVRANMIŞAR VE DAVRANMAKTADIRLAR.
Alıntı
#2 Dalkılıç 19-04-2011 00:47
Şubeleri normal zamanda gezip; derdiniz, isteğiniz, düşünceniz nedir demeyen TEMAD genel merkezi şimdi şubelerin olağan kongrelerine katılıyor, çünkü seçilenler sonunda genel merkez yönetimini seçecekler !!!...
Alıntı
#1 Ersen Gürpınar 18-04-2011 23:38
İhraçlara gelince tüzüğün çıçığını çıkaran genel merkez geçen seçimlerin takvimini belirlerken tüzüğe aykırı davrandı itiraz halinde seçimlerin iptali gerçekleşebilirdi! Umarız bu yıl bu hatayı bilinçli olarak yapmazlar. Sn.Atılgan'a hatırlatmaları ve emekleri için teşekkür ediyorum.
Alıntı